Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 129/2002/QĐ-UB về mức hỗ trợ kinh phí cải thiện nhà ở cho con cán bộ hoạt động cách mạng từ trước năm 1945 có khó khăn về nhà ở do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 129/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 04/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 129/2002/QĐ-UB 

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ CẢI THIỆN NHÀ Ở CHO CON CÁN BỘ HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG TỪ TRƯỚC NĂM 1945 CÓ KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở ĐƯỢC QUI ĐỊNH TẠI ĐIỀU 5 – QUYẾT ĐỊNH 20/2000/QĐ-TTG NGÀY 3/2/2000 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Quyết định 20/2000/QĐ – TTg ngày 3/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động Cách mạng từ trước Cách mạng tháng 8/1945 cải thiện nhà ở;
Căn cứ thông tư 05/2000 TT- BXD ngày 27/06/2000 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc hỗ trợ người tham gia hoạt động Cách mạng tháng 8/1945 cải thiện nhà ở theo Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Kế hoạch số 35/KH-UB ngày 6/7/2000 của UBND Thành phố về việc triển khai thực hiện Quyết định 20/2000/QĐ-TTg trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
Xét tờ trình Liên nghành số: 2992/TTg-LN ngày 31 tháng 5 năm 2002 của Liên nghành: Địa chính Nhà đất – Lao động thương binh và xã hội – Tài chính Vật giá vê việc đề nghị Ban hành quy định về mức hỗ trợ kinh phí cải thiện nhà ở cho con cán bộ Cách mạng từ trước năm 1945 có khó khăn về nhà ở được quy định tại Điều 5 – Quyết định 20/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 - Nay ban hành kèm theo Quyết định này Qui định về mức hỗ trợ kinh phí cải thiện nhà ở cho con Cán bộ hoạt động Cách mạng từ trước năm 1945 có khó khăn về nhà ở được quy định tại điều 5 – Quyết định 20/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2 - Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3 - Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở: Địa chính Nhà đất, Lao động thương binh và Xã hội, Tài chính Vật giá, Chủ tịch UBND các Quận, Huyện, Phường, Xã, Thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Lê Quý Đôn

 

QUI ĐỊNH

VỀ MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ CẢI THIỆN NHÀ Ở CHO CON CÁN BỘ HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG TỪ TRƯỚC NĂM 1945 CÓ KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở ĐƯỢC QUI ĐỊNH TẠI ĐIỀU 5, QUYẾT ĐỊNH 20/2000/QĐ-TTG NGÀY 3/2/2000 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 129/2002/QĐ-UB ngày 04 tháng 10 năm 2002 của UBND Thành phố Hà Nội)

I NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Đối tượng và điều kiện áp dụng:

- Con cán bộ hoạt động Cách mạng từ trước năm 1945 được qui định tại Điều 5 – Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg, mà cả hai bố mẹ đều đã mất trước ngày 18/2/2000 có khó khăn về nhà ở, có hộ khẩu tại Hà Nội trước ngày 18/2/2000 thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Chưa có nhà ở hoặc đang ở nhờ.

+ Có nhà ở bình quân £ 4m2/người đối với nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, £6m2/người đối với nhà ở tư nhân.

+ Hiện đang ở nhà cấp IV dột nát không có khả năng tự sửa chữa.

+ Nhà tranh tre, nứa lá

Điều 2: Các nguyên tắc để xem xét mức hỗ trợ:

1- Dựa vào hiện trạng nhà: diện tích, địa điểm, điều kiện hạ tầng đối tượng đang sử dụng.

2- Dựa vào công lao cống hiến của bố, mẹ và chính sách qui định tại Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ.

3- Tổng số tiền hỗ trợ không quá 50 triệu đồng cho tất cả các hình thức và cho con có khó khăn về nhà ở và chỉ được thực hiện một lần, một con trong số các con.

4- Việc hỗ trợ cho các đối tượng được căn cứ theo đề nghị hỗ trợ của con cán bộ Lão thành Cách mạng có khó khăn về nhà ở được những người con khác có ý kiến đồng ý (bằng văn bản) và địa phương (hoặc cơ quan quản lý) nơi người đề nghị được hỗ trợ xác nhận.

5- Thời gian hoàn thành việc hỗ trợ: trước ngày 31/12/2003

II- QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3: Mức hỗ trợ kinh phí:

1- Mức 50 triệu đồng được áp dụng cho một trong các trường hợp sau đây:

+ Có 2 bố mẹ là Cán bộ hoạt động Cách mạng từ trước năm 1945 (đều đã mất trước ngày 18/2/2000) mà có khó khăn về nhà ở có một trong các điều kiện qui định tại Điều I.

+ Có bố (hoặc mẹ) là Cán bộ hoạt động cách mạng từ trước năm 1935 hoặc Cán bộ hoạt động Cách mạng từ năm 1936 ÷ 1944 và có 1 trong 3 Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh hoặc Huân chương Độc lập hạng nhất (bố và mẹ đều đã mất trước 18/2/2000) đang ở nhà tư nhân £6m2/người, chưa được phân phối hoặc thuê nhà Nhà nước.

+ Có bố (hoặc mẹ) là Cán bộ hoạt động Cách mạng từ năm 1936-1944 (bố và mẹ đều đã mất trước 18/2/2000) ngoài diện trên; con đang không có nhà (hoặc đang ở nhờ nhà họ hàng, trụ sở cơ quan).

2- Mức 20 triệu đồng được áp dụng cho con Cán bộ hoạt động Cách mạng từ trước năm 1945 mà cả hai vợ chồng đã mất và thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Đang ở nhà thuê nhà Nước kiểu chung cư nhiều tầng nhiều hộ ở, bình quân £ 4m2/người (không có đất riêng), nhà cấp IV dột nát (chưa được sửa chữa)

+ Đang ở nhà tư nhân, bình quân £ 6m2/người.

Điều 4- Quy định về hồ sơ và thời gian thực hiện:

a- Hồ sơ hỗ trợ gồm:

1/ Người con xin hỗ trợ phải có Giấy xác nhận của tỉnh (Thành phố) nơi quản lý hồ sơ gốc của người được hỗ trợ theo quy định tại Đều 1, Điều 2 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ (theo mẫu) và kèm theo một trong những giấy tờ sau:

- Quyết định công nhận Cán bộ hoạt động Cách mạng từ trước năm 1945.

- Quyết định hưu (đối với người được công nhận từ năm 1985 trở về trước).

- Quyết định của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với người được công nhận từ năm 1995 đến ngày 30/6/1999).

2/ Giấy chứng tử của bố và mẹ người được hỗ trợ.

3/ Bản kê khai về khó khăn nhà ở của người được hỗ trợ (nếu có) và được ủy quyền được hỗ trợ (nếu có) kèm theo xác nhận của UBND Phường (Xã) hoặc cơ quan quản lý (đối với người đang công tác) (theo mẫu).

4/ Bản ủy quyền của các anh chị em ruột cho người có khó khăn được hưởng chế độ hỗ trợ có xác nhận của chính quyền (UBND xã, phường, thị trấn).

5/ Hộ khẩu tại Hà Nội của người được ủy quyền nhận tiêu chuẩn hỗ trợ (bản pho to có bản chính để đối chiếu)

b- Trình tự giải quyết:

Hồ sơ nộp tại Sở Địa chính Nhà đất. (Phòng Tiếp nhận hồ sơ thực hiện Quyết định 20/2000/QĐ-TTg- Tầng 1 – 18 Huỳnh Thúc Kháng).

- Sở Địa chính Nhà đất và Sở Lao động thương binh và xã hội có trách nhiệm thẩm định trình UBND Thành phố Quyết định hỗ trợ trong thời gian 30 ngày.

- Sau 5 ngày có Quyết định của UBND Thành phố, các hộ gia đình được thông báo đến Sở Địa chính Nhà đất để nhận séc và các hộ gia đình đến nhận tiền tại kho bạc Nhà nước Hà Nội (địa chỉ: 194 Trần Quang Khải, Hà Nội).

III – TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Điều 5: Giao cho Liên nghành: Địa chính Nhà đất – Lao động Thương binh và Xã hội – Tài chính Vật giá và Kế hoạch Đầu tư giải quyết việc hỗ trợ kinh phí đúng đối tượng, đúng chế độ quy định.

- Giao UBND các Quận (Huyện) xác minh, tổng hợp để Liên nghành giải quyết hỗ trợ các đối tượng theo quy định.

Điều 6 – Việc thực hiện hỗ trợ kinh phí cải thiện nhà ở cho các đối tượng theo quy định được thực hiện đến hết 31/12/2003.

- Sở Địa chính Nhà đất chịu trách nhiệm phố hợp với các Sở: Kế hoạch Đầu tư – Lao động Thương binh và Xã hội – Tài chính Vật giá và UBND các Quận (huyện) tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo Ban chỉ đạo để giải quyết kịp thời.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Lê Quý Đôn

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2002

GIẤY XÁC NHẬN

NGƯỜI THAM GIA HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG TỪ TRƯỚC CACH MẠNG THANG 8/1945

(Dùng trong trường hợp bố, mẹ là người hoạt động cách mạng trước Cách mạng tháng 8/1945 đã mất mà các con có khó khăn về nhà ở)

------------------------

- Căn cứ hồ sơ hiện đang quản lý tại: ……………………………………........

……………………………………………………………….…………...........

- Xác nhận ông, bà: …………………………………………….………..........

- Sinh năm: …………………………. Đã mất năm: …………………...........

- Có chồng (vợ) là: ………………………………………………………........

- Sinh năm: …………………………. Đã mất năm: …………………...........

- Ông (bà):………………………………………………………………..........

Là người hoạt động cách mạng trước Cách mạng tháng 8/1945.

Thời gian hoạt động cách mạng từ ngày …… tháng …… năm ………….......

Đến ngày …… tháng ……… năm ………………...........................................

Theo Quyết định công nhận số: ………………ngày ……tháng …năm ..........

Do cơ quan ……………………………………………………………cấp.

+ Có con là:………………………………………………………………........

+ Địa chỉ thường trú: …………………………………………………….........

Đề nghị Tỉnh, Thành phố …………………………………………… xem xét hỗ trợ cải thiện nhà ở theo Quyết định 20/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ.

BCĐ thực hiện Quyết định Thủ trưởng cơ quan quản lý hồ sơ

20/2000/QĐ-TTg Tỉnh, Thành phố (Ký tên, đóng dấu)

xác nhận chưa thực hiện hỗ trợ cải

thiện nhà ở theo QĐ 20/2000/QĐ-TTg

 (Ký tên, đóng dấu)

BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN
QĐ 20/2000 QĐ – TTG
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------------

 

BẢN KÊ KHAI

VỀ VIỆC HỖ TRỢ CẢI THIỆN NHÀ Ở CHO CON CỦA CÁN BỘ HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG TỪ TRƯỚC 31/12/1944 MÀ CẢ VỢ VÀ CHỒNG ĐÃ MẤT TRƯỚC 18/2/2000 THEO QUYẾT ĐỊNH 20/2000/QĐ-TTG NGÀY 3/2/2000 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(bản của người con có khó khăn về nhà ở được ủy quyền)

Kính gửi: Cơ quan thường trực ban chỉ đạo thực hiện quyết định 20/2000/qđ-ttg thành phố hà nội

Tôi là: ……………………………. Sinh năm: …………………. ...................

Là con của bố (mẹ) tôi, cán bộ LTCM tên là: ……………….....Sinh năm: …... mất năm: …………………. Đã tham gia Cách mạng từ ……/ . / ..... theo Quyết định số …… ngày … / .. / ….... của ………...........và hưởng chế độ tại tỉnh (thành phố) …………………............................................................

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………….............

Hiện đang ở tại: ……………………………………………………….............

Số điện thoại: …………………………………………………………............

Là nhà ở của: ……………………… thuộc sở hữu……………………...........

Diện tích nhà …….. m2. Diện tích đất ……………. m2

Loại nhà: Biệt thự đ, Cấp 1đ, 2 đ, 3 đ, 4 đ. Số tầng ……. Tầng thứ …... Số người có tên trong hộ khẩu ……….. người, bình quân …........... m2/người.

Gia đình tôi rất khó khăn về nhà ở: phải ở nhờ (ở chật chội dưới 4m2/người, nhà cấp 4 dột nát ………………………………) tôi là người có khó khăn về nhà ở, gia đình tôi có ………. Anh chị em, nay tôiđược ủy quyền của …… người anh em tôi để nhận hỗ trợ (có bản ủy quyền kèm theo).

Đề nghị ban chỉ đạo thành phố Hà nội giải quyết hỗ trợ, cải thiện nhà ở cho tôi theo qui định tại Quyết định 20/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 của Thủ tướng chính phủ.

Tôi cam đoan về những nội dung kê khai trên đây là đúng, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Hà Nội, ngày tháng năm2002

Xác nhận của UBND Phường (xã), Người làm đơn

hoặc cơ quan về nội dung trên là đúng (Ký – Ghi rõ họ tên)

Chủ tịch hoặc thủ trưởng cơ quan

(Ký tên – Đóng dấu)

* Ghi chú: - Hồ sơ gửi về Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Thành phố - Sở Địa chính Nhà đất – 18 Huỳnh Thúc Kháng – Đống Đa – hà Nội, ĐT: 7731572

 

BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN
 QĐ 20/2000 QĐ-TTG
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ----------------------------------

 

BẢN ỦY QUYỀN

CỦA CON CÁN BỘ HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG TỪ TRƯỚC 31/12/1944 MÀ CẢ VỢ VÀ CHỒNG ĐÃ MẤT TRƯỚC 18/2/2000 CHO NGƯỜI CON CÓ KHÓ KHĂN ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CẢI THIỆN NHÀ Ở THEO QUYẾT ĐỊNH 20/2000/QĐ-TTG NGÀY 3/2/2000 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ.

Kính gửi: Cơ quan thường trực ban chỉ đạo thực hiện quyết định 20/2000/qđ-ttg thành phố hà nội

Tôi là: ……………............................................................ Sinh năm:…… là con thứ ………. trong gia đình có: ………. người con.

Hộ khẩu tại: …………………………………………………………........

Cơ quan quản lý (hoặc công tác)…………………………………….........

Nhà ở hiện nay là nhà ở thuộc sở hữu …………… Dạng nhà …...............

……….. Diện tích …..... m2. Số người có trong hộ khẩu ……....... người.

Bố tôi là cán bộ LTCM: ………………………………… Sinh năm ……….. mất năm ………đã tham gia Cách mạng từ ....... /.......… / ……. Theo quyết định số …….. ngày …… / ….. / …….. của……………………....

Và mẹ tôi là: …………………............................... Sinh năm …......... mất năm ……… đã tham gia Cách mạng từ … /……/ …… Theo quyết định số ….. ...ngày …… / ….. / …….. của ………………………...........................

Tôi ủy quyền cho: …………………………………… là anh (chị em) có khó khăn về nhà ở (theo quy định) được làm mọi thủ tục hồ sơ và nhận hỗ trợ theo đúng chế độ.

Đề nghị Ban chỉ đạo Thành phố Hà Nội giải quyết hỗ trợ, cải thiện nhà ở cho …………………………….. là người có khó khăn về nhà ở theo quy định tại Quyết định 20/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ.

Tôi cam đoan về những nội dung kê khai và uỷ quyền trên đây là đúng, và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Xác nhận của chính quyền địa Hà nội ngày tháng năm 2002

Phường hoặc cơ quan quản lý (Ký – ghi rõ họ tên)

 người ủy quyền

 (Ký tên- đóng dấu)

* Ghi chú: - Hồ sơ gửi về Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Thành phố - Sở Địa chính Nhà đất – 18 Huỳnh Thúc Kháng – Đống Đa – Hà Nội, ĐT: 7731572

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 129/2002/QĐ-UB về mức hỗ trợ kinh phí cải thiện nhà ở cho con cán bộ hoạt động cách mạng từ trước năm 1945 có khó khăn về nhà ở do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.855

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41