Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 151/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 10/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 151/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2004 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH CÂN ĐỐI QUỸ NHÀ PHỤC VỤ TÁI ĐỊNH CƯ GIAI ĐOẠN 2  CHO CHƯƠNG TRÌNH DI DỜI, TÁI ĐỊNH CƯ CÁC HỘ ĐANG CƯ NGỤ TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG HỌC, BỆNH VIỆN, CƠ SỞ THỂ DỤC THỂ THAO VÀ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH-XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH:

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 1998 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và Thông tư số 145/1998/TT-BTC ngày 04 tháng 11 năm 1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 22/1998/NĐ-CP của Chính phủ;
Căn cứ Nghị quyết số 20/2002/NQ-HĐ ngày 29 tháng 6 năm 2002 của Hội đồng nhân dân thành phố về giao nhiệm vụ đến cuối năm 2003 hoàn thành việc di dời các hộ đang cư ngụ trong khuôn viên trường học, bệnh viện, cơ sở văn hoá, thể dục thể thao;
Căn cứ Quyết định số 36/2002/QĐ-UB ngày 15 tháng 4 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về thu hồi nhà đất, điều chỉnh, di chuyển và quy định đền bù, hỗ trợ thiệt hại, tái định cư cho các hộ dân cư đang cư ngụ trong khuôn viên trường học, bệnh viện thuộc sở hữu Nhà nước (do thành phố quản lý) trên địa bàn thành phố; Quyết định số 226/2003/QĐ-UB ngày 16 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh điểm 1.1 khoản 1, điều 2, phần 1 Quy định về đền bù, hỗ trợ thiệt hại, tái định cư cho các hộ dân cư đang cư ngụ trong khuôn viên trường học, bệnh viện thuộc sở hữu Nhà nước (do thành phố quản lý) trên địa bàn thành phố (ban hành kèm theo Quyết định số 36/2002/QĐ-UB ngày 15 tháng 4 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố);
Căn cứ Quyết định số 54/2003/QĐ-UB ngày 17 tháng 4 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về thu hồi nhà đất, điều chỉnh, di chuyển và quy định bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, tái định cư cho các hộ dân cư đang cư ngụ trong khuôn viên cơ sở thể dục thể thao, các cơ sở thuộc ngành lao động thương binh và xã hội thuộc sở hữu Nhà nước (do thành phố quản lý) trên địa bàn thành phố; Quyết định số 228/2003/QĐ-UB ngày 16 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh điểm 1.1 khoản 1, điều 2, phần 1 Quy định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, tái định cư cho các hộ dân cư đang cư ngụ trong khuôn viên cơ sở thể dục thể thao, các cơ sở thuộc ngành lao động thương binh và xã hội thuộc sở hữu Nhà nước (do thành phố quản lý) trên địa bàn thành phố (ban hành kèm theo Quyết định số 54/2003/QĐ-UB ngày 17 tháng 4 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố);
Căn cứ Quyết định số 275/2003/QĐ-UB ngày 21 tháng 11 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt kế hoạch cân đối quỹ nhà phục vụ tái định cư giai đoạn 2 cho Chương trình di dời, tái định cư các hộ đang cư ngụ trong khuôn viên trường học, bệnh viện, cơ sở thể dục thể thao, lao động-thương binh-xã hội trên địa bàn thành phố;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại công văn số 652/XD-KHĐT ngày 19 tháng 4 năm 2004,

 

QUYẾT  ĐỊNH

 

Điều 1. Nay điều chỉnh Kế hoạch cân đối quỹ nhà phục vụ tái định cư giai đoạn 1, được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận phê duyệt tại công văn số 3733/UB-ĐT ngày 04 tháng 11 năm 2002 theo Kế hoạch của Sở Địa chính - Nhà đất (nay thuộc Sở Xây dựng) tại văn bản số 12705/ĐCNĐ-QHKH ngày 09 tháng 10 năm 2003 cho Chương trình di dời, tái định cư các hộ đang cư ngụ trong khuôn viên trường học, bệnh viện, cơ sở thể dục thể thao, lao động-thương binh-xã hội trên địa bàn thành phố, cụ thể:

1.1. Chung cư Miếu Nổi, quận Bình Thạnh (do Công ty Quản lý kinh doanh nhà thành phố quản lý), tổng cộng gồm 180 căn hộ, trong đó sử dụng 70 căn hộ cân đối cho các quận sau:

1.1.1. Quận 1: 42 căn hộ (thay vì 133 căn hộ);

1.1.2. Quận 4: 02 căn hộ;

1.1.3. Quận 5: 21 căn hộ;

1.1.4. Quận Bình Thạnh: 05 căn hộ (thay vì 13 căn hộ).

1.2. Chung cư 44 Bis Phan Liêm, quận 1 (do Công ty Quản lý kinh doanh nhà thành phố quản lý), tổng cộng gồm 44 căn hộ, trong đó sử dụng 28 căn hộ cân đối như sau:

Quận 1: 28 căn (thay vì 44 căn hộ).

Điều 2.

2.1. Các nội dung khác được giữ nguyên theo Kế hoạch tại công văn số 12705/ĐCNĐ-QHKH ngày 09 tháng 10 năm 2003 của Sở Địa chính- Nhà đất (nay thuộc Sở Xây dựng); được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận phê duyệt theo công văn số 3733/UB-ĐT ngày 04 tháng 11 năm 2002.

2.2. Căn cứ kế hoạch cân đối quỹ nhà giai đoạn 1 đã được sửa đổi, bổ sung và giai đoạn 2, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động thương binh và Xã hội, Sở Thể dục- Thể thao cùng các cơ quan có liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo cơ bản hoàn thành công tác di dời các hộ trong khuôn viên trường học, bệnh viện, cơ sở thể dục thể thao, lao động-thương binh-xã hội trên địa bàn thành phố vào cuối tháng 9 năm 2004.

2.3. Giao Sở Xây dựng chủ trì, kiểm tra việc tổ chức thực hiện kế hoạch cân đối quỹ nhà giai đoạn 1 đã được sửa đổi, bổ sung và giai đoạn 2 của các cơ quan, đơn vị. Trong trường hợp quỹ nhà tại các chung cư nêu trên có chênh lệch về số lượng căn hộ phân bổ so với nhu cầu thực tế phải bố trí giữa diện di dời các hộ trong khuôn viên trường học, bệnh viện, cơ sở thể dục thể thao, lao động-thương binh-xã hội với diện người có thu nhập thấp theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, giao Sở Xây dựng chủ động thực hiện việc điều chuyển quỹ nhà đảm bảo đáp ứng yêu cầu của hai chương trình đã nêu, đúng với tình hình thực tiễn và chủ động đề xuất xử lý nếu phát sinh vướng mắc

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Thường trực Ban chỉ đạo các dự án nâng cấp đô thị, Giám đốc các Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và xã hội, Sở Thể dục-Thể thao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :

- Như điều 4,
- Thường trực Thành ủy,
- TT. HĐNDTP,
- UBND.TP : CT, các PCT,
- VPHĐ-UB : CVP,
- Các Tổ NC-TH,
- Lưu (ĐT-Ch).
 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
 

 
 
 
Nguyễn Thành Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 151/2004/QĐ-UB ngày 10/06/2004 điều chỉnh kế hoạch cân đối quỹ nhà phục vụ tái định cư giai đoạn 2 cho Chương trình di dời, tái định cư các hộ đang cư ngụ trong khuôn viên trường học, bệnh viện, cơ sở thể dục thể thao và lao động-thương binh-xã hội trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.625

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!