Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 18/2010/QĐ-UBND phê duyệt giá đất ở để tính bồi thường, hỗ trợ và phương án bố trí tái định cư cho các chủ sử dụng bị thu hồi đất thuộc công trình: Điều chỉnh, mở rộng đường Trung tâm km 5 – Trung tâm thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

Số hiệu: 18/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Nguyễn Văn Bình
Ngày ban hành: 03/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 18/2010/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 03 tháng 06 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT Ở ĐỂ TÍNH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ CHO CÁC CHỦ SỬ DỤNG BỊ THU HỒI ĐẤT THUỘC CÔNG TRÌNH: ĐIỀU CHỈNH, MỞ RỘNG ĐƯỜNG TT KM 5 – TT THỊ TRẤN YÊN BÌNH, HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/TT-BTNMT-BNV ngày 15/7/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/NĐ-CP ngày 03/4/2008 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành quy định về phân loại đường phố, vị trí và giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 12/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt giá đất tái định cư phục vụ xây dựng Công trình đường Trung tâm Km 5 – Trung tâm thị trấn Yên Bình;
Căn cứ Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 23/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt giá đất khởi điểm, bước giá, phương án phân lô, bố trí khu vực tái định cư, khu vực đấu giá để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên tuyến đường Trung tâm Km5 – Thị trấn Yên Bình (Quyết định số 11);
Xét Tờ trình số 10/TTr-HĐGPMB ngày 20/5/2010 của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Điều chỉnh, mở rộng đường TT km 5 – TT thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái về việc đề nghị phê duyệt giá đất ở để tính bồi thường, hỗ trợ và Phương án bố trí tái định cư cho các chủ sử dụng bị thu hồi đất thuộc công trình: Điều chỉnh, mở rộng đường TT km 5 – TT thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 256/TTr-STNMT ngày 31/5/2010 về việc điều chỉnh, bổ sung và giá đất của một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá đất ở để tính bồi thường, hỗ trợ và Phương án bố trí tái định cư cho các chủ sử dụng bị thu hồi đất thuộc công trình: Điều chỉnh, mở rộng đường Trung tâm km 5 – Trung tâm thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái với các nội dung sau:

1. Về giá đất ở

Giá đất ở để tính bồi thường, hỗ trợ cho các chủ sử dụng bị thu hồi đất thuộc công trình: Điều chỉnh, mở rộng đường Trung tâm km 5 – Trung tâm thị trấn Yên Bình. Địa điểm tại tổ 10, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình với giá đất ở là 2.300.000 đồng/m2.

(có sơ đồ các thửa đất kèm theo).

2. Về phương án tái định cư

a. Bố trí tái định cư hộ bà Cao Thị Hải và bà Lê Thị Hồng gồm các thửa 97, 98 với diện tích mỗi thửa là 80 m2 (rộng 5,0m, dài 16,0) với giá đất ở là 2.070.000 đồng/m2.

b. Bố trí tái định cư hộ ông Cao Xuân Thanh thửa 95 với diện tích là 80 m2 (rộng 5,0m, dài 16,0m) với giá là: 1.620.000 đồng/m2

Điều 2. Giao Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình điều chỉnh, mở rộng đường Trung tâm Km 5 – Trung tâm thị trấn Yên Bình có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc áp giá tính bồi thường, hỗ trợ bố trí tái định cư cho các chủ sử dụng bị thu hồi đất thuộc công trình điều chỉnh, mở rộng đường Trung tâm Km 5 – Trung tâm thị trấn Yên Bình.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tư pháp, Giao thông vận tải, Kho bạc nhà nước, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Cục trưởng cục thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ (thực hiện);
- Lưu: VT, TNMT, XD, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Bình

 


SƠ ĐỒ KHU ĐẤT ĐỀ NGHỊ BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ

(Kèm theo Quyết định số: 18/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

Công trình: Điều chỉnh, mở rộng đường Trung tâm Km 5 – Trung tâm thị trấn Yên Bình

Địa điểm: Tổ 10 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 18/2010/QĐ-UBND phê duyệt giá đất ở để tính bồi thường, hỗ trợ và phương án bố trí tái định cư cho các chủ sử dụng bị thu hồi đất thuộc công trình: Điều chỉnh, mở rộng đường Trung tâm km 5 – Trung tâm thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.580
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10