Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1118/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt Phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô quản lý và giao lại đất hoặc cho thuê đất (thuộc khu vực quy hoạch khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Thừa Lưu tại xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 1118/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 15/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1118/QĐ-UBND  

Huế, ngày 15 tháng 06 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ GIAO CHO BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CHÂN MÂY - LĂNG CÔ QUẢN LÝ VÀ GIAO LẠI ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT (THUỘC KHU VỰC QUY HOẠCH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN ĐÁ LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TẠI MỎ ĐÁ THỪA LƯU TẠI XÃ LỘC TIẾN, HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành luật đất đai; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ về việc quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 10/04/2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 18/5/2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 10/04/2010 của UBND tỉnh về ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 14/3/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đóng cửa mỏ đá Thừa Lưu và cho phép Công ty Cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu Chân Mây khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường;
Theo đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô tại Tờ trình số 237/TTr-KKT ngày 04/6/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô quản lý và giao lại đất hoặc cho thuê đất (thuộc khu vực quy hoạch khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Thừa Lưu tại xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).

(có Phương án tổng thể kèm theo)

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phối hợp với Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc; Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Phú Lộc; Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu Chân Mây và Thủ trưởng các cơ quan liên quan, các hộ gia đình bị thu hồi đất trong khu vực dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- VP: CVP, PCVP, M.H.Tuân;
- Lưu: VT, NĐ, XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ

VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ GIAO CHO BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CHÂN MÂY - LĂNG CÔ QUẢN LÝ VÀ GIAO LẠI ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT (THUỘC KHU VỰC QUY HOẠCH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN ĐÁ LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TẠI MỎ ĐÁ THỪA LƯU TẠI XÃ LỘC TIẾN, HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ)
(Kèm theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 15/6/2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

I. NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ  

1. Về thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

- Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ về việc quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

- Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;

- Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 10/4/2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 18/5/2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 10/04/2010 của UBND tỉnh về ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.

- Quyết định số 2803/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về giá các loại đất năm 2010 thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Về thực hiện dự án, công trình

- Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 14/3/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đóng cửa mỏ đá Thừa Lưu và cho phép Công ty Cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu Chân Mây khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường.

- Hồ sơ đo vẽ địa chính do Trung tâm Tư vấn đầu tư và Dịch vụ việc làm thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô lập.

II. PHẠM VI GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Phạm vi giải phóng mặt bằng là khu đất quy hoạch khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Thừa Lưu thuộc thôn Trung Kiền, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế với tổng diện tích là: 47.407,2 m2, trong đó diện tích khu đất quy hoạch khai thác là 47.351,1 m2, diện tích đề nghị thu hồi thêm 56,1m2 do các thửa còn lại có diện tích manh mún, sản xuất nông nghiệp không có hiệu quả. Toàn bộ khu đất trên được thể hiện tại Bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/1000 do Trung tâm Tư vấn đầu tư và Dịch vụ việc làm thuộc Ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô lập ngày 08/3/2010.

Giới hạn của khu đất cần giải phóng mặt bằng được thể hiện bằng các cọc mốc đã được chôn sẵn. Quy cách cọc mốc giải phóng mặt bằng: Cọc kích thước 12x12x100cm, bằng bê tông cốt thép M200 đúc sẵn; Phần chôn dưới đất 60cm; Phần cọc nổi phía trên được quét sơn; Phần mặt chính nhìn ra phía ngoài ghi chữ “Mốc GPMB”. Cọc mốc được chôn thẳng đứng và đối xứng qua tim tuyến.

III. KHỐI LƯỢNG BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

1. Diện tích đất thu hồi được bồi thường, hỗ trợ: 47.407,2 m2, bao gồm:

STT

Loại đất

Mã hiệu

Diện tích đất thu hồi (m2)

Ghi chú

 

TỔNG CỘNG:

 

47.407,2

 

 

Trong đó:

 

 

 

I

Đất nông nghiệp

 

30.507,3

 

1

Đất trồng rừng sản xuất

RST

30.507,3

 

II

Đất phi nông nghiệp

 

16.899,9

 

1

Đất sản xuất VLXD, gốm sứ

SKX

16.899,9

 

III

Đất chưa sử dụng

BCS

0,0

 

2. Đối tượng bị ảnh hưởng: 08 đối tượng, trong đó:

- Về hộ gia đình, cá nhân: 07 đối tượng.

- Về tổ chức: 01 đối tượng (Công ty Cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu Chân Mây)

3. Khối lượng nhà ở phải di dời: Không có

4. Khối lượng các hộ tái định cư: Không có

5. Khối lượng lăng, mộ phải di dời: Không có

6. Khối lượng các công trình HTKT phải tháo dỡ, di dời: Không có

IV. PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

1. Phương án bồi thường, hỗ trợ

a) Đối với đất:

Khu vực cần giải phóng mặt bằng nằm trong vùng quy hoạch xây dựng của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, các hộ dân được đền bù về đất cũng nằm trong vùng quy hoạch xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô nên không có quỹ đất để bồi thường, bố trí sản xuất nông nghiệp cũng như các nhu cầu sản xuất kinh doanh khác; Vì vậy, không áp dụng phương thức đất đổi đất mà áp dụng bồi thường thiệt hại bằng tiền về đất đối với diện tích đất hợp pháp.

Đơn giá bồi thường thiệt hại về đất được áp dụng theo Quyết định số 2803/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về giá các loại đất năm 2010 thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nguyên tắc và điều kiện được bồi thường: Thực hiện theo các Điều 7, 8, Chương II Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 10/4/2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.

b) Tài sản trên đất:

Áp dụng bồi thường 100% giá trị thiệt hại về tài sản là cây cối, vật nuôi, nhà cửa, vật kiến trúc, … có tính hợp pháp của hộ gia đình và cá nhân bị ảnh hưởng trong phạm vi giải phóng mặt bằng nêu trên.

Nguyên tắc và đơn giá bồi thường về tài sản trên đất được áp dụng theo Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 10/04/2010 và Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 18/5/2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

c) Phần hỗ trợ:

Gồm các chế độ áp dụng cho người sử dụng đất đã được Nhà nước giao khi bị thu hồi, diện các gia đình chính sách xã hội, diện di chuyển nhà ở, chính sách hỗ trợ diện thu hồi đất …v.v… đều được thực hiện đúng theo các chính sách hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 10/4/2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Phương án tái định cư: Trong phạm vi giải phóng mặt bằng không có hộ gia đình nào phải di chuyển chỗ ở nên không thực hiện phương án tái định cư.

V. TỔNG MỨC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

Tổng mức bồi thường, hỗ trợ ước tính: 301.704.994 đồng, cụ thể:

STT

Tên loại chi phí đền bù

Đơn vị

Khối lượng

Đơn giá (đ)

Thành tiền (đ)

Ghi chú

I

Đền bù về đất

 

 

 

115.927.740

 

1

Đất nông nghiệp trồng rừng sản xuất

m2

30.507,3

3.800

115.927.740

bq vị trí 1

II

Đền bù hoa màu, tài sản trên đất

 

 

 

153.451.719

 

1

Rừng sản xuất (Tràm fi 7 ≤ 10 cm)

ha

3,0507

50.300.000

153.451.719

 

III

Chi phí hỗ trợ

 

 

 

0

 

IV

Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

CT

269379459

0,020

5.387.589

 

V

Chi phí khác, dự phòng (10%)

CT

269379459

0,10

26.937.946

 

 

TỔNG CỘNG (I+…+V)

 

 

 

301.704.994

 

VI. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do Công ty Cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu Chân Mây ứng trước để thanh toán cho các đối tượng. Kinh phí này được trừ vào tiền thuê đất của dự án, mức được trừ không vượt quá tiền thuê đất phải nộp cho cả thời gian thuê đất ghi trong hợp đồng thuê đất theo quy định.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian và kế hoạch thực hiện

Trình tự, thủ tục được thực hiện theo quy định tại các Điều 27, 28, 29, 30, 31, 32 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ về việc quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Điều 20, 22, 26, 27, 28, 29 Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất.

Kế hoạch thời gian cụ thể:

- Tổ chức họp dân, thông báo thu hồi đất thực hiện dự án cho các đối tượng có liên quan; tổ chức kê khai tài sản bị ảnh hưởng; kiểm kê áp giá bồi thường, hỗ trợ: Đến ngày 25/6/2010.

- Trình duyệt phương án chi tiết và tiến hành chi trả bồi thường, hỗ trợ: Đến ngày 10/7/2010.

2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan

a) Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Phú Lộc:

Trên cơ sở phương án được duyệt, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Phú Lộc chủ trì phối hợp với chủ đầu tư tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đảm bảo kế hoạch triển khai dự án; Trong quá trình thực hiện có trách nhiệm thông báo, tuyên truyền các thông tin cần thiết đến người dân, giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của họ để đảm bảo quyền lợi của người dân cũng như tiến độ thực hiện phương án chung.

b) Công ty Cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu Chân Mây:

- Để việc tổ chức thực hiện phương án có hiệu quả và nhanh chóng giải phóng mặt bằng thi công công trình, đơn vị cử cán bộ tham gia, phối hợp cùng Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Phú Lộc.

- Làm việc cụ thể với Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô về các thủ tục thu hồi đất, thuê đất theo quy định.

3. Giám sát phương án: Để thực sự đảm bảo quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng của công trình, trong giai đoạn thực thi cần thiết lập một hệ thống giám sát chặt chẽ bao gồm đại diện các cơ quan hữu quan và đại diện những hộ dân bị ảnh hưởng, chính họ sẽ là những người giám sát chặt chẽ và có hiệu quả nhất.

VIII. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

1. Mục đích: Để đảm bảo cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi có kiến nghị, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Phú Lộc là nơi tiếp dân và là nơi giải quyết các thắc mắc của dân bất kỳ một vấn đề nào liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, định canh của dự án.

2. Phương pháp giải quyết:

- Thủ tục khiếu nại, tố cáo phải tuân thủ theo đúng Luật khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH01 được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký công bố ban hành bằng Lệnh số 09L/CTN ngày 11/12/1998.

- Người bị thu hồi đất nếu chưa đồng ý với quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, thì được khiếu nại theo quy định của Pháp luật. Trách nhiệm giải quyết khiếu nại, thời hiệu khiếu nại và trình tự giải quyết khiếu nại thực hiện theo quy định tại Điều 138 của Luật Đất đai năm 2003 và Điều 162, 163, 164, 165 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai:

+ Trường hợp khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai do Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc giải quyết lần đầu, nếu người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Tòa án Nhân dân hoặc tiếp tục khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh là quyết định giải quyết cuối cùng.

+ Trường hợp khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai do Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Tòa án Nhân dân.

Trong khi chờ giải quyết khiếu nại, người bị thu hồi đất vẫn phải chấp hành quyết định thu hồi đất, giao đất đúng kế hoạch và thời gian đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định. Những hộ cố ý từ chối hay gây chậm trễ việc bàn giao mặt bằng xây dựng dự án, tùy theo mức độ vi phạm sẽ được các cấp chính quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

IX. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Báo cáo thường kỳ theo quý và năm hoặc đột xuất: Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Phú Lộc có trách nhiệm lập, báo cáo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND huyện Phú Lộc và Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

2. Nội dung báo cáo:

- Báo cáo về công tác tài chính kế toán: Thực hiện theo quy định của Luật Kế toán và các quy định về quản lý tài chính hiện hành.

- Báo cáo thống kê kế hoạch thực hiện bao gồm:

+ Kết quả, tiến độ thực hiện công tác GPMB.

+ Các vấn đề nẩy sinh và đề xuất các biện pháp giải quyết.

+ Kế hoạch thực hiện trong thời gian tới./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1118/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt Phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô quản lý và giao lại đất hoặc cho thuê đất (thuộc khu vực quy hoạch khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Thừa Lưu tại xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.435
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234