Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1397/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Thị Thúy Hòa
Ngày ban hành: 14/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 Số : 1397/QĐ-UBND

Huế, ngày 14 tháng 6 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 09/2007/CT-TTG NGÀY 06 THÁNG 4 NĂM 2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC QUY HOẠCH VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị số 09/2007/CT-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng thực hiện việc rà soát các quy hoạch và dự án đầu tư theo Chỉ thị 09/2007/CT-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/2007/CT-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư.

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn thực hiện Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban ngành thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thúy Hòa

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 09/2007/CT-TTG NGÀY 06 THÁNG 4 NĂM 2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC QUY HOẠCH VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
(Kèm theo Quyết định số 1397 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Thực hiện Chỉ thị số 09/2007/CT-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư. Để triển khai thực hiện theo đúng tiến độ và thời gian theo quy định, Uỷ ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm chỉnh thực hiện theo kế hoạch sau:

I. Mục đích yêu cầu:

- Hoàn thành việc lập, điều chỉnh, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010 của cấp huyện và cấp xã.

- Trên cơ sở rà soát để có biện pháp khắc phục, tháo gỡ những tồn tại vướng mắc, xử lý và kiến nghị xử lý kịp thời các quy hoạch, dự án đầu tư có sử dụng đất nhưng không triển khai hoặc chậm triển khai.

- Bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể về quản lý sử dụng đất đai, về giá đất, về vận dụng thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, giải quyết việc làm và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

- Thực hiện đầy đủ các nội dung của kế hoạch này theo đúng tiến độ và thời gian quy định.

II. Đối tượng kiểm tra, rà soát:

1. Các văn bản quy phạm pháp luật về thi hành Luật Đất đai năm 2003 đã được Uỷ ban Nhân dân các cấp ban hành và áp dụng trên địa bàn tỉnh: các quy định hướng dẫn về quản lý đất đai, về giá đất, về vận dụng thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, giải quyết việc làm và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

2. Các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch có sử dụng đất đã được xét duyệt;

3. Các dự án đầu tư có sử dụng đất, các tổ chức sử dụng đất được nhà nước giao, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.

III. Nội dung thực hiện:

1. Rà soát, sửa đổi bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể về quản lý sử dụng đất đai, về giá đất, về vận dụng thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, giải quyết việc làm và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương;

2. Chỉ đạo việc lập, điều chỉnh, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010 của cấp huyện và cấp xã;

3. Rà soát, xử lý các quy hoạch có sử dụng đất theo quy định tại khoản 3, Điều 29 của Luật Đất đai năm 2003. Cần đánh giá từng quy hoạch đang bị coi là "treo" và xử lý theo các hướng sau:

- Những quy hoạch có thể thực hiện sớm thì tập trung nguồn lực để thực hiện ngay, không để kéo dài;

- Những quy hoạch xét cần nhưng trước mắt chưa có khả năng thực hiện được thì điều chỉnh mốc thời gian thực hiện quy hoạch;

- Những quy hoạch không hợp lý, không có tính khả thi thì phải quyết định hủy bỏ ngay;

- Công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng việc điều chỉnh, hủy bỏ quy hoạch.

4. Rà soát các dự án có sử dụng đất theo quy định tại khoản 12 Điều 38 của Luật Đất đai năm 2003. Đôn đốc việc sử dụng đất của các chủ đầu tư. Thu hồi đất các dự án mà chủ đầu tư không có khả năng thực hiện để giao hoặc cho thuê đối với tổ chức, cá nhân có năng lực và có nhu cầu về đất đai để thực hiện dự án đầu tư;

5. Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát và đề xuất phương án xử lý về Uỷ ban Nhân dân tỉnh.

IV. Thời gian và kế hoạch triển khai thực hiện:    

- Từ ngày 25 tháng 5 năm 2007 đến 01 tháng 6 năm 2007 thành lập Hội đồng thực hiện việc rà soát các quy hoạch và dự án đầu tư theo Chỉ thị số 09/2007/CT-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Hội đồng) và Tổ chuyên viên.

- Từ ngày 01 tháng 6 năm 2007 đến 10 tháng 6 năm 2007: Họp và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng và Tổ chuyên viên giúp việc.

- Từ ngày 11 tháng 6 năm 2007 đến ngày 18 tháng 6 năm 2007 các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố theo nhiệm vụ đã được phân công tiến hành kiểm tra, rà soát và báo cáo kết quả phương án xử lý về Hội đồng và Tổ chuyên viên giúp việc (qua Sở Tài nguyên và Môi trường). 

- Từ ngày 19 tháng 6 năm 2007 đến ngày 25 tháng 6 năm 2007: Tổ chuyên viên giúp việc kiểm tra, tổng hợp số liệu lập báo cáo để báo cáo Hội đồng.

Từ ngày 26 tháng 6 năm 2007 đến ngày 5 tháng 7 năm 2007 Hội đồng tiến hành kiểm tra rà soát và họp thống nhất phương án xử lý, lập báo cáo và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý.

V. Tổ chức thực hiện:

1. Phân công nhiệm vụ:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường:

Chủ trì, thực hiện rà soát văn bản báo cáo Hội đồng để Hội đồng trình Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ các quy định trái pháp luật nhằm hạn chế quyền của người sử dụng đất trong vùng có quy hoạch; sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể về quản lý đất đai cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

Chủ trì việc kiểm tra các quy hoạch có sử dụng đất, kiểm tra các dự án đầu tư đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh tổng hợp báo cáo Hội đồng để Hội đồng trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh xem xét, xử lý.

Hướng dẫn Uỷ ban Nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, thực hiện việc lập, điều chỉnh, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010 của cấp huyện và cấp xã.

Phối hợp với các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Uỷ ban Nhân dân các huyện, thành phố và các sở, ban ngành liên quan trong việc thực hiện rà soát các quy hoạch, dự án đầu tư.

Tổng hợp kết quả kiểm tra, rà soát, phương án xử lý các quy hoạch và dự án đầu tư báo cáo Hội đồng để Hội động trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

b) Sở Xây dựng:

Chủ trì việc kiểm tra, rà soát các quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng, các dự án đầu tư có sử dụng đất đã được Uỷ ban Nhân dân tỉnh chấp thuận địa điểm, chủ trương đầu tư nhưng chậm hoặc không triển khai thực hiện, báo cáo Hội đồng để Hội đồng đề xuất Uỷ ban Nhân dân tỉnh xử lý.

c) Sở Tài chính:

Chủ trì việc rà soát báo cáo Hội đồng để Hội đồng trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định về giá đất, về vận dụng thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, giải quyết việc làm và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất cho phù hợp với tình hình thực tế tại từng vùng, từng huyện.

d) Sở Tư pháp:

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ban ngành liên quan thực hiện rà soát văn bản báo cáo Hội đồng để Hội đồng trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh bãi bỏ các quy định trái pháp luật nhằm hạn chế quyền của người sử dụng đất trong vùng có quy hoạch; sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể về quản lý đất đai cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

đ) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì việc rà soát các dự án đầu tư nằm trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng để thống nhất báo cáo Hội đồng để Hội đồng đề xuất Uỷ ban Nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung.

e) Uỷ ban Nhân dân các huyện, thành phố chủ trì việc tiến hành rà soát các dự án đầu tư được phân cấp quản lý, quy hoạch sử dụng đất, các quy hoạch có sử dụng đất trên địa bàn địa phương mình báo cáo với Hội đồng (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường). Tiến hành tổ chức chỉ đạo, lập, điều chỉnh, phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của cấp huyện; và cấp xã theo quy định.

Tiến hành rà soát, bãi bỏ các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành không phù hợp quy định của pháp luật, nhằm hạn chế quyền của người sử dụng đất trong vùng có quy hoạch; đề xuất lên Hội đồng những vấn đề liên quan nhưng không thuộc thẩm quyền cấp huyện.

 Thực hiện đúng chính sách bồi thường, hỗ trợ, giải quyết việc làm và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, bảo đảm ổn định đời sống của người có đất bị thu hồi, bảo đảm bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất để giao đất hoặc cho nhà đầu tư thuê đất triển khai dự án.

Ngoài các sở, ngành đã được phân công cụ thể nêu trên, các sở, ban, ngành khác chịu trách nhiệm kiểm tra, thống kê tình hình thực hiện các quy hoạch, dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc ngành mình quản lý báo cáo Hội đồng để Hội đồng đề xuất Uỷ ban Nhân dân tỉnh xem xét, xử lý.

2. Kinh phí triển khai thực hiện:

Kinh phí thực hiện do ngân sách cấp theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định hiện hành.

Các sở, ban, ngành liên quan, Uỷ ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế căn cứ thực tế công việc triển khai tại cơ quan, đơn vị mình, lập dự trù kinh phí thực hiện, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp trình Sở Tài chính thẩm định và báo cáo Uỷ ban Nhân dân tỉnh.

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/2007/CT-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Uỷ ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện, thành phố nghiêm chỉnh chấp hành; khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành tốt kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì kịp thời thông tin về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Uỷ ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1397/QĐ-UBND ngày 14/06/2007 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/2007/CT-TTg ngày 06 tháng 4 ngày 14/06/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.667

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!