Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1165/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt đơn giá thu tiền sử dụng đất tại Khu đô thị mới Cầu Bươu, huyện Thanh Trì của Công ty Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 1165/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 10/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1165/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU ĐÔ THỊ MỚI CẦU BƯƠU, HUYỆN THANH TRÌ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004;
Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/07/2007 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004;
Căn cứ Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2009; Công văn số 37/HĐND-KTNS ngày 04/3/2009 của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố về việc xác định giá thu tiền sử dụng đất tại Khu đô thị mới Cầu Bươu, huyện Thanh Trì;
Xét: Tờ trình số 2527/TTrLN-STC-QLCS ngày 23/12/2008 của Liên ngành: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế Hà Nội, Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội về việc xác định đơn giá thu tiền sử dụng đất tại Khu đô thị mới Cầu Bươu, huyện Thanh Trì của Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội, Công văn số 576/STC-QLCS ngày 18/02/2009 của Sở Tài chính Hà Nội về việc báo cáo bổ sung Tờ trình số 2527/TTrLN-STC-QLCS ngày 23/12/2008 của Liên ngành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đơn giá thu tiền sử dụng đất tại Khu đô thị mới Cầu Bươu, huyện Thanh Trì của Công ty Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội như sau:

- Đơn giá thu tiền sử dụng đất của khu đất xây dựng nhà ở thấp tầng là 4.020.295 đ/m2 (bốn triệu, không trăm hai mươi nghìn, hai trăm chín mươi lăm đồng/một mét vuông).

- Đơn giá thu tiền sử dụng đất của khu đất xây dựng nhà ở cao tầng là 3.720.874 đ/m2 (ba triệu, bảy trăm hai mươi nghìn, tám trăm bảy mươi bốn đồng/một mét vuông)

Điều 2. Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội có trách nhiệm liên hệ với Sở Tài chính Hà Nội và cơ quan thuế để được hướng dẫn và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất theo quy định.

Các đơn vị: Sở Tài chính, Cục Thuế Hà Nội căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc nhà nước thành phố Hà Nội, Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Thường trực HĐND TP;
- V, TH, KT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Mạnh Hiển

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1165/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt đơn giá thu tiền sử dụng đất tại Khu đô thị mới Cầu Bươu, huyện Thanh Trì của Công ty Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.363
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.194.198