Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 01/2014/QĐ-UBND quy định định mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất do thành phố Cần Thơ ban hành

Số hiệu: 01/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Lê Hùng Dũng
Ngày ban hành: 10/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2014/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 10 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC CHI CHO CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2010 của Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định này quy định định mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và định mức chi thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn thành phố Cần Thơ do chủ đầu tư chịu trách nhiệm chi trả như sau:

1. Định mức chi cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi được xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án:

Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (tỷ đồng)

< 30

50

100

200

> 300

Định mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (%)

2

1,95

1,9

1,85

1,8

Nội dung chi và mức chi công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2010 của Bộ Tài chính.

Trường hợp chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, tiểu dự án nằm giữa các khoảng giá trị ở bảng trên thì định mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được xác định theo công thức sau:

Ni = Nib -

Nib - Nia

x (Gi - Gib)

Gia - Gib

Trong đó:

- Ni: Định mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, tiểu dự án (đơn vị tính: %).

- Gi: Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, tiểu dự án (đơn vị tính: tỷ đồng).

- Gia: Giá trị cận trên của chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, tiểu dự án (đơn vị tính: tỷ đồng).

- Gib: Giá trị cận dưới của chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, tiểu dự án (đơn vị tính: tỷ đồng).

- Nia: Định mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tương ứng Gia (đơn vị tính: %).

- Nib: Định mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tương ứng Gib (đơn vị tính: %).

2. Định mức chi thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

Chi phí công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (tỷ đồng)

≤ 0,6

0,97

1,9

3,7

≥ 5,4

Định mức chi thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (%)

5

4

3

2

1,5

Trường hợp chi phí công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nằm giữa các khoảng giá trị ở bảng trên thì định mức chi thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được xác định theo công thức tương tự như cách tính định mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại khoản 1 Điều này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2014, đăng Báo Cần Thơ chậm nhất là ngày 15 tháng 01 năm 2014 và thay thế Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc Quy định mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ (HN-TP.HCM);
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- Bộ Tài chính;
- TT.TU, TT.HĐND TP;
- Các PCT UBND TP;
- UBMTTQVN TP và các đoàn thể;
- Các Sở, ban, ngành thành phố;
- UBND các quận, huyện;
- Báo Cần Thơ;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT .
Dinh muc GPMB

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hùng Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/2014/QĐ-UBND quy định định mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất do thành phố Cần Thơ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.858

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.88.35