Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1035/QĐ-UBND năm 2012 quy định tạm thời mức bồi thường cây cối khi chuyển đổi đất, rừng sang trồng cây cao su do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Số hiệu: 1035/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Lê Đình Sơn
Ngày ban hành: 09/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1035/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 04 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC BỒI THƯỜNG CÂY CỐI KHI CHUYỂN ĐỔI ĐẤT, RỪNG SANG TRỒNG CÂY CAO SU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Văn bản số 2108/TTg-KTN ngày 17/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định suất đầu tư cho trồng rừng phòng hộ, đặc dụng;

Căn cứ Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 16/3/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 16/6/2011 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung, Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 16/3/2010 của UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Liên Sở: Tài chính – Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 549/TTr-LS TC-NN&PTNT-TN&MT ngày 04/4/2012.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời mức bồi thường cây cối khi chuyển đổi đất, rừng sang trồng cây cao su như sau:

1. Rừng trồng:

- Dưới 3 năm: 17 triệu đồng/ha;

- Từ 3 năm đến 7 năm: 24 triệu đồng/ha;

- Trên 7 năm: 30 triệu đồng/ha;

2. Rừng tự nhiên nghèo kiệt: 15 triệu đồng/ha;

3. Việc bồi thường tài sản trên đất thu hồi (không phải cây cối) thực hiện theo quy định hiện hành

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản liên ngành hướng dẫn trình tự, thủ tục thanh toán tiền bồi thường; xử lý tài sản, nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng khi thanh lý rừng để chuyển đổi, rừng sang trồng cây cao su

Giao Sở Tài chính chủ trì với hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và các cơ quan liên quan thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định về giá thuê đất để trồng cây cao su đối với từng khu vực cụ thể khi đơn vị hoàn thành việc bồi thường để thực hiện thuê đất sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NL1, TH, NL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1035/QĐ-UBND năm 2012 quy định tạm thời mức bồi thường cây cối khi chuyển đổi đất, rừng sang trồng cây cao su do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.681

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.217.91