Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1766/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt phương án, dự toán kinh phí kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Số hiệu: 1766/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 26/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1766/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN, DỰ TOÁN KINH PHÍ KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI VÀ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thông tư Liên tịch số 04/2007/TTLT-BTC-BTNMT ngày 27/02/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Chỉ thị số 618/CT-TTg ngày 15/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 20/2007/QĐ-BTNMT ngày 07/12/2007; Kế hoạch số 2841/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 07/8/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Kế hoạch số 1796/KH-UBND ngày 05/10/2009 của UBND tỉnh Bắc Ninh;

Xét đề nghị của: Sở Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 588/CV-TNMT ngày 12/10/2009; Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 134/BCTĐ-STC ngày 20/11/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án, dự toán kinh phí kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2010.

2. Mục tiêu của dự án:

Việc kiểm kê đất đai năm 2010 phải xác định rõ hiện trạng diện tích đất tự nhiên của toàn tỉnh, của huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn; xác định cụ thể hiện trạng quỹ đất đang quản lý, sử dụng, quỹ đất đã đưa vào sử dụng nhưng còn để hoang hóa, quỹ đất chưa sử dụng; đánh giá đúng thực trạng tình hình quản lý, sử dụng đất và biến động đất đai so với kỳ kiểm kê trước (năm 2005); tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt; tình hình thực hiện đo đạc, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính; trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất.

3. Nội dung dự án:

- Kiểm kê diện tích đất đai, kiểm kê người sử dụng, người quản lý đất.

- Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 theo cấp hành chính xã, huyện, tỉnh.

- Phân tích đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất từ năm 2005 đến năm 2010.

- Xây dựng báo cáo kiểm kê.

4. Dự toán kinh phí thực hiện dự án: 3.949.259.000 đồng (Ba tỷ, chín trăm bốn mươi chín triệu, hai trăm năm mươi chín ngàn đồng chẵn). Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

5. Nguồn kinh phí: Vốn sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường năm 2010.

6. Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh.

7. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/8/2010.

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức, chỉ đạo thực hiện kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2010 đảm bảo theo quy định và kế hoạch đề ra; quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đúng quy định hiện hành; Sở Tài chính theo dõi việc sử dụng kinh phí và hướng dẫn thanh quyết toán đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục Thống kê, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Vĩnh Kiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1766/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt phương án, dự toán kinh phí kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


398

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.250