Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 12/2016/QĐ-UBND điều chỉnh giá đất ở nông thôn quốc lộ 29 tại Quyết định 56/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên

Số hiệu: 12/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Nguyễn Chí Hiến
Ngày ban hành: 06/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2016/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 06 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở NÔNG THÔN TUYẾN QUỐC LỘ 29 TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 56/2014/QĐ-UBND NGÀY 29/12/2014 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Theo Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Phú Yên về ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (tại Tờ trình số 234/TTr-STNMT ngày 28/4/2016); kèm theo biên bản họp đại diện các ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Cục Thuế, UBND huyện Tây Hòa ngày 08/4/2016); đề nghị của UBND huyện Tây Hòa (tại Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 22/4/2016 và Báo cáo số 109/BC-UBND ngày 22/4/2016) và hồ sơ kèm theo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh giá đất ở nông thôn tuyến Quốc lộ 29 đoạn qua địa phận xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa tại Mục VI Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Phú Yên về giá đất ở tại nông thôn 5 năm (2015-2019); như sau:

1. Giá đất theo Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014:

Đơn vị tính: 1.000đồng/m2

VI

Huyện Tây Hòa

 

 

 

 

A

Xã đồng bằng (6 xã)

 

 

 

 

1

Xã Hòa Tân Tây (xã đồng bằng)

 

 

 

 

1.1.

Quốc lộ 29

VT 1

VT 2

VT 3

VT 4

-

Đoạn từ Ga Gò Mầm đến cầu Tạ Bích

420

240

100

70

-

Đoạn từ cầu Tạ Bích đến giáp ranh xã Hòa Tân Đông, Đông Hòa

300

180

80

60

2. Nay điều chỉnh:

Đơn vị tính: 1.000đồng/m2

VI

Huyện Tây Hòa

 

 

 

 

A

Xã đồng bằng (6 xã)

 

 

 

 

1

Xã Hòa Tân Tây (xã đồng bằng)

 

 

 

 

1.1.

Quốc lộ 29

VT 1

VT 2

VT 3

VT 4

-

Đoạn từ cầu Gò Mầm mới đến Nhà hàng Dạ Thảo 3 (sau khi đã đầu tư hạ tầng)

2.000

1.000

500

250

-

Đoạn từ Nhà hàng Dạ Thảo 3 đến giáp phía Tây Trường THCS Phạm Đình Quy

2.000

1.000

500

250

-

Đoạn từ giáp phía Tây Trường THCS Phạm Đình Quy đến cầu Tạ Bích

1.200

500

300

100

-

Đoạn từ cầu Tạ Bích đến giáp đường bê tông phía Đông nhà ông Đặng Văn Quế

600

300

200

100

-

Đoạn từ đường bê tông phía Đông nhà ông Đặng Văn Quế đến giáp ranh xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa

300

180

80

60

*

Đoạn đường từ ga Gò Mầm cũ đến giáp Quốc lộ 29 mới

1.800

-

-

-

* Lý do điều chỉnh:

- Trước đây, UBND huyện Tây Hòa đề xuất giá đất Quốc lộ 29 qua địa phận xã Hòa Tân Tây được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 và Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 thấp hơn nhiều so với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường. Ngoài ra, giá đất giáp ranh giữa xã Hòa Tân Tây và thị trấn Phú Thứ chênh lệch quá lớn (xã Hòa Tân Tây: 420.000đ/m2, thị trấn Phú Thứ: 3.000.000đ/m2).

- Về quy trình xây dựng điều chỉnh bảng giá đất: UBND huyện Tây Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các sở, ngành có liên quan đã thực hiện khảo sát (thực hiện đúng trình tự quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về giá đất). Trong đó, UBND huyện Tây Hòa đã điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin về giá đất thị trường, các yếu tố tự nhiên, kinh tế-xã hội, quản lý và sử dụng đất ảnh hưởng đến giá đất cho từng đoạn của Quốc lộ 29 đoạn qua địa phận xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa.

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Hiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 12/2016/QĐ-UBND điều chỉnh giá đất ở nông thôn quốc lộ 29 tại Quyết định 56/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.036

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32