Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 122/2003/QĐ-UB về việc chuyển giao chức năng quản lý Nhà nước về nhà ở từ Sở Địa chính-Nhà đất sang Sở Xây dựng do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 122/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 18/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 122/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ CHUYỂN GIAO CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NHÀ Ở TỪ SỞ ĐỊA CHÍNH-NHÀ ĐẤT SANG SỞ XÂY DỰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 45/2003/QĐ-TTg ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường, đổi tên Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường thành Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Ủyban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ;
Căn cứ Thông báo số 555-TB/TU ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Ban Thường vụ Thành ủy về đổi tên Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường thành Sở Khoa học và Công nghệ và thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường ;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 79/TCCQ ngày 09 tháng 7 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay chuyển giao chức năng quản lý Nhà nước về nhà ở từ Sở Địa chính-Nhà đất sang Sở Xây dựng.

Điều 2.- Giao Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất có trách nhiệm thực hiện việc bàn giao chức năng quản lý Nhà nước về nhà ở và các phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc có liên quan đến lĩnh vực nhà ở về Sở Xây dựng, theo các nội dung như sau :

2.1- Chức năng, nhiệm vụ bàn giao ;

2.2- Kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch và tài chính năm 2002 ;

2.3- Chương trình, kế hoạch công tác năm 2003 và kết quả thực hiện đến thời điểm bàn giao ;

2.4- Tổ chức bộ máy, nhân sự và biên chế (phụ lục kèm theo).

2.5- Hồ sơ, tài liệu ;

2.6- Tài sản, kinh phí (kể cả các dự án), đất đai, công trình kiến trúc (nếu có).

Điều 3.- Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Bộ-Ngành Trung ương, Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở-ngành liên quan, có trách nhiệm rà soát, tổng hợp trình Ủyban nhân dân thành phố xem xét bổ sung, sửa đổi những quy định hiện hành của thành phố về quản lý nhà ở ; bảo đảm hoạt động quản lý Nhà nước về nhà ở được liên tục, thông suốt và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của thành phố ; tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự quản lý để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

Điều 4.- Việc bàn giao, tiếp nhận chức năng quản lý Nhà nước và các đơn vị trực thuộc Sở Địa chính-Nhà đất liên quan lĩnh vực nhà ở được nêu tại Điều 2 của Quyết định này giữa Sở Địa chính-Nhà đất và Sở Xây dựng phải thực hiện xong và báo cáo đầy đủ cho Ủyban nhân dân thành phố chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 5.- Giao trách nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng trong vòng 30 ngày xây dựng dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng trình Ủyban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Điều 6.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 7.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các sở-ngành có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận :
- Như điều 7
- Thủ tướng Chính phủ
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng
- Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủyban nhân dân thành phố
- Các Ban Đảng Thành ủy,Văn phòng Thành ủy
- Các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủyban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Các Đoàn thể thành phố
- Công an thành phố (PC 13)
- Các sở-ngành thành phố
- Ủyban nhân dân quận-huyện
- Ban Tổ chức Chính quyền thành phố (2b)
- VPHĐ-UB : Các PVP, Các Tổ NCTH
- Lưu (VX-Hg)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

 

PHỤ LỤC

CÁC PHÒNG-BAN CHUYÊN MÔN, ĐƠN VỊ CHUYỂN GIAO TỪ SỞ ĐỊA CHÍNH-NHÀ ĐẤT SANG SỞ XÂY DỰNG QUẢN LÝ
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2003/QĐ-UB ngày tháng 7 năm 2003 của Ủyban nhân dân thành phố)

I.- CÁC PHÒNG-BAN CHUYÊN MÔN :

1- Phòng Quản lý nhà ;

2- Một phần : Phòng Kế hoạch - kỹ thuật ; Phòng Cấp chủ quyền nhà đất ; Thanh tra Sở và Văn phòng Sở, có liên quan đến lĩnh vực nhà ở ;

II.- CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC :

1- Bộ phận Thường trực Ban chỉ đạo các dự án nâng cấp đô thị ;

2- Ban Kiểm tra bán nhà ở ;

3- Một phần : Trung tâm Thông tin và đăng ký nhà đất (bộ phận liên quan về nhà ở) ;

4- Công ty Quản lý và kinh doanh Nhà ;

5- Công ty Cổ phần Địa ốc Sàigòn./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 122/2003/QĐ-UB về việc chuyển giao chức năng quản lý Nhà nước về nhà ở từ Sở Địa chính-Nhà đất sang Sở Xây dựng do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.396

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41