Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1532/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất xây dựng cụm công nghiệp Tóc Tiên 1 tại xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hiệu: 1532/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Ngọc Thới
Ngày ban hành: 28/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1532/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ ĐỂ THU HỒI ĐẤT XÂY DỰNG CỤM CÔNG NGHIỆP - TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TÓC TIÊN 1, HUYỆN TÂN THÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

Căn cứ Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tiếp tục áp dụng khoản hỗ trợ tái định cư bằng tiền khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Quy định một số chính sách cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 96/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành bảng giá đất các loại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 7596/2003/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về ban hành quy định giá bồi thường hoa màu, cây trái, diêm nghiệp, nuôi trồng thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích an ninh quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 636/2006/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về ban hành bảng giá cây trồng, vật nuôi, thủy sản;

Căn cứ Quyết định số 1409/2006/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành quy định về cấp nhà, hạng nhà, giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 2518/2006/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc sửa đổi nội dung khoản 4, Điều 4 và bổ sung khoản 23, Điều 4 trong bảng quy định về cấp nhà, hạng nhà, giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 1409/2006/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Văn bản số 2371/UBND-XD ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thỏa thuận địa điểm để khảo sát, lập quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Tóc Tiên 1, huyện Tân Thành;

Căn cứ Quyết định số 3942/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Tóc Tiên 1, huyện Tân Thành;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 725/TTr-STC ngày 02 tháng 4 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án đầu tư công trình Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Tóc Tiên 1, huyện Tân Thành với các nội dung cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc bồi thường của phương án về đất:

Phương án bồi thường, hỗ trợ đất bằng tiền có xem xét hỗ trợ giao đất ở tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi giải tỏa đất, nhà ở đất ở phải di chuyển chỗ ở.

2. Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi: 315.446,0 m2. Trong đó:

- Đất ở: 5.318,0 m2.

- Đất giao thông khác (do Nhà nước quản lý): 14.736,4 m2.

- Đất nông nghiệp: 295.391,6 m2.

3. Tổng số hộ gia đình, cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng thu hồi: 47 hộ.

- Tổng số nhân khẩu: 188 nhân khẩu.

- Tổng số lao động: 118 lao động.

Trong đó:

+ Số lao động phải chuyển đổi nghề: 118 lao động.

+ Số hộ phải bố trí tái định cư: 47 hộ.

4. Dự kiến mức bồi thường, hỗ trợ và dự kiến địa điểm, diện tích đất, khu vực tái định cư hoặc nhà ở tái định cư, phương thức tái định cư:

A) Dự tính bồi thường, hỗ trợ:

a) Dự tính bồi thường, hỗ trợ về đất:

Bồi thường về đất: 12.005.214.260 đồng.

Đất phi nông nghiệp: 2.374.859.260 đồng.

- Đất ở khu vực 1, vị trí 3: 630.000 x 1.861,3 m2 = 1.172.619.000 đồng.

- Đất ở khu vực 1, vị trí 4: 441.000 x 1.329,5 m2 = 586.309.500 đồng.

- Đất ở khu vực 2, vị trí 1: 353.000 x 1.170,0 m2 = 412.995.880 đồng.

- Đất ở khu vực 2, vị trí 2: 212.000 x 957,2 m2 = 202.934.880 đồng.

- Đất giao thông khác (do Nhà nước quản lý): 27.076,0 m2= 0 đồng.

+ Đất nông nghiệp: 290.269,7m2 = 9.630.355.000 đồng.

- Đất nông nghiệp khu vực 1, vị trí 3: 65.000 x 18.138,6 m2 = 1.179.015.500 đồng.

- Đất nông nghiệp khu vực 1, vị trí 4: 55.000 x 18.670,5 m2= 1.026.877.500 đồng.

- Đất nông nghiệp khu vực 2, vị trí 1: 47.000 x 18.830,0 m2 = 885.010.000 đồng.

- Đất nông nghiệp khu vực 2, vị trí 2: 40.000 x 195042,8 m2 = 761.712.000 đồng.

- Đất nông nghiệp khu vực 2, vị trí 3: 34.000 x 20.000,0 m2 = 680.000.000 đồng.

- Đất nông nghiệp khu vực 2, vị trí 4: 29.000 x 20.000,0 m2 = 580.000.000 đồng.

- Đất nông nghiệp khu vực 3, vị trí 1: 25.000 x 180.709,6 m2 = 4.517.740.000 đồng.

Hỗ trợ vế đất: (khu dân cư hỗ trợ 30% giá đất ở vị trí liền kề) đường Hắc Dịch - Tóc Tiên: 9.550.000.000 đồng.

b) Dự tính bồi thường vế hoa màu: 1.688.700.000 đồng.

- Điều A: 4.640 cây.

- Điều B: 4.060 cây.

- Nhãn xuồng A: 225 cây.

- Mì cao sản (đất hạng 5): 196.000 kg.

- Tràm đk 15 cm: 780 cây.

- Tràm đk 10 cm: 3.500 cây.

c) Dự tính bồi thường vật kiến trúc: 3.132.700.000 đồng.

B) Dự kiến địa điểm, diện tích đất, khu vực tái định cư hoặc nhà ở tái định cư, phương thức tái định cư:

- Tổng số hộ dân được bố trí tái định cư do bị thu hồi đất: 47 hộ.

- Phương thức bố trí tái định cư: tái định cư bằng nền nhà có thu tiền dự kiến 47 lô tại Khu tái định cư Hắc Dịch. Tuy nhiên nếu các hộ dân có nhu cầu có thể nhận tái định cư bằng tiền với mức 80 triệu đồng/lô.

C) Dự kiến biện pháp trợ giúp giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề và hỗ trợ:

- Hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho 118 lao động với mức hỗ trợ 4.300.000 đ/lao động.

- Hỗ trợ di chuyển chỗ ở cho 47 hộ với mức 3.000.000 đ/hộ.

- Hỗ trợ tiền thuê nhà (6 tháng).

- Hỗ trợ ổn định đời sống: 47 hộ.

5. Dự kiến các công trình phải di dời:

- Các công trình của Nhà nước, tổ chức, cơ sở tôn giáo: trên diện tích dự kiến thu hồi không có công trình nào phải di dời.

- Công trình của hộ gia đình, cá nhân:

Dự kiến trên diện tích đất thu hồi phải giải tỏa:

+ Nhà cấp 4A2 phải di dời với diện tích là 350 m2.

+ Nhà cấp 4A3 phải di dời với diện tích là 950 m2.

+ Nhà cấp 4A4 phải di dời với diện tích là 1.250 m2.

+ Nhà tạm A2 phải di dời với diện tích là 400 m2 và một số vật kiến trúc khác.

6. Dự kiến số lượng mồ mả phải di dời và địa điểm di dời: 30 ngôi mộ xây dựng kiên cố và bán kiên cố.

7. Dự kiến kinh phí thực hiện phương án: 29.257.378.945 đồng.

(Bằng chữ: Hai mươi chín tỉ, hai trăm năm mươi bảy triệu, ba trăm bảy mươi tám ngàn, chín trăm bốn mươi lăm đồng). Trong đó:

- Bồi thường đất: 12.005.214.260 đồng.

- Hỗ trợ đất nông nghiệp trong khu dân cư: 9.550.000.000 đồng.

- Bồi thường, hỗ trợ hoa màu, cây trái: 1.688.700.000 đồng.

- Bồi thường, hỗ trợ nhà vật kiến trúc: 3.132.700.000 đồng.

- Các khoản hỗ trợ khác: 1.130.620.000 đồng.

- Kinh phí phục vụ bồi thường giải phóng mặt bằng (2%): 550.144.685 đồng.

Tổng mức bồi thường, hỗ trợ này sẽ thay đổi nếu các chính sách áp dụng nêu trên tại thời điểm thực hiện có thay đổi.

8. Nguồn kinh phí thực hiện phương án: do Công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Thuận Phát chi trả.

9. Dự kiến về tiến độ thực hiện phương án: 18 tháng kể từ khi có quyết định thu hồi đất.

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này tổ chức triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đầu tư Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Tóc Tiên 1 theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên - Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành; Công ti trách nhiệm hữu hạn Vạn Thuận Phát và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1532/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thu hồi đất xây dựng cụm công nghiệp Tóc Tiên 1 tại xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.846

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.76.39