Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 10/2009/QĐ-UBND về Bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 10/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Nguyễn Thái Xây
Ngày ban hành: 22/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 10/2009/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 22 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG GIÁ NHÀ, VẬT KIẾN TRÚC XÂY DỰNG MỚI ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 31/TTr-SXD ngày 19 tháng 5 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Quy định việc áp dụng bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới các loại để làm cơ sở cho việc: bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất có nhà, vật kiến trúc để phục vụ cho lợi ích an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế; tính giá bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê, bán đấu giá nhà, bàn giao nhà; tính giá nhà trong các hoạt động tố tụng dân sự và thi hành án dân sự; tính lệ phí trước bạ nhà và quản lý các hoạt động kinh doanh mua bán nhà theo quy định của pháp luật.

Giao Sở Xây dựng phối hợp cùng Sở Tài chính chịu trách nhiệm tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh kịp thời điều chỉnh bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới khi giá vật liệu xây dựng có biến động tăng trên 20% hoặc giảm dưới 20%.

Trong quá trình triển khai thực hiện quyết định, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, các địa phương, các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan cần phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để nghiên cứu, đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và các tổ chức đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quy định về Bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Xây

 

BẢNG GIÁ NHÀ, VẬT KIẾN TRÚC XÂY DỰNG MỚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

PHẦN I . BẢNG GIÁ

Đơn vị tính: 1000 đồng/m2

Số TT

Loại nhà và kết cấu chính

ĐVT
đồng/m2

Đơn giá

I

NHÀ MỘT TẦNG

 

 

 

Móng, khung bê tông cốt thép, tường bao che, ngăn phòng xây gạch dày 100 sơn nước, có trần nhựa hoặc ván ép

Đ/m2 xây dựng

 

1

Nền lát gạch ceramic,                mái bê tông

’’

2.430

2

                        ”                       mái ngói

’’

1.790

3

                        ”                       mái tole giả ngói

’’

1.590

4

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

1.560

5

                        ”                       mái fifbrociment

’’

1.510

6

                        ”                       mái lá

’’

1.330

7

Nền lát gạch bông,                    mái bê tông

’’

2.390

8

                        ”                       mái ngói

’’

1.690

9

                        ”                       mái tole giả ngói

’’

1.530

10

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

1.500

11

                        ”                       mái fifbrociment

’’

1.460

12

                        ”                       mái lá

’’

1.280

13

Nền láng xi măng,                     mái bê tông

’’

2.360

14

                        ”                       mái ngói

’’

1.670

15

                        ”                       mái tole giả ngói

’’

1.510

16

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

1.480

17

                        ”                       mái fifbrociment

’’

1.440

18

                        ”                       mái lá

’’

1.260

19

Nền lát gạch tàu,                       mái bê tông

’’

2.340

20

                        ”                       mái ngói

’’

1.600

21

                        ”                       mái tole giả ngói

’’

1.480

22

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

1.460

23

                        ”                       mái fifbrociment

’’

1.420

24

                        ”                       mái lá

’’

1.240

25

Nền đất hoặc cát,                      mái bê tông

’’

2.300

26

                        ”                       mái ngói

’’

1.600

27

                        ”                       mái tole giả ngói

’’

1.450

28

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

1.420

29

                        ”                       mái fifbrociment

’’

1.380

30

                        ”                       mái lá

’’

1.190

 

Móng, khung bê tông cốt thép, không xây tường ngăn tường bao che, khung cột sơn nước, có trần nhựa hoặc ván ép

Đ/m2 xây dựng

 

31

Nền lát gạch ceramic,                mái bê tông

’’

1.580

32

                        ”                       mái ngói

’’

930

33

                        ”                       mái tole giả ngói

’’

750

34

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

720

35

                        ”                       mái fifbrociment

’’

680

36

                        ”                       mái lá

’’

500

37

Nền lát gạch bông,                    mái bê tông

’’

1.530

38

                        ”                       mái ngói

’’

880

39

                        ”                       mái tole giả ngói

’’

700

40

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

670

41

                        ”                       mái fifbrociment

’’

640

42

                        ”                       mái lá

’’

480

43

Nền láng xi măng,                     mái bê tông

’’

1.500

44

                        ”                       mái ngói

’’

870

45

                        ”                       mái tole giả ngói

’’

680

46

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

650

47

                        ”                       mái fifbrociment

’’

610

48

                        ”                       mái lá

’’

430

49

Nền lát gạch tàu,                       mái bê tông

’’

1.500

50

                        ”                       mái ngói

’’

850

51

                        ”                       mái tole giả ngói

’’

660

52

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

630

53

                        ”                       mái fifbrociment

’’

590

54

                        ”                       mái lá

’’

410

55

Nền đất hoặc cát,                      mái bê tông

’’

1460

56

                        ”                       mái ngói

’’

810

57

                        ”                       mái tole giả ngói

’’

620

58

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

590

59

                        ”                       mái fifbrociment

’’

550

60

                        ”                       mái lá

’’

370

 

Móng, khung bê tông cốt thép, có tường bao che xung quanh dày 100, không có tường ngăn phòng, tường sơn nước, có trần nhựa hoặc ván ép

Đ/m2 xây dựng

 

61

Nền lát gạch ceramic,                mái bê tông

’’

2.070

62

                        ”                       mái ngói

’’

1.420

63

                        ”                       mái tole giả ngói

’’

1.230

64

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

1.200

65

                        ”                       mái fifbrociment

’’

1.160

66

                        ”                       mái lá

’’

980

67

Nền lát gạch bông,                    mái bê tông

’’

2.020

68

                        ”                       mái ngói

’’

1.370

69

                        ”                       mái tole giả ngói

’’

1.190

70

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

1.160

71

                        ”                       mái fifbrociment

’’

1.110

72

                        ”                       mái lá

’’

930

73

Nền láng xi măng,                     mái bê tông

’’

2.000

74

                        ”                       mái ngói

’’

1.350

75

                        ”                       mái tole giả ngói

’’

1.160

76

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

1.130

77

                        ”                       mái fifbrociment

’’

1.010

78

                        ”                       mái lá

’’

910

79

Nền lát gạch tàu,                       mái bê tông

’’

1.980

80

                        ”                       mái ngói

’’

1.330

81

                        ”                       mái tole giả ngói

’’

1.140

82

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

1.110

83

                        ”                       mái fifbrociment

’’

1.070

84

                        ”                       mái lá

’’

890

85

Nền đất hoặc cát,                      mái bê tông

’’

1.940

86

                        ”                       mái ngói

’’

1.290

87

                        ”                       mái tole giả ngói

’’

1.100

88

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

1.070

89

                        ”                       mái fifbrociment

’’

1.030

90

                        ”                       mái lá

’’

850

 

Móng, cột gạch, tường ngăn, tường bao che xây gạch dày 100 sơn nước, có trần nhựa hoặc ván ép

Đ/m2 xây dựng

 

91

Nền lát gạch ceramic,                mái ngói

’’

1.250

92

                        ”                       mái tole giả ngói

’’

1.060

93

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

1.030

94

                        ”                       mái fifbrociment

’’

990

95

                        ”                       mái lá

’’

810

96

Nền lát gạch bông,                    mái ngói

’’

1.200

97

                        ”                       mái tole giả ngói

’’

1.020

98

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

990

99

                        ”                       mái fifbrociment

’’

940

100

                        ”                       mái lá

’’

760

101

Nền láng xi măng,                     mái ngói

’’

1.780

102

                        ”                       mái tole giả ngói

’’

990

103

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

960

104

                        ”                       mái fifbrociment

’’

920

105

                        ”                       mái lá

’’

740

106

Nền lát  gạch tàu,                      mái ngói

’’

1.160

107

                        ”                       mái tole giả ngói

’’

970

108

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

940

109

                        ”                       mái fifbrociment

’’

900

110

                        ”                       mái lá

’’

730

111

Nền  đất  hoặc cát,                    mái ngói

’’

1.120

112

                        ”                       mái tole giả ngói

’’

930

113

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

900

114

                        ”                       mái fifbrocimentg

’’

860

115

                        ”                       mái lá

’’

680

II

NHÀ HAI TẦNG

 

 

 

Móng, khung, sàn bê tông cốt thép, tường xây gạch dày 100 sơn nước, có trần nhựa hoặc ván ép

Đ/m2 sử dụng

 

1

Nền lát gạch ceramic,                mái bê tông

’’

2.950

2

                        ”                       mái ngói

’’

2.370

3

                        ”                       mái tole giả ngói

’’

2.050

4

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

2.020

5

                        ”                       mái fifbrociment

’’

1.980

6

Nền lát gạch bông,                    mái bê tông

’’

2.900

7

                        ”                       mái ngói

’’

2.320

8

                        ”                       mái tole giả ngói

’’

2.000

9

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

1.970

10

                        ”                       mái fifbrociment

’’

1.930

11

Nền láng xi măng,                     mái bê tông

’’

2.880

12

                        ”                       mái ngói

’’

2.290

13

                        ”                       mái tole giả ngói

’’

1.980

14

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

1.950

15

                        ”                       mái fifbrociment

’’

1.900

16

Nền lát gạch tàu,                       mái bê tông

’’

2.860

17

                        ”                       mái ngói

’’

2.270

18

                        ”                       mái tole giả ngói

’’

1.960

19

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

1.930

20

                        ”                       mái fifbrociment

’’

1.890

 

Móng, khung, ban công bê tông cốt thép, sàn là sàn giả bê tông cốt thép, tường xây gạch dày 100 sơn nước, có trần nhựa hoặc ván ép

 

 

21

Nền lát gạch ceramic,                mái ngói

’’

1.660

22

                        ”                       mái tole giả ngói

’’

1.460

23

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

1.430

24

                        ”                       mái fifbrociment

’’

1.380

25

Nền  lát  gạch  bông,                 mái ngói

’’

1.560

26

                        ”                       mái tole giả ngói

’’

1.360

27

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

1.330

28

                        ”                       mái fifbrociment

’’

1.280

29

Nền láng xi măng,                     mái ngói

’’

1.520

30

                        ”                       mái tole giả ngói

’’

1.340

31

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

1.290

32

                        ”                       mái fifbrociment

’’

1.260

33

Nền lát gạch tàu,                       mái ngói

’’

1.500

34

                        ”                       mái tole giả ngói

’’

1.320

35

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

1.270

36

                        ”                       mái fifbrociment

’’

1.240

 

Móng, khung, ban công bê tông cốt thép, sàn gỗ, tường xây gạch dày 100 sơn nước, có trần nhựa hoặc ván ép

 

 

37

Nền lát gạch ceramic,                mái ngói

’’

1.250

38

                        ”                       mái tole giả ngói

’’

1.150

39

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

1.120

40

                        ”                       mái fifbrociment

’’

1.070

41

Nền lát gạch  bông,                   mái ngói

’’

1.150

42

                        ”                       mái tole giả ngói

’’

1.050

43

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

1.020

44

                        ”                       mái fifbrociment

’’

970

45

Nền láng xi măng,                     mái ngói

’’

1.110

46

                        ”                       mái tole giả ngói

’’

1.010

47

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

980

48

                        ”                       mái fifbrociment

’’

930

49

Nền lát gạch tàu,                       mái ngói

’’

1.090

50

                        ”                       mái tole giả ngói

’’

990

51

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

960

52

                        ”                       mái fifbrociment

’’

910

III

NHÀ BA TẦNG

 

 

 

Móng, khung, sàn bê tông cốt thép, tường xây gạch dày 100 sơn nước, có trần nhựa hoặc ván ép

Đ/m2 sử dụng

 

1

Nền lát gạch ceramic,                mái bê tông

’’

2.900

2

                        ”                       mái ngói

’’

2.340

3

                        ”                       mái tole giả ngói

’’

2.030

4

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

2.000

5

                        ”                       mái fifbrociment

’’

1.950

6

Nền lát gạch bông,                    mái bê tông

’’

2.860

7

                        ”                       mái ngói

’’

2.280

8

                        ”                       mái tole giả ngói

’’

1.980

9

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

1.940

10

                        ”                       mái fifbrociment

’’

1.900

11

Nền láng xi măng,                     mái bê tông

’’

2.840

12

                        ”                       mái ngói

’’

2.260

13

                        ”                       mái tole giả ngói

’’

1.950

14

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

1.920

15

                        ”                       mái fifbrociment

’’

1.870

16

Nền lát gạch tàu,                       mái bê tông

’’

2.820

17

                        ”                       mái ngói

’’

2.240

18

                        ”                       mái tole giả ngói

’’

1.930

19

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

1.900

20

                        ”                       mái fifbrociment

’’

1.850

IV

NHÀ BỐN TẦNG

 

 

 

Móng, khung, sàn bê tông cốt thép, tường xây gạch dày 100 sơn nước, có trần nhựa hoặc ván ép

Đ/m2 sử dụng

 

 

Cách tính: lấy đơn giá m2 sử dụng của nhà 3 tầng kết cấu cùng loại nhân với hệ số 0,95.

’’

 

V

NHÀ NĂM  TẦNG

 

 

 

Móng, khung, sàn bê tông cốt thép, tường xây gạch dày 100 sơn nước, có trần nhựa hoặc ván ép

Đ/m2 sử dụng

 

 

Cách tính: lấy đơn giá m2 sử dụng của nhà 3 tầng kết cấu cùng loại nhân với hệ số 0,9.

’’

 

VI

NHÀ MỘT TẦNG  (DẠNG BIỆT THỰ)

 

 

 

Móng, khung bê tông cốt thép, tường xây gạch dày 100 sơn nước, có trần thạch cao

Đ/m2 sử dụng

 

1

Nền lát gạch ceramic,                mái bê tông

’’

3.650

2

                        ”                       mái ngói

’’

3.002

3

                        ”                       mái tole giả ngói

’’

2.600

4

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

2.570

VII

NHÀ HAI TẦNG  (DẠNG BIỆT THỰ)

 

 

 

Móng, khung, bê tông cốt thép, tường xây gạch dày 100 sơn nước, có trần thạch cao

Đ/m2 sử dụng

 

1

Nền lát gạch ceramic,                mái bê tông

’’

4.190

2

                        ”                       mái ngói

’’

3.500

3

                        ”                       mái tole giả ngói

’’

3.060

4

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

2.800

VIII

NHÀ MỘT TẦNG  (NHÀ DẠNG GỖ TẠP)

 

 

 

Khung cột gỗ, cột bê tông các loại đúc sẵn, vách xây tường lửng, vách ván gỗ, tole, lá, ván ép (gỗ dừa, me tây, mít, mận, bạch đàn...) có trần  nhựa hoặc ván ép

Đ/m2 xây dựng

 

1

Nền lát gạch ceramic,                mái lợp ngói

’’

640

2

                        ”                       mái tole giả ngói

’’

490

3

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

450

4

                        ”                       mái tole fifbrociment

’’

410

5

                        ”                       mái lá

’’

350

6

Nền lát gạch bông,                    mái lợp ngói

’’

600

7

                        ”                       mái tole giả ngói

’’

440

8

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

410

9

                        ”                       mái tole fifbrociment

’’

370

10

                        ”                       mái lá

’’

300

11

Nền láng xi măng,                     mái lợp ngói

’’

580

12

                        ”                       mái tole giả ngói

’’

420

13

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

380

14

                        ”                       mái tole fifbrociment

’’

340

15

                        ”                       mái lá

’’

280

16

Nền lát gạch tàu,                       mái lợp ngói

’’

560

17

                        ”                       mái tole giả ngói

’’

400

18

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

370

19

                        ”                       mái tole fifbrociment

’’

330

20

                        ”                       mái lá

’’

270

21

Nền  đất hoặc cát,                     mái lợp ngói

’’

520

22

                        ”                       mái tole giả ngói

’’

360

23

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

330

24

                        ”                       mái tole fifbrociment

’’

300

25

                        ”                       mái lá

’’

250

IX

NHÀ MỘT TẦNG  (NHÀ DẠNG GỖ NHÓM 4)

 

 

 

Khung cột gỗ, vách ván gỗ (gỗ thao lao, chò chỉ, dầu, sao), có trần nhựa hoặc ván ép

Đ/m2 xây dựng

 

1

Nền lát gạch ceramic,                mái lợp ngói

’’

1.280

2

                        ”                       mái tole giả ngói

’’

980

3

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

900

4

                        ”                       mái tole fifbrociment

’’

820

5

                        ”                       mái lá

’’

700

6

Nền lát gạch bông,                    mái lợp ngói

’’

1.200

7

                        ”                       mái tole giả ngói

’’

880

8

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

820

9

                        ”                       mái tole fifbrociment

’’

740

10

                        ”                       mái lá

’’

600

11

Nền láng xi măng,                     mái lợp ngói

’’

1.160

12

                        ”                       mái tole giả ngói

’’

840

13

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

760

14

                        ”                       mái tole fifbrociment

’’

680

15

                        ”                       mái lá

’’

560

16

Nền lát gạch tàu,                       mái lợp ngói

’’

1.120

17

                        ”                       mái tole giả ngói

’’

800

18

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

740

19

                        ”                       mái tole fifbrociment

’’

660

20

                        ”                       mái lá

’’

540

21

Nền đất hoặc cát,                      mái lợp ngói

’’

1.040

22

                        ”                       mái tole giả ngói

’’

720

23

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

660

24

                        ”                       mái tole fifbrociment

’’

600

25

                        ”                       mái lá

’’

500

X

NHÀ TIỀN CHẾ

 

 

 

Móng bê tông, khung cột thép, vách tường xây gạch, không trần

Đ/m2 xây dựng

 

1

Nền lát gạch ceramic,                mái tole giả ngói

’’

740

2

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

710

3

                        ”                       mái fifbrociment

’’

680

4

                        ”                       mái lợp lá

’’

560

5

Nền lát gạch bông,                    mái tole giả ngói

’’

700

6

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

670

7

                        ”                       mái fifbrociment

’’

630

8

                        ”                       mái lợp lá

’’

520

9

Nền láng xi măng,                     mái tole giả ngói

’’

670

10

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

650

11

                        ”                       mái fifbrociment

’’

610

12

                        ”                       mái lợp lá

’’

490

13

Nền lát gạch tàu,                       mái tole giả ngói

’’

660

14

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

630

15

                        ”                       mái fifbrociment

’’

590

16

                        ”                       mái lợp lá

’’

480

17

Nền đất hoặc cát,                      mái tole giả ngói

’’

620

18

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

590

19

                        ”                       mái fifbrociment

’’

550

20

                        ”                       mái lợp lá

’’

440

 

Móng bê tông, khung cột thép, vách tole, gỗ, không trần

Đ/m2 xây dựng

 

21

Nền lát gạch ceramic,                mái tole giả ngói

’’

530

22

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

500

23

                        ”                       mái fifbrociment

’’

470

24

                        ”                       mái lợp lá

’’

350

25

Nền lát gạch bông,                    mái tole giả ngói

’’

490

26

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

460

27

                        ”                       mái fifbrociment

’’

420

28

                        ”                       mái lợp lá

’’

310

29

Nền láng xi măng,                     mái tole giả ngói

’’

460

30

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

440

31

                        ”                       mái fifbrociment

’’

400

32

                        ”                       mái lợp lá

’’

290

33

Nền lát gạch  tàu,                      mái tole giả ngói

’’

450

34

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

420

35

                        ”                       mái fifbrociment

’’

380

36

                        ”                       mái lợp lá

’’

270

37

Nền đất hoặc cát,                      mái tole giả ngói

’’

400

38

                        ”                       mái tole tráng kẽm

’’

370

39

                        ”                       mái fifbrociment

’’

340

40

                        ”                       mái lợp lá

’’

230

 

Riêng đối với nhà dạng tiền chế không vách  được tính bằng 70% đơn giá nhà tiền chế cùng loại trên

 

 

XI

  TƯỜNG RÀO

 

 

1

Tường rào khung cột, đà kiềng bê tông, tường xây lửng cao < 0,8m, phía trên tường lắp khung thép hình.

Đ/m2 xây dựng

260

2

Tường rào khung cột bê tông, tường xây gạch dày 100, tường quét vôi.

’’

160

3

Tường rào khung cột, đà kiềng bê tông, tường xây lửng cao < 0,8m, phía trên tường lắp khung lưới B40

’’

130

4

Tường rào khung cột, đà kiềng bê tông, tường xây lửng cao < 0,8m, phía trên tường lắp dây chì gai

’’

80

5

Trụ bê tông chôn chèn bê tông, kéo lưới B40

’’

50

6

Trụ bê tông chôn chèn bê tông, kéo dây chì gai

’’

35

XII

  HỒ NƯỚC, HẦM NƯỚC

 

 

1

Hồ nước khung trụ bê tông, thành, nắp đan bê tông cốt thép.

Đ/m3 XD

860

2

Hồ nước khung trụ bê tông, thành xây gạch dày 200, nắp đan bê tông cốt thép.

’’

630

3

Hồ nước khung trụ bê tông, thành xây gạch dày 100, nắp đan bê tông cốt thép.

’’

460

4

Hồ nước tròn bê tông cốt thép dạng cống

’’

300

XIII

SÂN NỀN, ĐAN

 

 

1

Sân nền hoặc đan bê tông cốt thép

Đ/m2 XD

120

2

Sân nền bê tông không cốt thép

’’

70

3

Sân nền lát gạch ceramic

’’

110

4

Sân nền lát gạch bông

’’

80

5

Sân nền lát gạch tàu hoặc láng xi măng

’’

50

6

Trụ, đà, giằng, tấm bê tông hoặc những cấu kiện bê tông thành phẩm khác.

Đ/m3 XD

2.200

XIV

CỘNG THÊM

 

 

1

Nhà xây tường bao che dày 200

Đ/m2 sàn XD

230

2

Tường ốp đá chẻ

Đ/m2

70

3

Tường, cột có ốp gạch men

’’

90

4

Gác gỗ đối với nhà xây tường

’’

290

5

Gác gỗ đối với nhà gỗ

’’

170

6

Gác lửng bê tông cốt thép, nền lát gạch ceramic

’’

440

7

Gác lửng bê tông cốt thép, nền lát gạch bông

’’

400

8

Gác lửng bê tông cốt thép, nền láng xi măng

’’

350

9

Đối với nhà 1 tầng chiều cao > 6m

’’

210

10

Nhà WC nền láng xi măng, tường trát xi măng

’’

980

11

Nhà WC nền lát gạch bông, tường trát xi măng

’’

1.040

12

Nhà WC nền lát gạch ceramic, tường trát xi măng

’’

1.080

13

Nhà WC nền lát gạch ceramic, tường ốp gạch

’’

1.300

 

Đối với nhà WC không có xây hầm tự hoại, xí (bệt, xổm) được tính bằng 70% giá nhà WC trên

 

 

XV

 TRỪ ĐI

 

 

1

Trần nhựa hoặc ván ép

Đ/m2 XD

70

2

Trần thạch cao

’’

110

3

Tường sử dụng chung dày 100

’’

60

4

Tường quét vôi (tính trên diện tích sàn xây dựng)

’’

40

5

Nhà liên kế không có cửa sổ

’’

80

PHẦN II. CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC

1. Đối với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất có nhà, vật kiến trúc để xây dựng các công trình trong tỉnh thì được thực hiện cụ thể như sau:

a) Nhà chưa tô tường, được tính bằng 80% giá trị cùng loại nhà mới xây hoàn thiện.

b) Mái che tiền chế lợp tole gắn nhờ vào tường, được tính bằng 30% giá trị cùng loại nhà tiền chế không vách.

c) Chuồng trại, mái che, xây dựng bằng gỗ tạp, mái lá đơn giá: 60.000 đồng/m2 xây dựng.

d) Chuồng trại, nền bê tông cốt thép, tường xây tô cao 0,8m – 1m mái lợp lá đơn giá: 220.000 đồng/m2 xây dựng. Mái lợp tole đơn giá: 275.000 đồng/m2 xây dựng.

e) Chuồng trại, nền bê tông không cốt thép, tường xây tô cao 0,8m - 1m mái lợp lá đơn giá: 165.000 đồng/m2 xây dựng. Mái lợp tole đơn giá: 220.000 đồng/m2 xây dựng.

2. Đối với những công trình, vật kiến trúc không có trong bảng giá này thì được Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện, thị xã tính theo đơn giá vật liệu, nhân công tại thời điểm hiện hành.

3. Đối với các phương án bồi thường đã thông qua Hội đồng bồi thường của các huyện, thị xã và đang thông qua Hội đồng thẩm định tỉnh trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt thì được thực hiện theo phương án đang trình./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 10/2009/QĐ-UBND về Bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.023

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123