Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1436/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Số hiệu: 1436/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Hà Sỹ Đồng
Ngày ban hành: 27/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1436/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 27 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA HUYỆN VĨNH LINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 28/2017/NQ-NĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trong năm 2018;

Xét đề nghị của UBND huyện Vĩnh Linh tại Tờ trình số 490/TTr-UBND ngày 26/4/2018 và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1483/TTr-STNMT ngày 12 tháng 6 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Vĩnh Linh với các chỉ tiêu chủ yếu theo phụ lục đính kèm:

(Có phụ lục và danh mục dự án kèm theo)

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, UBND huyện Vĩnh Linh có trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyên mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

3. Tổ chức thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm đưa Quyết định này lên trang thông tin điện tử tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Trung tâm tin học tỉnh;
- Lưu VT, TN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Sỹ Đồng

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số: 1436/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh)

TT

Tên công trình, dự án

Địa điểm thực hiện

Diện tích (ha)

I

Công trình chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

 

1.002,07

1

Khu dân cư khóm 5

TT Hồ Xá

1,70

2

Khu dịch vụ Vĩnh Tiến

TT Hồ Xá

1,00

3

Khu dân cư đoạn cầu Nam bộ đến cầu Trạm bơm

Vĩnh Long, Hồ Xá

5,50

4

Quy hoạch khu dân cư khóm 3

TT Hồ Xá

3,00

5

Thu hồi đất Công ty MTVLN Bến Hải

Xã Vĩnh Hà

27,30

6

Trường mầm non Vĩnh Hà

Vĩnh Hà

0,35

7

Khu Tái định cư xã Vĩnh Hà

Vĩnh Hà

0,20

8

Khu dịch vụ tổng hợp - Khu CNTB HX

Vĩnh Long

1,00

9

Giao đất xây dựng trang trại

Vĩnh Long

1,00

10

Khu kinh doanh dịch vụ xóm mội

Vĩnh Long

1,00

11

Khu dân cư Cầu Điện

Vĩnh Long

6,70

12

Đường nối trung tâm xã Vĩnh Long với các xã Miền Tây, miền đông huyện Vĩnh Linh đến Quốc lộ 1

Các xã/TT

15,00

13

Cơ sở hạ tầng khu A, KCN TB Hồ Xá

Vĩnh Long, Vĩnh Chấp

67,80

14

Cơ sở kinh doanh dịch vụ Cửa Tùng

TT Cửa Tùng

0,17

15

Cơ sở hạ tầng khu du lịch Cửa Tùng

TT Cửa Tùng

10,00

16

Xây dựng khu dân cư phục vụ đấu giá, giao đất

TT Cửa Tùng

3,40

17

Kinh doanh dịch vụ sinh thái Rú đưng

Xã Vĩnh Thạch

4,00

18

Trường Mầm non Vĩnh Tú

Xã Vĩnh Tú

0,35

19

Trường mầm non Vĩnh Thái

Xã Vĩnh Thái

0,35

20

Xây dựng khu dân cư phục vụ đấu giá, giao đất

Xã Vĩnh Thái

3,71

21

Cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến nước mắm

Xã Vĩnh Thái

0,50

22

Quy hoạch khu kinh doanh dịch vụ Thái Lai

Xã Vĩnh Thái

2,10

23

Dự án phát triển du lịch kết hợp chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp

Xã Vĩnh Thái

12,00

24

Thao trường bắn biển Quân khu 4

Xã Vĩnh Tú, xã Vĩnh Thái

104,00

25

Di tích lịch sử địa đạo thôn Hòa Bình

Xã Vĩnh Hòa

0,02

26

Xây dựng khu dân cư phục vụ đấu giá, giao đất

Xã Vĩnh Hòa

3,50

27

Khu du lịch sinh thái Rú Lịnh

Xã Vĩnh Hòa

48,40

28

Dự án khai thác đá Bazan xã Vĩnh Hòa

Xã Vĩnh Hòa

16,80

29

Hội trường UBND xã Vĩnh Hòa

Xã Vĩnh Hòa

1,30

30

Trường mầm non Vĩnh Chấp

Xã Vĩnh Chấp

0,82

31

Phòng giao dịch La Ngà

Xã Vĩnh Lâm

0,50

32

Xây dựng khu dân cư phục vụ đấu giá, giao đất

Xã Vĩnh Lâm

2,50

33

Nhà văn hóa thôn Duy Viên

Xã Vĩnh Lâm

1,00

34

Đường lâm nghiệp phục vụ sản xuất vùng nguyên liệu tập trung

Vĩnh Sơn, Vĩnh Tú

8,00

35

Xây dựng khu dân cư phục vụ đấu giá, giao đất

Xã Vĩnh Tân

3,00

36

Xây dựng khu dân cư phục vụ đấu giá, giao đất

Xã Vĩnh Nam

3,50

37

Quy hoạch phân lô chi tiết điểm dân cư nông thôn xã Vĩnh Thành

Xã Vĩnh Thành

5,00

38

Xây dựng khu dân cư phục vụ đấu giá, giao đất

Xã Vĩnh Giang

2,00

39

Xây dựng trạm bơm Vĩnh Giang

Xã Vĩnh Giang

2,00

40

Đường vào điểm làng nghề và hạ tầng điểm làng nghề Tùng Luật

Xã Vĩnh Giang

10,00

41

Xây dựng khu dân cư phục vụ đấu giá, giao đất

Xã Vĩnh Hiền

2,70

42

Xây dựng khu dân cư phục vụ đấu giá, giao đất

Xã Vĩnh Thủy

3,40

43

Giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Vĩnh Ô

Xã Vĩnh Ô

610,00

44

Quy hoạch khu dân cư

Xã Vĩnh Kim

3,50

45

Nhà Điều hành trạm điện Bến Quan

TT Bến Quan

0,3

46

Giao đất Mạch 2 đường dây 220 kv Đồng Hới - Đông Hà

Các xã trên địa bàn huyện Vĩnh

2,00

47

Trạm BTS-Mobifon Bến Quan

TT Bến Quan

0,10

II

Công trình năm 2018

 

115,18

1

Khu dân cư Đông Nam Cầu Nam Bộ (cầu Nam Bộ đền cầu Chợ Mai)

TT. Hồ Xá

12,00

2

Khu dân cư khóm 5 (bổ sung)

TT. Hồ Xá

9,00

3

Cơ sở kinh doanh dịch vụ khóm 4

TT. Hồ Xá

1,50

4

Mở rộng trụ sở điện lực Vĩnh Linh

TT. Hồ Xá

0,18

5

Đường vào trường mầm non Sơn Ca

TT. Hồ Xá

0,20

6

Doanh trại đội Cảnh sát chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn huyện

TT. Hồ Xá

1,50

7

Nâng cấp đường Huyền Trân Công Chúa

TT Hồ Xá

2,35

8

Mở rộng khuôn viên khóm Thành Công

TT Hồ Xá

0,03

9

Mở rộng kiệt 33 Hùng Vương

TT Hồ Xá

0,02

10

Trụ sở UBND thị trấn Bến Quan

TT Bến Quan

0,27

11

Sửa chữa nâng cấp an toàn đập dự án Wb8

TT Bến Quan

0,30

12

Bãi rác Bến Quan

TT Bến Quan

2,00

13

KDC Hòa Lý 2 (xin giao bổ sung lần 2)

TT Cửa Tùng

3,10

14

KDC Bắc Xóm Bến(Thửa 384, 385, 378... tờ BĐ số 6)

TT Cửa Tùng

0,50

15

Khu huấn luyện đồn biên phòng Cửa Tùng

TT Cửa Tùng

0,25

16

Khu dân cư thôn Tân An, xã Vĩnh Giang

Xã Vĩnh Giang

0,60

17

CMD đất nông nghiệp sang đất ở để bán đấu giá tại thôn Di Loan

Xã Vĩnh Giang

0,87

18

Đấu giá đất khu dân cư Trường THPT Cửa Tùng

Xã Vĩnh Giang

0,39

19

Sân TDTT Thôn Tân Mỹ

Xã Vĩnh Giang

0,19

20

Khu chăn nuôi tập trung xã Vĩnh Giang

Xã Vĩnh Giang

3,70

21

Sân TDTT Thôn Tân Trại

Xã Vĩnh Giang

0,14

22

Khu dân cư Vĩnh Chấp

Xã Vĩnh Chấp

3,00

23

Khu di tích Bàu Ngang

Xã Vĩnh Sơn

0,50

24

Đấu giá quyền sử dụng đất thôn Phan Hiền, Tiên An

Xã Vĩnh Sơn

3,60

25

Khu dịch vụ du lịch Vạn Thiên

Xã Vĩnh Sơn

1,50

26

Nhà văn hóa thôn Phan Hiền

Xã Vĩnh Sơn

1,00

27

Sân thể dục thể thao

Xã Vĩnh Sơn

0,50

28

Các điểm dân cư nhỏ lẻ xã Vĩnh Sơn

Xã Vĩnh Sơn

1,50

29

Chợ Thôn Huỳnh Thượng

Xã Vĩnh Sơn

1,00

30

Di tích nơi thành lập chi bộ Đảng

Xã Vĩnh Sơn

0,50

31

Khu di tích Bến Rèn

Xã Vĩnh Sơn

0,50

32

Khu di tích Bàu Ngang

Xã Vĩnh Sơn

0,50

33

Điểm kinh doanh vật liệu xây dựng

Xã Vĩnh Tân

0,13

34

Quy hoạch khu dân cư

Xã Vĩnh Hiền

6,10

35

Trận địa 12 Iy 7 xã Vĩnh Hòa

Xã Vĩnh Hòa

0,07

36

Khuôn viên trường PTTH Bến Hải

Xã Vĩnh Lâm

0,60

37

Các điểm dân cư nhỏ lẻ xã Vĩnh Lâm

Xã Vĩnh Lâm

1,20

38

Mương - Trạm bơm điện Nam Phú

Xã Vĩnh Long

0,50

39

Đường liên thôn Nam Cường

Xã Vĩnh Nam

1,50

40

Các điểm dân cư nhỏ lẻ xã Vĩnh Nam

Xã Vĩnh Nam

0,78

41

Giao đất ở nông thôn, đấu giá quyền SDĐ

Xã Vĩnh Thạch

4,38

42

Quy hoạch phân lô chi tiết điểm dân cư nông thôn xã Vĩnh Thạch

Xã Vĩnh Thành

4,50

43

Trung tâm học tập cộng đồng

Xã Vĩnh Thành

0,10

44

Bãi tập kết cát

Xã Vĩnh Thành

1,00

45

Xây dựng khu dân cư

Xã Vĩnh Thủy

8,50

46

Xây dựng khu dịch vụ

Xã Vĩnh Trung

1,73

47

Xây dựng khu dân cư phục vụ đấu giá, giao đất vùng Lò Vôi

Xã Vĩnh Trung

3,00

48

Trung tâm văn hóa - thể thao xã

Xã Vĩnh Trung

1,70

49

Giao đất đấu giá các điểm nhỏ lẻ khu dân cư

Xã Vĩnh Tú

2,30

50

Cửa hàng xăng dầu cấp 3 tại xã Vĩnh Tú

Xã Vĩnh Tú

0,20

51

Quy hoạch khu dân cư vùng đất mương trong vùng thôn Tây 2 để đấu giá QSD đất

Xã Vĩnh Tú

1,90

52

Quy hoạch khu dân cư vùng đất lối 2 thôn Tây 2 để đấu giá và giao đất

Xã Vĩnh Tú

1,30

53

Quy hoạch khu dân cư vùng đất lối 2 thôn Tây 3 để đấu giá và giao đất

Xã Vĩnh Tú

1,20

54

Đường lâm nghiệp phục vụ sản xuất vùng nguyên liệu tập trung

Xã Vĩnh Tú

4,50

55

Đường công vụ khu vực khai thác titan Thanh Tâm

Xã Vĩnh Thái

0,35

56

Bãi tập kết cát, sạn

Xã Vĩnh Khê

0,30

57

Chuyển đổi RPH sang RSX

Xã Vĩnh Hà

6,50

58

Xây dựng các điểm quan trắc tài nguyên nước dưới đất

Vĩnh Lâm, Vĩnh Thạch

0,10

59

Đường dây 220 KV

Các xã

4,00

60

Đường dây 500 kv Quảng Trạch - Dốc Sỏi

Các xã trên địa bàn huyện Vĩnh

2,10

61

Đường từ Tiên Mỹ đi Xóm Bàu

Xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Thủy

1,45

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1436/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


773

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169