Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 181/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 2017 huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

Số hiệu: 181/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Phạm Văn Hậu
Ngày ban hành: 18/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 181/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 18 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN NINH HẢI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 1222/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 29/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT ngày 23 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Công văn số 187/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 2205/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Ninh Hải đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011- 2015) của huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Công văn số 3521/UBND-QHXD ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ trương điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) cấp tỉnh và cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phân bổ dự toán cho ngân sách Nhà nước năm 2016 để thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải tại Tờ trình số 49/TTr-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2016; ý kiến của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ninh Hải tại Công văn số 46/PTCKH-CS ngày 14 tháng 3 năm 2016 và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1542/TTr-STNMT ngày 06 tháng 5 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương và dự toán điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 2017 huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 2017 huyện Ninh Hải.

2. Cơ quan lập quy hoạch: Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải.

3. Mục tiêu của dự án:

- Rà soát, điều chỉnh, cụ thể hoá các chỉ tiêu điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp tỉnh phân bổ cho huyện và diện tích các loại đất theo nhu cầu sử dụng đất của huyện và cấp xã đến các đơn vị hành chính cấp xã. Xác định danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất; đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng trong 5 năm (2016 - 2020) phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm của tỉnh, của huyện và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

- Làm cơ sở pháp lý lập Kế hoạch sử dụng đất hàng năm giai đoạn 2016-2020 để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Bảo vệ đất trồng lúa nước để giải quyết nhu cầu lương thực tại địa phương và góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Góp phần quản lý chặt chẽ tài nguyên đất đai theo quy hoạch, kế hoạch và pháp luật; đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, đảm bảo phát triển bền vững.

4. Địa điểm thực hiện dự án: trên địa bàn huyện Ninh Hải.

5. Nội dung, nhiệm vụ cơ bản của dự án:

Bước 1: Điều tra, thu thập bổ sung thông tin, tài liệu; phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường; tình hình quản lý, sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước.

Bước 2: Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

Bước 3: Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Ninh Hải.

Bước 4: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan.

Bước 5: Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai.

(Kèm theo Đề cương và dự toán Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận).

6. Sản phẩm của dự án:

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp (kèm theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện Ninh Hải về việc thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Ninh Hải).

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Ninh Hải năm 2015, tỷ lệ 1/25.000.

- Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Ninh Hải đến năm 2020, tỷ lệ 1/25.000.

- Bản đồ chi tiết đến từng đơn vị hành chính cấp xã các khu vực quy hoạch đất trồng lúa, khu vực quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai.

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Ninh Hải.

- Đĩa CD ghi các sản phẩm (báo cáo, số liệu, các loại bản đồ số).

- Các văn bản có liên quan trong quá trình lập, thẩm định, thông qua Hội đồng nhân dân huyện Ninh Hải, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Hồ sơ Điều chỉnh Quy hoạch đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 2017 huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận được lập thành 04 bộ và lưu trữ tại:

+ Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận: 01 bộ.

+ Sở Tài nguyên và Môi trường: 01 bộ.

+ Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải: 01 bộ.

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường: 01 bộ.

7. Dự toán kinh phí:

7.1. Tổng dự toán kinh phí: 1.093.960.366 đồng, trong đó:

STT

Nội dung công việc

Đơn giá sản phẩm (đồng)

1

- Chi phí trong đơn giá

964.038.551

2

- Chi phí ngoài đơn giá

129.921.815

 

+ Chi phí khảo sát lập, thẩm định và phê duyệt dự án (lập đề cương và dự toán):

47.045.934

 

+ Chi phí thẩm định, xét duyệt sản phẩm dự án:

43.819.934

 

+ Chi phí công bố điều chỉnh quy hoạch:

35.055.947

 

+ Kinh phí thực hiện đấu thầu

4.000.000

 

Tổng cộng (1+2)

1.093.960.366

(Về kinh phí theo Báo cáo số 198/BC-PTCKH ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Ninh Hải).

7.2. Nguồn kinh phí thực hiện: ngân sách Nhà nước.

8. Tổ chức thực hiện dự án:

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải.

- Đại diện chủ đầu tư: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ninh Hải.

- Đơn vị thực hiện dự án: tổ chức lựa chọn theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: các, ban ngành thuộc tỉnh, các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải có nhu cầu sử dụng đất có trách nhiệm cung cấp số liệu hiện trạng, quy hoạch (hoặc định hướng phát triển), điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch và các tài liệu có liên quan của ngành, của địa phương để thực hiện dự án này.

- Hình thức thực hiện dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

- Thời gian thực hiện dự án: hoàn thành trong tháng 12/2016.

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện công việc sau:

1. Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải:

- Tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức triển khai thực hiện Dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 2017 huyện Ninh Hải theo đúng quy định hiện hành.

- Lập thủ tục nghiệm thu, nhận bàn giao sản phẩm và thanh quyết toán kinh phí thực hiện dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 2017 huyện Ninh Hải theo đúng quy định của pháp luật.

2. Các sở, ban, ngành và các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải có trách nhiệm cung cấp số liệu hiện trạng, quy hoạch (hoặc định hướng phát triển), điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch và các tài liệu có liên quan của ngành, của địa phương để thực hiện dự án này.

3. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải thực hiện đúng nội dung Quyết định này và các quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh; thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Hậu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 181/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 2017 huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.028
DMCA.com Protection Status

IP: 54.91.121.255