Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1245/QĐ-UBND 2017 giao đất cho Ban Quản lý để xây dựng Khu Công nghiệp Thái Nguyên

Số hiệu: 1245/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên Người ký: Nhữ Văn Tâm
Ngày ban hành: 22/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1245/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 05 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO ĐẤT CHO BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN ĐỂ XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐIỀM THỤY PHẦN DIỆN TÍCH 180 HA TẠI XÃ ĐIỀM THỤY, HUYỆN PHÚ BÌNH VÀ XÃ HỒNG TIẾN, THỊ XÃ PHỔ YÊN (ĐỢT 11)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư s 30/2014/TT-BTNTM ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 3721/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thị xã Phổ Yên;

Căn cứ Quyết định số 3722/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Phú Bình;

Xét đơn xin giao đất của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên ngày 02 tháng 01 năm 2017;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 219/TTr-STNMT ngày 08 tháng 5 năm 2017 về việc giao đất cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên để xây dựng Khu Công nghiệp Điềm Thụy phần diện tích 180 ha, tại xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình và xã Hồng Tiến, thị xã PhYên (đợt 11),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao (đợt 11) diện tích 43.206,0 m2 đất (đã được UBND huyện Phú Bình thu hồi của các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức) tại xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình và xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên cho Ban quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên để xây dựng khu công nghiệp Điềm Thụy phần diện tích 180 ha. Trong đó: tại xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình có diện tích là 21.674,4 m2; tại xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên có diện tích là 21.531,6 m2.

Thời hạn sử dụng đất: 50 năm.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo bản trích lục bn đồ địa chính, từ bản trích đo địa chính số 3 xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình và từ bản trích đo địa chính số 4 xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên được ký duyệt tháng 01 năm 2014, tỷ lệ 1:1000, do Văn phòng Đăng ký đất đai, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường xác lập tháng 4, 11 năm 2016 và tháng 4 năm 2017.

( phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Phú Bình, UBND thị xã Phổ Yên, UBND xã Điềm Thụy, UBND xã Hồng Tiến, Ban quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên thực hiện:

- Xác định cụ thể mốc giới và giao đất trên thực địa;

- Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

- Chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên phải chấp hành đầy đủ chế độ sử dụng đất theo luật định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Phú Bình, Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên, Chủ tịch UBND xã Hồng Tiến, Chủ tịch UBND xã Điềm Thụy, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên chịu trách nhiệm đưa Quyết định này lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Thái Nguyên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điu 3;
-
TT. Thông tin - VP UBND tỉnh;
- Lưu: HS, VT, CNN.
DAT. QD.10/5.
12b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nhữ Văn Tâm

 

PHỤ LỤC

DIỆN TÍCH ĐẤT GIAO CHO BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN ĐỂ XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐIỀM THỤY (ĐỢT 11)
(Kèm theo Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

1. Xã Điềm Thụy, huyn Phú Bình

TT

Bản đồ Trích đo

Bản đồ địa chính

Diện tích
(m2)

Loại đất

S t

Số thửa

Số tờ

Số thửa

 

Tổng diện đất thuộc huyện Phú Bình

21.674,4

 

1

3

235

12

115

300,0

ONT

2

3

12

115a

2.369,7

LNK

3

3

12

115a

364,6

TSN

4

3

273

12

944

222,8

BHK

5

3

470

12

245

300,0

ONT

6

3

12

245a

1.955,7

LNK

7

3

314

12

119b1

870,0

LNK

8

3

278

12

859

300,0

ONT

9

3

12

860

34,6

LNK

10

3

475

12

861

195,7

BHK

11

3

294

12

118

300,0

ONT

12

3

12

118a

610,2

LNK

13

3

304

12

119

300,0

ONT

14

3

12

119a

325,3

TSN

15

3

12

119a

2.190,5

LNK

16

3

295

12

121

857,0

BHK

17

3

284

12

118a1

300,0

ONT

18

3

12

118a2

3.006,8

LNK

19

3

12

118a2

319,6

TSN

20

3

270

12

914

300,0

ONT

21

3

12

915

1.711,5

LNK

22

3

271

12

117

225,0

LNK

23

3

287

12

917

211,6

LNK

24

3

286

12

116

276,6

TSN

25

3

257

12

900

300,0

ONT

26

3

12

901

1.844,4

LNK

27

3

292

12

942

300,0

ONT

28

3

12

943

645,3

LNK

29

3

462

12

 

737,5

DGT

2. Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên

TT

Trước thuộc xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình

Nay thuộc xã Hồng Tiến, thị xã Ph Yên

Diện tích (m2)

Loại đất

Bản đồ địa chính

Bn đồ trích đo

S thửa BĐĐC

Số tờ

Số thửa

S tờ

Số thửa

Tổng diện tích

21.531,6

 

1

12

853

4

843

853

338,2

BHK

2

12

854

4

279

854

33,6

BHK

3

12

857

4

473

857

58,0

BHK

4

12

858

4

313

859

236,2

BHK

5

12

938

4

878

938

381,7

BHK

6

12

67

4

214

67

652,6

BHK

7

12

65

4

477

65

160,6

BHK

8

12

64

4

255

64

275,4

BHK

9

12

66

4

476

66

670,3

BHK

10

12

869

4

280

869

15,8

BHK

11

12

873

4

281

873

20,8

BHK

12

12

43

4

209

43

256,2

LUC

13

12

47

4

197

47

300,0

ONT

14

12

47a

4

47a

1.578,4

LNK

15

12

59

4

252

59

448,5

TSN

16

12

885

4

251

1885

177,4

BHK

17

12

50

4

249

50

719,3

LUC

18

12

882

4

205

882

145,7

BHK

19

12

883

4

268

883

16,8

BHK

20

12

887

4

223

887

63,9

BHK

21

12

878

4

224

818

196,7

TSN

22

12

42

4

208

42

394,3

LUC

23

12

886

4

225

886

176,7

BHK

24

12

880

4

207

880

237,1

LNK

25

12

879

4

204

879

376,4

BHK

26

12

881

4

206

881

241,7

BHK

27

12

46

4

226

46

369,7

LUC

28

12

56

4

265

56

432,9

LUC

29

12

69

4

188

69+69a

300,0

ONT

30

12

69a

4

5.249,0

LNK

31

12

69a

4

192,1

TSN

32

12

71

4

213

71

480,0

TSN

33

12

72

4

189

72

285,1

LUC

34

12

939

4

190

929

103,2

BHK

35

12

62

4

228

62

396,6

LUC

36

12

68

4

231

68

242,7

LUC

37

12

922

4

230

922

209,5

LUC

38

12

61

4

254

61

204,8

LUC

39

12

60

4

253

60

689,5

LUC

40

12

927

4

169

927

211,3

BHK

41

12

928

4

168

928

133,4

BHK

42

12

929

4

185

929

362,3

BHK

43

12

930

4

184

930

290,5

BHK

44

12

931

4

183

931

168,1

BHK

45

12

44

4

210

44

266,6

LUC

46

12

932

4

229

932

214,7

LUC

47

12

51

4

250

51

596,3

LUC

48

12

34

4

186

34

783,0

BHK

49

12

990

4

990

990

736,8

DGT

50

12

45

4

211

45

441,2

LUC

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1245/QĐ-UBND ngày 22/05/2017 giao đất cho Ban Quản lý Khu công nghiệp Thái Nguyên để xây dựng Khu Công nghiệp Điềm Thụy phần diện tích 180 ha, tại xã Điềm Thụy, Huyện Phú Bình và xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (đợt 11)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.366

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.82.142