Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1751/QĐ-UBND năm 2013 xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Số hiệu: 1751/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành: 02/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1751/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 02 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÉT DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2011-2015) CỦA THÀNH PHỐ BẾN TRE

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Bến Tre;

Căn cứ Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của các huyện, thành phố;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Căn cứ Công văn số 25/HĐND ngày 16 tháng 9 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre về việc thống nhất chấp nhận chỉ tiêu phân bổ theo Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre tại Tờ trình số 109/TTr-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2013 và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1625/TTr-STNMT ngày 23 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Bến Tre với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020:

a) Diện tích, cơ cấu các loại đất:

Đơn vị tính: ha

TT

Loại đất

Hiện trạng năm 2010

Quy hoạch đến năm 2020

Diện tích
(ha)

Cơ cấu
(%)

Cấp trên phân bổ
(ha)

Địa phương xác định
(ha)

Tổng số

Diện tích
(ha)

Cơ cấu
(%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(7)- (5)

(7)

(8)

 

Tổng diện tích tự nhiên

6.748,78

100,00

6.749,00

362,04

7.111,04

100,00

1

Đất nông nghiệp

4.911,15

72,77

3.851,00

201,87

4.052,87

56,99

1.1

Đất trồng lúa

820,61

16,71

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây lâu năm

3.769,06

76,74

3.313,00

201,87

3.514,87

86,73

1.3

Đất rừng phòng hộ

 

 

 

 

 

 

1.4

Đất rừng đặc dụng

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng sản xuất

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất nuôi trồng thuỷ sản

9,89

0,20

3,00

 

3,00

0,07

1.7

Đất làm muối

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

1.837,52

27,23

2.898,00

160,17

3.058,17

43,01

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

30,36

1,65

56,00

1,00

57,00

1,86

2.2

Đất quốc phòng

58,91

3,21

38,00

 

38,00

1,24

2.3

Đất an ninh

31,66

1,72

24,00

 

24,00

0,78

2.4

Đất khu công nghiệp

 

 

50,00

 

50,00

1,63

2.5

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

55,86

3,04

 

116,31

116,31

3,80

2.6

Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất cho hoạt động khoáng sản

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất di tích danh thắng

 

 

4,00

0,20

4,20

0,14

2.9

Đất bãi thải, xử lý chất thải (trong đó có đất để xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại)

4,79

0,26

 

0,34

0,34

0,01

2.10

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

22,49

1,22

22,00

1,09

23,09

0,76

2.11

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

24,04

1,31

26,00

1,43

27,43

0,90

2.12

Đất có mặt nước chuyên dùng

 

 

 

 

 

 

2.13

Đất phát triển hạ tầng

428,15

23,30

721,00

310,32

1.031,32

33,72

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

- Đất cơ sở văn hoá

15,45

3,61

46,00

133,42

179,42

17,40

 

- Đất cơ sở y tế

9,84

2,30

35,00

0,06

35,06

3,40

 

- Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

51,97

12,14

115,00

5,67

120,67

11,70

 

- Đất cơ sở thể dục - thể thao

11,19

2,61

55,00

1,20

56,20

5,45

2.14

Đất ở tại đô thị

212,07

11,54

528,00

 

528,00

17,27

3

Đất chưa sử dụng

0,11

0,00

 

 

 

 

3.1

Đất chưa sử dụng còn lại

 

 

 

 

 

 

3.2

Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

0,11

100

 

 

 

 

4

Đất đô thị

1.522,50

 

3.412,00

-178,55

3.233,45

 

5

Đất khu bảo tồn thiên nhiên

 

 

 

 

 

 

6

Đất khu du lịch

 

 

110,00

 

110,00

 

7

Đất khu dân cư nông thôn

254,88

 

 

578,63

578,63

 

b) Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất (theo địa phương xác định):

Đơn vị tính: ha

TT

Loại đất

Cả thời kỳ 2010-2020

Giai đoạn 2011-2015

Giai đoạn 2016-2020

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

1.064,94

589,04

475,90

1.1

Đất trồng lúa

173,16

130,03

43,13

1.2

Đất trồng cây lâu năm

807,89

403,80

404,09

1.3

Đất rừng phòng hộ

 

 

 

1.4

Đất rừng đặc dụng

 

 

 

1.5

Đất rừng sản xuất

 

 

 

1.6

Đất nuôi trồng thuỷ sản

5,19

3,94

1,25

1.7

Đất làm muối

 

 

 

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

647,45

259,58

387,87

2.1

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm

406,43

158,93

247,50

2.2

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp

 

 

 

2.3

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

 

 

 

2.4

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối và đất nông nghiệp

 

 

 

2.5

Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối và đất nông nghiệp

 

 

 

2.6

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối và đất nông nghiệp

 

 

 

(Vị trí các loại đất trong quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỷ lệ 1/10.000 do Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre xác lập ngày 24 tháng 6 năm 2013)

Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của thành phố Bến Tre với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch:

Đơn vị tính: ha

TT

Loại đất

Năm 2010

Các năm trong kỳ kế hoạch

Năm 2015*

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

Tổng diện tích tự nhiên

6.748,78

7.111,04

7.111,04

7.111,04

7.111,04

7.111,04

6.749

1

Đất nông nghiệp

4.911,15

5.081,87

5.045,37

4.991,02

4.901,77

4.523,98

4.164

1.1

Đất trồng lúa

820,61

806,16

765,88

706,31

625,72

431,00

431

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên)

820,61

806,16

765,88

706,31

625,72

431,00

431

1.2

Đất trồng cây lâu năm

3.769,06

3.955,68

3.949,69

3.942,90

3.921,28

3.703,87

3.502

1.3

Đất rừng phòng hộ

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Đất rừng đặc dụng

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng sản xuất

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất nuôi trồng thuỷ sản

9,89

9,89

9,89

9,89

9,89

5,00

5

1.7

Đất làm muối

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

1.837,52

2.029,17

2.065,67

2.120,02

2.209,27

2.587,06

2.585

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

30,36

31,92

33,56

35,21

38,14

52,00

51

2.2

Đất quốc phòng

58,91

57,08

44,65

44,65

44,65

38,00

38

2.3

Đất an ninh

31,66

31,68

31,66

31,39

31,05

24,00

20

2.4

Đất khu công nghiệp

 

 

 

 

 

30,00

30

2.5

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

55,86

56,52

56,71

58,17

62,12

79,89

 

2.6

Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất cho hoạt động khoáng sản

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất di tích danh thắng

 

 

 

 

 

4,20

4

2.9

Đất bãi thải, xử lý chất thải (trong đó có đất để xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại)

4,79

4,81

4,92

4,92

4,92

5,13

5

2.10

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

22,49

23,09

23,09

23,09

23,09

23,09

22

2.11

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

24,04

24,82

25,70

26,83

27,08

24,73

23

2.12

Đất có mặt nước chuyên dùng

 

 

 

 

 

 

 

2.13

Đất phát triển hạ tầng

428,15

478,09

503,08

532,48

571,50

748,17

610

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đất cơ sở văn hoá

15,45

19,91

23,73

29,86

37,21

74,23

25

 

- Đất cơ sở y tế

9,84

20,24

20,59

21,03

21,53

24,39

18

 

- Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

51,97

58,34

60,58

62,78

65,88

102,67

97

 

- Đất cơ sở thể dục - thể thao

11,19

12,39

12,30

12,29

12,27

33,20

32

2.14

Đất ở tại đô thị

212,07

232,15

242,34

262,40

307,41

445,00

445

3

Đất chưa sử dụng

0,11

 

 

 

 

 

 

3.1

Đất chưa sử dụng còn lại

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

 

0,11

 

 

 

 

0.,11

4

Đất đô thị

1.522,50

1.560,86

1.560,86

1.560,86

3.233,45

3.233,45

1.838

5

Đất khu bảo tồn thiên nhiên

 

 

 

 

 

 

 

6

Đất khu du lịch

 

5,49

20,00

50,00

80,00

110,00

110

7

Đất khu dân cư nông thôn

254,88

467,72

467,72

467,72

467,72

467,72

 

(Ghi chú: * Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2015 là số liệu do cấp tỉnh phân bổ đề nghị thành phố Bến Tre thực hiện).

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất (theo địa phương xác định):

Đơn vị tính: ha

TT

Chỉ tiêu

DT chuyển MĐSD trong kỳ

Chia ra các năm

2011

2012

2013

2014

2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

589,04

31,15

36,50

54,35

89,25

377,79

1.1

Đất trồng lúa

130,03

6,59

12,43

18,41

28,18

64,42

1.2

Đất trồng cây lâu năm

403,80

22,03

21,12

33,01

54,40

273,24

1.3

Đất rừng phòng hộ

 

 

 

 

 

 

1.4

Đất rừng đặc dụng

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng sản xuất

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất nuôi trồng thuỷ sản

3,94

 

 

 

 

3,94

1.7

Đất làm muối

 

 

 

 

 

 

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

259,58

7,86

27,85

41,16

52,41

130,30

2.1

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm

158,93

6,78

16,59

31,33

39,71

64,52

2.2

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối và đất nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối và đất nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối và đất nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

Điều 3. Căn cứ vào Điều 1, Điều 2 của Quyết định này, Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho thống nhất với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh xét duyệt; việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ cấp tỉnh đến cấp xã, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố; có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất của thành phố;

2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các cơ sở bảo quản, chế biến, tiêu thụ lúa hàng hoá tại địa phương;

3. Chủ động thu hồi đất theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, trong đó cần phải thu hồi cả phần diện tích đất bên cạnh công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để tạo nguồn vốn cho phát triển, tạo quỹ đất đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Đồng thời, ưu tiên cấp người bị thu hồi đất được giao đất hoặc mua nhà trên diện tích đất đã thu hồi mở rộng (tái định cư tại chỗ) theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất;

4. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người dân nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;

5. Quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp phải theo kế hoạch, tiết kiệm và hiệu quả; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích;

6. Định kỳ hằng năm, Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để Uỷ ban nhân dân tỉnh tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Bến Tre và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Anh Tuấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1751/QĐ-UBND năm 2013 xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.954
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77