Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1157/QĐ-UBND 2020 ghi thu ghi chi số tiền bồi thường giải phóng mặt bằng Quảng Nam

Số hiệu: 1157/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Trần Đình Tùng
Ngày ban hành: 22/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1157/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 22 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN GHI THU, GHI CHI SỐ TIỀN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG MÀ CÁC CHỦ ĐẦU TƯ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT ĐÃ TỰ NGUYỆN ỨNG TRƯỚC ĐƯỢC TRỪ VÀO TIỀN GIAO ĐẤT PHẢI NỘP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại các Tờ trình: số 118/TTr-STC ngày 09/4/2020, số 63/TTr-STC ngày 05/3/2020, số 82/TTr-STC ngày 18/3/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Ghi thu tiền sử dụng đất dự án Khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vệt khớp nối giữ Khu đô thị số 3 và Trường Cao đẳng Công kỹ nghệ Đông Á tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, do Công ty Cổ phần Vinaconex 25 làm chủ đầu tư, số tiền: 2.006.633.000 đồng (Hai tỷ không trăm linh sáu triệu sáu trăm ba mươi ba nghìn đồng).

2. Ghi chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thị xã Điện Bàn, số tiền: 2.006.633.000 đồng (Hai tỷ không trăm linh sáu triệu sáu trăm ba mươi ba nghìn đồng), từ nguồn thu tiền sử dụng đất của ngân sách tỉnh năm 2020 (tại khoản 1), để ghi chi thực hiện bồi thường, GPMB dự án Khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vệt khớp nối giữ Khu đô thị số 3 và Trường Cao đẳng Công kỹ nghệ Đông Á tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, do Công ty Cổ phần Vinaconex 25 làm chủ đầu tư.

3. Ghi thu tiền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư thị trấn Núi Thành (giai đoạn 2) tại thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành do Công ty TNHH MTV An An Hòa làm chủ đầu tư, số tiền: 5.443.888.700 đồng (Năm tỷ bốn trăm bốn mươi ba triệu tám trăm tám mươi tám nghìn bảy trăm đồng).

4. Ghi chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện Núi Thành, số tiền: 5.443.888.700 đồng (Năm tỷ bốn trăm bốn mươi ba triệu tám trăm tám mươi tám nghìn bảy trăm đồng), từ nguồn thu tiền sử dụng đất của ngân sách tỉnh năm 2020 (tại khoản 3), để ghi chi thực hiện bồi thường, GPMB dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư thị trấn Núi Thành (giai đoạn 2) tại thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành do Công ty TNHH MTV An An Hòa làm chủ đầu tư.

5. Ghi thu tiền thuê đất nộp một lần dự án Trạm nghiền sàng đá tại xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành do Công ty Cổ phần Wei Xern Sin làm chủ đầu tư, số tiền: 1.494.394.953 đồng (Một tỷ bốn trăm chín mươi tư triệu ba trăm chín mươi bốn nghìn chín trăm năm mươi ba đồng).

6. Ghi chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện Núi Thành, số tiền: 1.494.394.953 đồng (Một tỷ bốn trăm chín mươi tư triệu ba trăm chín mươi bốn nghìn chín trăm năm mươi ba đồng), từ nguồn thu tiền thuê đất của ngân sách tỉnh năm 2020 (tại khoản 5), để ghi chi thực hiện bồi thường, GPMB dự án Trạm nghiền sàng đá tại xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành do Công ty Cổ phần Wei Xern Sin làm chủ đầu tư.

Điều 2.Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh lập hồ sơ, thủ tục thực hiện ghi thu, ghi chi số tiền tại Điều 1 và hướng dẫn các UBND các huyện, thị xã: Núi Thành, Điện Bàn thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định.

2. UBND các huyện, thị xã: Núi Thành, Điện Bàn thực hiện ghi thu ngân sách cấp huyện từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách tỉnh, ghi chi ngân sách cấp huyện thực hiện dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án.

3. Sở Tài chính chịu trách nhiệm tổng hợp số liệu ghi thu, ghi chi tiền thuê đất, tiền sử dụng đất tại Quyết định này để tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã: Núi Thành, Điện Bàn, Giám đốc Công ty Cổ phần Vinaconex 25, Công ty TNHH MTV An An Hòa, Công ty Cổ phần Wei Xern Sin và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTN, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đình Tùng

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1157/QĐ-UBND ngày 22/04/2020 về thực hiện ghi thu, ghi chi số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng mà các chủ đầu tư được nhà nước giao đất đã tự nguyện ứng trước được trừ vào tiền giao đất phải nộp do tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.618

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.251.94