Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 14/2019/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 14/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 20/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2019/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 20 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẢO LỘC, TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư 332/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư 333/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng để làm cơ sở:

1. Xác định giá đất cụ thể các loại đất (đất nông nghiệp, đất ở, đất phi nông nghiệp không phải đất ở) theo quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 4 Điều 114, Khoản 2 Điều 172 và Khoản 3 Điều 189 của Luật Đất đai năm 2013 mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 10 tỷ đồng, cụ thể:

a) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;

b) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức phải nộp tiền sử dụng đất;

c) Tính tiền thuê đất đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;

d) Tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; tính tiền thuê đất đối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm;

e) Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm được chuyển sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và phải xác định lại giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền một lần cho cả thời gian thuê theo quy định của Luật Đất đai năm 2013;

g) Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại theo giá đất cụ thể, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án.

2. Xác định giá thuê đất thu tiền hàng năm cho trường hợp phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo; giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm.

3. Xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, quyền cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị nhỏ hơn 10 tỷ đồng tính theo bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc; Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử t
nh Lâm Đồng;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Lâm Đồng;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Báo Lâm Đồng, Đài PTTH tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TH2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẢO LỘC, TỈNH LÂM ĐỒNG

(Đính kèm Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

A. ĐẤT NÔNG NGHIỆP:

1. Đất trồng cây hàng năm:

Số TT

Tên đơn vị hành chính

Giá đất (1.000 đồng/m2)

Hệ số điều chỉnh giá đất (lần)

VT1

VT2

VT3

VT1

VT2

VT3

1

Phường 1

72

56

40

2,5

2,5

2,5

2

Phường 2

72

56

40

2,5

2,5

2,5

3

Phường B'Lao

72

56

40

2,2

2,2

2,2

4

Phường Lộc Tiến

72

56

40

2,3

2,3

2,3

5

Phường Lộc Sơn

72

56

40

2,2

2,2

2,2

6

Phường Lộc Phát

72

56

40

2,4

2,2

2,1

7

Xã Lộc Nga

28

23

16

2,3

2,2

2,3

8

Xã Lộc Thanh

28

23

16

2,0

2,0

2,0

9

Xã Lộc Châu

28

23

16

2,8

2,9

1,8

10

Xã Đam B'ri

28

23

16

1,9

1,9

2,0

11

Xã Đại Lào

28

23

16

1,9

1,9

2,4

2. Đất trồng cây lâu năm:

Số TT

Tên đơn vị hành chính

Giá đất (1.000 đồng/m2)

Hệ số điều chỉnh giá đất (lần)

VT1

VT2

VT3

VT1

VT2

VT3

1

Phường 1

80

64

48

2,5

2,5

2,5

2

Phường 2

80

64

48

2,5

2,5

2,5

3

Phường B'Lao

80

64

48

2,2

2,2

2,2

4

Phường Lộc Tiến

80

64

48

2,3

2,3

2,3

5

Phường Lộc Sơn

80

64

48

2,2

2,2

2,2

6

Phường Lộc Phát

80

64

48

2,4

2,2

2,1

7

Xã Lộc Nga

34

29

20

2,3

2,2

2,3

8

Xã Lộc Thanh

34

29

20

2,0

2,0

2,0

9

Xã Lộc Châu

34

29

20

2,8

2,9

1,8

10

Xã Đam B’ri

34

29

20

1,9

1,9

2,0

11

Xã Đại Lào

34

29

20

1,9

1,9

2,4

3. Đất nuôi trồng thủy sản:

STT

Tên đơn vị hành chính

Giá đất (1.000 đồng/m2)

Hệ sđiều chỉnh giá đất (lần)

VT1

VT2

VT3

VT1

VT2

VT3

1

Phường 1

72

56

40

2,5

2,5

2,5

2

Phường 2

72

56

40

2,5

2,5

2,5

3

Phường B'Lao

72

56

40

2,2

2,2

2,2

4

Phường Lộc Tiến

72

56

40

2,3

2,3

2,3

5

Phường Lộc Sơn

72

56

40

2,2

2,2

2,2

6

Phường Lộc Phát

72

56

40

2,4

2,2

2,1

7

Xã Lộc Nga

28

23

16

2,3

2,2

2,3

8

Xã Lộc Thanh

28

23

16

2,0

2,0

2,0

9

Xã Lộc Châu

28

23

16

2,8

2,9

1,8

10

Xã Đam B'ri

28

23

16

1,9

1,9

2,0

11

Xã Đại Lào

28

23

16

1,9

1,9

2,4

4. Đất nông nghiệp khác:

STT

Tên đơn vị hành chính

Giá đất (1.000 đồng/m2)

Hệ sđiều chỉnh giá đất (lần)

VT1

VT2

VT3

VT1

VT2

VT3

1

Phường 1

80

64

48

2,5

2,5

2,5

2

Phường 2

80

64

48

2,5

2,5

2,5

3

Phường B’Lao

80

64

48

2,2

2,2

2,2

4

Phường Lộc Tiến

80

64

48

2,3

2,3

2,3

5

Phường Lộc Sơn

80

64

48

2,2

2,2

2,2

6

Phường Lộc Phát

80

64

48

2,4

2,2

2,1

7

Xã Lộc Nga

34

29

20

2,3

2,2

2,3

8

Xã Lộc Thanh

34

29

20

2,0

2,0

2,0

9

Xã Lộc Châu

34

29

20

2,8

2,9

1,8

10

Xã Đam B’ri

34

29

20

1,9

1,9

2,0

11

Xã Đại Lào

34

29

20

1,9

1,9

2,4

5. Đất lâm nghiệp: 1,3 lần.

B. ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN:

Số TT

Tên đơn vị hành chính, khu vực, đường, đoạn đường

Giá đất

(1.000đ/m2)

Hệ số điều chỉnh giá đất

(lần)

I

XÃ LC NGA

 

 

*

Khu vực I

 

 

1

Quốc lộ 20

 

 

1.1

- Sau cầu Minh Rồng đến hết nhà số 27 Trần Phú

1.155

2,4

1.2

- Riêng đoạn từ ngã ba Lê Lợi đến hết đất Công ty Phú Cường

1.680

2,5

1.3

- Sau nhà số 27 Trần Phú đến cầu Đại Nga (giáp ranh huyện Bảo Lâm)

819

2,4

2

Đường Âu Cơ (từ QL20 đến Cao Thắng)

 

 

2.1

- Từ Quốc lộ 20 đến hết nhà ông Tám.

700

1,7

2.2

- Đoạn còn lại.

500

1,6

3

Đường Lạc Long Quân (từ QL20 vòng khép kín ra QL20)

600

1,6

4

Đường Nguyễn Biểu (từ Âu Cơ - Trường THCS đến Trịnh Hoài Đức)

500

1,3

5

Đường Cao Thắng (từ QL20 đến Âu Cơ)

400

1,1

6

Đường Võ Trường Toản (từ QL20 đến cuối thôn Kim Thanh)

500

1,4

7

Đường Tô Vĩnh Diện (từ QL20 đến thôn Đại Nga)

 

 

 

- Từ Quốc lộ 20 đến Nguyễn Biểu.

600

1,6

 

- Đoạn còn lại.

200

2,4

8

Đường Trịnh Hoài Đức (từ QL20 đến cầu treo thôn Nga Sơn)

 

 

8.1

- Từ Quốc lộ 20 đến Nguyễn Biểu.

500

1,7

8.2

- Đoạn còn lại.

200

2,4

9

Đường Nguyễn Huy Tưởng (từ QL20 đến Trịnh Hoài Đức)

400

2,2

10

Đường Sư Vạn Hạnh (từ QL20 đến cuối thôn Nga Sơn)

400

1,4

11

Đường Trần Quang Khải (từ QL20 đến ngã ba thôn Kim Thanh)

 

 

 

- Từ Quốc lộ 20 đến cống nhà ông Hoa.

400

1,4

 

- Đoạn còn lại.

200

1,4

12

Nhánh số 110, 111, 142, 189, 537 Quốc lộ 20

300

1,6

*

Khu vực II: Khu vực không có tên trong các vị trí đất ở nông thôn khu vực I nêu trên trừ Thôn NaoSri, thôn Nga Sơn

200

1,7

 

Khu vực III: Thôn NaoSri, thôn Nga Sơn

104

1,7

II

XÃ LỘC THANH

 

 

*

Khu vực I

 

 

1

Đường Lê Lợi (từ Nguyễn Văn Cừ đến QL20)

 

 

1.1

- Từ Nguyễn Văn Cừ vào đến 100m

3.360

1,1

1.2

- Đoạn kế tiếp đến hết Nguyễn Trãi

1.680

1,1

13

- Sau Nguyễn Trãi đến sau UBND xã 200m

1.365

1,2

1.4

- Đoạn kế tiếp đến Quốc lộ 20.

819

1,1

2

Đường Mạc Thị Bưởi (từ Nguyễn Văn Cừ đến Đoàn Thị Điểm)

430

1,15

3

Đường Nguyễn Trãi (từ Lê Lợi đến Trần Bình Trọng)

1.000

1,15

4

Đường Đoàn Thị Điểm (từ Nguyễn Trãi đến Cầu sắt Lộc Đức)

 

 

4.1

- Từ Nguyễn Trãi đến hết hội trường thôn Thanh Xuân 1

683

1,1

4.2

- Sau hội trường thôn Thanh Xuân 1 đến cây xăng ông Đỗ

530

1,4

4.3

- Sau cây xăng ông Đỗ đến nhà ông Chu Đình Hoàng

340

1,4

4.4

- Sau nhà ông Chu Đình Hoàng đến Cầu sắt Lộc Đức)

200

1,3

5

Đường Lê Anh Xuân (từ Lê Lợi đến Nguyễn Trãi)

700

1,1

6

Đường Lê Đình Chinh (từ Lê Lợi đến cuối thôn Thanh Hương 2)

600

1,1

7

Đường Ngô Gia Tự (từ Lê Lợi đến Vũ Trọng Phụng)

400

1,2

8

Đường Nguyễn Du (từ giáp ranh phường Lộc Phát đến cầu sắt Lộc Thanh)

700

1,1

9

Đường Nguyễn Lân (từ Lê Lợi đến Vũ Trọng Phụng)

400

1,2

10

Đường Nguyễn Lương Bằng (từ Lê Lợi đến thủy điện Lộc Phát)

500

1,1

11

Đường Tạ Thị Kiều (từ Lê Lợi đến Vũ Trọng Phụng)

500

1,1

12

Đường Vũ Trọng Phụng (từ Lê Lợi đến Nguyễn Du)

500

1,1

13

Đường số 2 (từ Nguyễn Trãi đến hết nhà ông Tường)

400

1,1

14

Đường số 5 (từ Đoàn Thị Điểm đến đường số 2)

400

1,1

15

Đường số 10 (từ Đoàn Thị Điểm đến đường số 29)

300

1,2

16

Nhánh số 58 Đoàn Thị Điểm (từ Đoàn Thị Điểm đến khu sản xuất)

300

1,2

17

Đường số 31 (từ Đoàn Thị Điểm đến khu sản xuất)

300

1,1

18

Nhánh số 126A Lê Lợi (từ Lê Lợi đến khu sản xuất)

500

1,1

19

Nhánh số 222A Lê Lợi (từ Lê Lợi đến khu sản xuất)

500

1,1

*

Khu vực II: Khu vực không có tên trong các vị trí đất ở nông thôn khu vực I nêu trên

200

1,4

III

XÃ ĐẠI LÀO

 

 

*

Khu vực I

 

 

1

Quốc lộ 20

 

 

1.1

- Từ Đèo Bảo Lộc đến hết ngã ba B’Lao Se’re

450

1,8

1.2

- Sau ngã ba B’Lao Se’re đến hết đất trường Mu giáo bán công Đại Lào.

550

2,8

1.3

- Sau trường Mu giáo bán công Đại Lào đến cầu Đại Lào

1.000

2,2

2

Đường B’lao sê rê (từ QL20 đến cuối thôn 10)

 

 

2.1

- Từ QL20 đến cầu thôn 10

300

2,2

2.2

- Đoạn còn lại.

200

1,3

3

Đường Hàm Nghi (từ QL20 đến cuối thôn 5)

200

1,5

4

Đường Huy Cận (từ QL20 đến thác 7 tầng)

400

1,6

5

Đường Mai Thúc Loan (từ QL20 đến xóm 4 thôn 2)

 

 

5.1

- Từ QL20 đến ngã ba lên dốc Đỏ

300

1,9

5.2

- Đoạn còn lại.

200

1,5

6

Đường Phạm Hồng Thái (từ QL20 đến cuối thôn 4)

400

1,5

7

Đường Phan Huy Ích (từ QL20 đến giáp ranh Lộc Châu)

430

1,4

8

Đường Thi Sách (từ QL20 đến giáp ranh Lộc Tân)

 

 

8.1

- Từ QL20 đến cổng trường cấp 3 Lê Thị Pha

530

1,8

8.2

- Từ sau cổng trường cấp 3 Lê Thị Pha đến ngã ba đường giao nhau với đường Mai Thúc Loan

200

1,8

8.3

- Đoạn còn lại

300

1,6

9

Đường Ỷ Lan (từ QL20 đến đường đồi chè)

300

2,0

10

Đường Đinh Công Tráng (đoạn giáp ranh xã Lộc Châu đến đường B'lao sê rê)

400

1,5

*

Khu vực II: Khu vực không có tên trong các vị trí đất ở nông thôn khu vực I nêu trên (trừ Thôn B'Lao Se’re)

165

2,2

*

Khu vực III: Thôn B'Lao Se're

104

2,6

IV

XÃ LỘC CHÂU

 

 

*

Khu vực I

 

 

1

Quốc lộ 20

 

 

1.1

- Từ cầu Đại Lào đến Lê Thị Riêng

1.000

2,3

1.2

- Từ sau Lê Thị Riêng đến giáp ranh Nghĩa trang liệt sỹ

683

2,0

1.3

- Từ Nghĩa trang Liệt sỹ đến giáp ranh phường Lộc Tiến

- Lộc Châu

1.155

2,2

1.4

- Riêng cách chợ Lộc Châu 100m hai đầu.

2.100

2,1

2

Đường Đinh Công Tráng (từ QL20 nhà thờ Tân Bùi đến đường B'lao sê rê)

 

 

2.1

- Từ Quốc lộ 20 đến hết đường nhựa

660

1,4

2.2

- Đoạn còn lại

400

1,3

3

Đường 1/5, đoạn từ Tô Hiến Thành đến hết đường (đường đất)

400

2,5

4

Đường Bạch Đằng (Từ QL20 đến ranh giới Lộc Tiến)

660

1,4

5

Đường Lê Thị Riêng (từ QL20 đến trung tâm xã mới theo quy hoạch nông thôn mới đến giáp ranh phường Lộc Tiến)

370

1,5

6

Đường Lê Phụng Hiểu (từ QL20 đến Phan Chu Trinh)

660

1,4

7

Đường Lữ Gia (từ QL20 đến Lê Phụng Hiểu)

400

1,5

8

Đường Ngô Tất T(từ QL20 đến Đinh Công Tráng)

400

1,8

9

Đường Nguyễn Bá Ngọc (từ QL20 đến Xuân Diệu)

400

1,4

10

Đường Nguyễn Thiện Thuật (từ QL20 cầu Đại Lào đến suối Đại Lào)

 

 

10.1

- Từ Quốc lộ 20 vào đến 300 mét

530

1,2

10.2

- Từ sau 300 mét đến hết đường

430

1,3

11

Đường Tô Hiến Thành (từ QL20 đến đường 1/5)

660

1,3

12

Đường Trương Định (từ QL20 đến Lê Thị Riêng)

300

1,4

13

Đường Xuân Diệu (từ QL20 nghĩa địa tôn giáo đến Đinh Công Tráng)

400

1,5

*

Khu vực II: Khu vực không có tên trong các vị trí đất ở nông thôn khu vực I nêu trên (trừ Thôn Đạ Nghịch)

200

1,8

*

Khu vực III: Thôn Đạ Nghịch

104

1,3

V

XÃ ĐAM B’RI

 

 

*

Khu vực I

 

 

1

Đường Lý Thái Tổ (đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến cổng thác Đambri).

 

 

1.1

- Từ Nguyễn Chí Thanh đến trụ sở UBND xã Đam B’ri

960

1,3

1.2

- Sau trụ sở UBND xã Đam B’ri đến hết ngã 5 đường vào xã Lộc Tân.

700

1,3

1.3

- Sau ngã 5 vào xã Lộc Tân đến cổng thác Đambri

960

1,2

2

Đường Trần Nhật Duật (từ Trần Nguyên Hãn đến Lý Thái Tổ)

430

1,4

3

Đường Trần Quý Cáp (từ Trần Tế Xương đến Trần Nhật Duật)

430

1,1

4

Đương Trần Tế Xương (t Trn Nguyên Hãn đến Lý Thái Tổ)

600

1,4

5

Đường Phó Đức Chính - thôn 2 (đường vòng từ Lý Thái Tổ đến Lý Thái Tổ)

600

1,2

6

Đường Nguyễn Viết Xuân (từ cổng thôn 1 Lý Thái Tổ đến thôn 8 Lý Thái Tổ)

 

 

 

Đoạn từ Lý Thái tổ đến ngã ba giáp Tản Đà

700

1,3

 

Từ ngã ba giáp Tản Đà đến hết đường

700

1,1

7

Đường Tản Đà (từ Nguyễn Viết Xuân đến đường Lộc Quảng)

400

1,3

8

Đường Nguyễn An Ninh - thôn 5 (từ Trần Nguyên Hãn đến Lý Thái Tổ)

430

1,1

9

Đường khúc Thừa Dụ - thôn 12; 13 (đường vòng từ Lý Thái Tổ đến Lý Thái Tổ)

600

1,2

10

Đường Tôn Thất Thuyết - thôn 9 (từ Lý Thái Tổ đến cầu dốc độc Lộc Tân)

400

1,1

11

Đường đi thôn 10 (Từ Lý Thái Tổ đi qua thôn 10 đến Lộc Quảng huyện Bảo Lâm-từ công ty trà Phú Toàn đến công ty trà Phước Lạc)

530

1,1

12

Đường đi thôn 12 (Từ Lý Thái Tổ đi qua thôn 12 đến xã Lộc Tân huyện Bảo Lâm- từ ngã 5 Đamb’ri công ty trà Tng Vĩnh An)

430

1,1

13

Khu vực II: Khu vực không có tên trong các vị trí đất ở nông thôn khu vực I nêu trên

165

2,2

C. ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ:

Số TT

Tên đơn vị hành chính, khu vực, đường, đoạn đường

Giá đất

(1.000đ/m2)

Hệ số điều chỉnh giá đất

(lần)

I

Quốc lộ, tỉnh lộ

 

 

1

Quốc lộ 55 (Đường Trần Hưng Đạo) - (Từ Trần Phú đến cầu Đại Bình)

 

 

1.1

- Từ mép lộ giới Trần Phú vào đến nhà số 28 (đầu đường Tố Hữu)

3.780

1,2

1.2

- Sau nhà số 28 (đầu đường Tố Hữu) đến hết nhà số 103

1.663

1,8

1.3

- Sau nhà số 103 đến hết cầu Đại Bình

831

1,9

2

Đường Nguyễn Văn Cừ (Từ Trần Phú đến giáp ranh huyện Bảo Lâm)

 

 

2.1

- Từ đường Trần Phú đến hết Yết Kiêu

4.536

1,5

2.2

- Sau Yết Kiêu đến hết Nguyễn Đình Chiểu

2.268

1,3

2.3

- Sau Nguyễn Đình Chiểu đến hết Cao Bá Quát

3.780

1,15

2.4

- Sau Cao Bá Quát đến giáp ranh H. Bảo Lâm

1.300

1,1

3

Đường Trần Phú (Quốc lộ 20)

 

 

3.1

- Giáp ranh xã Lộc Châu- phường Lộc Tiến đến hết Nguyễn Tri Phương

2.121

1,4

3.2

- Sau Nguyễn Tri Phương đến hết số nhà 556 đối diện số nhà 1017 Trần Phú

3.780

1,4

3.3

- Từ sau số nhà 556 đến hết nhà 470 Trần Phú

6.048

1,4

3.4

- Sau nhà 470 Trần Phú đến hết đường 1/5

7.200

1,5

3.5

- Sau đường 1/5 đến hết Đội Cấn

9.500

2,0

3.6

- Sau Đội Cấn đến hết Trường tiểu học Lộc Sơn 1

6.800

1,7

3.7

- Sau trường tiểu học Lộc Sơn 1 đến hết Trần Hưng Đạo

3.400

1,7

3.8

- Sau Trần Hưng Đạo đến hết cầu Minh Rồng

1.512

2,3

II

PHƯỜNG I:

 

 

1

Đường Nguyễn Công Trứ (từ Hoàng Văn Thụ đến Chu Văn An)

 

 

1.1

- Từ Hoàng Văn Thụ đến Duy Tân

9.000

1,2

1.2

- Từ sau Duy Tân đến hết Hồ Tùng Mậu

9.000

1,7

1.3

- Từ sau Hồ Tùng Mậu (+20 mét) đến Phan Bội Châu (- 20 mét).

960

1,2

1.4

- Sau Phan Bội Châu đến hết đường 28/3.

9.600

1,8

1.5

- Sau đường 28/3 đến giáp ranh đất nhà số 197.

5.400

1,3

2

Đường Phan Bội Châu (Từ Hồng Bàng đến Hà Giang)

 

 

2.1

- Từ Hồng Bàng đến hết Nguyễn Công Trứ

6.480

1,6

2.2

- Sau Nguyễn Công Trứ đến hết Lê Thị Pha

10.800

1,3

2.3

- Sau Lê Thị Pha đến Hà Giang

8.000

2,0

3

Đường Lê Hồng Phong (Từ Hồng Bàng đến Trần Phú)

 

 

3.1

- Từ Hồng Bàng đến hết Kim Đồng

8.000

1,6

3.2

- Sau Kim Đồng đến hết Trần Phú

10.800

1,8

4

Đường 28/3 (từ Hồng Bàng đến Trần Phú)

8.500

1,2

5

Đường Lý Tự Trọng (từ Hồng Bàng đến hết Trần Phú)

7.600

1,6

6.

Đường Hồng Bàng (vòng quanh UBND thành phố đến 28/3 đến Lê Hồng Phong)

5.450

1,4

7

Đường Kim Đồng (từ Phan Bội Châu đến hết Thủ Khoa Huân)

4.950

1,2

8

Đường Lê Thị Pha (từ Phan Đăng Lưu đến Lý Tự Trọng)

 

 

8.1

- Từ Phan Đăng Lưu đến hết Phan Bội Châu

5.450

1,2

8.2

- Sau Phan Bội Châu đến đường 28/3

9.600

1,9

8.3

- Mặt sau khu thương mại (từ Lê Hồng Phong đến Cây xăng)

7.150

1,4

8.4

- Sau 28/3 đến Lý Tự Trọng

4.450

1,2

9

Đường Đề Thám (từ Nguyễn Công Trứ đến Lê Thị Pha)

6.100

1,7

10

Đường Phan Đăng Lưu (từ Nguyễn Công Trứ đến Hà Giang)

 

 

10.1

- Từ Nguyễn Công Trđến Lê Thị Pha

3.000

1,7

10.2

- Sau Lê Thị Pha đến Hà Giang

4.050

1,8

11

Đường Lý Thường Kiệt (từ Nguyễn Công Trứ đến Cao Bá Quát kéo dài đến giáp ranh huyện Bảo Lâm)

 

 

11.1

- Từ Nguyễn Công Trđến Bùi Thị Xuân

3.024

2,0

11.2

- Sau Bùi Thị Xuân đến hết Hoàng Văn Thụ

5.292

1,4

11.3

- Sau Hoàng Văn Thụ đến hết Đào Duy Từ

3.024

1,2

11.4

- Sau Đào Duy Từ đến hết Cao Bá Quát

980

1,1

11.5

- Sau Cao Bá Quát đến giáp ranh huyện Bảo Lâm

720

1,1

12

Đường Hà Giang (từ Lê Hồng Phong đến Nguyễn Văn Cừ)

6.480

1,8

13

Đường Hai Bà Trưng (từ Hà Giang đến Trần Phú)

4.770

1,5

14

Đường Lê Thị Hồng Gấm (từ Phan Đăng Lưu đến Lê Hồng Phong)

6.800

1,4

15

Nhánh 81 Lê Hồng Phong (từ Lê Hồng Phong đến Phan Bội Châu)

2.880

1,2

16

Nhánh 85 Lê Hồng Phong (từ Lê Hồng Phong đến Phan Bội Châu)

2.880

1,2

17

Đoạn nối Lê Thị Pha đến Lê Thị Hồng Gấm (58 Lê Thị Pha)

3.024

1,2

18

Đoạn nối Lê Hồng Phong đến Phan Bội Châu (49 Lê Hồng Phong)

3.024

1,2

19

Đường Phan Đình Giót (từ Phan Bội Châu đến Hoàng Văn Thụ)

 

 

19.1

- Từ Phan Bội Châu đến Bùi Thị Xuân

490

1,4

19.2

- Sau Bùi Thị Xuân đến Hồ Tùng Mậu

2.570

1,8

19.3

- Sau Hồ Tùng Mậu đến Hoàng Văn Thụ

5.200

2,3

20

Đường Bùi Thị Xuân (từ Hồ Tùng Mậu đến giáp ranh Hồ Nam Phương)

 

 

20.1

- Từ Hồ Tùng Mậu đến hết Lý Thường Kiệt

4.300

1,6

20.2

- Sau Lý Thường Kiệt đến hết Chu Văn An

2.592

1,5

20.3

- Sau Chu Văn An đến giáp ranh Hồ Nam Phương

1.330

1,3

21

Đường Hồ Tùng Mậu (từ Nguyễn Công Trứ đến Lý Thường Kiệt)

 

 

 

Từ Nguyễn Công Trứ đến Phan Đình Giót

6.450

2,0

 

Từ Phan Đình Giót đến Lý Thường Kiệt

6.450

1,6

22

Đường Hoàng Văn Thụ (từ Hà Giang đến Lý Thường Kiệt)

 

 

 

Từ Hà Giang đến Nguyễn Công trứ

6.200

1,8

 

Sau Nguyễn Công Trứ đến Lý Thường Kiệt

6.200

1,6

23

Đường Phạm Ngọc Thạch (Từ Hà Giang đến hết Đập tràn Hà Giang)

3.050

2,5

24

Đường Cù Chính Lan (từ 28/3 đến Lý Tự Trọng)

6.700

1,6

25

Đường Hải Thượng Lãn Ông (từ Hồng Bàng đến cuối đường)

 

 

25.1

- Từ Hồng Bàng đến hết đất Nhà số 7

1.817

1,6

25.2

- Đoạn còn lại

1.208

1,3

26

Đường Ngô Thời Nhậm (từ Hồng Bàng đến Nguyễn Công Trứ)

4.350

1,1

27

Đường Lý Nam Đế (từ Phan Đình Giót đến Hồ Tùng Mậu)

4.450

1,9

28

Đường Lương Thế Vinh (từ Hà Giang đến Lê Ngọc Hân)

2.880

1,8

29

Đường Lê Ngọc Hân (từ Lương Thế Vinh đến Phạm Ngọc Thạch)

2.880

2,0

30

Đường Mê Linh (từ Hà Giang đến Hoàng Văn Thụ)

2.880

1,7

31

Đường Duy Tân (từ Hà Giang đến Hoàng Văn Thụ)

 

 

31.1

- Hà Giang đến đường đến Nguyễn Công Trứ

1.500

2,2

31.2

Từ sau Nguyễn Công Trứ đến Phan Đình Giót

 

 

31.2.1

Từ Nguyễn Công Trứ đến đường quy hoạch N3

5.200

1,2

31.2.2

Từ sau đường quy hoạch N3 đến Phan Đình Giót

5.200

2,5

31.3

- Sau Phan Đình Giót đến Hoàng Văn Thụ

4.680

1,6

32

Đường Trương Vĩnh Ký (từ Hoàng Văn Thụ đến Bùi Thị Xuân)

2.880

1,7

33

Đường Đặng Trần Côn (từ Hồ Tùng Mậu đến Lý Thường Kiệt)

2.880

1,7

34

Đường Ngô Sỹ Liên (Từ Hoàng Văn Thụ đến Lý Thường Kiệt)

2.880

1,7

35

Đường Tuệ Tĩnh (từ Hà Giang đến BV y học dân tộc)

2.600

1,7

36

Các đường nhánh (hẻm) thuộc phường 1:

 

 

36.1

Số 65, 88 cũ (226 mới), 98 cũ (248 mới), 106 cũ (268 mới), 113 cũ (333 mới), 121 cũ (243 mới), 7 cũ (43 mới), 13 cũ (73 mới), 15 cũ (81 mới), 27 cũ (101 mới), 35 cũ (115 mới), 45 cũ (127 mới), 49 cũ (131 mới), 51 cũ (133 mới), 55 cũ (139 mới), 61 cũ (151 mới) đường Bùi Thị Xuân

600

2,6

36.2

Số 13, 23 cũ (37 mới), 24 cũ (40 mới) đường Phan Đình Giót

300

1,5

36.3

Số 03, 15, 25, 27, 41, 43, 45, 49, 55, 57, 61 đường Hồ Tùng Mậu

700

2,4

36.4

Số 01 đường Hồ Tùng Mậu

700

2,2

36.5

Số 01 đường Chu Văn An

430

1,1

36.6

Số 68 đường Chu Văn An

300

1,1

36.7

Số 39 đường Lý Tự Trọng

2.200

1,2

36.8

Số 100 đường Lê Hồng Phong

600

2,4

36.9

Số 71, 95 đường Lê Hồng Phong

2.880

1,5

36.10

S 65, 79 đường Hai Bà Trưng

300

1,1

36.11

Số 56 mới (64 cũ) đường Lý Thường Kiệt

1.200

1,2

36.12

Số 58, 101 đường Lý Thường Kiệt

600

2,4

36.13

Số 360, 416 đường Trần Phú

800

1,7

36.14

Số 398 đường Trần Phú

2.500

1,1

36.15

Số 43, 45 đường Nguyễn Công Trứ (từ nhánh N4 đến suối Hà Giang)

400

1,7

36.16

Số 97 đường Phan Bội Châu

400

1,8

36.17

Số 21 đường Lê Thị Hồng Gấm (từ Lê Thị Hồng Gấm đến hẻm 81 Lê Hồng Phong)

2.880

1,5

36.18

S 06 đường Hải Thượng Lãn Ông

500

1,3

36.19

Nhánh số N1, N2 Khu biệt thự Hoàng Đình

1.200

1,5

36.20

Số 08, 32 đường Đinh Tiên Hoàng

800

2,1

36.21

Số 36, 40 đường Hải Thượng Lãn Ông

500

1,5

36.22

S 35 đường Hồng Bàng

450

1,6

36.23

S 35, 47, 61, 69, 91, 115, 151 đường Phan Đăng Lưu

400

1,9

36.24

Số 95 đường Phan Đăng Lưu

400

1,7

36.25

S 18, 37 đường Hà Giang

480

1,25

36.26

Số 91 đường Hà Giang

800

2,1

36.27

Nhánh số N1a; N1; N2; D1a, D1; D2 Khu quy hoạch tiu khu Bắc Hà Giang

2.880

1,9

36.28

Nhánh số D3; N4 - Khu quy hoạch trung tâm mở rộng Hà Giang

4.680

1,7

 

Nhánh số N3- Khu quy hoạch trung tâm mở rộng Hà Giang

4.680

1,6

36.29

Nhánh số D12; D13; D14; D15; D16; D17; D19; D21, D23 - Khu quy hoạch trung tâm mở rộng Hà Giang

2.600

2,4

36.30

Nhánh số D8; D10; D11; N12; N13; N14; N15; N18; N20; N22 - Khu quy hoạch trung tâm mở rộng Hà Giang

1.500

2,8

36.31

Nhánh N16, N17, N19, N21, N23 - Khu quy hoạch trung tâm mở rộng Hà Giang

2.600

2,2

36.32

Nhánh số D9 (Đoạn từ Lương Thế Vinh đến hết khu TĐC P5, P6) - Khu quy hoạch trung tâm mở rộng Hà Giang

1.700

1,8

36.33

Nhánh số ND1; ND2, D5, D8, D9; D10; D11; D12; D13; N3; N7; N8 - Khu quy hoạch dân cư 14A

800

1,05

36.34

Nhánh số N4; N6 (từ Đinh Tiên Hoàng đến D1) - Khu quy hoạch dân cư 14A

1.200

1,05

36.35

Nhánh số 148 Lê Hồng Phong (đường vào TTVH phụ nữ)

5.000

1,2

36.36

Nhánh số 35 đường Hồ Tùng Mậu

700

2,4

36.37

Nhánh số 7, 33, 43, 73, 189 đường Bùi Thị Xuân

600

2,0

36.38

Nhánh số 200 đường Lý Thường Kiệt; hẻm số 1 đường Mê Linh, các hẻm số 5; 11; 25; 47 đường Hoàng Văn Thụ, tổ dân phố 13; 4.

480

1,05

36.39

Số 42 đường Đinh Tiên Hoàng

400

1,9

36.40

Số 09, 19, 94, 167, 199 đường Phan Đăng Lưu

400

1,9

36.41

Nhánh số D20 - Khu quy hoạch trung tâm mở rng Hà Giang (P11)

2.600

2,4

36.42

Nhánh số 121 đường Lý Thường Kiệt.

480

1,25

36.43

Nhánh số 03 đường N4 - Khu quy hoạch trung tâm mrộng Hà Giang

600

1,4

36.44

Nhánh số 46 đường Đinh Tiên Hoàng.

600

1,25

36.45

Nhánh số 215 đường Hồ Tùng Mậu.

1.120

1,5

36.46

Nhánh số 94, 167, 199 đường Bùi Thị Xuân.

600

1,0

III

PHƯỜNG II:

 

 

1

Đường Lê Văn Tám

 

 

1.1

- Từ Lý Tự Trọng đến Nguyễn Văn Trỗi

3.024

1,5

1.2

- Sau Nguyễn Văn Trỗi đến Nguyễn Khuyến

2.200

1,6

2

Đường Thủ Khoa Huân (từ Hồng Bàng đến Nguyễn Công Tr)

3.650

1,15

3

Đường Nguyễn Văn Trỗi (từ Trần Phú đến Nguyễn Công Trứ)

 

 

3.1

- Từ Trần Phú đến Lê Văn Tám

6.048

1,4

3.2

- Sau Lê Văn Tám đến Nguyễn Công Trứ

4.536

1,5

4

Đường Ký Con (từ Nguyễn Công Trứ đến Đinh Tiên Hoàng)

4.536

1,2

5

Đường Phạm Ngũ Lão (từ Hồng Bàng đến Ký Con)

5.200

1,5

6

Đường Quang Trung (từ Ký Con đến Lý Thường Kiệt)

 

 

6.1

- Từ Ký Con đến hết Bà Triệu.

5.200

1,3

6.2

- Sau Bà Triệu đến Lý Thường Kiệt (đường đất)

550

1,6

7

Đường Võ Thị Sáu (từ Nguyễn Công Trứ đến Quang Trung)

4.850

1,15

8

Đường Đinh Tiên Hoàng (từ Hồng Bàng đến Chu Văn An)

 

 

8.1

- Từ Hồng Bàng đến Trung tâm Y tế

5.200

1,4

8.2

- Sau Trung tâm Y tế đến Chu Văn An

4.280

1,2

9

Đường Phan Đình Phùng (từ Nguyễn Công Trứ đến Phùng Hưng kéo dài)

 

 

9.1

- Từ Nguyễn Công Trứ đến Nguyễn Thái Học

4.536

1,5

9.2

- Sau Nguyễn Thái Học đến cổng nghĩa trang phường 2

2.750

1,2

9.3

- Sau cổng Nghĩa trang phường 2 đến ngã rẽ SCAVI

1.750

1,25

9.4

- Đoạn còn lại.

490

1,5

10

Đường Nguyễn Thái Học (từ Nguyễn Công Trứ đến Phan Đình Phùng)

 

 

10.1

- Từ Nguyễn Công trứ đến Nguyễn Chí Thanh

4.536

1,5

10.2

- Từ sau Nguyễn Chí Thanh đến Phan Đình Phùng

4.320

1,2

11

Đường Nguyễn Chí Thanh (từ Nguyn Thái Học đến Cống hồ Nam Phương)

2.268

1,05

12

Đường Nguyễn Hữu Chỉnh (từ Huỳnh Thúc Kháng đến Phan Đình Phùng)

1.500

1,5

13

Đường Huỳnh Thúc Kháng

 

 

13.1

Huỳnh Thúc Kháng (từ Trần Phú đến Phan Đình Phùng - đường nhựa).

4.536

1,2

13.2

Huỳnh Thúc Kháng (đường HTKháng cũ)

2.500

2,0

14

Đường Tây Sơn (từ Nguyễn Bỉnh Khiêm đến Phan Đình Phùng)

2.000

1,4

15

Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (từ Nguyễn Khuyến đến Huỳnh Thúc Kháng)

2.000

2,0

16

Đường Nguyễn Khuyến (từ Nguyễn Văn Trỗi đến Huỳnh Thúc Kháng)

2.350

1,5

17

Đường Mạc Đĩnh Chi (từ Lý Chính Thắng đến Trần Nguyên Hãn)

 

 

17.1

- Từ Lý Chính Thắng đến Nguyễn Thái Học

970

1,8

17.2

- Sau Nguyễn Thái Học đến Trần Nguyên Hãn

830

2,0

18

Đường Yên Thế (từ Phan Đình Phùng đến Nguyễn Hữu Chỉnh)

1.650

1,4

19

Đường Hà Huy Tập (từ Trần Phú đến Nguyễn Trung Trực)

1.208

1,2

20

Đường Nguyễn Trung Trực (từ Võ Văn Tần đến khu QH phường 2)

1.208

1,2

21

Đường Võ Văn Tần (từ Trần Phú đến Hà Huy Tập)

1.208

1,3

22

Đường Lý Chính Thắng (từ Nguyễn Thái Học đến Mạc Đĩnh Chi)

1.500

1,4

23

Đường Trần Nguyên Hãn (từ Nguyễn Chí Thanh đến Mạc Đĩnh Chi)

 

 

23.1

- Từ Nguyễn Chí Thanh đến hết đường nhựa

1.200

1,4

23.2

- Đoạn còn lại (đường đất)

780

2,0

24

Đường Chu Văn An (từ Bùi Thị Xuân đến giáp Nguyễn Chí Thanh)

3.024

1,5

25

Đường Bà Triệu (từ Nguyễn Công Trứ đến Quang Trung)

2.268

1,2

26

Đường Lê Quý Đôn (từ Nguyễn Trung Trực đến Nguyễn Tri Phương)

903

1,3

27

Đường Lý Thái Tổ, từ Chu Văn An đến Nguyễn Chí Thanh (cng Hồ Nam Phương)

2.160

1,2

28

Nhánh 79 Nguyễn Công Trứ (từ Nguyễn Công trứ đến Nguyễn Văn Trỗi)

1.440

1,2

29

Đường Trần Nhật Duật (đoạn qua địa phận phường 2)

430

1,2

30

Đường Trần Tế Xương (đoạn qua địa phận phường 2)

600

1,4

31

Đường Nguyễn An Ninh (đoạn qua địa phận phường 2)

430

1,4

32

Đường Nguyễn Công Trứ (từ nhà số 197 đến Chu Văn An)

 

 

32.1

- Từ đất nhà số 197 đến hết Bà Triệu

6.500

1,4

32.2

- Từ Bà Triệu đến hết Chu Văn An

3.860

1,4

33

Các đường nhánh (hẻm) thuộc phường 2:

 

 

33.1

Số 452, 470, 488, 496, 520 đường Trần Phú.

630

1,7

33.2

Số 38 cũ (90 mới), 69 cũ (75 mới), 72 cũ (190 mới), 75 cũ (117 mới), 114 đường Huỳnh Thúc Kháng

430

2,0

33.3

Số 25, 37b, 41, 43, 56, 74a, 78, 84, 88 đường Huỳnh Thúc Kháng

530

2,0

33.4

Số 27 cũ (21 mới), 35 cũ (33 mới), 39 cũ (37 mới), 41 cũ (57 mới), 43 cũ (61 mới), 47 cũ (75 mới), 73, 79 đường Huỳnh Thúc Kháng cũ

430

2,6

33.5

Số 39 cũ (79 mới), 50 cũ (84 mới), 61 cũ (145 mới), 68 cũ (112 mới), 76 cũ (120 mới), 87 cũ (181 mới), 89 cũ (185 mới), 95 cũ (197 mới), 114, 116 cũ (164 mới), 118 cũ (172 mới), 120 cũ (174 mới), 121, 122 cũ (184 mới), 125 cũ (267 mới), 127, 128a cũ (200 mới), 129, 131 cũ (279 mới), 143/2, 160a cũ (278 mới), 176 cũ (324 mới) đường Phan Đình Phùng

430

2,6

33.6

Số 281, 302, 311 đường Phan Đình Phùng

430

1,5

33.7

Số 288, 297 đường Phan Đình Phùng

530

1,2

33.8

Số 17 cũ (37 mới), 23 cũ (61 mới), 91, 97, 110 cũ (160 mới), 135 cũ (287 mới), 156h cũ (268 mới) đường Phan Đình Phùng

530

1,3

33.9

Số 335 Phan Đình Hùng (đường Nguyễn Tri Phương cũ) - nối từ Phan Đình Phùng đến Nguyễn Tri Phương mới

600

2,2

33.10

Số 09a cũ (25 mới), 29 cũ (59 mới), 30 cũ (54 mới), 60, 87 cũ (131 mới) đường Nguyễn Thái Học

430

1,5

33.11

Số 28, 74 đường Nguyễn Thái Học

430

2,0

33.12

Số 19 cũ (39 mới) đường Nguyễn Thái Học

530

2,0

33.13

Số 189 đường Nguyễn Công Trứ

1.260

2,0

33.14

S 112 đường Nguyễn Công Trứ

1.890

1,2

33.15

Số 75 đường Nguyễn Công Trứ

1.000

2,0

33.16

Số 21, 99, 156, 171, 177 đường Nguyễn Công Trứ

660

2,0

33.17

S 84, 90, 95, 109, 157, 163, 172, 186, 191, 197, 239, 245 đường Nguyễn Công Trứ

430

2,0

33.18

Số 24 cũ (56 mới) đường Quang Trung

1.260

1,4

33.19

Số 28 cũ (58 mới) - từ Quang Trung đến hết nhà s58/37, đường Quang Trung

1.260

1,4

33.20

Số 28 cũ (58 mới) - sau nhà số 58/37, đường Quang Trung

530

1,6

33.21

S9 cũ (15 mới), 15 cũ (25 mới), 30, 75 đường Quang Trung

430

1,4

33.22

S 5, 15a đường Hồng Bàng

600

2,0

33.23

S 137, 163 đường Đinh Tiên Hoàng

600

1,2

33.24

Số 47a đường Nguyễn Văn Trỗi

430

1,5

33.25

S 08, 84, 76 đường Nguyễn Văn Trỗi

530

1,5

33.26

Số 01c đường Nguyễn Văn Trỗi

1.000

2,0

33.27

Số 79 đường Nguyễn Văn Trỗi

1.000

2,0

33.28

Số 82: đường Lý Tự Trọng

2.400

1,8

33.29

Số 22 đường Lý Tự Trọng

1.000

1,7

33.30

Số 19, đường Phạm Ngũ Lão

1.000

1,2

33.31

Số 01, 02, 03 cũ (19 mới), 30 cũ (58 mới), 39 cũ (79 mới) 55, 85, 90, 104 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm

430

2,5

33.32

Số 76 đường Nguyễn Khuyến

430

1,5

33.33

Số 48 đường Yên Thế

430

1,5

33.34

Nhánh số 1 đường Nguyễn Tri Phương

430

1,9

33.35

Nhánh số 2, 6 đường Nguyễn Tri Phương

530

1,6

33.36

Nhánh số 3, 4, 5 đường Nguyễn Tri Phương

630

1,2

33.37

Số 15, 20 cũ (30 mới), 22 cũ (28 mới), 29 cũ (53 mới), 33 cũ (55 mới) 34 cũ (58 mới), 38 cũ (62 mới), 48 cũ (84 mới), 53 cũ (97 mới), 59 cũ (99 mới), 75, 95 đường Tây Sơn

430

1,8

33.38

Số 02, 38, 162, đường Lê Văn Tám

430

2,7

33.39

Số 132, đường Lê Văn Tám

530

2,1

33.40

Số 21 cũ (25 mới) đường Võ Thị Sáu

1.890

1,2

33.41

Nhánh số D1; D3; D4; D6; D7; D9; ND1; ND3; N1; N5; N9 - Khu quy hoạch dân cư 14A

800

1,9

33.42

Nhánh số D2 - Khu quy hoạch dân cư 14A

1.200

1,3

33.43

Nhánh s N1; N2; N3 - Khu vực quy hoạch dân cư, TĐC Nguyễn Khuyến

1.600

1,3

33.44

Nhánh s79 đường Huỳnh Thúc Kháng (từ Huỳnh Thúc Kháng đến N1 - Khu vực quy hoạch dân cư, TĐC Nguyễn Khuyến)

800

2,0

33.45

Nhánh số N1 - Khu vực QH tập thể BVII đường Đinh Tiên Hoàng

2.661

1,2

33.46

Nhánh số 82 đường Lê Văn Tám nối dài (đối diện số nhà 82 Quy hoạch khu dân cư, tái định cư Nguyễn Văn Trỗi)

2.661

1,5

33.47

Số 286, 336 Chu Văn An

560

1,2

33.48

Số 109 Nguyễn Chí Thanh

560

1,1

33.49

Số 111 Nguyễn Chí Thanh

430

1,1

33.50

Số 35 Nguyễn Chí Thanh

430

1,1

33.51

Nhánh s22 mới (115 cũ), 144 đường Lê Văn Tám

774

1,5

33.52

Nhánh số 68, 75 đường Nguyễn Văn Trỗi

1.333

1,5

33.53

Nhánh số 12 đường Ký Con

1.067

1,5

33.54

Nhánh số 13, 17 cũ (27 mới), 74 đường Quang Trung

600

1,4

33.55

Nhánh số 25 đường Võ Thị Sáu

600

1,4

33.56

Nhánh số 36, 161, 255, 285 đường Phan Đình Phùng

745

1,5

33.57

Nhánh số 56, 77, 78, 90, 185, 214, 277, 300, 324 đường Phan Đình Phùng

530

1,5

33.58

Nhánh số 72, 103 dường Nguyễn Thái Học

430

1,5

33.59

Nhánh s 14, 27, 37, 67, 71, 188 đường Nguyễn Chí Thanh

430

1,1

33.60

Nhánh số 16, 34, 109 đường Nguyễn Hữu Chỉnh

430

1,5

33.61

Nhánh số 62 cũ (150 mới), 206, 208 đường Huỳnh Thúc Kháng

573

1,5

33.62

Nhánh s49 cũ (81 mới), 56, 37 đường Tây Sơn

516

1,5

33.63

Nhánh số 16 cũ (42 mới), 24 cũ (46 mới), 11 cũ (29 mới), 23 cũ (55 mới) đường Nguyn Bỉnh Khiêm

717

1,5

33.64

Nhánh số 01, 19, 97, 162 đường Nguyễn Khuyến

430

1,5

33.65

Nhánh số 05 cũ (81 mới), 11 cũ (93 mới), 13 cũ (97 mới), 27 cũ (21 mới), 121, 30, 48, 54, 58, 338, 263, 213, 231, 267, 156, 158 đường Mạc Đĩnh Chi

430

1,5

33.66

Nhánh số 04, 08, 16, 34, 46 đường Mạc Đĩnh Chi

500

1,3

33.67

Nhánh số 09, 17, 29, 39 đường Yên Thế

500

1,3

33.68

Nhánh số 02A, 11, 12, 15, 17, 22, 26 đường Hà Huy Tập

430

1,5

33.69

Nhánh số 02, 04, 05, 06, 09, 25, 27, 35 đường Nguyễn Trung Trực

430

1,5

33.70

Nhánh số 10, 16, 25 đường Võ Văn Tần

430

1,5

33.71

Nhánh s06, 12, 29, 34, 135 đường Lý Chính Thắng

500

1,3

33.72

Nhánh số 09, 18, 25, 47, 57, 71, 198 đường Trần Nguyên Hãn

430

1,5

33.73

Nhánh số 11, 15, 17 đường Lê Quý Đôn

430

1,5

33.74

Nhánh số 95, 109/1, 155, 175 đường Nguyễn Công Trứ

573

1,5

33.7.5

Nhánh s77, 79, 101, 172, 243 đường Nguyễn Công Trứ

707

1,5

33.76

Nhánh số 10, 34 đường Trần Nhật Duật

430

1,5

IV

PHƯỜNG B’LAO

 

 

1

Đường Nguyễn Thị Minh Khai (từ 1/5 đến Trần Phú)

 

 

1.1

- Từ đường 1/5 đến hết Bế Văn Đàn

2.268

1,5

1.2

- Sau Bế Văn Đàn đến hết Trần Quốc Toản

2.450

2,0

1.3

- Sau Trần Quốc Toản đến Trần Phú

2.268

1,6

2

Đường 1/5 (từ Trần Phú đến Tô Hiến Thành)

 

 

2.1

- Từ Trần Phú đến hết nhà số 50

3.450

1,5

2.2

- Sau nhà số 50 đến cng Nam Phương

1.080

2,2

2.3

- Sau cống Nam Phương đến Tô Hiến Thành

1.050

1,8

3

Đường Trần Quốc Toản (từ Trần Phú đến NT chè 28/3 cũ)

 

 

3.1

- Từ Trần Phú đến hết Phan Huy Chú

3.700

2,1

3.2

- Sau Phan Huy Chú đến khu dân cư, TĐC khu phố 3

1.600

1,9

3.3

- Đoạn còn lại.

1.440

2,0

4

Đường Bế Văn Đàn (từ Trần Phú đến Phan Huy Chú)

 

 

4.1

- Từ Trần Phú đến Nguyễn Thị Minh Khai

3.024

1,2

4.2

- Sau Nguyễn Thị Minh Khai đến cổng nghĩa trang

1.512

1,4

4.3

- Đoạn còn lại

452

2,8

5

Đường 28/3 (từ sau Trần Phú đến trường tiểu học Thăng Long)

2.900

1,8

6

Đường Ngô Đức Kế (từ đường 1/5 đến HTX Thống Nhất)

 

 

6.1

- Từ 1/5 đến trước số 50 Ngô Đức Kế

1.150

1,15

6.2

- Sau 50 Ngô Đức Kế đến hết

800

1,15

7

Đường Phạm Phú Thứ (từ Trần Phú đến Trần Quốc Toản)

 

 

7.1

- Từ Trần Phú đến suối hạ lưu (hẻm 515 Trần Phú)

2.250

1,1

7.2

- Đoạn còn lại từ Trần Quốc Toản đến hết đường nhựa

1.200

1,5

8

Đường Phan Huy Chú (từ Trn Quốc Toản đến đường 1/5)

1.200

1,7

9

Đường Triệu Quang Phục (từ đường 1/5 đến Nghĩa địa kéo dài)

 

 

9.1

- Từ 1/5 đến hết đường nhựa

1.050

1,3

9.2

- Đoạn còn lại

600

1,7

10

Các đường nhánh (hẻm) thuộc phường BLao

 

 

10.1

Số 881, 889, 893, 945, 951, 955 đường Trần Phú

770

2,0

10.2

Số 573A, 677, 699, 717 đường Trần Phú

1.008

1,6

10.3

Số 815, 839 cũ (841 mới), 877 đường Trần Phú

1.260

1,4

10.4

Số 50, 52, 56 đường Nguyễn Thị Minh Khai

1.008

1,6

10.5

Số 41a cũ (43 mới), 133: đường Nguyễn Thị Minh Khai

430

1,7

10.6

Số 35 đường Nguyễn Thị Minh Khai

645

1,3

10.7

Số 119 đường Nguyễn Thị Minh Khai

860

1,5

10.8

Số 54 đường Bế Văn Đàn

645

1,9

109

Số 01, 13, 17, 21, 25 đường Bế Văn Đàn

600

2,0

10.10

Số 49, 159 đường Trần Quốc Toản

830

1,6

10.11

Số 135 đường Trần Quốc Toản

860

1,8

10.12

Số 57 đường Trần Quốc Toản

1.200

1,4

10.13

Số 101, 131, 133 đường Trần Quốc Ton

1.000

1,7

10.14

Số 02, 21 đường Phan Huy Chú

600

1,9

10.15

Số 37 đường Phan Huy Chú

500

1,3

10.16

Số 24 đường 1/5

1.200

1,6

10.17

Số 50 đường 1/5 (từ 1/5 đến hết tường rào nhà máy chè Ngọc Bảo)

1.000

1,3

10.18

Số 50 đường 1/5 (từ sau tường rào nhà máy chè Ngọc Bảo đến hết)

600

1,1

10.19

S 371, 403 (đoạn đường nhựa) đường 1/5

600

2,3

10.20

Số 403 (đoạn đường đất) đường 1/5

430

1,5

10.21

S 255, 257 đường 1/5

360

1,1

10.22

Số 467 đường 1/5 (ranh giới phường B'Lao và xã Lộc Châu)

500

1,8

10.23

Số 45 đường 1/5

860

1,3

10.24

Số 68; 74a; 80; 142, 186, 273 đường 1/5

430

2,1

10.25

Số 33, 77, 107, 122 đường 1/5

516

2,1

10.26

S 116; 118 đường 1/5

540

1,6

10.27

Số 133 đường 1/5

800

1,9

10.28

S 02 đường Phạm Phú Thứ

650

2,2

10.29

Số 05, 06, 10 đường Phạm Phú Thứ

430

2,8

10.30

Số 04, 37 đường Triệu Quang Phục

430

1,1

10.31

S 22, 53 đường Triệu Quang Phục

360

1,7

10.32

Số 96 đường Nguyễn Thị Minh Khai

1.130

1,7

10.33

Số 112 đường Nguyễn Thị Minh Khai

1.260

1,2

10.34

Nhánh số 729 đường Trần Phú (từ Trần Phú đến hết đất thuê của Công ty cổ phần truyền hình cáp NTH)

5.000

1,05

10.35

Nhánh số N1 - Khu vực QH khu dân cư, TĐC khu phố 3 (Trần Quốc Toản đoạn qua khu dân cư)

2.590

3,0

10.36

Nhánh số N2; N3; N4, D1; D2: D3: Khu vực QH khu dân cư, TĐC khu phố 3 phường B'Lao

1.950

2,1

10.37

Số 45 đường Phan Huy Chú

360

1,1

V

PHƯỜNG LỘC SƠN

 

 

1

Đường Lam Sơn (từ Trần Phú đến Trần Phú đối diện bến xe)

 

 

1.1

- Từ số 307 Trần Phú vào 300m; từ 499A Trần Phú vào 300m

1.817

1,3

1.2

- Đoạn còn lại.

903

1,3

2

Đường Đội Cấn (từ Trần Phú đến Trần Phú -bến xe)

2.268

1,3

3

Đường Tô Hiệu (từ Trần Phú đến Nguyễn Văn Cừ)

1.360

1,2

4

Đường Yết Kiêu (từ Trần Phú đến Nguyễn Văn Cừ)

1.360

1,2

5

Đường Lương Văn Can (đường Sa Mù cũ - từ Trần Phú QL20 đến Yết Kiêu)

1.148

1,9

6

Đường Chi Lăng (từ Lam Sơn đến sông Đại Bình)

473

1,9

7

Đường Hoài Thanh (từ Lam Sơn đến sông Đại Bình)

473

1,9

8

Đường Tố Hữu (từ 29 Trần Hưng Đạo đến 158 Trần Hưng Đạo)

 

 

8.1

- Từ 29 Trần Hưng Đạo đến điểm giao nhau với đường D1 khu TĐC Lộc Sơn

1.440

1,3

8.2

- Từ sau điểm giao nhau với đường D1 khu TĐC Lộc Sơn đến 158 Trần Hưng Đạo

950

1,7

9

Các đường nhánh (hẻm) thuộc phường Lộc Sơn:

 

 

9.1

S 08, 09, 10, 10a, 41, 136, 142, 148, 149, 160, 168, 261, 280, 288, 361, 389, 425, 439, 441, 457 đường Trần Phú.

756

1,7

9.2

Số 01, 02, 03, 72, 75, 84, 133, 159 cũ (257 mới), 177, 203, 230, 449 đường Trần Phú.

530

1,3

9.3

Số 114, 250, 286, 341, 343, 347 đường Trần Phú.

1.260

1,2

9.4

Số 349, 379 đường Trần Phú.

1.260

1,2

9.5

Số 234 đường Trần Phú.

1.890

1,2

9.6

Số 120 đường Trần Phú (từ đầu hẻm đến hết đường nhựa)

1.260

1,2

9.7

Số 120 đường Trần Phú (từ sau đường nhựa đến cuối hẻm, đường đất)

850

1,2

9.8

Số 40, 52, 68, 164, 168, 218, 226 đường Hà Giang.

756

1,2

9.9

Số 44, 102, 204: đường Hà Giang.

480

1,2

9.10

Số 24, 57: đường Hà Giang.

900

1,2

9.11

Số 132 (đoạn bê tông): đường Hà Giang.

1.890

1,2

 

S 188 cũ (186 mới): đường Hà Giang.

1.890

1,2

9.12

Số 22 đường Hà Giang.

1.260

1,2

9.13

Số 154, 238, 268 cũ (266 mới) đường Hà Giang

1.260

1,2

9.14

Số 15, 21, 72, 101, 120, 143, 148, 159, 168 đường Nguyễn Văn Cừ.

756

1,2

9.15

Số 50, 161 đường Nguyễn Văn Cừ.

756

1,2

9.16

Số 19 đường Nguyễn Văn Cừ.

530

2,2

9.17

Số 35, 41 cũ (43 mới), 51, 268: đường Nguyễn Văn Cừ.

1.260

1,2

9.18

Số 38 đường Trần Hưng Đạo.

756

1,2

9.19

Số 20, 26, 40/8, 60, 126, 133, 156, 180, 186, 244, 250, 268 đường Trần Hưng Đạo

378

1,6

9.20

Số 308, 406, 414, 454 đường Trần Hưng Đạo.

378

1,6

9.21

Số 61, 75, 80, 83, 88, 92, 127, 133, 135, 167, 170, 189, 221 đường Lam Sơn

360

1,2

9.22

Số 02 đường Lam Sơn

903

1,2

9.23

Số 02, 11, 30, 39 đường Tô Hiệu

450

1,2

9.24

Số 01, 02, 20, 42 đường Yết Kiêu

450

1,2

9.25

Số 01, 03, 31, 36, 55, 81, 115, 127, 146, 162 đường Đội Cấn

870

1,2

9.26

Số 41, 51, 97 đường Lương Văn Can

450

1,2

9.27

Số 01 đường Tố Hữu

450

1,2

9.28

S 58, 60, 68: đường Phạm Ngọc Thạch.

900

1,2

9.29

Số 14, 26, 38: đường Tuệ Tĩnh.

1.260

1,2

9.30

Nhánh số D1, D2, D3, D4, D5, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7 - Quy hoạch khu dân cư Khu công nghiệp Lộc Sơn (Đông Đô)

1.430

3,0

9.31

Nhánh số 152, 154, 158, 160, 162, 166: đường Nguyn Văn Cừ.

756

1,2

9.32

Nhánh s115: đường Lam Sơn.

360

1,2

9.33

Nhánh s2A: đường Đội Cấn

1.140

1,2

9.34

Nhánh số 2B, 2M: đường Đội Cấn

1.050

1,2

9.35

Nhánh s2E: đường Đội Cấn

756

1,2

9.36

Nhánh số N1 đường Trần Phú (trước bến xe cũ)

7.400

1,2

9.37

Nhánh s N1, N2, N3, N4, N5; D1, D2, D3 - Quy hoạch khu dân cư 6B, Lộc Sơn

1.500

2,9

9.38

Nhánh s N1, Khu vực QH TĐC -KCN Lộc Sơn (khu vực trường TH Lộc Sơn cũ)

850

2,8

9.39

Nhánh số D1, Khu vực QH TĐC -KCN Lộc Sơn (khu vực trường TH Lộc Sơn cũ)

750

2,8

9.40

Nhánh số D2; D3; N2; N3; N5; N6 Khu vực QH TĐC - KCN Lộc Sơn

850

2,8

9.41

Nhánh N7 Khu vực QH TĐC -KCN Lộc Sơn

750

2,8

9.42

Nhánh số D7; D8 Khu vực QH TĐC -KCN Lộc Sơn

452

1,45

9.43

Nhánh số D1; D4; D5; D6; N1 Khu vực QH TĐC - KCN Lộc Sơn

950

2,0

9.44

Nhánh số N4 (từ D1 đến D7) Khu vực QH TĐC - KCN Lộc Sơn

1.100

2,0

9.45

Nhánh số 4 (sau D7 đến Trần Hưng Đạo) Khu vực QH TĐC -KCN Lộc Sơn

600

1,45

9.46

Nhánh số 58, 62 đường Chi Lăng

360

1,2

VI

PHƯỜNG LỘC PHÁT

 

 

1

Đường Đào Duy Từ (từ Nguyễn Văn Cừ đến Lý Thường Kiệt)

 

 

1.1

Từ Nguyễn Văn Cừ đến hết đất trường trung cấp nghề Bảo Lộc

2.200

1,8

1.2

Từ đất trường trung cấp nghề Bảo Lộc đến đường Lý Thường Kiệt

2.800

2,0

2

Đường Phùng Khắc Khoan (từ Nguyễn Văn Cừ đến Nguyễn Văn Cừ)

 

 

2.1

- Từ giáp Nguyễn Văn Cừ đến hết thửa 8, 26 (Tờ 25-TL2000)

800

2,0

2.2

- Từ tha 9,416 (Tờ 25-TL2000) đến Nguyễn Văn Cừ

430

1,8

3

Đường Nguyễn Đình Chiểu (từ Nguyễn Văn Cừ đến Cao Bá Quát)

1.443

1,5

4

Đường Tăng Bạt Hổ (từ Nguyễn Văn Cừ đến Ngô Quyền)

1.148

1,8

5

Đường Ngô Quyền (từ Nguyễn Văn Cừ đến Trần Nguyên Đán)

1.148

1,9

6

Đường Cao Bá Quát (từ Lý Thường Kiệt đến Nguyễn Văn Cừ)

2.000

1,3

7

Đường Trần Bình Trọng (từ Nguyễn Văn Cừ đến Đoàn Thị Điểm)

 

 

7.1

- Từ Nguyễn Văn Cừ đến hết Nguyễn Trãi (hết thửa 98 tờ 9 TL1000)

1.208

1,3

7.2

- Sau Nguyễn Trãi đến Đoàn Thị Điểm (từ thửa 1222; 99 tờ 9 TL1000 đến hết thửa 1191; 99 tờ 9 TL1000)

756

1,3

8

Đường Trần Nguyên Đán (từ Nguyễn Văn Cừ đến thửa 110 tờ 16 TL1000)

1.148

1,2

9

Đường Nguyễn Thái Bình (từ Nguyễn Văn Cừ đến Lý Thường Kiệt).

 

 

9.1

- Từ Nguyễn Văn Cừ đến cống ông Tỉnh (hết thửa 261, 295 tờ 13 TL2000)

1.100

2,4

9.2

- Sau cống ông Tỉnh đến Lý Thường Kiệt (Từ thửa 260, 294 tờ 13 TL2000 đến giáp Lý Thưng Kiệt)

452

1,6

10

Đường Nguyễn Gia Thiu (từ Nguyễn Văn Cừ đến Nguyễn Đức Cảnh)

452

2,2

11

Đường Trần Khánh Dư (từ Nguyễn Văn Cừ đến Nguyễn Văn Cừ)

430

2,0

12

Đường Văn Cao (từ Nguyễn Văn Cừ đến Hồ Lộc Thanh) đến hết thửa 347, 1407 tờ 14 TL 2000.

430

1,8

13

Đường Nguyễn Đức Cảnh (từ Nguyễn Văn Cừ đến Phạm Ngọc Thạch)

600

1,9

14

Đường Hoàng Diệu (từ số 737 Nguyễn Văn Cừ đến Nguyễn Văn Cừ)

 

 

14.1

- Từ thửa 30, 1720 (tờ 8 TL1000) đến hết thửa 1337, 1647 (tờ 4 TL1000)

800

1,6

14.2

- Từ thửa 107, 206 (tờ 4 TL1000) đến hết thửa 144, 1017 (tờ 19 TL2000)

430

1,7

15

Đường Mạc Thị Bưởi (từ Nguyễn Văn Cừ đến Đoàn Thị Điểm)

 

 

15.1

- Từ Nguyễn Văn Cđến hết thửa 32,29 (tờ 20 TL2000)

550

1,6

15.2

- Từ thửa 44,105 đến hết thửa 133 (tờ 20 TL2000)

430

1,5

16

Đường Trần Văn Giáp (từ Nhánh N5 đến Phạm Ngọc Thạch)

1.960

2,4

17

Đường Lê Đại Hành (từ Đào Duy Từ đến Phạm Ngọc Thạch)

1.960

2,4

18

Đường Nguyễn Du (từ Trần Nguyên Đán đến hết thửa 227, 226 tờ 17 TL 1000)

430

1,3

19

Đường Phạm Ngọc Thạch (Từ Sau đập tràn Hà Giang đến Đào Duy Từ)

 

 

19.1

- Từ sau Đập tràn Hà Giang đến hẻm đường đất, tường rào KS Hương Trà

1.000

1,1

19.2

- Sau hẻm đường đất, tường rào KS Hương Trà đến Đào Duy Từ

3.024

2,0

20

Các đường nhánh (hẻm) thuộc phường Lộc Phát:

 

 

20.1

Số 357 đường Nguyễn Văn Cừ (từ giáp Nguyễn Văn Cừ đến Nguyễn Đình Chiểu)

600

1,2

20.2

Số 326, 338, 378, 409, 443, 463, 473, 505, 511, 595, 615, 637, 676, 700, 732 đường Nguyễn Văn Cừ:

 

 

 

Số 326 từ giáp Nguyễn Văn Cừ đến Nguyễn Văn Cừ

450

1,8

 

Số 338 từ giáp Nguyễn Văn Cừ đến Lê Lợi

450

1,2

 

S 378 từ giáp Nguyễn Văn Cừ đến thửa 1213 (tờ 20 TL1000)

450

1,2

 

S 409 từ giáp Nguyễn Văn Cừ đến Hẻm 443

450

1,2

 

S 443 từ giáp Nguyễn Văn Cừ đến hết thửa 143, 144 (tờ 16 TL1000)

450

1,2

 

Số 463 từ giáp Nguyễn Văn Cừ đến thửa 1723 (tờ 16 TL1000)

450

1,2

 

Số 473 từ giáp Nguyễn Văn Cừ đến thửa 1727 (tờ 16 TL1000)

450

1,2

 

Số 505 từ giáp Nguyễn Văn Cừ đến hết thửa 1787, 1782 (tờ 12 TL1000)

450

1,2

 

Số 511 từ giáp Nguyễn Văn Cừ đến hết thửa 303, 1800 (tờ 12 TL1000)

450

1,2

 

Số 595 từ giáp Nguyễn Văn Cừ đến hết thửa 97, 1401 (tờ 12TL1000)

450

1,2

 

Số 615 từ giáp Nguyễn Văn Cừ đến thửa 1578 (tờ 11 TL1000)

450

1,2

 

Số 637 từ giáp Nguyễn Văn Cừ đến thửa 76 (tờ 07 TL1000)

450

1,2

 

Số 676 từ giáp Nguyễn Văn cừ đến thửa 223 - tờ 07; 1752 (tờ 12TL1000)

450

1,6

 

Số 700 từ giáp Nguyễn Văn Cừ đến Tăng Bạt Hổ

450

1,3

 

Số 732 từ giáp Nguyễn Văn Cừ đến Hẻm 749

600

1,2

20.3

Số 749, 790C, 860, 991B, 1004, 1086 đường Nguyễn Văn Cừ:

 

 

 

Số 749 từ đường Nguyễn Văn Cừ đến Hoàng Diệu

600

1,8

 

Số 790C từ đường Nguyễn Văn Cừ đến Hẻm 808

300

1,7

 

S 860 từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết thửa 256; 258 (tờ 19TL2000)

300

1,7

 

S991B từ đường Nguyn Văn Cừ đến hết thửa 1494; 275 (tờ 06TL2000)

450

1,9

 

S 1004 từ đường Nguyễn Văn Cừ đến thửa 98 (tờ 13 TL2000)

300

1,8

 

Số 1086 từ đường Nguyễn Văn Cừ đến thửa 357 (tờ 6 TL2000)

300

1,8

20.4

Số 776B, 808 đường Nguyễn Văn Cừ:

 

 

 

S 776B từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết thửa 68; 71 (tờ 5 TL1000)

600

1,7

 

S 808 từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết thửa 67; thửa 1053 (tờ 5 TL1000)

600

1,7

 

Số 40 đường Nguyễn Đình Chiểu từ giáp Nguyễn Đình Chiểu đến Hẻm 357

600

1,6

20.5

Số 1182 đường Nguyễn Văn Cừ (từ Nguyễn Văn Cừ đến số nhà 1182/114)

750

1,2

20.6

Số 101, 113, 181 đường Nguyễn Đình Chiểu:

 

 

 

Số 101 từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến hết thửa 25; 26 (tờ 15 TL1000)

430

1,4

 

Số 113 từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến hết thửa 106; 113 (tờ 11 TL1000)

430

1,5

 

Số 181 từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến Cao Bá Quát

430

1,6

20.7

Số 345, 435 đường Lý Thường Kiệt

 

 

 

Số 345 từ đường Lý Thường Kiệt đến hết thửa 251 (tờ 16 TL2000)

300

1,2

 

Số 435 từ đường Lý Thường Kiệt từ thửa 1449 (tờ 11 TL2000); 380 (tờ 4 TL2000) đến hết thửa 269; 287 (tờ 10 TL2000)

300

1,2

20.8

Số 39A, 45C đường Tăng Bạt Hổ:

 

 

 

Số 39A từ đường Tăng Bạt Hổ đến thửa 1912 (tờ 8 TL1000)

430

1,2

 

Số 45C từ đường Tăng Bạt Hổ đến hết thửa 1898; 1495 (tờ 8 TL1000)

430

1,2

20.09

Hẻm số 81 đường Tăng Bạt H(Từ giáp Tăng Bạt Hđến thửa 1001 (tờ 25 TL2000))

600

1,3

20.10

Hẻm s142, 164, 172: đường Nguyễn Đình Chiểu:

 

 

 

Hẻm số 142 từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến Hẻm 172

780

1,8

 

Hẻm số 164 từ Hẻm 172 đến Hẻm 142

780

1,4

 

Hẻm số 172 từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến thửa 507

780

1,4

20.11

Nhánh số D1; D2; D3; D4; D5 - Quy hoạch khu dân cư đường Lý Thường Kit

1.320

2,0

20.12

Nhánh s ND1; ND2; ND3; D1; D2; N1; N2; N3; D4; D5 - Quy hoạch dân cư, TĐC khu phố 7 Lộc Phát

1.000

2,0

20.13

Nhánh số N10; N11: D4; D5; D6; D7- Quy hoạch dân cư, TĐC đông Hồ Nam Phương 2

2.200

2,1

20.14

Nhánh số N5; N6; N7; N8; N9 - Quy hoạch dân cư, TĐC đông Hồ Nam Phương 2

2.200

2,1

20.15

Nhánh số QH1, QH2 (DVBT1- Quy hoạch dân cư, TĐC đông Hồ Nam Phương 2)

1.660

2,8

20.16

Nhánh số 202 đường Lý Thường Kiệt, tổ dân phố 2

480

1,2

20.17

Hẻm 95 Trần Bình Trọng

600

1,2

20.18

Nhánh s QH D1, QH N1 - Quy hoạch dân cư TĐC đông Hồ Nam Phương 2)

2.400

2,0

20.19

Nhánh số 169, 177, 183 đường Nguyễn Văn Cừ

450

1,2

VII

PHƯỜNG LỘC TIN

 

 

1

Đường Nguyễn Trường Tộ (từ hẻm 520 Trần Phú đến Phan Chu Trinh)

1.100

1,5

2

Đường Châu Văn Liêm (từ hẻm 520 Trần Phú đến hẻm 726 Trần Phú)

 

 

2.1

- Từ hẻm 726 Trần Phú đến hết đường nhựa

1.040

1,6

2.2

- Đoạn còn lại

730

1,6

3

Đường Trần Cao Vân (từ hẻm 520 Trần Phú đến hẻm 726 Trần Phú)

700

1,6

4

Đường Nguyn Tri Phương (từ Trần Phú đến Phan Đình Phùng)

 

 

4.1

- Từ Trần Phú đến hết Nhà thờ

1.750

1,4

4.2

- Sau Nhà thờ đến Phan Đình Phùng

1.350

1,4

5

Đường Phan Chu Trinh (từ Trần Phú đến hết NM SX Cao lanh)

 

 

5.1

- Từ Trần Phú đến hết Nhà thờ

1.300

1,5

5.2

- Sau Nhà thờ đến Lê Phụng Hiểu

1.100

1,4

5.3

- Đoạn còn lại

430

1,2

6

Đường Bạch Đằng, từ Nhà thờ Tân Hà đến giáp ranh xã Lộc Châu

860

1,5

7

Đường Lê Lai (Từ Phan Chu Trinh đến Phan Đình Phùng)

500

1,6

8

Đường Nguyễn Tuân (Từ Trần Phú đến đường 1/5)

 

 

8.1

- Từ Trần Phú đến trường TH Hai Bà Trưng

1.790

1,8

8.2

- Sau trường TH Hai Bà Trưng đến 1/5

1.610

2,0

9

Đường Phùng Hưng (Từ Phan Chu Trinh đến giáp ranh xã Lộc Tân)

660

1,5

10

Đường Phan Ngọc Hiển (từ Trần Phú đến đường 1/5)

860

2,8

11

Đường Lê Phụng Hiểu (đoạn qua phường Lộc Tiến)

660

1,9

12

Đường Lê Thị Riêng (đoạn qua phường Lộc Tiến)

370

1,1

13

Đường Phan Đình Phùng (đoạn qua phường Lộc Tiến)

490

2,4

14

Các đường nhánh (hẻm) thuộc phường Lộc Tiến

 

 

14.1

Số 1219, 1223, 1225 đường Trn Phú

630

2,5

14.2

Số 520, 786, 794 đường Trần Phú.

630

2,5

14.3

Số 1197/18; 1197/21, 1197/23, 1197/27 đường Trần Phú.

630

2,5

14.4

Số 1197 đường Trần Phú.

1.060

2,5

14.5

Số 34, 47, 53 cũ (54 mới), 57 cũ (95 mới), 62 cũ (60 mới), 63 cũ (105 mới), 88, 92, 98, 120 cũ (146 mới), 223 cũ (113 mới), 290 cũ (166 mới) đường Phan Chu Trinh

430

2,2

14.6

Số 29, 39, 48 cũ (46 mi), 110, 127, 165 đường Phan Chu Trinh

630

1,9

14.7

Số 54/16, 60/4, 77, 77/38, 77/42, 179, 195, 196, 196/15, 220, 227, 246, 257, 281 đường Phan Chu Trinh

360

1,3

14.8

Số 146/21, 146/25 đường Phan Chu Trinh

300

1,2

14.9

Số 331, 368, 380 (từ PĐP đến Suối con) đường Phan Đình Phùng

600

1,15

14.10

Số 335/6, 335/10, 339 đường Phan Đình Phùng

360

1,3

14.11

Số 19, 82 đường Nguyễn Tri Phương

1.100

1,3

14.12

Số 22A, 44, 57, 79, 91, 109, 135, 137, 141, đường Nguyễn Tri Phương

600

1,8

14.13

S 22B, 44A, 69, 79/9, 79/21, đường Nguyễn Tri Phương

430

1,9

14.14

Số 6, 41 đường Nguyễn Tuân

600

2,0

14.15

Số 22, 89, 134, 136 đường Phùng Hưng

360

1,3

14.16

Số 11, 11/3, 32 đường Bạch Đằng

360

1,4

14.17

Số 23, 42 đường Lê Lai

360

1,1

14.18

Số 145, 175, 172, 178, 196, 196/60, 216, 218, 234 đường Lê Phụng Hiểu

360

1,7

14.19

Số 66 đường Châu Văn Liêm

530

2,2

14.20

Số 54, 59, 59/10, 59/19, 59/46, 69 đường Phan Ngọc Hiển

360

1,7

14.21

Nhánh số 8, 9, 10 - Quy hoạch khu dân cư, TĐC khu phố 3

1.810

1,6

14.22

Nhánh số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - Quy hoạch khu dân cư, TĐC khu phố 3

1.810

1,6

14.23

Số 184 đường Phan Chu Trinh

430

2,2

14.24

Số 127/4 đường Phan Chu Trinh

360

1,3

14.25

Số 380/1 đường Phan Đình Phùng

360

1,3

14.26

Nhánh số 11, 12, 13 - Quy hoạch khu dân cư, TĐC khu phố 3

1.963

1,5

14.27

Nhánh số 360 đường Phan Đình Phùng

600

1,2

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 14/2019/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.825