Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1435/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

Số hiệu: 1435/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Hà Sỹ Đồng
Ngày ban hành: 27/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1435/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 27 tháng 06 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA HUYỆN GIO LINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trong năm 2018;

Xét đề nghị của UBND huyện Gio Linh tại Tờ trình số 648/TTr-UBND ngày 11/6/2018 và của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1568/TTr-STNMT ngày 20 tháng 6 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Gio Linh với các chỉ tiêu chủ yếu theo phụ lục đính kèm:

(Có phụ lục và danh mục dự án kèm theo)

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, UBND huyện Gio Linh có trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

3. Tổ chức thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Gio Linh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm đưa Quyết định này lên trang thông tin điện tử tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch, các PCT;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Trung tâm tin học tỉnh;
- Lưu VT, TN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Sỹ Đồng

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC DỰ ÁN THỰC HIỆN NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số: 1435/QĐ-UBND ngày 27 tháng 06 năm 2018 của UBND tỉnh)

STT

Hạng mục dự án

Diện tích (ha)

Địa điểm

I

Dự án chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

1

Xây dựng thao trường huấn luyện

1,84

Thị trấn Gio Linh

2

Mở rộng khu công nghiệp quán ngang (giai đoạn 3)

116,00

Xã Gio Châu, Gio Quang

3

Dự án cơ sở hạ tầng chế biến thủy sản khu vực Cửa Việt

20,00

Thị trấn Cửa Việt

4

Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dịch vụ - du lịch Cửa Việt

15,00

Thị trấn Cửa Việt, Gio Hải

5

Quy hoạch đất thương mại dịch vụ (Khu đất thi công cầu Hiền Lương 2)

0,60

Xã Trung Sơn

6

Trung tâm thương mại - Dịch vụ Gio Phong

6,74

Xã Gio Phong

7

Cơ sở thương mại - dịch vụ

0,12

Xã Gio Việt

8

Cửa hàng xăng dầu

1,60

Xã Trung Sơn

9

Cửa hàng xăng dầu (C.Ty TNHH TM&DV 75)

0,10

Xã Trung Giang

10

Trạm cung cấp nước KCN Quán Ngang

0,26

Xã Gio Quang

11

Khu thương mại dịch vụ và dân cư

2,80

Xã Gio Châu

12

Cây xăng dầu và trạm dừng nghỉ tại Khu dịch vụ - Du lịch Trường Sơn

2,30

Xã Vĩnh Trường

13

Xây dựng cơ sở thương mại - dịch vụ (công ty Cổ phần thương mại Quảng Trị)

0,60

Thị trấn Cửa Việt

14

Kho xăng dầu Cửa Việt Potrolimex

5,00

Thị trấn Cửa Việt

15

Mở rộng đường 2/4 - TT Gio Linh

2,52

Thị trấn Gio Linh

16

Dự án đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà

30,61

Huyện Gio Linh

17

Đường nối Quốc lộ 9 đến khu chế biến thủy sản Cửa Việt và các xã vùng Đông Gio Linh, huyện Gio Linh

18,00

Thị trấn Cửa việt

18

Đường giao thông liên huyện Gio Linh - Cam Lộ

12,00

Xã Hải Thái, Linh Thượng

19

Đường lâm nghiệp phục vụ sản xuất vùng nguyên liệu tập trung, phát triển trồng rừng thâm canh cây gỗ lớn và phòng chống cháy rừng giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Quảng Trị

20,00

Các xã Trung Sơn, Linh Thượng, Hải Thái, Linh Hải

20

Đường phía Đông hồ chứa nước Gio Linh

1,90

Thị trấn Gio Linh

21

Đường phía Bắc khu DV-DL tổng hợp Gio Hải

4,32

Xã Gio Hải

22

Đường trục chính từ thị trấn đến các xã phía Nam (đường vào KCN Quán Ngang)

25,00

Thị trấn Gio Linh

23

Mở rộng, nâng cấp đường liên xã Gio Quang - Gio Châu

0,97

Xã Gio Châu, Gio Quang

24

Xây dựng tuyến đường nối từ Quốc lộ 1A đến Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn và một số đoạn nhánh

21,00

Xã Trung Sơn, Vĩnh Trường

25

Xây dựng khu neo đậu tránh trú bão Bắc Cửa Việt

13,00

Xã Gio Việt

26

Mở rộng đường Phạm Văn Đồng

0,90

Thị trấn Gio Linh

27

Xây dựng cảng Cửa Việt

18,40

TT Cửa Việt

28

Bến xe Cửa Việt

2,00

Xã Cửa Việt

29

Nâng cấp, mở rộng hồ chứa nước (giai đoạn 1)

18,00

Thị trấn Gio Linh

30

Hồ chứa nước trung tâm TT Gio Linh (Hệ thống tiêu úng thoát nước mặt thuộc khuôn viên công viên trung tâm huyện giai đoạn 2)

4,00

Thị trấn Gio Linh

31

Xây dựng tuyến ống nước thải KCN Quán Ngang

7,00

Xã Gio Quang

32

Xây dựng hệ thống thoát nước cải thiện môi trường

1,00

Thị trấn Gio Linh

33

Đê cát Gio Linh

50,00

Các xã ven biển

34

Xây dựng công trình thủy lợi Trúc Kinh và Khu tái định cư cho 22 hộ dân thôn Hải Ba, xã Linh Hải

5,88

Xã Linh Hải

35

Nâng cấp, sửa chữa đảm bảo bảo an toàn hồ chứa Tân Bích

47,40

Xã Gio Phong, Trung Sơn

36

Quy hoạch kè chống xói lở khẩn cấp đê hữu Bến Hải

20,00

Xã Trung Hải

37

Xây dựng kè Cát Sơn - Hữu Bến Hải

2,30

Xã Trung Giang

38

Xây dựng trạm bơm

5,00

Xã Gio Quang

39

Xây dựng Trường THPT Cửa Việt

2,96

TT Cửa Việt

40

Xây dựng trường mầm non

0,15

Xã Gio Quang

41

Mở rộng trường mầm non

0,20

Xã Gio Hải

42

Xây dựng trạm y tế

0,50

Xã Gio An

43

Xây dựng trạm y tế

0,30

Xã Gio Mỹ

44

Xây dựng sân tập golf Quảng Trị

1,63

TT Cửa Việt

45

Xây dựng trung tâm thi đấu thể thao huyện

6,20

Thị trấn Gio Linh

46

Xây dựng sân bóng đá mini, sân tenis

0,21

Xã Gio Mai

47

Dự án tuyến đường dây 500 Kv Quảng Trạch - Dốc Sỏi

20,50

Các xã

48

Xây dựng đường dây Đồng Hới - Đông Hà

0,40

Các xã

49

Nâng cấp, mở rộng lưới điện phân phối nông thôn Quảng Trị

0,20

Các xã

50

Xây dựng chợ Mai Xá

0,31

Xã Gio Mai

51

Khu di tích Bạch Đằng, sông Hiếu, Quáng Ngang

0,37

Xã Gio Quang

52

Xây dựng bia tưởng niệm các liệt sỹ Quán Ngang

0,10

Xã Gio Quang

53

Khu dân cư xã Gio An

2,08

Xã Gio An

54

Đấu giá hội trường thôn

0,10

Xã Gio Phong

55

Bố trí Tái định cư cho 22 hộ dân xã Linh Hải (TĐC hồ Trúc Kinh)

1,76

Xã Linh Hải

56

Đấu giá các trường mầm non

0,50

Xã Gio Mỹ

57

Phát triển điểm dân cư giai đoạn 3

2,10

Thị trấn Gio Linh

58

Đấu giá trụ sở ngân hàng chính sách huyện

0,01

Thị trấn Gio Linh

59

Khu Tái định cư đường Phạm Văn Đồng

2,00

Thị trấn Cửa Việt

60

Khu Tái định cư để di dời các hộ dân bị thu hồi khi xây dựng cảng Cửa Việt

6,00

Thị trấn Cửa Việt

61

Xây dựng sân thể thao và khu tái định cư công trình sân TDTT thị trấn Cửa Việt

1,40

Thị trấn Cửa Việt

62

Khu dân cư thị trấn Cửa Việt

4,45

Thị trấn Cửa Việt

63

Xây dựng hội trường trung tâm huyện

0,80

Thị trấn Gio Linh

64

Xây dựng trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

0,40

Thị trấn Gio Linh

65

Trụ sở Tòa án huyện Gio Linh

0,45

Thị trấn Gio Linh

66

Mở rộng Niệm phật đường Gia Môn

0,17

Xã Gio Phong

67

Mở rộng Niệm phật đường Gio Bình

0,20

Xã Gio Bình

68

Mở rộng Niệm phật đường Hà Lợi Tây

0,10

Xã Gio Hải

69

Mở rộng chùa Linh Hải

0,05

Xã Linh Hải

70

Xây dựng Niệm phật đường Võ Xá

0,20

Xã Trung Sơn

71

Xây dựng Niệm phật đường Hà Thanh

0,20

Xã Gio Châu

72

Mở rộng Niệm phật đường Nhất Hòa

0,05

Xã Gio Hòa

73

Xây dựng Niệm phật đường Tiến Hòa

0,20

Xã Gio Hòa

74

Mở rộng Niệm phật đường Trí Hòa

0,04

Xã Gio Hòa

75

Xây dựng bãi tắm cộng đồng

15,00

Xã Gio Hải

76

Xây dựng nhà bia tưởng niệm

0,20

Xã Gio Châu

77

Xây dựng Công viên Chiến thắng Đặc công Hải quân và nhân dân Quảng trị tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh

2,30

Thị trấn Cửa Việt

78

Bãi trộn bê tông

0,20

Xã Gio Quang

79

Mở rộng xưởng đóng tàu

5,20

Xã Gio Mai

80

Xây dựng cơ sở chế biến lâm sản

0,90

Xã Trung Sơn

81

Dự án nhà máy sản xuất Veneer và hàng nội thất Kim Long

3,96

Xã Gio Châu, Gio Quang

82

Nhà máy sản xuất bao bì công nghiệp Quảng Trị

1,00

Xã Gio Châu, Gio Quang

83

Đất sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ

2,00

Các xã

84

Khai thác cát và bãi tập kết vật liệu

2,25

Xã Trung Sơn

85

Xây dựng các trạm BTS

0,10

Các xã

86

Dự án xây dựng mới 70 điểm quan trắc tài nguyên nước dưới đất thuộc khu vực Bắc Trung Bộ

0,05

Các xã

II

Dự án năm 2018

 

 

1

Dự án tuyến tránh Quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Quảng Trị (hạng mục cầu Thành cổ và đường dẫn)

1,90

Xã Gio Quang

2

Mở rộng cây xăng dầu 27 Gio Quang

0,05

Xã Gio Quang

3

Khu Aquatica - Cua Viet beach and golf tại khu dịch vụ du lịch Cửa việt

67,05

Thị trấn Cửa Việt

4

Hệ thống cấp nước KCN Quán Ngang

1,50

Xã Gio Châu, Gio Quang

5

Đất xây dựng nhà máy (đất còn lại để thu hút đầu tư vào Khu Kinh tế)

37,74

Xã Gio Châu, Gio Quang

6

Khu du lịch - nghỉ dưỡng Biển Vàng

2,30

Thị trấn Cửa Việt

7

Thuê đất xây dựng trang trại

6,50

Xã Gio Quang

8

Thuê đất làm trang trại sản xuất nông nghiệp (dự án trồng dừa xiêm)

3,00

Xã Trung Giang

9

Thuê đất bãi tập kết vật liệu xây dựng

0,50

Xã Trung Hải

10

Xây dựng khu trung tâm dịch vụ thể thao

0,90

Thị trấn Gio Linh

11

Xây dựng khu vui chơi giải trí tại khu phố 5, thị trấn Gio Linh

0,90

Thị trấn Gio Linh

12

Nâng cấp đường Hiền Lương

0,70

Thị trấn Gio Linh

13

Trụ sở Ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể

0,40

Thị trấn Gio Linh

14

Đường giao thông nối Quốc lộ 9 đến khu chế biến thủy sản Cửa Việt và các xã vùng Đông Gio Linh

18,00

Xã Gio Việt, Gio Hải, TT.Cửa Việt

15

Nhà máy điện mặt trời LIG và tuyến đấu nối với Trạm biến áp Quán Ngang

60,00

Các xã

16

Xây dựng Niệm phật đường Nhĩ Hạ

0,17

Thị trấn Gio Linh

17

Xây dựng Trạm dừng nghỉ và cây xăng đường tránh cầu Hiền Lương

2,50

Xã Trung Sơn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1435/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


771

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116