Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1050/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

Số hiệu: 1050/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Đào Anh Dũng
Ngày ban hành: 24/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1050/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 24 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA QUẬN BÌNH THỦY

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Công văn số 5630/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện;

Căn cứ Nghị quyết 24/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trong năm 2018;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1380/TTr-STNMT ngày 12 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Bình Thủy với các nội dung chủ yếu sau:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 2018:

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha)

An Thới

Bình Thủy

Bùi Hữu Nghĩa

Long Hòa

Long Tuyền

Thới An Đông

Trà An

Trà Nóc

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+... +(12)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

 

Tổng diện tích tự nhiên (1+2+3)

 

7.113,15

382,93

590,72

729,00

1.430,81

1.463,70

1.210,97

657,48

647,55

1

Đất nông nghiệp

NNP

3.533,56

61,89

71,33

67,86

1.042,12

1.129,02

912,54

63,89

184,91

1.1

Đất trồng lúa

LUA

784,81

 

 

 

274,55

131,77

378,50

 

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

784,81

 

 

 

274,55

131,77

378,50

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

177,63

0,86

 

1,34

44,06

65,22

58,62

 

7,53

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

2.528,95

61,03

71,33

30,62

718,37

932,04

474,86

63,89

176,81

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

41,97

 

 

35,90

5,15

 

0,35

 

0,57

1.5

Đất nông nghiệp khác

NKH

0,21

 

 

 

 

 

0,21

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

3.579,59

321,04

519,38

661,13

388,68

334,68

298,44

593,59

462,64

2.1

Đất quốc phòng

CQP

647,54

125,65

89,86

10,82

6,82

 

67,49

346,90

 

2.2

Đất an ninh

CAN

36,82

3,51

0,66

4,43

 

27,61

0,04

0,55

0,01

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

135,67

 

 

 

 

 

 

 

135,67

2.4

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

21,90

1,05

0,50

10,04

1,71

0,86

2,21

2,63

2,90

2.5

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

87,40

3,24

19,42

49,00

4,07

1,00

2,39

7,25

1,03

2.6

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

564,24

57,00

151,17

35,45

94,63

92,89

68,04

25,09

39,97

 

Đất cơ sở văn hóa

DVH

1,60

 

 

1,21

 

 

 

0,39

 

 

Đất cơ sở y tế

DYT

3,64

1,05

1,71

0,04

0,21

0,15

0,11

0,36

0,01

 

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

55,71

8,36

4,42

0,58

1,41

33,90

4,11

2,18

0,76

 

Đất cơ sở thể dục thể thao

DTT

21,21

 

20,79

0,42

 

 

 

 

 

 

Đất cơ sở dịch vụ về xã hội

DXH

1,60

1,60

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất giao thông

DGT

422,11

44,51

100,43

32,37

88,44

53,85

60,25

21,25

21,00

 

Đất thủy lợi

DTL

36,28

1,18

22,01

0,16

3,97

4,66

3,39

0,91

 

 

Đất công trình năng lượng

DNL

17,37

 

 

 

0,46

 

 

 

16,91

 

Đất công trình bưu chính viễn thông

DBV

1,36

 

0,01

 

 

 

0,06

 

1,29

 

Đất chợ

DCH

3,37

0,30

1,81

0,67

0,14

0,33

0,12

 

 

2.7

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

0,75

 

0,03

 

 

0,72

 

 

 

2.8

Đất ở tại đô thị

ODT

781,25

116,98

162,37

97,39

158,09

107,21

47,83

40,87

50,51

2.9

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

30,04

0,28

27,64

0,59

0,42

0,47

0,19

0,40

0,06

2.10

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

3,92

0,24

 

1,90

0,59

 

 

 

1,19

2.11

Đất cơ sở tôn giáo

TON

20,10

0,22

2,19

13,18

1,70

0,14

2,03

 

0,65

2.12

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

10,70

0,22

0,80

0,99

1,28

4,38

1,33

0,14

1,56

2.13

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

0,70

0,05

0,05

0,04

0,30

 

0,05

0,09

0,11

2.14

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

4,92

 

 

4,79

 

 

0,13

 

 

2.15

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

4,38

 

4,38

 

 

 

 

 

 

2.16

Đất sông, kênh, rạch

SON

1.229,27

12,59

60,31

432,52

119,07

99,40

106,72

169,69

228,99

3

Đất chưa sử dụng

CSD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Đất khu công nghệ cao*

KCN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Đất khu kinh tế*

KKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Đất đô thị*

KDT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018:

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha)

An Thới

Bình Thủy

Bùi Hữu Nghĩa

Long Hòa

Long Tuyền

Thới An Đông

Trà An

Trà Nóc

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+ ... +(12)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

144,79

7,82

3,89

35,87

36,20

51,71

4,74

2,05

2,51

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

23,53

 

 

3,00

5,83

13,00

1,20

 

0,50

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

23,53

 

 

3,00

5,83

13,00

1,20

 

0,50

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

2,20

0,50

 

0,50

0,40

0,50

0,20

 

0,10

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

119,06

7,32

3,89

32,37

29,97

38,21

3,34

2,05

1,91

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

393,81

0,70

3,09

0,44

112,05

88,14

125,00

2,72

61,67

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

261,46

0,70

3,09

0,44

74,05

50,00

74,29

2,72

56,17

2.2

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

LUA/NTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây hàng năm khác

LUA/HNK

132,35

 

 

 

38,00

38,14

50,71

 

5,50

3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

0,50

 

 

 

 

 

0,10

 

0,40

3. Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2018:

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha)

An Thới

Bình Thủy

Bùi Hữu Nghĩa

Long Hòa

Long Tuyền

Thới An Đông

Trà An

Trà Nóc

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+ ... +(12)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Đất nông nghiệp

NNP

128,04

5,83

2,59

34,02

33,42

49,12

1,72

1,34

 

1.1

Đất trồng lúa

LUA

21,73

 

 

3,00

5,33

12,50

0,90

 

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

21,73

 

 

3,00

5,33

12,50

0,90

 

 

1.2

Đất trồng cây lâu năm

CLN

106,31

5,83

2,59

31,02

28,09

36,62

0,82

1,34

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

2,89

0,10

 

 

0,85

1,84

0,10

 

 

2.1

Đất ở tại đô thị

ODT

2,89

0,10

 

 

0,85

1,84

0,10

 

 

Vị trí, diện tích các khu vực đất chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất được xác định theo Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2018 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất.

Điều 2. Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy có trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 đến các phường, các phòng, ban và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, phối hợp rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt; việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ quận đến phường, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn quận; có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiện phương án kế hoạch sử dụng đất của quận.

3. Thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất được duyệt. Đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.

4. Quản lý sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo kế hoạch sử dụng đất nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy, Thủ trưởng cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Anh Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1050/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.509

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250