Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1329/2006/QĐ-UBND-QNg phê duyệt điều chỉnh Phương án bồi thường,tái định cư và giải phóng mặt bằng để xây dựng dự án:Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Công Phương - Đợt 1(Đoạn từ ngã năm cũ đến ngã năm mới, trong phạm vi 17,5m) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 1329/2006/QĐ-UBND-QNg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Xuân Huế
Ngày ban hành: 07/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1329/QĐ-UBND-QNG

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 06 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, TÁI ĐỊNH CƯ VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ XÂY DỰNG DỰ ÁN:NÂNG CẤP, MỞ RỘNG ĐƯỜNG NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG - ĐỢT 1 (ĐOẠN TỪ NGÃ NĂM CŨ ĐẾN NGÃ NĂM MỚI, TRONG PHẠM VI 17,5M).

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 19/2005/QĐ-UB ngày 07/02/2005 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 4112/QĐ-UBND ngày 31/12/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng để xây dựng dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Công Phương (Đợt 1 - đoạn từ ngã năm cũ đến ngã năm mới);
Xét đề nghị của Ban Đền bù, Tái định cư và Giải phóng mặt bằng tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 245/TTr-BĐB ngày 29/5/2006 về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng để xây dựng dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Công Phương (Đợt 1 - đoạn từ ngã năm cũ đến ngã năm mới - trong phạm vi 17,5m) và Thông báo kết quả thẩm định số 624/TBTĐ-STC-QLGCS ngày 16/5/2006 của Hội đồng Thẩm định phương án bồi thường tỉnh về việc thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Công Phương (Đợt 1 - đoạn từ ngã năm cũ đến ngã năm mới - trong phạm vi 17,5m),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng để xây dựng dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Công Phương - Đợt 1 (đoạn từ ,gã năm cũ đến ngã năm mới, trong phạm vi 17,5m) trên cơ sở phương án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 4112/QĐ-UBND ngày 31/12/2005; với các nội dung như sau:

A.

Tổng diện tích đất lập phương án bồi thường

:

16.654,60

m2

 

- Trong quy hoạch

:

16.654,60

m2

1.

Tổng diện tích đất được bồi thường

:

3.156,60

m2

 

- Đất phi nông nghiệp

:

3.156,60

m2

 

+ Đất ở

:

3.156,60

m2

2.

Tổng diện tích đất không bồi thường

:

13.498,00

m2

 

- Đất giao thông

:

13.488,70

m2

 

- Đất thuỷ lợi

:

6,10

m2

 

- Đất chuyên dùng

:

3,20

m2

B

Tổng số hộ gia đình, cá nhân, tổ chức được bồi thường, hỗ trợ:

:

266

 

 

- Hộ gia đình

 

260

hộ

 

- Đại diện tập thể

:

6

đơn vị

 

- Số hộ phải di chuyển chỗ ở về khu TĐC

:

7

hộ

 

- Hộ gia đình chính sách phải di dời

:

0

hộ

C.

Tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ

:

12.739.354.581

đồng

1.

Bồi thường hỗ trợ trực tiếp

:

11.849.744.564

đồng

 

- Bồi thường thiệt hại về đất

:

7.555.058.000

đồng

 

- Bồi thường thiệt hại về nhà

:

802.433.310

đồng

 

- Bồi thường thiệt hại về vật kiến trúc

:

264.064.314

đồng

 

- Bồi thường thiệt hại về nhà cửa vật kiến trúc vùng ảnh hưởng

:

769.328.098

đồng

 

- Bồi thường thiệt hại về cây cối hoa màu

:

8.339.000

đồng

 

- Bồi thường chi phí dịch chuyển cơ sở hạ tầng

:

2.231.199.342

đồng

 

- Các khoản hỗ trợ

:

219.322.500

đồng

 

+ Hỗ trợ đời sống và ổn định sản xuất

:

107.122.500

đồng

 

+ Hỗ trợ về di chuyển

:

21.000.000

đồng

 

+ Hỗ trợ về dịch chuyển

:

16.000.000

đồng

 

+ Hỗ trợ kinh phí sữa chữa phần nhà bị phá dỡ

:

48.000.000

đồng

 

+ Hỗ trợ tiền thuê nhà hoặc làm nhà tạm

:

18.000.000

đồng

 

+ Hỗ trợ chi phí di dời công tơ điện 1 pha

:

1.800.000

đồng

 

+ Hỗ trợ chi phí dịch chuyển công tơ điện 1 pha

:

1.050.000

đồng

 

+ Hỗ trợ di dời đồng hồ nước

:

3.900.000

đồng

 

+ Hỗ trợ dịch chuyển đồng hồ nước

:

2.450.000

đồng

2.

Chi phí phục vụ bồi thường, gpmb (1,8%)

:

213.295.400

đồng

3.

Chi phí thẩm định PA bồi thường,GPMB(0,2%)

:

23.699.500

đồng

4.

Dự phòng chi (5%)

:

604.336.900

đồng

5.

Khấu trừ nghĩa vụ tài chính

:

37.556.300

đồng

6.

Chi phí lập bản đồ địa chính (đã thẩm định)

:

85.834.517

đồng

(Chi tiết như phương án bồi thường đã được Hội đồng Thẩm định tỉnh thẩm định và đóng dấu xác nhận).

Điều 2.

1. Quyết định này là căn cứ để Chủ đầu tư tiến hành chi trả tiền bồi thường thiệt hại về đất và tài sản có trên đất bị thu hồi để giải phóng mặt bằng xây dựng dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Công Phương - Đợt 1 (đoạn từ ngã năm cũ đến ngã năm mới, trong phạm vi 17,5m) thuộc địa bàn phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi và thanh quyết toán khoản kinh phí bồi thường theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Trước khi chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, Ban Đền bù, Tái định cư và Giải phóng mặt bằng tỉnh có trách nhiệm kiểm tra kỹ các giấy tờ liên quan đến đất đai, tài sản theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của hồ sơ, giấy tờ làm cơ sở cho việc tính toán bồi thường, hỗ trợ. Mọi khiếu nại, thắc mắc về việc đền bù của dự án, Ban Đền bù, Tái định cư và Giải phóng mặt bằng tỉnh có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương giải thích, trả lời.

3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những nội dung khác quy định tại Quyết định số 4112/QĐ-UBND ngày 31/12/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Đền bù, Tái định cư và Giải phóng mặt bằng tỉnh Quảng Ngãi; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi; Ban Quản lý Các dự án đầu tư và Xây dựng ngành Giao thông vận tải Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND phường Nghĩa Lộ và Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Huế

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1329/2006/QĐ-UBND-QNg phê duyệt điều chỉnh Phương án bồi thường,tái định cư và giải phóng mặt bằng để xây dựng dự án:Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Công Phương - Đợt 1(Đoạn từ ngã năm cũ đến ngã năm mới, trong phạm vi 17,5m) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.188

DMCA.com Protection Status
IP: 3.216.79.60