Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 18/2011/QĐ-UBND thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Ngãi

Số hiệu: 18/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Cao Khoa
Ngày ban hành: 05/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2011/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 9 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỈNH QUẢNG NGÃI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12//2002;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; văn bản số 181/ĐC-CP ngày 23/10/2009 của Chính phủ về đính chính Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất; hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 6534/BTC-QLCS ngày 24/5/2010 và Công văn số 2479/BTC-QLCS ngày 23/02/2011 về việc thành lập Quỹ phát triển đất;

Thực hiện Thông báo số 53-TB/TU ngày 22/12/2010 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1898/STC-QLGCS ngày 19/10/2010, Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại văn bản số 112/BC-STP ngày 16/8/2010 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 25/TTr- SNV ngày 05/8/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Ngãi, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Quỹ) là tổ chức tài chính nhà nước, có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở làm việc của Quỹ đặt tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Quỹ

1. Quỹ có chức năng nhận vốn từ nguồn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và huy động các nguồn hợp pháp khác theo quy định để ứng vốn và chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Quỹ thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ về tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Ngãi (gọi tắt là Điều lệ của Quỹ) do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Điều 3. Về tổ chức bộ máy của Quỹ

1. Hội đồng quản lý Quỹ có 05 (năm) thành viên như sau:

a) Chủ tịch Hội đồng là một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) 01 Phó Chủ tịch Hội đồng kiêm Giám đốc Quỹ;

c) 03 thành viên khác là lãnh đạo các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư.

Hội đồng quản lý Quỹ làm việc theo chế độ tập thể. Các thành viên của Hội đồng quản lý Quỹ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Riêng Phó Chủ tịch Hội đồng kiêm Giám đốc Quỹ hoạt động theo chế độ chuyên trách. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản lý Quỹ thực thiện theo quy định tại Điều lệ của Quỹ. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

2. Ban kiểm soát Quỹ có 03 thành viên, gồm có:

a) Trưởng Ban kiểm soát Quỹ là lãnh đạo của sở, ngành không phải là thành viên của Hội đồng quản lý Quỹ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ.

b) 01 Phó Trưởng Ban kiểm soát và 01 thành viên khác là trưởng hoặc phó các phòng, ban thuộc các sở, ngành không phải là thành viên của Hội đồng quản lý Quỹ do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng Ban kiểm soát Quỹ.

Thành viên Ban kiểm soát Quỹ không được là vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh chị em ruột của các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, Giám đốc Quỹ, Phó Giám đốc Quỹ và Kế toán trưởng Quỹ và không được kiêm nhiệm các nhiệm vụ của Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ. Các thành viên Ban kiểm soát Quỹ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát Quỹ thực thiện theo quy định tại Điều lệ của Quỹ.

3. Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ gồm có: Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng nghiệp vụ.

a) Giám đốc Quỹ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ.

b) Phó Giám đốc Quỹ và Kế toán trưởng do Giám đốc Quỹ đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm.

c) Các phòng nghiệp vụ giúp việc Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ bố trí từ 02 đến 03 phòng, có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do Hội đồng quản lý Quỹ và Giám đốc Quỹ giao. Giao Giám đốc Quỹ quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các phòng nghiệp vụ sau khi có ý kiến thống nhất của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng nghiệp vụ do Giám đốc Quỹ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo phân cấp quản lý.

Điều 4. Về biên chế của Quỹ

1. Biên chế của Quỹ (chủ yếu bố trí cho các phòng nghiệp vụ giúp việc cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ làm việc chuyên trách) thuộc biên chế sự nghiệp của tỉnh do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định giao. Ngoài ra, căn cứ vào yêu cầu công việc và nguồn thu của Quỹ, Giám đốc Quỹ ký hợp đồng lao động theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Giám đốc Quỹ có trách nhiệm quản lý, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ phù hợp với chức danh chuyên môn, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Giao Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm chỉ đạo Giám đốc Quỹ chủ trì, phối hợp với các sở ngành có liên quan xây dựng Điều lệ về tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Ngãi, thông qua Hội đồng quản lý Quỹ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành để làm cơ sở hoạt động.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 7. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ và Giám đốc Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PT-TH tỉnh;
- VPUB: PVP, các P.N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, NC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Khoa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 18/2011/QĐ-UBND thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.883
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41