Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 08/2006/QĐ-UBND bổ sung Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Pleiku do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Số hiệu: 08/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Phạm Thế Dũng
Ngày ban hành: 24/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/2006/QĐ-UBND

Pleiku, ngày 24 tháng 02 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PLEIKU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ, Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Thực hiện theo Công văn số 08/TTHĐ-TH ngày 16/02/2006 của Thường trực HĐND tỉnh;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng, Trưởng Ban đền bù GPMB và tái định cư tỉnh tại Tờ trình số 507/TT-BĐB ngày 12/10/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung một số điều Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Pleiku ban hành kèm theo Quyết định số 124/2004/QD-UB ngày 18/11/2004 và Quyết định 97/2005/QĐ-UBND ngày 04/8/2005 của UBND tỉnh Gia Lai theo các nội dung sau:

1- Bổ sung khoản 2 Điều 1 Quyết định 97/2005/QĐ-UBND như sau:

Trường hợp hộ gia đình cá nhân không có giấy tờ hợp pháp, hợp lý, thiếu, hoặc mất giấy tờ gốc của lô đất đang sử dụng, nhưng thực tế các hộ đó đã sử dụng ổn định, không tranh chấp được chính quyền địa phương xác nhận thì được bồi thường theo hồ sơ đã được xác lập. Uỷ ban nhân dân thành phố Pleiku tiến hành thu hồi đất theo hiện trạng lô đất đang sử dụng.

2- Khoản 1 Điều 17 Quyết định 124/2004/QĐ-UB được bổ sung như sau:

- Trường hợp hộ gia đình, cá nhân sau khi tiến hành bồi thường giải tỏa mà có diện tích đất còn lại nhỏ hơn hoặc bằng 40 m2 (có chiều ngang mặt đường ≤ 3m, chiều sâu ≤ 13m) hoặc có hình thể lô đất, vị trí 1ô đất không làm được nhà, thì tiến hành bồi thường giải tỏa luôn diện tích còn lại.

- Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nằm trong diện bồi thường giải toả nhưng có một phần diện tích đất nằm trong quy hoạch xây dựng các công trình khác hoặc nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ, an toàn của các công trình thì tiến hành bồi thường và giải toả luôn phần diện tích trên theo quy định.

-Các hộ gia đình đang sử dụng đất nông nghiệp (Có giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất) mà có nhà ở trên đất được chính quyền địa phương xác nhận đất không tranh chấp thì được bồi thường về đất ở như quy định tại Quyết định 124/2004/QĐ-UB ngày 18/11/2004 và Quyết định số 97/2005/QĐ-UBND ngày 04/8/2005 của UBND tỉnh. Các hộ được bồi thường phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất ở theo quy định hiện hành.

3-Khoản 6 Điều 1 Quyết định 97/2005/QĐ-UBND được bổ sung như sau:

Một dự án mà triển khai trên nhiều địa bàn khác nhau (ở phường và xã) thì được vận dụng tỷ lệ hỗ trợ đất nông nghiệp liền kề như ở địa bàn phường.

4- Điểm d khoản 1 Điều 27 Quyết định 124/2004/QĐ-UB được bổ sung như sau:

Các hộ gia đình, cá nhân đã di chuyển, giao lại mặt bằng cho Ban đền bù hoặc Chủ đầu tư nhưng chưa được nhận đất tái định cư thì được hỗ trợ thêm tiền để thuê nhà ở nhưng không quá 6 tháng.

5- Điềm 1 Điều 25 và điểm 1 và Điều 4, Điều 13 QĐ 124/2004/QĐ-UB bổ sung như sau:

- Đối với những, hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp, có sản phẩm chưa đến kỳ thu hoạch mà cần thiết phải giải tỏa ngay thì được đền bù sản lượng sản phẩm của kỳ thu hoạch đó theo năng suất bình quân trên một đơn vị diện tích, theo đơn giá tại thời điểm bồi thường do cơ quan chức năng công bố.

- Hộ gia đình cá nhân có nguồn sống chủ yểu từ sản xuất nông nghiệp nay thu hồi đất nông nghiệp và không còn đất sản xuất thì được hỗ trợ thêm 5.000.000 đồng.

- Đối với hộ gia đình cá nhân là người dân tộc thiểu số có diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi thì sẽ được giao lại đất nông nghiệp ở nơi khác để đảm bảo sản xuất và ổn định đời sống.

6- Bổ sung Điều 28 Quyết định 124/2004/QĐ-UB như sau:

- Đối với những hộ gia đình, cá nhân thu hồi hết đất ở, hộ gia đình có số nhân khẩu đông (Trên 5 khẩu hoặc có 2 hộ gia đình ở chung trở lên) thì được giao thêm 1 lô đất tại khu quy hoạch tái định cư Trà Đa có thu tiền sử dụng đất.

- Đối với những hộ gia đình, cá nhân chưa có đất ở, nhà ở mà thu hồi hết đất nông nghiệp thì được giao 1 lô đất tại khu tái định cư Trà Đa có thu tiền sử dụng đất.

- Đối với những hộ gia đình, cá nhân có diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi từ 1000 m2 đến dưới 5.000 m2 ngoài bồi thường theo quy định thì được giao 1 lô đất, thu hồi từ 5.000 m2 trở lên thì được giao 2 lô đất tại khu quy hoạch tái định cư Trà Đa có thu tiền sử dụng đất.

- Đối với những hộ gia đình cá nhân có giấy tờ hợp pháp về đất ở mà có diện tích thu hồi ≤ 2/3 diện tích đất ở, nay có nhu cầu về đất ở thì UBND tỉnh xem xét giải quyết cụ thể từng trường hợp.

- Đối với những hộ gia đình, cá nhân mà có nhiều tiêu chuẩn thì chỉ được áp dụng một trong các tiêu chuẩn giao đất trên.

Điều 2. Quyết định này thay thế Thông báo số 92/TB-UBND ngày 07/9/2005; Thông báo số 99/TB-UBND ngày 16/9/2005; Thông báo số 100/TB-UBND ngày 27/9/2005 của UBND tỉnh Gia Lai.

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ Trưởng các Sở, Ban

ngành, Chủ tịch UBND thành phố Pleiku, Trưởng Ban đền bù-GPMB và Tái định cư, Chủ đầu tư các dự án, các Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

TM/ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH 
Phạm Thế Dũng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 08/2006/QĐ-UBND bổ sung Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Pleiku do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.049
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.22.210