Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 86/NQ-HĐND năm 2018 về thông qua Danh mục dự án có thu hồi đất để thực hiện trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Số hiệu: 86/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 14/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/NQ-HĐND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 14 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA DANH MỤC DỰ ÁN CÓ THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 229/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua danh mục dự án có thu hồi đất để thực hiện trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Báo cáo thẩm tra số 167/BC-KTNS ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Danh mục dự án có thu hồi đất để thực hiện trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cụ thể như sau:

Tổng số dự án có thu hồi đất trong năm 2019 là 418 dự án với diện tích 2.933,62ha, bao gồm:

1. Trên địa bàn thành phố Bà Rịa là 71 dự án, với diện tích 212,97ha.

2. Trên địa bàn huyện Châu Đức là 26 dự án, với diện tích 371,48ha.

3. Trên địa bàn huyện Long Điền là 37 dự án, với diện tích 269,72ha.

4. Trên địa bàn thị xã Phú Mỹ là 71 dự án, với diện tích 855,98ha.

5. Trên địa bàn thành phố Vũng Tàu là 67 dự án, với diện tích 340,68ha.

6. Trên địa bàn huyện Xuyên Mộc là 35 dự án, với diện tích 393,28ha.

7. Trên địa bàn huyện Đất Đỏ là 55 dự án, với diện tích 310,23ha.

8. Trên địa bàn huyện Côn Đảo là 56 dự án, với diện tích 180,29ha.

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa VI, Kỳ họp thứ Chín thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

DANH MỤC

DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Kèm theo Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

Stt

Tên dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm (xã, huyện)

Mục đích sử dụng đất năm 2019

Diện tích (ha)

Loại đất thu hồi (ha)

Căn cứ pháp lý

Nguồn gốc đất

Nguồn vốn

Ghi chú

Tổng dự án

Thực hiện năm 2019

Thu hồi năm 2019

Đất nông nghiệp

Trong đó

Đất chưa SD'

Đất phi nông nghiệp

Đất lúa 01 vụ

Đất lúa 02 vụ

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

*

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU: 418 DỰ ÁN

 

 

 

6,097.28

3,178.08

2,933.62

2,233.64

100.50

42.99

712.36

15.47

 

816.26

 

 

 

 

*

THÀNH PHỐ BÀ RỊA TỔNG: 71 DỰ ÁN

 

 

 

212.46

212.25

211.97

181.63

29.31

26.06

 

 

 

33.55

 

 

 

 

A

Các công trình, dự án chuyển tiếp: 39 dự án

 

 

 

166.12

165.91

165.63

139.61

20.41

7.93

 

 

 

26.31

 

 

 

 

I

Đất cụm công nghiệp (01 dự án)

 

 

 

20.00

20.00

20.00

20.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cụm công nghiệp, TTCN Long Hương 2

Trung tâm Phát triển Quỹ đất Tỉnh

Phường Long Hương

Đất cụm công nghiệp

20.00

20.00

20.00

20.00

3.00

 

 

 

 

 

QĐ số 3247QĐ- UBND ngày 16/11/2016 của tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển CCN tỉnh 2016-2020; VB số 4564/UBND-VP ngày 30/5/2017 của UBND Tỉnh

Đất NN, hộ dân

Doanh nghiệp

NQ số 38/NQ- HĐND ngày 09/12/2017

II

Đất thương mại, dịch vụ (01 dự án)

 

 

 

73.94

73.94

73.94

73.94

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Khu du lịch sinh thái kết hợp TTTM và Siêu thị ẩm thực thủy sản

Công ty Nguyễn Kim và Tổng công ty Thủy sản VN

Phường Phước Trung

Đất thương mại - Dịch vụ

73.94

73.94

73.94

73.94

1.00

 

 

 

 

 

Công văn số 4434/UBND-VP ngày 27/6/2017 của UBND tỉnh

Đất Nhà nước

Doanh nghiệp

NQ số 38/NQ- HĐND ngày 09/12/2017

III

Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (01 dự án)

 

 

 

4.50

4.50

4.50

4.50

0.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhà máy gạch không nung Nhà Việt

Công ty TNHH Nhà Việt

Phường Long Hương

Đất sản xuất kinh doanh

4.50

4.50

4.50

4.50

0.10

 

 

 

 

 

Công văn số 2650/UBND -VP ngày 03/4/2017 của UBND Tỉnh; NQ số 14/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND Tỉnh

Đất Nhà nước

Doanh nghiệp

NQ số 38/NQ- HĐND ngày 09/12/2017

IV

Đất cơ sở y tế (01 dự án)

 

 

 

5.00

5.00

5.00

4.80

 

3.00

 

 

 

0.20

 

 

 

 

1

Bệnh viện quốc tế - Trường Đại học y khoa Bà Rịa

Công ty CP bệnh viện Vạn Phúc Sài Gòn

Phường Long Hương

Đất y tế

5.00

5.00

5.00

4.80

 

3.00

 

 

 

0.20

Công văn số 1270/UBND-VP ngày 03/5/2017 của UBND Tỉnh;

Đất NN, hộ dân

Doanh nghiệp

NQ số 38/NQ- HĐND ngày 09/12/2017

V

Đất cơ sở giáo dục (01 dự án)

 

 

 

1.38

1.38

1.38

0.98

0.98

 

 

 

 

0.40

 

 

 

 

1

Trường Tiểu học bán trú phường Phước Trung

UBND TPBR (Ban QLDA 1)

Phường Phước Trung

Đất giáo dục

1.38

1.38

1.38

0.98

0.98

 

 

 

 

0.40

QĐ số 3600/QĐ- UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh v/v phê duyệt dự án đầu tư

Đất Nhà nước + đất dân

Ngân sách tỉnh

NQ số 38/NQ- HĐND ngày 09/12/2017

VI

Đất cơ sở thể dục thể thao (02 dự án)

 

 

 

2.75

2.75

2.75

0.87

0.87

 

 

 

 

1.88

 

 

 

 

1

Sân bóng đá Kim Dinh

UBND TPBR (Ban QLDA 2)

Phường Kim Dinh

Đất thể thao

1.75

1.75

1.75

0.48

0.48

 

 

 

 

1.27

QĐ số 68/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND TPBR

Đất Nhà nước + đất dân

Ngân sách thành phố

NQ số 38/NQ- HĐND ngày 09/12/2017

2

Sân bóng đá Long Hương

UBND TPBR (Ban QLDA 2)

Phường Long Hương

Đất thể thao

1.00

1.00

1.00

0.39

0.39

 

 

 

 

0.61

QĐ số 68/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND TPBR

Đất Nhà nước + đất dân

Ngân sách thành phố

NQ số 38/NQ- HĐND ngày 09/12/2017

VII

Đất giao thông (13 dự án)

 

 

 

29.71

29.52

29.52

13.64

2.35

4.29

 

 

 

15.88

 

 

 

 

1

Cầu Sông Cái

UBND TPBR-huyện Châu Đức

Xã Tân Hưng

Đất giao thông

0.25

0.06

0.06

0.06

 

0.06

 

 

 

 

Công văn số 10415/UBND-VP ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh;

Đất hộ gia đình, cá nhân

Ngân sách Thành phố

NQ số 38/NQ- HĐND ngày 09/12/2017

2

Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 52

UBND TPBR (Ban QLDA 1)

Xã Hòa Long, xã Long Phước (BR) và xã Đá Bạc (C.Đức)

Đất giao thông

16.00

16.00

16.00

6.00

 

3.00

 

 

 

10.00

QĐ số 3019/QĐ- UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh v/v phê duyệt dự án đầu tư

Đất của dân

Ngân sách tỉnh

NQ số 38/NQ- HĐND ngày 09/12/2017

3

Đường Nguyễn An Ninh nối dài (thuộc dự án 20km nội thị)

UBND TPBR (Ban QLDA 1)

Phường Kim Dinh

Đất giao thông

2.19

2.19

2.19

1.20

0.50

 

 

 

 

0.99

QĐ số 3019/QĐ- UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh v/v phê duyệt dự án đầu tư

Đất Nhà nước + đất dân

Ngân sách tỉnh

NQ số 38/NQ- HĐND ngày 09/12/2017

4

Đường Nguyễn An Ninh (thuộc dự án 20km nội thị)

UBND TPBR (Ban QLDA 1)

Phường Long Hương

Đất giao thông

2.70

2.70

2.70

1.08

0.70

 

 

 

 

1.62

QĐ số 3019/QĐ- UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh v/v phê duyệt dự án đầu tư

Đất Nhà nước + đất dân

Ngân sách tỉnh

NQ số 38/NQ- HĐND ngày 09/12/2017

5

Đường Nguyễn Cư Trinh (thuộc dự án 20km nội thị)

UBND TPBR (Ban QLDA 1)

Phường Long Hương

Đất giao thông

1.17

1.17

1.17

1.11

0.30

 

 

 

 

0.06

QĐ số 3019/QĐ- UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh v/v phê duyệt dự án đầu tư

Đất Nhà nước + đất dân

Ngân sách tỉnh

NQ số 38/NQ- HĐND ngày 09/12/2017

6

Đường Võ Ngọc Chấn (thuộc dự án 20km nội thị)

UBND TPBR (Ban QLDA 1)

Phường Long Hương

Đất giao thông

1.53

1.53

1.53

0.77

0.05

 

 

 

 

0.76

QĐ số 3019/QĐ- UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh v/v phê duyệt dự án đầu tư

Đất Nhà nước + đất dân

Ngân sách tỉnh

NQ số 38/NQ- HĐND ngày 09/12/2017

7

Đường QH số 3 (thuộc dự án 20km nội thị)

UBND TPBR (Ban QLDA 1)

Xã Long Phước

Đất giao thông

0.84

0.84

0.84

0.44

 

 

 

 

 

0.40

QĐ số 3019/QĐ- UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh v/v phê duyệt dự án đầu tư

Đất Nhà nước + đất dân

Ngân sách tỉnh

NQ số 38/NQ- HĐND ngày 09/12/2017

8

Đường phía Bắc Bệnh viện Bà Rịa

UBND TPBR (Ban QLDA 1)

Xã Hòa Long, phường Long Tâm

Đất giao thông

3.03

3.03

3.03

1.23

 

1.23

 

 

 

1.80

QĐ số 3026/QĐ- UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh v/v phê duyệt dự án đầu tư

Đất của dân

Ngân sách tỉnh

NQ số 38/NQ- HĐND ngày 09/12/2017

9

Đường vào khu phố 3, phường Phước Nguyên (Nguyễn Văn Linh nối Điện Biên Phủ)

UBND TPBR (Ban QLDA 2)

Phường Phước Nguyên

Đất giao thông

0.50

0.50

0.50

0.45

 

 

 

 

 

0.05

QĐ số 68/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND TPBR

Đất Nhà nước + đất dân

Ngân sách Thành phố

NQ số 38/NQ- HĐND ngày 09/12/2017

10

Đường ranh đất Ngân hàng

UBND TPBR (Ban QLDA 2)

Phường Phước Trung

Đất giao thông

0.30

0.30

0.30

0.30

0.20

 

 

 

 

 

QĐ số 3611/QĐ- UBND ngày 08/8/2017 của UBND TPBR

Đất Nhà nước + đất dân

Ngân sách Thành phố

NQ số 38/NQ- HĐND ngày 09/12/2017

11

Đường Ngô Gia Tự nối dài

UBND TPBR Ban QLDA 2)

Phường Phước Trung

Đất giao thông

0.40

0.40

0.40

0.40

0.10

 

 

 

 

 

QĐ số 68/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND TPBR

Đất Nhà nước + đất dân

Ngân sách Thành phố

NQ số 38/NQ- HĐND ngày 09/12/2017

12

Đường nối đường Bạch Đằng tới đường giáp đường ranh đất Ngân hàng

UBND TPBR Ban QLDA 2)

Phường Phước Trung

Đất giao thông

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

 

 

 

 

 

QĐ số 68/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND TPBR

Đất Nhà nước + đất dân

Ngân sách Thành phố

NQ số 38/NQ- HĐND ngày 09/12/2017

13

Đường Tôn Đức Thắng nối dài

UBND TPBR Ban QLDA 2)

Phường Phước Trung

Đất giao thông

0.30

0.30

0.30

0.10

 

 

 

 

 

0.20

QĐ số 68/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND TPBR

Đất Nhà nước + đất dân

Ngân sách TP

NQ số 38/NQ- HĐND ngày 09/12/2017

VIII

Đất thủy lợi (02 dự án)

 

 

 

3.53

3.53

3.53

3.53

3.19

0.34

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cải tạo, nâng cấp tuyến mương Cầu Vong - Bà Đáp (đoạn từ Đấp Bà Đáp đến Đá Me Heo)

Trung tâm QLKTCT Thủy lợi

Xã Long Phước

Đất thủy lợi

3.19

3.19

3.19

3.19

3.19

 

 

 

 

 

QĐ số 2939/QĐ- UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh; Thông báo ngày 25/4/2017 của UBND thành phố v/v thu hồi đất

Đất của dân (đang kiểm đếm)

Ngân sách tỉnh

NQ số 38/NQ- HĐND ngày 09/12/2017

2

Xây dựng tuyến N4 - đập Sông Dinh 1

Ban QLDA CN NN&PTNT

Xã Tân Hưng

Đất thủy lợi

0.34

0.34

0.34

0.34

 

0.34

 

 

 

 

QĐ số 3600/QĐ- UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh

Đất NN

Ngân sách tỉnh

NQ số 38/NQ- HĐND ngày 09/12/2017

IX

Đất năng lượng (02 dự án)

 

 

 

6.59

6.59

6.59

5.59

5.20

 

 

 

 

1.00

 

 

 

 

1

Trạm biến áp 110kV Bà Rịa 2 và đường dây đấu nối

Tổng công ty Điện lực miền Nam

Phước Trung, Long Hương, Kim Dinh

Đất năng lượng

0.49

0.49

0.49

0.49

0.10

 

 

 

 

 

QĐ số 4694/QĐ-BTC ngày 01/12/2016 của Bộ Công thương

Đất của tổ chức và đất dân

Doanh nghiệp

NQ số 38/NQ- HĐND ngày 09/12/2017

2

Đường ống dẫn khi Nam Côn Sơn 2 + Trạm khí đốt

Tổng công ty khi Việt Nam

Phước Trung, Long Hương, Kim Dinh

Đất năng lượng

6.10

6.10

6.10

5.10

5.10

 

 

 

 

1.00

QĐ số 801/QĐ- DKVN ngày 27/01/2011 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Đất của dân

Doanh nghiệp

NQ số 38/NQ- HĐND ngày 09/12/2017

X

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp (07 dự án)

 

 

 

3.19

3.19

3.19

2.55

 

 

 

 

 

0.64

 

 

 

 

1

Trụ sở Trung tâm kiểm định chất lượng công trình giao thông tỉnh

Ban QLDA CN DD &CN tỉnh

Phường Long Tâm

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

0.43

0.43

0.43

0.39

 

 

 

 

 

0.04

QĐ số 2879/QĐ- UBND ngày 21/10/2016 của UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư

Đất của dân

Ngân sách tỉnh

NQ số 38/NQ- HĐND ngày 09/12/2017

2

Trụ sở làm việc Chi cục bảo vệ môi trường

Ban QLDA CN DD &CN tỉnh

Phường Phước Trung

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

0.13

0.13

0.13

0.10

 

 

 

 

 

0.03

QĐ số 2868/QĐ- UBND ngày 19/10/2016 của UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư

Đất của dân

Ngân sách tỉnh

NQ số 38/NQ- HĐND ngày 09/12/2017

3

Trụ sở làm việc Chi cục An toàn vệ sinh thực thẩm

Ban QLDA CN DD &CN tỉnh

Phường Long Tâm

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

0.25

0.25

0.25

0.23

 

 

 

 

 

0.02

QĐ số 1853/QĐ- UBND ngày 04/7/2017 của UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư

Đất của dân

Ngân sách tỉnh

NQ số 38/NQ- HĐND ngày 09/12/2017

4

Trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh

Tòa án tỉnh

Phường Long Toàn

Đất trụ sở

1.73

1.73

1.73

1.73

 

 

 

 

 

 

QĐ số 655/QĐ- TANDTC-KHTC ngày 21/9/2016 phê duyệt chủ trương đầu tư

Đất Nhà nước

Ngân sách tỉnh

NQ số 38/NQ- HĐND ngày 09/12/2017

5

Trụ sở công an Phường Phước Nguyên

UBND TPBR (Ban QLDA 2)

Phường Phước Nguyên

Đất an ninh

0.10

0.10

0.10

0.10

 

 

 

 

 

 

QĐ số 68/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND TPBR

Đất Nhà nước + đất dân

Ngân sách thành phố

 

6

Trụ sở công an Phường Phước Hưng

UBND TPBR (Ban QLDA 2)

Phường Phước Hưng

Đất an ninh

0.05

0.05

0.05

 

 

 

 

 

 

0.05

NQ số 20/NQ-HĐND ngày 16/10/2017 của HĐND TPBR QĐ chủ trương đầu tư dự án

Đất NN quản lý

Ngân sách thành phố

 

7

Xây dựng Hội trường Đảng TP. Bà Rịa

UBND TPBR (Ban QLDA 2)

Phường Phước Hiệp

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

0.50

0.50

0.50

 

 

 

 

 

 

0.50

QĐ số 68/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND TPBR

Nhà nước quản lý

Ngân sách thành phố

 

XI

Đất nghĩa trang, nghĩa địa (01 dự án)

 

 

 

1.00

1.00

1.00

1.00

 

0.30

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Mở rộng nghĩa trang

- xã Hòa Long

UBND TPBR (Ban QLDA 2)

Xã Hòa Long

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

1.00

1.00

1.00

1.00

 

0.30

 

 

 

 

QĐ số 68/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND TPBR

Đất NN quản lý

Ngân sách TP

NQ số 38/NQ- HĐND ngày 09/12/2017

XII

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng (02 dự án)

 

 

 

5.47

5.47

5.19

4.10

2.71

 

 

 

 

1.37

 

 

 

 

1

Khu Trung tâm Văn hóa - Thông tin Tỉnh (giai đoạn 2)

Cty CP ĐTPT Địa ốc Vạn Tín Phát

Phường Long Hương

Đất ở và Đất sản xuất kinh doanh

4.47

4.47

4.19

3.10

2.61

 

 

 

 

1.37

QĐ số 79/QĐ-UBND ngày 09/01/2013 của UBND TPBR

Đất Nhà nước + đất dân

Doanh nghiệp

NQ số 38/NQ- HĐND ngày 09/12/2017

2

Công viên Nghĩa địa Việt Hoa

UBND TPBR (Ban QLDA 2)

Phường Phước Nguyên

Đất khu vui chơi, giải trí

1.00

1.00

1.00

1.00

0.10

 

 

 

 

 

QĐ số 68/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND TPBR

Đất NN quản lý

Ngân sách TP

NQ số 38/NQ- HĐND ngày 09/12/2017

XIII

Đất cơ sở tôn giáo (02 dự án)

 

 

 

0.30

0.28

0.28

0.02

 

 

 

 

 

0.26

 

 

 

 

1

Chùa Di Lặc

Chùa Di Lặc

Xã Tân Hưng

Đất cơ sở tôn giáo

0.26

0.26

0.26

 

 

 

 

 

 

0.26

Văn bản số 1015/UBND-VP ngày 19/2/2016 của UBND tỉnh; Văn bản 474/BTG-HCTH ngày 15/9/2017 của Ban Tôn giáo

Đất NN quản lý

Tổ chức tôn giáo

 

2

Tịnh xá Bửu Ngọc Liên

Tịnh xá Bửu Ngọc Liên

Xã Tân Hưng

Đất cơ sở tôn giáo

0.04

0.02

0.02

0.02

 

 

 

 

 

 

Công văn số 6273/UBND-VP ngày 07/7/2017 của UBND tỉnh; Văn bản 474/BTG-HCTH ngày 15/9/2017 của Ban Tôn giáo

Giấy CN số AO 46542 8

Tổ chức tôn giáo

 

XIV

Đất khu dân cư, khu tái định cư (03 dự án)

 

 

 

8.77

8.77

8.77

4.09

1.01

 

 

 

 

4.68

 

 

 

 

1

Khu TĐC phường Phước Hưng

UBND TPBR (Ban QLDA 1)

Phương Phước Hưng

Khu tái định cư

5.38

5.38

5.38

0.70

0.70

 

 

 

 

4.68

QĐ số 2152/QĐ- UBND ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh v/v phê duyệt dự án đầu tư

Đất Nhà nước + đất dân

Ngân sách tỉnh

NQ số 38/NQ- HĐND ngày 09/12/2017

2

Hạ tầng kỹ thuật khu TĐC phường Kim Dinh

UBND TPBR (Ban QLDA 1)

Phường Kim Dinh

Khu tái định cư

3.00

3.00

3.00

3.00

0.25

 

 

 

 

 

QĐ số 68/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND TPBR

Nhà nước quản lý

Vốn đấu giá đất TPBR

NQ 38/NQ- HĐND ngày 09/12/2017

3

Phần Mở rộng HTKT khu TĐC 30/4

UBND TPBR (Ban QLDA 2)

Phương Long Toàn

Khu tái định cư

0.39

0.39

0.39

0.39

0.06

 

 

 

 

 

QĐ số 68/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND TPBR

Đất Nhà nước + đất dân

NS tỉnh hỗ trợ và vốn khác

NQ số 38/NQ- HĐND ngày 09/12/2017

B

Các công trình, dự án đăng ký mới: 32 dự án

 

 

 

46.34

46.34

46.34

42.03

8.90

18.13

 

 

 

7.24

 

 

 

 

I

Đất cơ sở y tế (01 dự án)

 

 

 

0.30

0.30

0.30

 

 

 

 

 

 

0.30

 

 

 

 

1

Khu đất 0,3ha tại phường Phước Nguyên, TPBR

UBND TPBR

Phường Phước Nguyên

Xây dựng bệnh viện Mắt

0.30

0.30

0.30

 

 

 

 

 

 

0.30

Chủ trương đấu giá

Đất NN quản lý

Thu hồi đấu giá

 

II

Đất giao thông (16 dự án)

 

 

 

18.99

18.99

18.99

18.30

5.70

 

 

 

 

0.92

 

 

 

 

1

Chỉnh trang kiến trúc cầu Cỏ Mây

Ban QLDA CN DD&CN tỉnh

P. Trung- TP. BR và P.12- TP.VT

Đất giao thông

0.23

0.23

0.23

0.23

 

 

 

 

 

0.23

QĐ số 3151/QĐ- UBND ngày 30/01/2017 của UBND tỉnh v/v phê duyệt dự án đầu tư

Đất của dân

Ngân sách tỉnh

 

2

Bến xe khách tại thành phố Bà Rịa

Công ty TNHH Thành Công

Phường Long Hương

Xây dựng bến xe

3.00

3.00

3.00

3.00

1.50

 

 

 

 

 

Thông báo số 207/TB-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh

Đất NN quản lý và hộ dân

Doanh nghiệp

 

3

Đường Nguyễn Hữu Cảnh nối dài (thuộc dự án 20km nội thị)

UBND TPBR (Ban QLDA 1)

Xã Tân Hưng

Đất giao thông

3.60

3.60

3.60

3.60

3.60

 

 

 

 

 

QĐ phê duyệt dự án đầu tư số 3019/QĐ- UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh

Đất dân

Ngân sách tỉnh

 

4

Đường Quy hoạch N2 (thuộc dự án 20km nội thị)

UBND TPBR (Ban QLDA 1)

Xã Tân Hưng

Đất giao thông

1.05

1.05

1.05

1.05

0.40

 

 

 

 

 

QĐ phê duyệt dự án đầu tư số 3019/QĐ- UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh

Đất dân và đất NNQL

Ngân sách tỉnh

 

5

Đường Quy hoạch số 69 (thuộc dự án 20km nội thị)

UBND TPBR (Ban QLDA 1)

Xã Hoà Long

Đất giao thông

1.70

1.70

1.70

1.70

 

 

 

 

 

 

QĐ phê duyệt dự án đầu tư số 3019/QĐ- UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh

Đất dân và đất NNQL

Ngân sách tỉnh

 

6

Đưuòng Quy hoạch số 73 (thuộc dự án 20km nội thị)

UBND TPBR (Ban QLDA 1)

Xã Hoà Long

Đất giao thông

2.50

2.50

2.50

2.50

 

 

 

 

 

 

QĐ phê duyệt dự án đầu tư số 3019/QĐ- UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh

Đất dân và đất NNQL

Ngân sách tỉnh

 

7

Đưuòng Quy hoạch số 5 (thuộc dự án 20km nội thị)

UBND TPBR (Ban QLDA 1)

Xã Long Phước

Đất giao thông

1.70

1.70

1.70

1.70

 

 

 

 

 

 

QĐ 3026/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UB tỉnh phê duyệt dự án đầu tư

Hộ gia đình, cá nhân

Ngân sách tỉnh

 

8

Đưuòng Quy hoạch số 7 (thuộc dự án 20km nội thị)

UBND TPBR (Ban QLDA 1)

Xã Long Phước

Đất giao thông

0.50

0.50

0.50

0.50

 

 

 

 

 

 

QĐ 3026/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UB tỉnh phê duyệt dự án đầu tư

Hộ gia đình, cá nhân

Ngân sách tỉnh

 

9

Đường Quy hoạch số 12 (thuộc dự án 20km nội thị)

UBND TPBR (Ban QLDA 1)

Xã Long Phước

Đất giao thông

1.20

1.20

1.20

1.20

 

 

 

 

 

 

QĐ 3026/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UB tỉnh phê duyệt dự án đầu tư

Hộ gia đình, cá nhân

Ngân sách tỉnh

 

10

Đường Chu Văn An nối dài, phường Long Tâm

UBND TPBR (Ban QLDA 2)

Phường Long Tâm

Đất giao thông

0.16

0.16

0.16

0.10

 

 

 

 

 

0.06

QĐ số 68/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND TPBR

Đất Nhà nước + đất dân

Ngân sách TP

 

11

Đường Trần Quang Diệu, phường Long Toàn

UBND TPBR (Ban QLDA 2)

Phường Long Toàn

Đất giao thông

2.00

2.00

2.00

1.55

 

 

 

 

 

0.45

QĐ số 68/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND TPBR

Đất Nhà nước + đất dân

Ngân sách TP

 

12

Đường Thái Văn Lung

UBND TPBR (Ban QLDA 2)

Phường Phước nguyên

Đất giao thông

0.10

0.10

0.10

0.05

 

 

 

 

 

0.05

QĐ số 68/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND TPBR

Đất NN quản lý

Ngân sách TP

 

13

Đường Nguyễn Văn Trỗi (đoạn từ Nguyễn Tất Thành đến Trần Huy Liệu)

UBND TPBR (Ban QLDA 2)

Phường Phước Nguyên

Đất giao thông

0.10

0.10

0.10

0.05

 

 

 

 

 

0.05

QĐ số 68/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND TPBR

Đất NN quản lý

Ngân sách TP

 

14

Đường Phạm Văn Huy (đoạn từ Điện Biên Phủ đến Lý Thái Tổ)

UBND TPBR (Ban QLDA 2)

Phường Long Toàn

Đất giao thông

0.10

0.10

0.10

0.05

 

 

 

 

 

0.05

QĐ số 68/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND TPBR

Đất NN quản lý

Ngân sách TP

 

15

Đường Nguyễn Văn Cừ nối dài (CMT8 - Trường Chinh)

Cty CP ĐT Danh Khôi Holdings

Long Toàn

giao thông

1.00

1.00

1.00

1.00

0.20

 

 

 

 

 

Công văn số 2105/UBND-VP ngày 28/11/2013 của UBND TPBR

Hộ gia đình cá nhân

Doanh nghiệp

 

16

Đường Nguyễn Mạnh Hùng (đoạn từ Nguyễn Văn Cừ vào Trường THCS Long Toàn)

UBND TPBR (Ban QLDA 2)

Phường Long Toàn

Đất giao thông

0.05

0.05

0.05

0.02

 

 

 

 

 

0.03

QĐ số 68/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND TPBR

Đất NN quản lý

Ngân sách TP

 

III

Đất cơ sở tôn giáo (01 dự án)

 

 

 

0.05

0.05

0.05

0.04

 

 

 

 

 

0.01

 

 

 

 

1

Đền thánh Đa Minh

Giáo xứ Dũng Lạc

Phường Phước Nguyên

Đất cơ sở tôn giáo

0.05

0.05

0.05

0.04

 

 

 

 

 

0.01

Thông báo KL số 1050/TB-UBND ngày 29/8/2018 của UBND TPBR

Đất NNQL và đất dân

Tổ chức tôn giáo

 

IV

Đất ở (13 dự án)

 

 

 

8.86

8.86

8.86

5.55

3.20

 

 

 

 

6.01

 

 

 

 

1

Chung cư tái định cư H20 (khu Đông QL56 TP. Bà Rịa)

Ban QLDA CN DD&CN

Phường Phước Nguyên

Xây dựng chung cư TĐC H20

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

1.00

QĐ số 381/QĐ- UBND ngày 03/3/2018 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư

Đất NN quản lý

Ngân sách tỉnh

 

2

Tái định cư phường Long Tâm

UBND TPBR (Ban QLDA 2)

Phường Long Tâm

Xây dựng khu TĐC

1.60

1.60

1.60

1.60

 

 

 

 

 

1.60

QĐ số 68/QĐ-UBND ngày 09/01/2018; QĐ số 3406/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND TPBR

Đất NN quản lý

Ngân sách TP

 

3

Tái định cư phường Long Tâm (Gò Cát còn lại)

UBND TPBR (Ban QLDA 2)

Phường Long Tâm

Xây dựng khu TĐC

0.75

0.75

0.75

0.75

0.10

 

 

 

 

 

QĐ số 68/QĐ-UBND ngày 09/01/2018; QĐ số 3406/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND TPBR

Đất NN quản lý (Tờ 06, thửa 10)

Ngân sách TP

 

4

Tái định cư Gò Tiều xã Long Phước

UBND TPBR (Ban QLDA 2)

Xã Long Phước

Xây dựng khu TĐC

2.10

2.10

2.10

2.10

2.10

 

 

 

 

 

QĐ số 68/QĐ-UBND ngày 09/01/2018; QĐ số 3406/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND TPBR

Đất NN quản lý

Ngân sách TP

 

5

Tái định cư phường Kim Dinh (đường Nguyễn An Ninh Trường Phan Bội Châu Cũ)

UBND TPBR (Ban QLDA 2)

Phường Kim Dinh

Xây dựng khu TĐC

0.47

0.47

0.47

 

 

 

 

 

 

0.47

QĐ số 68/QĐ-UBND ngày 09/01/2018; QĐ số 3406/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND TPBR

Đất NN quản lý

Ngân sách TP

 

6

Tái định cư phường Long Hương (đường Nguyễn Cư Trinh Bên hông Đoàn ca múa nhạc Tỉnh)

UBND TPBR (Ban QLDA 2)

Phường Long Hương

Xây dựng khu TĐC

0.33

0.33

0.33

 

 

 

 

 

 

0.33

QĐ số 68/QĐ-UBND ngày 09/01/2018; QĐ số 3406/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND TPBR

Đất NN quản lý

Ngân sách TP

 

7

Tái định cư phường Long Hương (đường Trần Xuân Soạn)

UBND TPBR (Ban QLDA 2)

Phường Long Hương

Xây dựng khu TĐC

0.20

0.20

0.20

 

 

 

 

 

 

0.20

QĐ số 68/QĐ-UBND ngày 09/01/2018; QĐ số 3406/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND TPBR

Đất NN quản lý

Ngân sách TP

 

8

Tái định cư phường Phước Nguyên (đường Ng.Thị Minh Khai)

UBND TPBR (Ban QLDA 2)

Phường Phước Nguyên

Xây dựng khu TĐC

0.08

0.08

0.08

 

 

 

 

 

 

0.08

QĐ số 68/QĐ-UBND ngày 09/01/2018; QĐ số 3406/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND TPBR

Đất NN quản lý

Ngân sách TP

2019

9

Tái định cư phường Phước Hiệp (đường Nguyễn Văn Linh)

UBND TPBR (Ban QLDA 2)

Phường Phước Hiệp

Xây dựng khu TĐC

0.33

0.33

0.33

 

 

 

 

 

 

0.33

QĐ số 68/QĐ-UBND ngày 09/01/2018; QĐ số 3406/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND TPBR

Đất NN quản lý

Ngân sách TP

 

10

Tái định cư phường Phước Trung (đường Bạch Đằng)

UBND TPBR (Ban QLDA 2)

Phường Phước Trung

Xây dựng khu TĐC

0.10

0.10

0.10

 

 

 

 

 

 

0.10

QĐ số 68/QĐ-UBND ngày 09/01/2018; QĐ số 3406/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND TPBR

Đất NN quản lý

Ngân sách TP

 

11

Tái định cư phường Long Toàn (đường Phạm Hùng)

UBND TPBR (Ban QLDA 2)

Phường Long Toàn

Xây dựng khu TĐC

0.10

0.10

0.10

 

 

 

 

 

 

0.10

QĐ số 68/QĐ-UBND ngày 09/01/2018; QĐ số 3406/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND TPBR

Đất NN quản lý

Ngân sách TP

 

12

Tái định cư phường Long Hương (Đoạn đường Võ Ngọc Chấn đến Nguyễn Hữu Cảnh)

UBND TPBR (Ban QLDA 2)

Phường Long Hương

Xây dựng khu TĐC

1.10

1.10

1.10

1.10

1.00

 

 

 

 

1.10

QĐ số 68/QĐ-UBND ngày 09/01/2018; QĐ số 3406/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND TPBR

Đất NN quản lý

Ngân sách TP

 

13

Tái định cư phường Kim Dinh (đường Rạch Gầm-Xoài Mút)

UBND TPBR (Ban QLDA 2)

Phường Kim Dinh

Xây dựng khu TĐC

0.70

0.70

0.70

 

 

 

 

 

 

0.70

QĐ số 68/QĐ-UBND ngày 09/01/2018; QĐ số 3406/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND TPBR

Đất NN quản lý

Ngân sách TP

 

V

Đất thủy lợi (01 dự án)

 

 

 

18.13

18.13

18.13

18.13

 

18.13

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kiên cố hóa kênh mương xã Long Phước

Ban QLDA CN NN&PTNT

Xã Long Phước

Đất thủy lợi (kiên cố hóa kênh mương)

18.13

18.13

18.13

18.13

 

18.13

 

 

 

 

QĐ số 2837/QĐ- UBND ngày 11/10/2018 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư

Đất NN; Đất dân

Ngân sách tỉnh

 

*

HUYỆN CHÂU ĐỨC TỔNG: 26 DỰ ÁN

 

 

 

445.68

380.14

371.48

366.07

1.64

1.46

 

 

 

15.27

 

 

 

 

A

Các công trình, dự án chuyển tiếp: 17 dự án

 

 

 

431.32

365.78

362.54

353.83

0.20

1.46

 

 

 

13.15

 

 

 

 

I

Đất cơ sở giáo dục (02 dự án)

 

 

 

1.86

1.86

1.86

1.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trường tiểu học Trần Phú xã Suối Rao

UBND huyện Châu Đức

Suối Rao

Đất giáo dục

0.997

0.997

0.997

0.997

 

 

 

 

 

 

QĐ số 2573/QĐ- UBND ngày 08/9/2017 của UBND tỉnh v/v phê duyệt dự án đầu tư

Đất của dân

Ngân sách tỉnh

NQ số 38/NQ- HĐND ngày 09/12/2017

2

Trường THCS xã Kim Long

UBND huyện Châu Đức

Kim Long

Đất giáo dục

0.86

0.86

0.86

0.86

 

 

 

 

 

 

Văn bản số 339/HĐND-VP ngày 13/9/2017 của HĐND tỉnh v/v phê duyệt chủ trương đầu tư

Đất của dân

Ngân sách tỉnh

NQ số 38/NQ- HĐND ngày 09/12/2017

II

Đất giao thông (07 dự án)

 

 

 

39.33

22.89

22.89

19.78

0.20

 

 

 

 

3.11

 

 

 

 

1

Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 52 (địa bàn huyện Châu Đức)

Ban QLDA ĐTXD

xã Đá Bạc (Châu Đức) và xã Hòa Long, Long Phước (Bà Rịa)

Đất giao thông

16.00

0.86

0.86

0.58

 

 

 

 

 

0.28

QĐ số 3019/QĐ- UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh v/v phê duyệt dự án đầu tư

Đất của dân

Ngân sách tỉnh

NQ 12/NQ- HĐND ngày 20/7/2018

2

Đường Trần Hưng Đạo nối dài

Ban QLDA ĐTXD

TT Ngãi Giao, Bình Ba

Đất phát triển hạ tầng

8.20

8.20

8.20

8.20

 

 

 

 

 

 

QĐ số 3338/QĐ- UNBD ngày 03/7/2017 của UBND huyện Châu Đức phê duyệt dự án đầu tư

Đất tổ chức và đất của dân

Ngân sách huyện

NQ số 38/NQ- HĐND ngày 09/12/2017

3

Đường Bình Ba - Bình Trung

UBND huyện Châu Đức

Bình Ba, Bình Trung

Đất phát triển hạ tầng

8.20

8.20

8.20

8.20

0.20

 

 

 

 

 

QĐ số 1689/QĐ- UBND ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh v/v phê duyệt dự án đầu tư

Đất tổ chức và đất của dân

Ngân sách tỉnh

NQ số 38/NQ- HĐND ngày 09/12/2017

4

Cải tạo Đường Bình Ba - Suối Lúp

Ban QLDA ĐTXD

Bình Ba

Đất phát triển hạ tầng

5.06

5.06

5.06

2.53

 

 

 

 

 

2.53

QĐ số 5236/QĐ- UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Châu Đức v/v phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật

Đất tổ chức và đất của dân

Ngân sách huyện

NQ số 38/NQ- HĐND ngày 09/12/2017

5

Cải tạo Đường số 4 nội ô thị trấn Ngãi Giao

Ban QLDA ĐTXD

thị trấn Ngãi Giao

Đất phát triển hạ tầng

1.60

0.30

0.30

 

 

 

 

 

 

0.30

Văn bản số 90/HĐND-VP ngày 12/10/2017 của HĐND huyện Châu Đức v/v QĐ chủ trương đầu tư

Đất NN

Ngân sách huyện

NQ số 38/NQ- HĐND ngày 09/12/2017

6

Xây dựng cầu Sông Cầu tổ 26 xã Nghĩa Thành

Ban QLDA ĐTXD

Nghĩa Thành

Đất phát triển hạ tầng

0.13

0.13

0.13

0.13

 

 

 

 

 

 

QĐ số 5197/QĐ- UBND ngày 24/10/2017 của UBND huyện Châu Đức v/v phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật

Đất của dân

Ngân sách huyện

NQ số 38/NQ- HĐND ngày 09/12/2017

7

Xây dựng cầu Sông Cái xã Nghĩa Thành

Ban QLDA ĐTXD

Nghĩa Thành

Đất phát triển hạ tầng

0.14

0.14

0.14

0.14

 

 

 

 

 

 

QĐ số 5196/QĐ- UBND ngày 24/10/2017 của UBND huyện Châu Đức phê duyệt Báo cáo KTKT

Đất của dân

Ngân sách huyện

NQ số 38/NQ- HĐND ngày 09/12/2017

III

Đất thủy lợi (03 dự án)

 

 

 

69.70

20.60

20.60

15.00

 

1.46

 

 

 

6.80

 

 

 

 

1

Kênh nội đồng Hồ chứa nước Sông Ray

Ban QLDA CN NN&PTNT

Xã Suối Rao, Đá Bạc

Đất thủy lợi

61.70

12.60

12.60

12.60

 

1.46

 

 

 

 

QĐ số 830/QĐ- UBND ngày 22/4/2014 của UBND tỉnh v/v phê duyệt dự án đầu tư

Đất NN quản lý; Đất của dân

Vốn tín dụng ưu đãi

NQ số 38/NQ- HĐND ngày 09/12/2017

2

Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Suối Sao

Ban QLDA CN NN&PTNT

Xã Quảng Thành

Đất thủy lợi

6.80

6.80

6.80

1.20

 

 

 

 

 

5.60

QĐ số 2316/QĐ- UBND ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

Đất Nhà nước + đất dân

Ngân sách tỉnh

NQ số 38/NQ- HĐND ngày 09/12/2017

3

Xây lại mới tràn xả lũ công trình Hồ chứa nước Gia Hoét 1

Ban QLDA CN NN&PTNT

Xã Quảng Thành

Đất thủy lợi

1.20

1.20

1.20

1.20

 

 

 

 

 

1.20

QĐ số 1401/QĐ- UBND ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư

Đất Nhà nước + đất dân

Ngân sách tỉnh

NQ số 38/NQ- HĐND ngày 09/12/2017

IV

Đất năng lượng (03 dự án)

 

 

 

1.25

1.25

1.25

1.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường dây 110kV mạch 2 từ trạm 220kV Hàm Tân 2 - Xuyên Mộc - Bà Rịa

- Trạm 220kV Châu Đức

Tổng công ty Điện lực miền Nam

Xã Suối Rao, Đá Bạc, Bình Ba

Đất năng lượng

0.56

0.56

0.56

0.56

 

 

 

 

 

 

QĐ số 4694/QĐ-BTC ngày 01/12/2016 của Bộ Công thương phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2016-2025

Đất dân

Doanh nghiệp

NQ số 38/NQ- HĐND ngày 09/12/2017

2

Các lộ ra 110kV và Trạm biến áp 220kV Châu Đức

Tổng công ty Điện lực miền Nam

Xã Suối Nghệ, Bình Ba

Đất năng lượng

0.62

0.62

0.62

0.62

 

 

 

 

 

 

QĐ số 4694/QĐ-BTC ngày 01/12/2016 của Bộ Công thương

Đất dân

Doanh nghiệp

NQ số 38/NQ- HĐND ngày 09/12/2017

3

Đường dây 110kV Hàm Tân 2 - Tân Đức - Ngãi Giao

Tổng công ty Điện lực miền Nam

TT. Ngãi Giao

Đất năng lượng

0.07

0.07

0.07

0.07

 

 

 

 

 

 

QĐ số 4694/QĐ-BTC ngày 01/12/2016 của Bộ Công thương

Đất dân

Doanh nghiệp

NQ số 38/NQ- HĐND ngày 09/12/2017

V

Đất ở (01 dự án)

 

 

 

3.53

3.53

0.29

0.29

 

 

 

 

 

3.24

 

 

 

 

1

Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Kim Long

Phòng Kinh tế-Hạ tầng

Xã Kim Long

Xây dựng HTKT khu TĐC

3.53

3.53

0.29

0.29

 

 

 

 

 

3.24

QĐ số 3559/QĐ- UBND ngày 11/7/2014 của UBND huyện Châu Đức phê duyệt DAĐT

Đất Nhà nước + đất dân

Ngân sách huyện

NQ số 38/NQ- HĐND ngày 09/12/2017

VI

Đất nông nghiệp khác (01 dự án)

 

 

 

315.65

315.65

315.65

315.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Lập Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNUDCNC)

UBND tỉnh

Xã Xuân Sơn

Kêu gọi đầu tư NUDCN C

315.65

315.65

315.65

315.65

 

 

 

 

 

 

Đề án 04-ĐA/TU ngày 28/7/2017 của Tỉnh ủy ngày 28/7/2017; Tờ trình số 338/TTr-SNN- NVTH của Sở NN & PTNT ngày 31/8/2017

Đất của Công ty CP cao su Bà Rịa

Doanh nghiệp

NQ số 38/NQ- HĐND ngày 09/12/2017

B

Các công trình, dự án đăng ký mới: 09 dự án

 

 

 

14.37

14.37

8.94

12.24

1.44

 

 

 

 

2.12

 

 

 

 

I

Đất giao thông (03 dự án)

 

 

 

8.13

8.13

8.13

7.75

1.44

 

 

 

 

0.37

 

 

 

 

1

Cải tạo đường vào trung tâm y tế huyện Châu Đức

Ban QLDA ĐTXD

Ngãi Giao, Bình Giã

Đất giao thông

4.40

4.40

4.40

4.03

1.44

 

 

 

 

0.37

QĐ số 6579/QĐUBND ngày 25/12/2017 của UBND huyện Châu Đức

Đất tổ chức + đất dân

Ngân sách tỉnh

 

2

Cải tạo, nâng cấp đường vào Trường tiểu học Sông Cầu xã Nghĩa Thành

Ban QLDA ĐTXD

Xã Nghĩa Thành

Đất giao thông

1.125

1.125

1.125

1.13

 

 

 

 

 

 

QĐ số 1295/QĐ- UBND ngày 22/05/2018 phê duyệt TKBVTC-DT xây dựng

Đất tổ chức + đất dân

Ngân sách huyện

 

3

Đường Suối Rao Long Tân

Ban QLDA ĐTXD

Suối Rao

Đất giao thông

2.60

2.60

2.60

2.60

 

 

 

 

 

 

QĐ số 2518/QĐ- UBND ngày 25/6/2018 của UBND huyện Châu Đức phê duyệt dự án đầu tư

Đất tổ chức

Ngân sách huyện

 

II

Đất thuỷ lợi (04 dự án)

 

 

 

1.09

1.09

0.08

0.08

 

 

 

 

 

1.01

 

 

 

 

1

Sữa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Suối Đôi 1

Ban QLDA CN NN&PTNT

Xã Kim Long

Đảm bảo an toàn cho công trình

0.85

0.85

0.04

0.04

 

 

 

 

 

0.81

QĐ số 3568/QĐ- UBND ngày 22/12/2017 v/v giao chỉ tiêu phát triển và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018

Đất Nhà nước + đất dân

Ngân sách tỉnh

 

2

Sữa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Gia Hoét 2

Ban QLDA CN NN&PTNT

Xã Quảng Thành

Đảm bảo an toàn cho công trình;

0.24

0.24

0.04

0.04

 

 

 

 

 

0.20

QĐ số 3568/QĐ- UBND ngày 22/12/2017 giao chỉ tiêu phát triển và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018

Đất Nhà nước + đất dân

Ngân sách tỉnh

 

3

Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Kim Long

Ban QLDA CN NN&PTNT

Xã Kim Long

Đất thủy lợi

4.20

4.20

4.20

0.04

 

 

 

 

 

4.16

QĐ số 3058/QĐ- UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư;

 

 

 

4

Hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực xã Phước Tân, xã Hòa Bình huyện Xuyên Mộc

Trung tâm QLKTCT Thủy lợi

Xã Sơn Bình

Đất thủy lợi

58.51

0.36

0.36

0.36

0.36

 

 

 

 

 

QĐ số 1658/QĐ- UBND ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh v/v phê duyệt dự án đầu tư;

Đất của dân

Ngân sách tỉnh

 

III

Đất cơ sở giáo dục (01 dự án)

 

 

 

0.7

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

0.7

 

 

 

 

1

Trường mầm non Sao Sáng xã Xà Bang

UBND huyện Châu Đức

Xà Bang

Đất giáo dục

0.70

0.70

0.70

 

 

 

 

 

 

0.70

QĐ số 3007/QĐ- UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh v/v phê duyệt dự án

Đất tổ chức

Ngân sách tỉnh

 

IV

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (01 dự án)

 

 

 

4.45

4.45

0.04

4.41

 

 

 

 

 

0.04

 

 

 

 

1

Dự án xây dựng Nhà máy nước Sông Ray

Trung tâm Nước sạch và VSMT NT

Xã Sơn Bình

Xây dựng Nhà máy cấp nước Sông Ray

4.45

4.45

0.04

4.41

 

 

 

 

 

0.04

QĐ số 2073/QĐ- UBND ngày 03/10/2013 của UBND Tỉnh về phê duyệt dự án đầu tư

Đất Nhà nước + đất dân

Ngân sách tỉnh

 

*

HUYỆN LONG ĐIỀN, TỔNG: 37 DỰ ÁN

 

 

 

440.91

269.72

269.72

53.92

23.57

0.13

2.44

 

 

183.55

 

 

 

 

A

Các công trình, dự án chuyển tiếp: 33 dự án

 

 

 

362.05

196.06

196.06

28.36

9.69

0.13

0.13

 

 

144.84

 

 

 

 

I

Đất giao thông (7 dự án)

 

 

 

236.44

114.04

114.04

18.01

0.59

0.08

 

 

 

93.57

 

 

 

 

1

Đường QH số 7 Thị trấn Long Hải (bổ sung đoạn xã Phước Hưng)

UBND huyện

TT. Long Hải, xã Phước Hưng

Đường giao thông

0.08

0.08

0.08

 

0.03

 

 

 

 

0.02

Văn bản thỏa thuận địa điểm số 1325/UBND-VP ngày 04/3/2014 của UBND tỉnh

Nhà nước + Hộ dân

Ngân sách tỉnh

 

2

Sửa chữa, cải tạo các vị trí mất an toàn giao thông tại 08 tuyến đường trên địa bàn tỉnh

Ban QLDA CN Giao thông tỉnh

Xã An Ngãi, xã Tam Phước

Giao thông

0.53

0.53

0.53

 

0.06

0.08

 

 

 

0.39

 

- QĐ số 2286/QĐ- UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư

Nhà nước + Hộ dân

Ngân sách tỉnh

 

3

Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại Cửa Lấp, xã Phước Tỉnh

Ban QLDA CN NN & PTNT

Xã Phước Tỉnh

Neo đậu tránh trú bão

131.40

9.00

9.00

4.00

 

 

 

 

 

5.00

QĐ số 3657/QĐ-UB ngày 29/10/2009 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư

Nhà nước + Hộ dân

NSTW và NS tỉnh

 

4

Cải tạo, mở rộng đường ven biển đoạn từ cầu Cửa Lấp đến ngã 3 Lò Vôi

UBND huyện

Xã P. Hưng - Phước Tỉnh

Đường giao thông

13.48

13.48

13.48

3.48

 

 

 

 

 

10.00

QĐ số 2275/QĐ- UBND ngày 24/10/2012 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư

Nhà nước + Hộ dân

Ngân sách tỉnh

 

5

Hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, chế biến và lưu thông muối trên địa bàn tỉnh BRVT, thị trấn Long Điền và xã An Ngãi

Ban QLDA CN NN & PTNT

Thị Trấn Long Điền và xã An Ngãi

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật thủy lợi, giao thông và cấp điện

14.00

14.00

14.00

10.53

0.5

 

 

 

 

2.97

QĐ số 2518/QĐ- UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư ; QĐ số 1175/QĐ-UBND ngày 09/6/2014 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư

Đất dân + Đất nhà nước

Ngân sách tỉnh

 

6

Đường QH số 14 thị trấn Long Hải, huyện Long Điền

UBND huyện

TT Long Hải

Đường giao thông

1.95

1.95

1.95

 

 

 

 

 

 

0.19

QĐ phê duyệt dự án số 2376/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND tỉnh

Nhà nước và hộ dân

Ngân sách tỉnh

 

7

Nâng cấp, mở rộng Cảng cá Tân Phước

Ban QLDA CN NN & PTNT

Xã Phước Tỉnh

Đất hạ tầng giao thông

75.00

75.00

75.00

 

 

 

 

 

 

75.00

Văn bản số 7438/UBND-VP ngày 02/10/2015 của UBND tỉnh giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trung hạn 2015-2020

Nhà nước và hộ dân

Ngân sách tỉnh

 

II

Đất thủy lợi ( 02 dự án )

 

 

 

37.63

37.63

37.63

 

 

 

0.13

 

 

37.5

 

 

 

 

1

Nạo vét Hồ Bút Thiền, xã Tam Phước

 

Xã Tam Phước

Thủy lợi

37.50

37.50

37.50

 

 

 

 

 

 

37.50

Văn bản số 6289/UBND-VP ngày 09/8/2016 của UBND tỉnh khảo sát, đo đạc, cắm mốc giới phạm vi vùng phụ cận, hành lang bảo vệ và lòng hộ công trình thủy lợi hồ Bút Thiền.

Nhà nước và hộ dân

Doanh nghiệp

 

2

Các bể chứa nước dung tích trên 200m3 thuộc lâm phần BQL Rừng phòng hộ

Ban QLDA CN NN & PTNT

TT L.Hải, xã Tam Phước, xã An Ngãi

Thủy lợi

0.13

0.13

0.13

 

 

 

0.13

 

 

 

QĐ số 3011/QĐ- UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư

Nhà nước

Ngân sách tỉnh

 

III

Đất giáo dục - đào tạo ( 05 dự án )

 

 

 

3.41

3.41

3.41

0.81

0.10

0.05

 

 

 

1.85

 

 

 

 

1

Mở rộng Trường Tiểu học Phạm Ngũ Lão, thị trấn Long Hải

UBND huyện

thị trấn Long Hải

Giáo dục

0.07

0.07

0.07

 

 

 

 

 

 

0.07

VB số 9828/UBND- VP ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh về chủ trương chuẩn bị đầu tư

Đất dân

Ngân sách tỉnh

 

2

Trường Mầm non Long Điền 3 (phần bổ sung)

UBND huyện

thị trấn Long Điền

Giáo dục

0.05

0.05

0.05

 

 

0.05

 

 

 

 

Văn bản thỏa thuận địa điểm số 6599/UBND-VP ngày 11/9/2014 của UBND tỉnh

Đất dân

Ngân sách tỉnh

 

3

Trường Mầm non xã An Ngãi

UBND huyện

xã An Ngãi

Giáo dục

0.70

0.70

0.70

 

0.10

 

 

 

 

 

QĐ phê duyệt dự án số 1580/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của UBND tỉnh

Nhà nước

Ngân sách tỉnh

 

4

Trường Mẫu giáo Long Hải 4

UBND huyện

Long Hải

Giáo dục

0.81

0.81

0.81

0.81

 

 

 

 

 

 

QĐ phê duyệt dự án số 1484/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh

Nhà nước

Ngân sách tỉnh

 

5

Trường THPT Phước Tỉnh

Ban QLDA CN DD và CN tỉnh

Phước Tỉnh

Giáo dục

1.78

1.78

1.78

 

 

 

 

 

 

1.78

Công văn số 338/HĐND-VP ngày 13/9/2017 của HĐND tỉnh v/v QĐ chủ trương đầu tư dự án

Nhà nước

Ngân sách tỉnh

 

IV

Đất năng lượng ( 01 dự án )

 

 

 

0.75

0.75

0.75

0.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trạm biến áp 110kV Long Điền và đường dây đấu nối, xã An Ngãi

Ban QLDA Điện lực miền Nam

xã An Ngãi

Tăng cường nguồn cung cấp điện

0.75

0.75

0.75

0.75

 

 

 

 

 

 

QĐ số 2237/QĐ- EVN ngày 19/9/2014 của Tổng công ty Điện lực Miền Nam v/v phê duyệt dự án đầu tư công trình.

đất nhà nước + Hộ dân

Ngân sách

 

V

Đất trụ sở cơ quan (05 dự án)

 

 

 

0.91

0.91

0.91

0.05

 

 

 

 

 

0.86

 

 

 

 

1

Trụ sở Ban ấp An Phước

UBND Huyện

Xã An Ngãi

Trụ sở, cơ quan

0.03

0.03

0.03

0.03

 

 

 

 

 

 

Văn bản số 3666/UBND-VP ngày 21/8/2015 của UBND huyện Long Điền di dời địa điểm xây dựng trụ sở Ban ấp An Phước

Nhà nước

Ngân sách huyện

 

2

Xây dựng Nhà quản lý kè Phước Tỉnh

Ban QLDA CN NN và PTNT

xã Phước Tỉnh

Xây dựng nhà quản lý bảo vệ công trình

0.06

0.06

0.06

 

 

 

 

 

 

0.06

QĐ số 2511/QĐ- UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình

Nhà nước

Ngân sách tỉnh

 

3

Trụ sở Tòa án nhân dân huyện

TAND tỉnh

TT Long Điền

Trụ sở cơ quan

0.50

0.50

0.50

 

 

 

 

 

 

0.50

QĐ số 3464/QĐ- UBND ngày 27/9/2005 của UBND tỉnh về thu hối 0,79ha đất tại thị trấn Long Điền.

Nhà nước + Hộ dân

TW

 

4

Trụ sở Chi cục Thi hành án huyện

Chi cục THA dân sự huyện

TT Long Điền

Trụ sở cơ quan

0.30

0.30

0.30

 

 

 

 

 

 

0.30

QĐ số 3464/QĐ- UBND ngày 27/9/2005 của UBND tỉnh về thu hối 0,79ha đất tại thị trấn Long Điền.

Nhà nước + Hộ dân

TW