Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 108/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 30/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 108/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2005

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Chỉ thị số 19/2001/CT-UB ngày 20 tháng 7 năm 2001 của  Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội thành phố từ năm 2001 đến năm 2005 ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất tại Công văn số 1187/TT-ĐCNĐ ngày 14 tháng 02 năm 2003 và Công văn số 3217/TT-ĐCNĐ ngày 9 tháng 5 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển thị trường bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005 phải phù hợp và gắn liền với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu sử dụng đất của thành phố; góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách, thực hiện tốt chỉnh trang đô thị để xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại.

Điều 2.- Phê duyệt triển khai thực hiện các chương trình phát triển thị trường bất động sản để thực hiện mục tiêu trên, bao gồm :

2.1- Chương trình: Cải cách môi trường pháp lý, tạo điều kiện cho thị trường bất động sản phát triển.

Mục tiêu của chương trình là nghiên cứu đề xuất xây dựng Luật thuế Bất động sản, nhằm quản lý chặt nguồn tài nguyên đất đai, chống đầu cơ đất đai và khuyến khích phát triển thị trường bất động sản, đặc biệt là thị trường quyền sử dụng đất.

2.2- Chương trình: Cải cách hệ thống quản lý thị trường bất động sản.

Mục tiêu của chương trình là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chánh trong các lĩnh vực kinh doanh bất động sản; thực hiện phân công, phân cấp về quản lý thị trường bất động sản; từng bước hình thành hệ thống hoạt động dịch vụ công hoặc công ty công ích xây dựng như : Trung tâm giao dịch bất động sản, Trung tâm thông tin bất động sản, Trung tâm định giá bất động sản, Trung tâm khai thác đất và đào tạo cán bộ quản lý thị trường bất động sản.

2.3 - Chương trình: Cải cách nội dung và phương thức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Mục tiêu của chương trình là căn cứ vào quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế-xã hội thành phố Hồ Chí Minh và quy hoạch tổng mặt bằng thành phố, dự báo cơ cấu sử dụng đất theo từng thời kỳ và xác định các cực phát triển thị trường bất động sản mạnh trên địa bàn thành phố, từ đó tiến hành hoàn chỉnh cơ chế lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, xây dựng chiến lược quản lý và phát triển thị trường bất động sản.

2.4- Chương trình: Cải cách hệ thống tài chánh bất động sản.

Mục tiêu của chương trình là rà soát, tính toán lại tất cả các khoản thu hiện hành, nghiên cứu đề xuất bổ sung một số khoản thu hợp lý; đề xuất điều chỉnh hệ thống giá đất và phương thức đền bù; cải tiến một số khoản thu kinh doanh bất động sản; hoàn thiện các chương trình và giải pháp về tài chính đối với nhà ở, khu công nghiệp.

2.5- Chương trình: Cải cách cơ chế đầu tư phát triển bất động sản.

Mục tiêu của chương trình là nhằm cải cách môi trường đầu tư, phương thức huy động vốn để khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển bất động sản; đồng thời tạo nguồn cung cho thị trường bất động sản thông qua các biện pháp kỹ thuật điều chỉnh đất và nâng cấp các khu dân cư lụp xụp.

2.6- Chương trình: Cải cách và xây dựng hệ thống kỹ thuật quản lý thị trường bất động sản.

Mục tiêu của chương trình là kiện toàn quy trình thủ tục và kỹ thuật cấp giấy chứng nhận cho các loại bất động sản, hoàn chỉnh hệ thống hồ sơ địa chính, xây dựng và thực hiện thị trường điện tử về bất động sản, xây dựng hệ thống trụ sở đăng ký bất động sản.

Điều 3.- Giao Sở Địa chính-Nhà đất chủ trì phối hợp với Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Sở Tài chánh-Vật giá, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Công chánh, Sở Khoa học- Công nghệ và Môi trường, Sở Tư pháp, Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Kinh tế thành phố, Thanh tra thành phố, Cục Thuế thành phố nghiên cứu thực hiện các chương trình trên và trình Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 31 tháng 12 năm 2003.

Điều 4.- Phân công Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Đua trực tiếp chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển thị trường bất động sản.

Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cơ quan được giao nhiệm vụ thực hiện chương trình cần nhanh chóng triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện. Kinh phí thực hiện được lấy từ kinh phí hoạt động do ngân sách thành phố cấp cho các đơn vị.

Điều 6.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Địa chính -Nhà đất, Giám đốc Sở Quy hoạch- Kiến trúc, Giám đốc Sở Tài chánh -Vật giá, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giao thông Công chánh, Giám đốc Sở Khoa học- Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện trưởng Viện Kinh tế thành phố, Chánh Thanh tra thành phố, Cục trưởng Cục Thuế thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 6
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Thường trực Ủy ban nhân dân TP
- VPHĐ-UB : CPVP
- Các Tổ NCTH
- Lưu (TH-ĐH)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
 

 
 
Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 108/2003/QĐ-UB ngày 30/06/2003 triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển thị trường bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.932

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.82.149