Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1204/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt chi tiết thực hiện chính sách về quản lý, sử dụng đất trồng lúa do tỉnh Cà Mau ban hành

Số hiệu: 1204/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Lê Dũng
Ngày ban hành: 23/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1204/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 23 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỘT SỐ NỘI DUNG CHI TIẾT ĐỂ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Căn cứ Thông tư số 205/2012/TT-BTC ngày 23/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 175/TTr.STC ngày 26/7/2013 về việc xác định chi phí khai hoang để trồng lúa và giá lúa giống (kèm Công văn số 1045/SNN ngày 16/7/2013 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt một số nội dung chi tiết để thực hiện chính sách về quản lý, sử dụng đất trồng lúa như sau:

1. Thời điểm và số lần hỗ trợ hàng năm theo Khoản 3, Điều 3, Thông tư số 205/2012/TT-BTC ngày 23/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa như sau (sau đây gọi tắt là Thông tư số 205):

a) Thời điểm hỗ trợ: Trên cơ sở báo cáo của UBND cấp huyện, Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, trình UBND tỉnh về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ người sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh để xem xét, phê duyệt.

b) Số lần hỗ trợ: 01 lần/năm.

2. Mức hỗ trợ kinh phí khai hoang, cải tạo đất trồng lúa và giá giống lúa theo Khoản 5, Điều 4, Thông tư số 205 như sau:

a) Mức hỗ trợ chi phí khai hoang, cải tạo đất: 20.000.000 đồng/ha.

b) Giá lúa giống 12.000 đồng/kg.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai, hướng dẫn thực hiện nội dung Quyết định này; kịp thời đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh mức hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tế; thường xuyên tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện về UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. Những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Giám đốc Sở Tài chính để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- CVP, PVP UBND tỉnh;
- Báo, Đài, Cổng TTĐT tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- PNN-NĐ (T);
- Lưu: VT, Ktr30/8

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1204/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt chi tiết thực hiện chính sách về quản lý, sử dụng đất trồng lúa do tỉnh Cà Mau ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.067

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.208.0