Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 10/NQ-HĐND năm 2015 về danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 và danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật Đất đai trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Số hiệu: 10/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Nguyễn Sáng Vang
Ngày ban hành: 18/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/NQ-HĐND

Tuyên Quang, ngày 18 tháng 01 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHẢI THU HỒI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 62 VÀ DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 58 CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI TRONG NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2014 về danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 và danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật Đất đai trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra số 09/BC-HĐND ngày 10 tháng 01 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 và danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật Đất đai trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

1. Dự án phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013

Tổng số dự án phải thu hồi đất để phục vụ mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì mục đích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh là 513 dự án với tổng diện tích thu hồi 991,84 ha, trong đó sử dụng vào đất trồng lúa 116,97 ha, đất rừng phòng hộ 19,41 ha, đất rừng đặc dụng 1,55 ha, các loại đất khác 853,91 ha, gồm:

a) Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương: 62 dự án, với diện tích 50,37 ha.

b) Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải: 188 dự án, với diện tích 439,54 ha.

c) Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 195 dự án, với diện tích 103,97 ha.

d) Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng: 62 dự án, với diện tích 117,32 ha.

đ) Dự án khai thác khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, trừ trường hợp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và khai thác tận thu khoáng sản: 06 dự án, với diện tích 280,63 ha.

(Chi tiết có Biểu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 kèm theo)

2. Dự án sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Điểm b, khoản 1, Điều 58, Luật Đất đai năm 2013

Tổng số dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh là 173 dự án với tổng diện tích 468,05 ha trong đó đất trồng lúa 123,06 ha, đất rừng phòng hộ 39,41 ha, đất rừng đặc dụng 1,55 ha, các loại đất khác 304,03 ha, cụ thể:

a) Dự án thu hồi đất vì mục đích an ninh, quốc phòng (Điều 61, Luật Đất đai năm 2013): 02 dự án với tổng diện tích thu hồi 1,56 ha, trong đó sử dụng vào đất trồng lúa 1,06 ha.

b) Dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng của địa phương: 159 dự án, với tổng diện tích thu hồi 403,63 ha, trong đó sử dụng 116,97 ha đất trồng lúa; 19,41 ha đất rừng phòng hộ; 1,55 ha đất rừng đặc dụng.

c) Các dự án khác không thuộc đối tượng Nhà nước thu hồi đất nhưng phải chuyển mục đích sử dụng đất: 12 dự án, với diện tích 62,86 ha, trong đó sử dụng vào đất trồng lúa 5,03 ha, đất rừng phòng hộ 20 ha.

(Chi tiết có Biểu 09 kèm theo)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 18 tháng 01 năm 2015.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Uỷ ban nhân dân tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Các sở, ban, ngành, UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Phòng Tin học - Công báo VP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CV VP HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Sáng Vang

 


Biểu số 01

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, LỢI ÍCH CÔNG CỘNG PHẢI THU HỒI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3, ĐIỀU 62, LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

(Kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 18/01/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang)

STT

Tên dự án, công trình

Số công trình, dự án

Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)

Tổng diện tích

Đất chuyên trồng lúa nước

Đất trồng lúa nước còn lại

Đất rừng đặc dụng

Đất rừng phòng hộ

Các loại đất khác

 

TỔNG CỘNG

513

991,84

91,93

25,04

1,55

19,41

853,91

I

Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương

62

50,37

17,45

0,91

0,05

-

31,96

II

Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải

188

439,54

24,31

19,27

0,50

19,41

376,05

III

Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng;

195

103,97

12,15

4,64

1,00

-

86,18

IV

Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng;

62

117,32

38,02

0,22

-

-

79,08

V

Dự án khai thác khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, trừ trường hợp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và khai thác tận thu khoáng sản.

6

280,63

0

0

0

0

280,63

 


Biểu số 02

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, LỢI ÍCH CÔNG CỘNG PHẢI THU HỒI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3, ĐIỀU 62, LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG

(Kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 18/01/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang)

TT

Tên dự án, công trình

Số công trình, dự án

Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)

Địa điểm thực hiện dự án, công trình (đến, thôn, xã)

Tổng diện tích

Đất chuyên trồng lúa nước

Đất trồng lúa nước còn lại

Đất rừng đặc dụng

Đất rừng phòng hộ

Các loại đất khác

 

Tổng

42

350,80

31,94

4,90

-

-

313,95

 

I

Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, Tổ chức chính trị, Tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương.

6

7,97

4,03

-

-

-

3,93

 

1

Xây dựng trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND và UBND xã An Tường

1

2,50

 

 

 

 

2,50

Thôn Sông Lô 3, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang

2

Xây dựng trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND và UBND phường Ỷ La

1

1,56

1,20

 

 

 

0,36

Tổ 3, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang

3

Hội trường đa năng trung tâm chính trị thành phố Tuyên Quang

1

1,36

0,40

 

 

 

0,96

xã An Tường, thành phố Tuyên Quang.

4

Xây dựng trụ sở Bảo hiểm xã hội thành phố Tuyên Quang

1

0,23

0,23

 

 

 

-

xã An Tường, thành phố Tuyên Quang

5

Xây dựng trụ sở làm việc của Sở Tài chính Tuyên Quang

1

2,20

2,20

 

 

 

 

phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang

6

Di tích Đền thờ Chúa Bầu

1

0,11

 

 

 

 

0,11

xã An Khang, thành phố Tuyên Quang

II

Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải

21

110,91

4,27

4,90

-

-

101,74

 

1

Cải tạo, nâng cấp đường Trung tâm xã An Khang, thành phố Tuyên Quang

1

1,00

 

 

 

 

1,00

xã An Khang, thành phố Tuyên Quang.

2

Cải tạo, nâng cấp đường Kim Bình (từ khu Trại Tằm xóm 13 đến Km3+800 đường ĐT 185)

1

17,30

0,50

0,60

 

 

16,20

xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang

3

Cải tạo nâng cấp tuyến đường từ QL2 đoạn tránh thành phố Tuyên Quang đến cây xăng Km131+130, sau đó đi trùng với QL.2 đến cổng UBND thành phố Tuyên Quang đi khu sản xuất gạch Viên Châu

1

9,40

0,20

0,30

 

 

8,90

xã An Tường, thành phố Tuyên Quang

4

Xây dựng cầu Tình Húc, thành phố Tuyên Quang

1

50,00

0,50

1,00

 

 

48,50

Phường Hưng Thành, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang

5

Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 2 đoạn từ Km124+500 – Km127+500

1

15,00

2,00

3,00

 

 

10,00

Xã Thái Long, Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang

6

Bến xe khách kết hợp Trạm dừng nghỉ xe phía nam

1

5,00

1,00

 

 

 

4,00

Xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang

7

Xây dựng cống thoát nước Tổ 23 phường Tân Quang

1

0,01

 

 

 

 

0,01

Tổ 23 phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang

8

Xây dựng cống thoát nước Tổ 25 phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang

1

0,02

 

 

 

 

0,02

Tổ 25 phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang

9

Đường ven hồ Trung Việt nối với đường tránh lũ từ trung tâm hành chính thành phố đến đường Lê Đại Hành, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang

1

1,20

 

 

 

 

1,20

Thôn Trung Việt 1,2, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang

10

Cải tạo nâng cấp hồ cây cọ thôn Gò Gianh, xã Lưỡng Vượng

1

3,89

 

 

 

 

3,89

thôn Gò Gianh, xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang

11

Cải tạo, nâng cấp đập thôn Phó Bể, xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang.

1

1,85

 

 

 

 

1,85

Thôn Phó Bể, xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang.

12

Cải tạo nâng cấp đập thủy lợi thôn An Lộc A, xã An Khang

1

0,97

 

 

 

 

0,97

thôn An Lộc A, xã An Khang, thành phố Tuyên Quang.

13

Cải tạo nâng cấp đập Cầu Bục, thôn Trường Thi A, xã An Khang

1

0,79

 

 

 

 

0,79

thôn Trường Thi A, xã An Khang

14

Xây dựng hệ thống cống rãnh thoát nước Tổ 10,11,13, phường Nông Tiến

1

0,12

 

 

 

 

0,12

Tổ 10,11,13 phường Nông Tiến

15

Xây dựng kè đá trạm bơm xóm 11, xã Tràng Đà

1

0,05

 

 

 

 

0,05

xóm 11, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang

16

Xây dựng đường điện khu vực cổng trời xóm 16, xã Tràng Đà

1

0,050

 

0,001

 

 

0,049

xóm 16, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang

17

Cải tạo, nâng cấp đường từ Trung tâm sát hạch lái xe đi Viên Châu giai đoạn 1 ( Từ Trung tâm sát hạch đến Quốc lộ 2 cũ)

1

1,18

 

 

 

 

1,18

xã An Tường, thành phố Tuyên Quang

18

Cải tạo, nâng cấp đường, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng trong khu dân cư vườn thánh Tổ 39, 20, 21, 22 và Tổ 26 phường Minh Xuân

1

0,05

 

 

 

 

0,05

Tổ 39, 20, 21, 22 và Tổ 26 phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang.

19

Trạm điện 110 kV và đường dây điện 110 kV Khu công nghiệp long Bình An

1

1,95

0,07

 

 

 

1,88

Xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang

20

Đường dây 35 kV nhánh rẽ vào trạm biến áp Tân Tạo tại thôn Xá Nội, xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang

1

0,01

0,00

 

 

 

0,01

Thôn Xá Nội, xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang

21

Cải tạo, nâng cấp đường Lê Duẩn (đoạn từ Bệnh viện đa khoa Tuyên Quang đến đường dẫn cầu Tân Hà, phường Tân Hà)

1

1,08

 

 

 

 

1,08

phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang.

III

Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng;

5

17,10

-

-

-

-

17,10

 

1

Nâng cấp chợ Tân Tạo, xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang

1

1,50

 

 

 

 

1,50

Thôn Tân Tạo, xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang

2

Bố trí, sắp xếp di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ quét, lũ ống, sạt lở đất và rừng phòng hộ đầu nguồn tại xóm Dùm, phường Nông Tiến (Khu tái định cư)

1

3,65

 

 

 

 

3,65

Xóm Dùm, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang

3

Bố trí, sắp xếp di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ quét, lũ ống, sạt lở đất và rừng phòng hộ đầu nguồn tại xóm Dùm, phường Nông Tiến (Hạng mục đường giao thông và đường điện)

1

5,80

 

 

 

 

5,80

Xóm Dùm, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang

4

Xây dựng khu văn hóa thể thao công cộng ngoài trời tại Tổ 18, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang

1

2,50

 

 

 

 

2,50

Tổ 18 phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang

5

Đường giao thông và san nền mặt bằng sân vận động thuộc Khu liên hợp thể thao tỉnh Tuyên Quang

1

3,65

 

 

 

 

3,65

Phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang

IV

Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng

9

49,21

23,64

-

-

-

25,58

 

1

Quy hoạch điều chỉnh và mở rộng khu dân cư Lý Thái Tổ, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang (giai đoạn 1 6,38 ha đất trồng lúa và giai đoạn 4,38 ha đất trồng lúa)

1

12,89

10,76

 

 

 

2,13

phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang

2

Khu dân cư An Khang, xã An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

1

7,25

 

 

 

 

7,25

xã An Khang, thành phố Tuyên Quang

3

Khu dân cư Tổ 21, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

1

1,56

0,82

 

 

 

0,74

phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang

4

Khu dân cư đường cứu hộ, cứu nạn

1

2,24

2,04

 

 

 

0,20

phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang

5

Khu dân cư phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang

1

18,00

9,50

 

 

 

8,50

phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang

6

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Tổ 26, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

1

2,95

 

 

 

 

2,95

phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang

7

Khu dân cư Tổ 9, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang

1

0,52

0,52

 

 

 

 

phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang

8

Khu dân cư bao bọc 3 đường (đường 17/8, đường Quang Trung, đường Phan Thiết)

1

1,60

 

 

 

 

1,60

phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang

9

Nhà máy chế biến mật ong xuất khẩu

1

2,21

 

 

 

 

2,21

xã An Khang, thành phố Tuyên Quang.

V

Dự án khai thác khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, trừ trường hợp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và khai thác tận thu khoáng sản.

1

165,6

 

 

 

 

165,6

 

1

Khai thác mỏ chì - kẽm Núi Dùm, phường Nông Tiến

1

165,60

 

 

 

 

165,60

Phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang

 

Biểu số 03

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, LỢI ÍCH CÔNG CỘNG PHẢI THU HỒI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3, ĐIỀU 62, LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÀM YÊN, TỈNH TUYÊN QUANG

(Kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 18/01/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang)

TT

Tên dự án, công trình

Số công trình dự án

Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)

Địa điểm thực hiện dự án, công trình (thôn, xã)

 

Tổng diện tích

Đất chuyên trồng lúa nước

Đất trồng lúa nước còn lại

Đất rừng đặc dụng

Đất rừng phòng hộ

Các loại đất khác

 

Tổng cộng

116

95,79

10,33

0,29

-

-

85,17

 

 

I

Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương;

12

3,38

-

-

-

-

3,38

-

 

1

Trạm y tế xã Bạch Xa

1

1,00

 

 

 

 

1,00

xã Bạch Xa

 

2

Trạm Y tế xã Minh Hương

1

0,26

 

 

 

 

0,26

xã Minh Hương

 

3

Xây dựng Trường mầm non Tân Yên

1

0,33

 

 

 

 

0,33

Tổ dân phố Tân Bắc, thị trấn Tân Yên

 

4

Mở rộng Trường Tiểu học Thành Long

1

0,05

 

 

 

 

0,05

Trung Thành 1, xã Thành Long

 

5

Nâng cấp, mở rộng Trường mầm non Tân Thành, điểm trường Việt Thành

1

0,01

 

 

 

 

0,01

Thôn 1, 2 Việt Thành, xã Tân Thành

 

6

Xây dựng trường tiểu học Thái Thủy

1

0,01

 

 

 

 

0,01

Thôn 2 An Thạch, xã Thái Sơn

 

7

Xây dựng Trường mầm non Thái Sơn

1

0,14

 

 

 

 

0,14

Thôn 4 Thái Bình, xã Thái Sơn

 

8

Nâng cấp trường tiểu học Yên Thuận

1

0,01

 

 

 

 

0,01

Thôn Thôm Vá, xã Yên Thuận

 

9

Xây dựng trạm Kiểm Lâm

1

0,12

 

 

 

 

0,12

Tổ dân phố Tân Yên, thị trấn Tân Yên

 

10

Xây dựng trụ sở UBND xã Minh Dân

1

1,00

 

 

 

 

1,00

Thôn Trung Tâm, xã Minh Dân

 

11

Trạm kiểm lâm Yên Thuận

1

0,05

 

 

 

 

0,05

Thôn Cầu treo, xã Yên Thuận

 

12

Xây dựng Quảng trường Tân Bắc

1

0,40

 

 

 

 

0,40

Tổ dân phố Tân Bắc, thị trấn Tân Yên

 

II

Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải

40

51,47

1,39

0,26

-

-

49,83

 

 

1

Đường giao thông nội đồng

1

0,18

0,18

 

 

 

 

Thôn Làng Chẵng, xã Hùng Đức

 

2

Đường giao thông nội đồng

1

0,16

0,16

 

 

 

 

Thôn Thanh Vân, xã Hùng Đức

 

3

Đường giao thông nội đồng

1

0,24

0,24

 

 

 

 

Thôn Uổm, xã Hùng Đức

 

4

Đường giao thông nội đồng

1

0,20

 

0,20

 

 

 

Thôn Đồng Băm, xã Hùng Đức

 

5

Đường giao thông nội đồng

1

0,22

0,22

 

 

 

 

Thôn Tưởn, xã Hùng Đức

 

6

Đường vào nghĩa trang thôn Bản Ban

1

0,18

0,08

 

 

 

0,10

Thôn Bản Ban, Xã Phù Lưu

 

7

Xây dựng mở mới tuyến đường xóm tại thôn 5, xã Nhân Mục

1

0,24

 

 

 

 

0,24

Thôn 5, Xã Nhân Mục

 

8

Mở mới tuyến đường tại thôn 10, xã Nhân Mục

1

0,32

 

 

 

 

0,32

Thôn 10, Xã Nhân Mục

 

9

Xây dựng đường du lịch (thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khu di tích quốc gia thắng cảnh Động Tiên)

1

3,03

0,10

 

 

 

2,93

Thôn 2, Thống Nhất, xã Yên Phú

 

10

Xây dựng mở rộng tuyến đường từ Km 50 Quốc lộ 2 đi thôn 9 Minh Phú

1

0,54

 

 

 

 

0,54

xã Yên Phú

 

11

Xây dựng tuyến đường cầu Hẻ - Năm Khoanh

1

0,47

 

 

 

 

0,47

Thôn 1B Thống Nhất, xã Yên Phú

 

12

Xây dựng Tuyến đường (đoạn qua nhà ông Vi Văn Chương) tại Thôn 1 Nắc Con, xã Yên Lâm

1

0,75

 

 

 

 

0,75

Thôn 1 Nắc Con xã Yên Lâm

 

13

Xây dựng tuyến đường (đoạn qua nhà ông Lý Văn Bình) tại Thôn Ngõa, xã Yên Lâm

1

0,15

 

 

 

 

0,15

Thôn Ngõa xã Yên Lâm

 

14

Xây dựng tuyến đường (đoạn qua nhà ông Bàn Văn Bành) tại thôn Thài Khao, xã Yên Lâm

1

0,10

 

 

 

 

0,10

Thôn Thài Khao xã Yên Lâm

 

15

Xây dựng tuyến đường (đoạn qua nhà ông Lý Văn Tinh) tại Thôn 2 Nắc Con, xã Yên Lâm

1

0,01

 

 

 

 

0,01

Thôn 2 Nắc Con xã Yên Lâm

 

16

Xây dựng tuyến đường (đoạn qua nhà ông Đặng Văn Tình) Thôn 2 Nắc Con, xã Yên Lâm

1

0,03

 

 

 

 

0,03

Thôn 2 Nắc Con xã Yên Lâm

 

17

Xây dựng tuyến đường (đoạn qua nhà ông Lý Văn Chương) Thôn 2 Nắc Con, xã Yên Lâm

1

0,08

 

 

 

 

0,08

Thôn 2 Nắc Con xã Yên Lâm

 

18

Xây dựng tuyến đường (đoạn qua nhà ông Vi Văn Dầu) Thôn 2 Nắc Con, xã Yên Lâm

1

0,03

 

 

 

 

0,03

Thôn 2 Nắc Con xã Yên Lâm

 

19

Xây dựng tuyến đường Khuổi Bò thôn Cầu Cao I, xã Bạch Xa

1

0,51

0,01

 

 

 

0,50

Thôn Cầu Cao I, xã Bạch Xa

 

20

Xây dựng đường tại thôn Nà Quan, xã Bạch Xa

1

0,382

 

0,007

 

 

0,375

Thôn Nà Quan, xã Bạch Xa

 

21

Bến phà Bạch Xa

1

1,08

 

 

 

 

1,08

Thôn 68 xã Yên Lâm, thôn Bến Đền xã Bạch Xa

 

22

Xây dựng tuyến đường Minh Hương đi Tân Thành

1

1,20

 

 

 

 

1,20

Xã Minh Hương, xã Tân Thành

 

23

Xây dựng tuyến đường từ thôn 4 Minh Quang đi thôn Ao Họ, xã Minh Hương

1

0,43

 

0,05

 

 

0,38

Thôn 4 Minh Quang và thôn Ao Họ, xã Minh Hương

 

24

Xây dựng mở rộng tuyến đường thôn 2 Mỏ Nghiều (đoạn từ chân đèo đến tiếp giáp xã Minh Hương)

1

0,50

 

 

 

 

0,50

Thôn 2 Mỏ Nghiều, xã Tân Thành

 

25

Xây dựng đường xưởng tuyển từ mỏ sắt đến đường Quốc lộ 2, tại xã Thành Long

1

6,03

 

 

 

 

6,03

Xã Thành Long

 

26

Xây dựng đường xưởng tuyển từ mỏ sắt ra tới đường Quốc lộ 2, tại xã Hùng Đức

1

14,19

 

 

 

 

14,19

Xã Hùng Đức

 

27

Xây dựng, nâng cấp đường ĐT 190 đoạn từ Km31, Quốc lộ 2 đến cầu Bợ

1

5,95

 

 

 

 

5,95

Xã Thái Sơn, Bình Xa

 

28

Xây dựng mở rộng tuyến đường từ trung tâm xã Bằng Cốc đi Dương Định

1

0,50

0,10

 

 

 

0,40

Xã Bằng Cốc

 

29

Xây dựng tuyến đường Nhân Mục - Bằng Cốc

1

0,80

0,30

 

 

 

0,50

Xã Bằng Cốc, xã Nhân Mục

 

30

Xây dựng cầu Tràn liên hợp Hao Bó (Dự án 135)

1

0,27

 

 

 

 

0,27

Thôn Hao Bó, xã Yên Thuận

 

31

Xây dựng, nâng cấp đập Năm Thàn và kiên cố hóa kênh mương Năm Thàn

1

0,05

 

 

 

 

0,05

Thôn Bá, xã Yên Thuận

 

32

Xây dựng nâng cấp mương Cao Đường

1

0,32

 

 

 

 

0,32

Thôn Cao Đường xã Yên Thuận

 

33

Xây dựng nâng cấp mương Đẻm + Cầu Treo

1

0,28

 

 

 

 

0,28

Thôn Đẻm, thôn Thôm Vá, thôn Cầu Treo xã Yên Thuận

 

34

Xây dựng đập thuỷ điện Sông Lô 6

1

5,00

 

 

 

 

5,00

Xã Yên Thuận

 

35

Xây dựng cầu Bắc Mục, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên

1

5,00

 

 

 

 

5,00

thị trấn Tân Yên

 

36

Trạm biến áp tại thôn 6 Thái Thủy, xã Thái Sơn

1

0,01

 

 

 

 

0,01

Thôn 6 Thái Thuỷ, xã Thái Sơn

 

37

Xây dựng nhà làm việc quản lý lưới điện

1

0,02

 

 

 

 

0,02

Thôn 4 Thái Bình, xã Thái Sơn

 

38

Trạm biến áp Thôn 61, xã Yên Phú

1

0,01

 

 

 

 

0,01

Thôn 61, xã Yên Phú

 

39

Trạm biến áp Thôn 1 Minh Phú, xã Yên Phú

1

0,01

 

 

 

 

0,01

Thôn 1 Minh Phú, xã Yên Phú

 

40

Bãi rác tập trung

1

2,00

 

 

 

 

2,00

Thôn Thát, xã Đức Ninh

 

III

Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng;

52

21,25

0,97

0,03

-

-

20,26

 

 

1

Sân vận động thị trấn

1

1,60

 

 

 

 

1,60

Tổ dân phố Tân Bắc, thị trấn Tân Yên

 

2

Khu bể bơi thị trấn Tân Yên

1

0,20

 

 

 

 

0,20

Tổ dân phố Tân An, thị trấn Tân Yên

 

3

Sân vận động Trung tâm xã Minh Khương

1

1,11

 

 

 

 

1,11

Xã Minh Khương

 

4

Sân thể thao Thôn 6 Minh Phú, xã Yên Phú

1

0,15

 

 

 

 

0,15

Xã Yên Phú

 

5

Mở rộng sân thể thao Thôn 1A Thống Nhất, xã Yên Phú

1

0,11

 

 

 

 

0,11

Xã Yên Phú

 

6

Mở rộng sân thể thao Thôn 4 Minh Phú, xã Yên Phú

1

0,12

0,12

 

 

 

 

Xã Yên Phú

 

7

Sân thể thao Thôn 5 Thống Nhất, xã Yên Phú

1

0,15

 

 

 

 

0,15

Xã Yên Phú

 

8

Sân thể thao thôn Pác Cáp, xã Phù Lưu

1

0,56

 

 

 

 

0,56

Xã Phù Lưu

 

9

Sân thể thao thôn Ban Nhàm, xã Phù Lưu

1

1,20

 

 

 

 

1,20

Xã Phù Lưu

 

10

Mở rộng sân thể thao thôn 1 Thái Thuỷ, xã Thái Sơn

1

0,06

 

 

 

 

0,06

Xã Thái Sơn

 

11

Mở rộng xây dựng sân thể thao thôn 2 Thái Thuỷ, xã Thái Sơn

1

0,06

 

 

 

 

0,06

Xã Thái Sơn

 

12

Mở rộng sân thể thao thôn 4 Thái Thuỷ, xã Thái Sơn

1

0,02

0,02

 

 

 

 

Xã Thái Sơn

 

13

Sân thể thao thôn 6 Thái Thuỷ, xã Thái Sơn

1

0,05

 

 

 

 

0,05

Xã Thái Sơn

 

14

Dự án sân thể thao thôn 2 Minh Thái, xã Thái Sơn

1

0,10

 

 

 

 

0,10

Xã Thái Sơn

 

15

Dự án sân thể thao thôn Khởn, xã Thái Sơn

1

0,09

0,09

 

 

 

 

Xã Thái Sơn

 

16

Sân thể thao trung tâm xã Bình Xa

1

1,00

 

 

 

 

1,00

Xã Bình Xa

 

17

Chợ trung tâm thị trấn Tân Yên (giai đoạn 1)

1

0,71

 

 

 

 

0,71

Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên

 

18

Chợ trung tâm xã Bạch Xa

1

1,05

 

 

 

 

1,05

xã Bạch Xa

 

19

Xây dựng chợ tại thôn 4 Thái Thủy, xã Thái Sơn

1

0,30

 

 

 

 

0,30

Thôn 4 Thái Thủy, xã Thái Sơn

 

20

Xây dựng mặt bằng hội chợ truyền thống thôn Thụt, xã Phù Lưu

1

0,60

 

 

 

 

0,60

Thôn Thụt, xã Phù Lưu

 

21

Chợ tập kết cam

1

0,70

0,70

 

 

 

 

Thôn 2 Tân Yên, xã Tân Thành

 

22

Mở rộng nghĩa trang Đồng Bàng, thị trấn Tân Yên

1

2,22

 

 

 

 

2,22

Tổ dân phố Tân Phú, thị trấn Tân Yên

 

23

Xây dựng nghĩa trang tập trung tại thôn Đình Đặng, xã Đức Ninh

1

3,00

 

 

 

 

3,00

Thôn Đình Đặng, xã Đức Ninh

 

24

Xây dựng, mở rộng nghĩa trang thôn Tân Thành, xã Thái Hòa

1

0,60

 

 

 

 

0,60

Thôn Tân Thành, xã Thái Hòa

 

25

Xây dựng, mở rộng nghĩa trang tập trung của xã tại thôn 34, xã Thái Sơn

1

3,00

 

 

 

 

3,00

Thôn 34, xã Thái Sơn

 

26

Nghĩa địa thôn Kim Long, xã Minh Dân

1

1,00

 

 

 

 

1,00

Thôn Kim Long, xã Minh Dân

 

27

Nghĩa địa thôn Nước Mỏ, xã Minh Dân

1

0,50

 

 

 

 

0,50

Thôn Nước Mỏ, xã Minh Dân

 

28

Nhà Văn hoá thôn Thăm Bon, xã Minh Khương

1

0,10

 

 

 

 

0,10

Thôn Thăm Bon, xã Minh Khương

 

29

Mở rộng Nhà Văn hóa thôn Cây Xoan, xã Đức Ninh

1

0,03

 

0,03

 

 

 

Thôn Cây Xoan, xã Đức Ninh

 

30

Nhà Văn hóa thôn Vườn Ươm, xã Đức Ninh

1

0,08

 

 

 

 

0,08

Thôn Vườn Ươm, xã Đức Ninh

 

31

Nhà văn hoá thôn 5 Thái Thuỷ, xã Thái Sơn

1

0,01

 

 

 

 

0,01

Thôn 5 Thái Thuỷ, xã Thái Sơn

 

32

Nhà văn hoá thôn 6 Thái Thuỷ, xã Thái Sơn

1

0,01

 

 

 

 

0,01

Thôn 6 Thái Thuỷ, xã Thái Sơn

 

33

Quy hoạch xây dựng nhà văn hóa thôn 2 Minh Thái, xã Thái Sơn

1

0,03

 

 

 

 

0,03

Thôn 2 Minh Thái, xã Thái Sơn

 

34

Xây dựng nhà văn hóa Thôn 6, xã Yên Phú

1

0,03

 

 

 

 

0,03

Thôn 6, Xã Yên Phú

 

35

Xây dựng nhà văn hóa Thôn 3 Thống Nhất, xã Yên Phú

1

0,03

 

 

 

 

0,03

Thôn 3 Thống Nhất Xã Yên Phú

 

36

Xây dựng nhà văn hóa Thôn 5 Minh Phú, xã Yên Phú

1

0,03

 

 

 

 

0,03

Thôn 5, Minh Phú Xã Yên Phú

 

37

Xây dựng nhà văn hóa Thôn Làng Soi, xã Yên Phú

1

0,03

 

 

 

 

0,03

Thôn Làng Soi Xã Yên Phú

 

38

Xây dựng nhà văn hóa Thôn 1 Nắc Con, xã Yên Lâm

1

0,02

 

 

 

 

0,02

Thôn Nắc Con 1, Xã Yên Lâm

 

39

Xây dựng nhà văn hoá thôn 1 Tân Đông, xã Bằng Cốc

1

0,03

 

 

 

 

0,03

thôn 1 Tân Đông xã Bằng Cốc

 

40

Xây dựng nhà văn hóa thôn Cầu Cao II, xã Bạch Xa

1

0,05

 

 

 

 

0,05

Thôn Cầu Cao II, xã Bạch Xa

 

41

Xây dựng nhà văn hóa thôn Làng Chang, xã Bạch Xa

1

0,05

 

 

 

 

0,05

Thôn Làng Chang, xã Bạch Xa

 

42

Xây dựng nhà văn hóa thôn Đồn Bầu, xã Bạch Xa

1

0,05

 

 

 

 

0,05

Thôn Đồn Bầu, xã Bạch Xa

 

43

Xây dựng nhà văn hóa thôn Phù Hương, xã Bạch Xa

1

0,05

 

 

 

 

0,05

Thôn Phù Hương, xã Bạch Xa

 

44

Xây dựng nhà văn hóa thôn Cầu Cao I, xã Bạch Xa

1

0,05

 

 

 

 

0,05

Thôn Cầu Cao I, xã Bạch Xa

 

45

Xây dựng nhà văn hóa thôn Cây Đa, xã Minh Hương

1

0,04

 

 

 

 

0,04

Thôn Cây Đa, xã Minh Hương

 

46

Xây dựng nhà văn hóa thôn 10 Minh Tiến, xã Minh Hương

1

0,04

 

 

 

 

0,04

Thôn 10 Minh Tiến, xã Minh Hương

 

47

Xây dựng nhà văn hóa thôn 1 Minh Quang, xã Minh Hương

1

0,04

 

 

 

 

0,04

Thôn 1, Minh Quang xã Minh Hương

 

48

Xây dựng nhà văn hóa thôn 5 Minh Quang, xã Minh Hương

1

0,04

 

 

 

 

0,04

Thôn 5 Minh Quang, xã Minh Hương

 

49

Xây dựng nhà văn hóa thôn 6 Minh Quang, xã Minh Hương

1

0,04

 

 

 

 

0,04

Thôn 6, Minh Quang, xã Minh Hương

 

50

Xây dựng nhà văn hóa thôn Ao Họ, xã Minh Hương

1

0,04

 

 

 

 

0,04

Thôn Ao Họ, xã Minh Hương

 

51

Xây dựng nhà văn hoá thôn Đồng Mới, xã Minh Dân

1

0,04

 

 

 

 

0,04

Thôn Đồng Mới, xã Minh Dân

 

52

Xây dựng nhà văn hoá thôn Ngòi Khang, xã Minh Dân

1

0,04

0,04

 

 

 

 

Thôn Ngòi Khang, xã Minh Dân

 

IV

Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng;

12

19,69

7,98

-

-

-

11,71

 

 

1

Khu dân cư Bình Minh

1

2,00

 

 

 

 

2,00

Thôn Bình Minh, xã Đức Ninh

 

2

Khu dân cư trường THCS Hồng Thái, xã Thái Hòa

1

0,12

 

 

 

 

0,12

Thôn Khánh An, xã Thái Hòa

 

3

Khu dân cư Khánh An

1

0,40

 

 

 

 

0,40

Thôn Khánh An, xã Thái Hòa

 

4

Khu đất ở mới dọc theo Quốc lộ 2

1

0,70

0,20

 

 

 

0,50

Thôn 34, Thôn 2 Thái Bình, xã Thái Sơn

 

5

Khu đất ở mới dọc hai bên đường (đoạn từ ngã 3 thôn 31, xã Thái Sơn đi xã Thành Long)

1

0,25

0,05

 

 

 

0,20

Thôn 31, xã Thái Sơn

 

6

Khu đất ở mới tại thôn 31, xã Thái Sơn dọc theo đường ĐT190 (từ KM31 - QL2 đến UBND xã Thái Sơn)

1

0,07

0,02

 

 

 

0,05

Thôn 31, xã Thái Sơn

 

7

Khu đất ở dọc hai bên đường QL2 (đoạn từ Km188 đến Km190+500)

1

10,06

7,56

 

 

 

2,50

Thôn 3,4,5 Thống Nhất, xã Yên Phú

 

8

Khu đất ở tại Khu Lối Thỏa Thôn Ngòi Sen, xã Yên Lâm

1

0,95

 

 

 

 

0,95

Thôn Ngòi Sen xã Yên Lâm

 

9

Khu dân cư khu vực I và Khu vực II

1

1,18

0,15

 

 

 

1,03

Thôn 1 Tân Yên và Thôn 2 Tân Yên, xã Tân Thành

 

10

Khu dân cư xen ghép cho đồng bào dân tộc thiểu số

1

1,82

 

 

 

 

1,82

Thôn 1 Minh Tiến, xã Minh Hương

 

11

Khu dân cư xã Minh Khương

1

0,14

 

 

 

 

0,14

xã Minh Khương

 

12

Thực hiện dự án đầu tư tại cụm công nghiệp Tân Thành

1

2,00

 

 

 

 

2,00

xã Tân Thành

 

 

Biểu số 04

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, LỢI ÍCH CÔNG CỘNG PHẢI THU HỒI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3, ĐIỀU 62, LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG

(Kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 18/01/2015 của HĐND tỉnh Tuyên Quang)

TT

Tên dự án, công trình

Số công trình dự án

Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)

Địa điểm thực hiện dự án, công trình (xã)

 

Tổng diện tích

Đất chuyên trồng lúa nước

Đất trồng lúa nước còn lại

Đất rừng đặc dụng

Đất rừng phòng hộ

Các loại đất khác

 

Tổng cộng

107

183,80

18,33

9,36

-

-

156,11

 

 

I

Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương;

10

21,45

7,51

-

-

-

13,94

 

 

1

Mở rộng điểm trường thôn Làng Là, xã Chân Sơn

1

0,03

 

 

 

 

0,03

Thôn Làng Là, xã Chân Sơn

 

2

Xây dựng Bệnh viên đa khoa huyện Yên Sơn

1

6,96

1,00

 

 

 

5,96

Xã Thắng Quân

 

3

Khu di tích bệnh viện tai mũi họng

1

0,30

 

 

 

 

0,30

Xã Tân Long

 

4

Xây dựng điểm trường mầm non thôn Tân Bình

1

0,05

 

 

 

 

0,05

Xã Đội Bình

 

5

Xây dựng trụ sở UBND xã tại vị trí quy hoạch trung tâm xã

1

0,40

 

 

 

 

0,40

Xã Quý Quân

 

6

Xây dựng Trụ sở làm việc của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Yên Sơn

1

0,23

0,01

 

 

 

0,22

Xã Tứ Quận

 

7

Xây dựng bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại xã Kiến Thiết

1

0,10

 

 

 

 

0,10

Xã Kiến Thiết

 

8

Quy hoạch, xây dựng mở rộng trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật

1

12,00

6,50

 

 

 

5,50

Xã Trung Môn

 

9

Xây dựng Khu đài tưởng niệm tại xóm 9, xã Trung Môn

1

0,50

 

 

 

 

0,50

Xã Trung Môn

 

10

Trạm Y tế thị trấn Tân Bình

1

0,88

 

 

 

 

0,88

Thị trấn Tân Bình

 

II

Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải

31

76,36

10,42

8,45

-

-

57,49

 

 

1

Xây dựng nâng cấp mở rộng đường giao thông liên xã Trung Môn - Chân Sơn - Kim Phú

1

1,07

 

0,02

 

 

1,05

Xã Trung Môn, xã Chân Sơn, xã Kim Phú

 

2

Đường Phúc Ninh - Chiêu Yên

1

0,85

 

 

 

 

0,85

Xã Phúc Ninh, xã Chiêu Yên

 

3

Xây dựng trạm cấp nước sạch tại khu Đầm Mưa thôn Yên Thái, xã Hoàng Khai phục vụ cấp nước cho các thôn: Chè Đen Yên Lộc.

1

0,02

 

 

 

 

0,02

Xã Hoàng Khai

 

4

Đường nội đồng Yên Mỹ - Đồng Chằm xã Hoàng Khai

1

2,45

0,45

 

 

 

2,00

Xã Hoàng Khai

 

5

Đường ra khu nghĩa trang xóm 16 và khu sản xuất nông nghiệp xã Kim Phú

1

0,39

0,03

 

 

 

0,36

Xã Kim Phú

 

6

Đường giao thông đất đỏ liên xã huyện Yên Sơn

1

6,19

0,10

0,07

 

 

6,02

Xã Xuân Vân, Xã Quý Quân

 

7

Cầu Ngòi Chả, xã Kim Phú

1

0,01

0,01

 

 

 

 

Xã Kim Phú

 

8

Xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung Khuôn Hẻ

1

0,01

 

 

 

 

0,01

Xã Kim Quan

 

9

Đường giao thông ra khu sản xuất nông nghiệp và ra nghĩa địa Gò Ranh, xã Nhữ Khê

1

0,02

0,02

 

 

 

 

Xã Nhữ Khê

 

10

Xây dựng trạm cấp nước sạch tại thôn Vực Vại I

1

0,05

 

 

 

 

0,05

Xã Phú Lâm

 

11

Bãi rác thải tại xóm Ngòi Xanh II

1

1,00

 

 

 

 

1,00

Xã Phú Lâm

 

12

Xây dựng Hồ chứa nước Đát Khế và 02 tuyến kênh mương thủy lợi

1

0,12

 

 

 

 

0,12

Xã Phú Lâm

 

13

Xây dựng đập xây Ngòi Xanh I và 01 tuyến kênh mương

1

0,10

 

0,02

 

 

0,08

Xã Phú Lâm

 

14

Xây dựng mương xây Vực Vại I

1

0,07

 

0,03

 

 

0,04

Xã Phú Lâm

 

15

Quy hoạch 7 điểm thu gom rác thải tại các thôn

1

0,14

 

 

 

 

0,14

Xã Phú Thịnh

 

16

Xây dựng trạm cấp nước sạch tại thôn Hòa Bình

1

0,03

 

 

 

 

0,03

Xã Đội Bình

 

17

Đường giao thông Phúc Ninh - Chiêu Yên

1

5,40

0,70

 

 

 

4,70

Xã Phúc Ninh, xã Chiêu Yên

 

18

Đường giao thông Tứ Quận - Phúc Ninh

1

1,80

0,30

 

 

 

1,50

Xã Tứ Quận, xã Phúc Ninh

 

19

Xây dựng đường điện xóm 13 đi xóm 16, xã Tân Long

1

0,72

 

0,20

 

 

0,52

Xã Tân Long

 

20

Lưới điện phân phối - DEP (giai đoạn 1) vay vốn WB

1

0,02

0,02

 

 

 

 

Tân Tiến, Phú Thịnh, Nhữ Hán

 

21

Lưới điện phân phối - DEP vay vốn WB

1

0,14

0,02

 

 

 

0,12

Xã Mỹ Bằng

 

22

Xây dựng đường Quốc lộ 2C (đoạn 1: Km102+150 đến Km133+050)

1

2,63

0,80

1,10

 

 

0,73

Xã Thắng Quân

 

23

Đường giao thông theo quy hoạch thị trấn huyện lỵ Yên Sơn mới

1

6,75

2,25

 

 

 

4,50

Xã Thắng Quân

 

24

Xây dựng hồ chứa nước Cây Vải và 01 tuyến kênh mương

1

0,15

 

 

 

 

0,15

Xã Thắng Quân

 

25

Xây dựng hồ chứa nước Ông Đay và 01 tuyến kênh mương

1

0,04

0,01

 

 

 

0,03

Xã Thắng Quân

 

26

Xây dựng công trình cấp nước tập trung

1

0,01

 

 

 

-

0,01

Xã Tiến Bộ

 

27

Xây dựng hồ chứa nước Khuôn Lâm và 3 tuyến kênh mương

1

0,10

0,01

0,01

 

 

0,08

Xã Trung Môn

 

28

Xây dựng đường Trung Sơn - Hùng Lợi (ĐH.10), huyện Yên Sơn

1

4,25

0,25

 

 

 

4,00

Xã Trung Sơn, xã Hùng Lợi

 

29

Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Khuôn Giáng, xã Xuân Vân

1

6,13

0,35

 

 

 

5,78

Xã Xuân Vân

 

30

Đường giao thông từ Khu Tái định cư Km 13 đến đường A-B

1

0,70

0,10

 

 

 

0,60

Xã Tứ Quận

 

31

Xây dựng cầu Bình Ca (bao gồm cả đường dẫn từ ngã ba Phú Thịnh đến Km 124+500, Quốc Lộ 2 thuộc đường Hồ Chí Minh)

1

35,00

5,00

7,00

 

 

23,00

Xã Phú Thịnh

 

III

Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng;

55

19,34

0,40

0,91

-

-

18,03

 

 

1

Mặt bằng nghĩa trang xóm Hoàng Sơn, xã Chân Sơn

1

0,83

0,28

 

 

 

0,55

Xã Chân Sơn

 

2

Nâng cấp mở rộng nghĩa địa thôn Yên Lộc, xã Hoàng Khai

1

0,50

 

 

 

 

0,50

Xã Hoàng Khai

 

3

Nghĩa trang nhân dân xã Hoàng Khai

1

2,34

 

0,13

 

 

2,21

Xã Hoàng Khai

 

4

Xây dựng mở mới nhà văn hóa thôn Lè

1

0,05

 

 

 

 

0,05

Xã Hùng Lợi

 

5

Nâng cấp và mở rộng chợ trung tâm xã

1

0,14

 

 

 

 

0,14

Xã Hùng Lợi

 

6

Xây dựng nâng cấp mở rộng nhà văn hóa thôn Kẹn, xã Hùng Lợi

1

0,04

 

 

 

 

0,04

Xã Hùng Lợi

 

7

Xây dựng mới nhà văn hóa thôn 3, xã Kim Phú

1

0,05

0,05

 

 

 

 

Xã Kim Phú

 

8

Xây dựng nhà văn hóa xóm 1, xã Kim Phú

1

0,05

 

0,05

 

 

 

Xã Kim Phú

 

9

Xây dựng nhà văn hóa xóm 2, xã Kim Phú

1

0,05

 

0,05

 

 

 

Xã Kim Phú

 

10

Xây dựng nhà văn hóa xóm 4, xã Kim Phú

1

0,05

 

0,05

 

 

 

Xã Kim Phú

 

11

Xây dựng nhà văn hóa xóm 7, xã Kim Phú

1

0,05

 

0,05

 

 

 

Xã Kim Phú

 

12

Xây dựng nhà văn hóa xóm 8, xã Kim Phú

1

0,05

 

0,05

 

 

 

Xã Kim Phú

 

13

Xây dựng nhà văn hóa xóm 13, xã Kim Phú

1

0,07

 

0,07

 

 

 

Xã Kim Phú

 

14

Xây dựng nhà văn hóa xóm 19, xã Kim Phú

1

0,05

 

0,05

 

 

 

Xã Kim Phú

 

15

Xây dựng chợ xóm 16, xã Kim Phú tại vị trí mới

1

0,41

 

0,41

 

 

 

Xã Kim Phú

 

16

Xây dựng mở rộng Nhà văn hóa thôn Làng Hản, xã Kim Quan

1

0,08

 

 

 

 

0,08

Xã Kim Quan

 

17

Nghĩa trang nhân dân xã Mỹ Bằng

1

2,00

 

 

 

 

2,00

Xã Mỹ Bằng

 

18

Mở rộng diện tích chợ trung tâm xã tại thôn Gò Danh, xã Nhữ Khê

1

0,05

 

 

 

 

0,05

Xã Nhữ Khê

 

19

Mở rộng nghĩa trang thôn Đát Trà, xã Phú Thịnh

1

1,12

 

 

 

 

1,12

Xã Phú Thịnh

 

20

Nghĩa trang nhân dân xã Nhữ Khê

1

2,00

 

 

 

 

2,00

Xã Nhữ Khê

 

21

Xây dựng nhà văn hóa trung tâm xã tại thôn Ngòi Xanh, xã Phú Lâm

1

0,15

 

 

 

 

0,15

Xã Phú Lâm

 

22

Xây dựng mở rộng nhà văn hóa thôn Cây Trám, xã Phú Lâm

1

0,02

 

 

 

 

0,02

Xã Phú Lâm

 

23

Xây dựng mở rộng nhà văn hóa thôn Nước Nóng, xã Phú Lâm

1

0,01

 

 

 

 

0,01

Xã Phú Lâm

 

24

Xây dựng mở rộng nhà văn hóa thôn Tiền Phong, xã Phú Lâm

1

0,15

 

 

 

 

0,15

Xã Phú Lâm

 

25

Xây dựng mở mới nhà văn hóa thôn Vực Vại III, xã Phú Lâm

1

0,03

 

 

 

 

0,03

Xã Phú Lâm

 

26

Xây dựng mới nhà văn hóa xóm 12, xã Phú Lâm

1

0,03

 

 

 

 

0,03

Xã Phú Lâm

 

27

Xây dựng mới nhà văn hóa thôn Ngòi Khế, xã Phú Lâm

1

0,03

 

 

 

 

0,03

Xã Phú Lâm

 

28

Xây dựng nâng cấp mở rộng nhà văn hóa thôn Đồng Mán, xã Lực Hành

1

0,02

0,02

 

 

 

 

Xã Lực Hành

 

29

Xây dựng nâng cấp mở rộng nhà văn hóa thôn Đồng Trò, xã Lực Hành

1

0,02

 

 

 

 

0,02

Xã Lực Hành

 

30

Xây dựng nâng cấp mở rộng nhà văn hóa thôn Lang Ngoài I, xã Lực Hành

1

0,02

 

 

 

 

0,02

Xã Lực Hành

 

31

Xây dựng nâng cấp mở rộng nhà văn hóa thôn Bến, xã Lực Hành

1

0,02

 

 

 

 

0,02

Xã Lực Hành

 

32

Xây dựng xây mới nhà văn hóa trung tâm xã Lực Hành

1

0,25

 

 

 

 

0,25

Xã Lực Hành

 

33

Xây dựng công trình cấp nước tại thôn Làng Ngoài II, xã Lực Hành

1

0,02

 

 

 

 

0,02

Xã Lực Hành

 

34

Xây dựng mới nhà văn hóa thôn Liên Bình 2 (thôn mới thành lập), xã Đội Bình

1

0,04

 

 

 

 

0,04

Xã Đội Bình

 

35

Xây dựng nhà văn hóa thôn Ao Dăm, xã Phúc Ninh

1

0,05

 

 

 

 

0,05

Xã Phúc Ninh

 

36

Xây dựng nhà văn hóa thôn An Lạc, xã Phúc Ninh

1

0,05

 

 

 

 

0,05

Xã Phúc Ninh

 

37

Xây dựng mở rộng nhà văn hóa thôn 4, xã Quý Quân

1

0,03

 

 

 

 

0,03

Xã Quý Quân

 

38

Xây dựng mở rộng nhà văn hóa thôn 6, xã Tân Tiến

1

0,03

0,03

 

 

 

 

Xã Tân Tiến

 

39

Xây dựng mới nhà văn hóa kết hợp sân thể thao thôn Hòn Vang, xã Thắng Quân

1

0,09

 

 

 

 

0,09

Xã Thắng Quân

 

40

Xây dựng thêm 1 điểm nghĩa địa thôn Làng Chẩu 2 (khu vực chân đồi), xã Thắng Quân

1

0,80

 

 

 

 

0,80

Xã Thắng Quân

 

41

Xây dựng khu nghĩa trang 1,5 ha theo Quy hoạch Nông thôn mới xã Tiến Bộ

1

1,50

 

 

 

 

1,50

Xã Tiến Bộ

 

42

Xây dựng khu nghĩa trang 0,78 ha theo Quy hoạch Nông thôn mới xã Tiến Bộ

1

0,78

 

 

 

 

0,78

Xã Tiến Bộ

 

43

Xây dựng khu nghĩa trang 2ha theo Quy hoạch Nông thôn mới xã Tiến Bộ

1

2,00

 

 

 

 

2,00

Xã Tiến Bộ

 

44

Xây dựng khu nghĩa trang 1,5 ha theo Quy hoạch Nông thôn mới xã Tiến Bộ

1

1,50

 

 

 

 

1,50

Xã Tiến Bộ

 

45

Xây dựng nâng cấp mở rộng nhà văn hóa

1

0,04

 

 

 

 

0,04

Xã Tiến Bộ

 

46

Xây dựng nâng cấp mở rộng nhà văn hóa thôn Khuôn Nà, xã Trung Minh

1

0,04

 

 

 

 

0,04

Xã Trung Minh

 

47

Xây dựng nâng cấp mở rộng sân thể thao Bản Pài, xã Trung Minh

1

0,04

 

 

 

 

0,04

Xã Trung Minh

 

48

Xây dựng mới nhà văn hóa thôn Chín Chum, xã Trung Trực

1

0,03

 

 

 

 

0,03

Xã Trung Trực

 

49

Xây dựng nhà văn hóa thôn Đồng Quảng, xã Trung Trực

1

0,05

 

 

 

 

0,05

Xã Trung Trực

 

50

Xây dựng mới nhà văn hóa thôn Đồng Dài, xã Xuân Vân

1

0,05

 

 

 

 

0,05

Xã Xuân Vân

 

51

Xây dựng mới nhà văn hóa thôn Vông Vàng 1, xã Xuân Vân

1

0,03

 

 

 

 

0,03

Xã Xuân Vân

 

52

Xây dựng mới nhà văn hóa thôn An Lạc 2, xã Xuân Vân

1

0,02

 

 

 

 

0,02

Xã Xuân Vân

 

53

Xây dựng mới nhà văn hóa thôn Sơn Hạ 1, xã Xuân Vân

1

0,02

0,02

 

 

 

 

Xã Xuân Vân

 

54

Xây dựng mở mới nghĩa địa thôn Đô Thượng 5, xã Xuân Vân

1

1,00

 

 

 

 

1,00

Xã Xuân Vân

 

55

Xây dựng mở rộng nghĩa địa thôn Đô Thượng 1, xã Xuân Vân

1

0,40

 

 

 

 

0,40

Xã Xuân Vân

 

IV

Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng;

9

6,32

-

-

-

-

6,32

-

 

1

Quy hoạch khu đất ở mới cho 100 hộ khu đồi chè Yên Mỹ 2, xã Hoàng Khai

1

1,50

 

 

 

 

1,50

Xã Hoàng Khai

 

2

Quy hoạch khu phát triển ngành nghề nông thôn xã Hùng Lợi

1

0,02

 

 

 

-

0,02

Xã Hùng Lợi

 

3

Khu đất ở mới tại thôn Hồng Hà 1, xã Nhữ Khê

1

1,00

 

 

 

 

1,00

Xã Nhữ Khê

 

4

Khu đất ở mới tại thôn Nhữ Khê, xã Nhữ Khê

1

1,00

 

 

 

 

1,00

Xã Nhữ Khê

 

5

Khu đất ở mới tại thôn Cửa Lần, xã Nhữ Khê

1

0,10

 

 

 

 

0,10

Xã Nhữ Khê

 

6

Xây dựng, mở rộng khu chế biến miến dong

1

0,40

 

 

 

 

0,40

Xã Lực Hành

 

7

Xây dựng, mở rộng khu chế biến miến dong tại thôn Đồng Nghiêm, xã Lực Hành

1

0,50

 

 

 

 

0,50

Xã Lực Hành

 

8

Khu chăn nuôi tập trung tại thôn Tình Quang, xã Phú Thịnh

1

0,70