Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1530/QĐ-UBND năm 2008 về việc cho phép ban quản lý dự án thuỷ lợi Thanh Hoá sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: sửa chữa, nâng cấp hệ thống tưới đập bai cọc, huyện Bá Thước do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 1530/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Chu Phạm Ngọc Hiển
Ngày ban hành: 30/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1530/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 30 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

CHO PHÉP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THUỶ LỢI THANH HOÁ SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA, NÂNG CẤP HỆ THỐNG TƯỚI ĐẬP BAI CỌC, HUYỆN BÁ THƯỚC.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai, Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi tr­ường tại Tờ trình số 618/TTr-STNMT ngày 22/5/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Ban quản lý dự án Thuỷ lợi Thanh Hoá sử dụng 13.500,5 m2 đất (đất đã bồi thường giải phóng mặt bằng) tại các xã Điền Lư, Điền Quang và Điền Trung, huyện Bá Thước để thực hiện dự án xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống tưới Đập Bai Cọc, huyện Bá Thước. Trong đó:

- Diện tích đất tại xã Điền Lư: 5.826 m2.

- Diện tích đất tại xã Điền Quang: 5.063,5 m2.

- Diện tích đất tại xã Điền Trung: 2.611 m2.

Vị trí, ranh giới được xác định theo Trích lục bản đồ địa chính khu đất số 607/TLBD, số 608/TLBĐ và số 609/TLBĐ, do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất- Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 24/10/2007.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, các đơn vị sau đây có trách nhiệm:

- Ban Quản lý dự án thuỷ lợi Thanh Hoá: Sử dụng đất để xây dựng công trình đúng diện tích, đúng mục đích, đúng vị trí. Sau khi công trình xây dựng xong tổ chức bàn giao cho cơ quan quản lý vận hành công trình quản lý theo quy định của pháp luật.

- UBND huyện Bá Thước: Kiểm tra giám sát việc sử dụng đất theo quy định của phát luật; Cchỉ đạo UBND các xã nơi có đất sử dụng vào dự án và cơ quan quản lý công trình tổ chức cắm mốc, thực hiện quản lý theo Điều 91, 92 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP .

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Cục Thuế, Chủ tịch UBND huyện Bá Thước, Chủ tịch UBND các xã: Điền Lư, Điền Quang, Điền Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án thuỷ lợi Thanh Hoá và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3 QĐ;
- Lưu VT, NN(2).
(Truc38.BaiCoc)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chu Phạm Ngọc Hiển

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1530/QĐ-UBND năm 2008 về việc cho phép ban quản lý dự án thuỷ lợi Thanh Hoá sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: sửa chữa, nâng cấp hệ thống tưới đập bai cọc, huyện Bá Thước do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.622
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.175.101