Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 37/NQ-HĐND năm 2018 thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Số hiệu: 37/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Tấn Tuân
Ngày ban hành: 06/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/NQ-ND

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

V VIC THÔNG QUA DANH MC CÁC D ÁN CHUYN MC ĐÍCH S DNG ĐẤT TRNG LÚA SANG MC ĐÍCH KHÁC TRONG NĂM 2019 TRÊN ĐA BÀN TNH KHÁNH HÒA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Xét các Tờ trình số 11765/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2018, 12198/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2018, Công văn số 12293/UBND-XDNĐ ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 115/BC-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2018 ca Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng a sang mục đích khác trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như sau:

Tổng số: 38 dự án với tổng diện tích là 26,551 ha. Trong đó:

1. Dự án sử dụng vốn ngân sách: 35 dự án với tổng diện tích 25,031 ha.

2. Dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách: 03 dự án với tổng diện tích 1,52 ha.

(Đính kèm danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thưng vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ban Thường vụ Tỉnh y;
- Đoàn ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- VP.Tnh ủy, các ban Đảng;
- VP.HĐND tỉnh, VP.UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, Khánh.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Tuân

 

DANH MỤC

CÁC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA SANG MỤC ĐÍCH KHÁC TRONG NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT

Tên công trình, dự án

Tổng diện tích dán (ha)

Trong đó

Địa điểm thực hiện

Diện tích đất trồng lúa (ha)

Diện tích đất rừng phòng hộ (ha)

A. DỰ ÁN SỬ DNG VỐN NGÂN SÁCH

48,81

25,031

 

 

I

Thành phố Nha Trang

 

1

Đường D25 kết nối giao thông đường Võ Nguyên Giáp với đường 23 tháng 10

3,30

1,65

 

Xã Vĩnh Trung

2

Đường D30 kết nối giao thông đường Võ Nguyên Giáp với đường 23 tháng 10

1,70

0,17

 

Xã Vĩnh Hiệp

3

Mở mới đường Quốc lộ 1 đi cầu Bến Miễu - đoạn QL 1 đến Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động E23

7,20

4,20

 

Các xã: Vĩnh Ngọc, Vĩnh Phương

II

Thị xã Ninh Hòa

 

4

Nâng cấp mở rng đường liên xóm TDP Thuận Lợi (từ nhà ông Túc đến nhà ông Đào)

0,07

0,03

 

Phường Ninh Hà

5

Đường liên xã Bình - Quang - Hưng (đoạn từ ngã 3 Phong Ấp đến cầu Sấu Ninh Quang)

0,6

0,19

 

Các xã: Ninh Bình, Ninh Quạng

6

M rng và phc hồi tuyến đường từ thôn Quang Vinh đi thôn Thạch Thành

0,19

0,10

 

Xã Ninh Quang

7

Xây dựng mới đường giao thông nội đng từ nhà bà May đến ruộng Máng

2,08

2,08

 

Xã Ninh Ích

8

Xây dựng mới đường giao thông nội đồng đoạn nhà ông Quang đến đường sắt

0,08

0,08

 

Xã Ninh Ích

9

Xây dựng mới đường giao thông từ miếu Đá Đen đến cầu Mê (giai đoạn 2)

0,08

0,02

 

Xã Ninh Ích

10

Nâng cấp kênh mương Đồng Lớn

0,20

0,20

 

Xã Ninh Tân

11

Nâng cấp kênh mương Mật Khu

0,20

0,20

 

Xã Ninh Tân

12

Khu trung tâm thể thao phường

0,88

0,52

 

Phường Ninh Hip

13

Phân lô đấu giá khu dân cư xã Ninh Sơn

0,85

0,85

 

Xã Ninh Sơn

14

Phân lô đấu giá khu dân cư thôn Đại Tập -Ninh Thân

0,53

0,53

 

Xã Ninh Thân

15

Phân lô đấu giá khu dân cư thôn Đại Mỹ -Ninh Thân

0,50

0,50

 

Xã Ninh Thân

16

Phân lô đấu giá khu dân cư xã Ninh Đông

2,37

1,59

 

Xã Ninh Đông

17

Phân lô đấu giá khu dân cư thôn Trường Lộc

0,08

0,08

 

Xã Ninh Hưng

18

Phân lô đấu giá khu dân cư thôn Vạn Thuận và thôn Ngọc Diêm

1,87

0,84

 

Xã Ninh Ích

19

Chỉnh trang đô thị (Khu dân cư đường 2/4 - đối diện quán cối xoay gió; Khu dân cư T dân phố 1 - đường vào trường tiểu học số 2; Khu dân cư Tổ dân phố 6)

0,28

0,25

 

Phường Ninh Hiệp

20

Phân lô đấu giá khu dân cư thôn Thuận Lợi

0,19

0,19

 

Phưng Ninh Hà

21

Mở rộng các tuyến Đường C1, B7, B6 và H2

0,19

0,10

 

Xã Ninh Thọ

22

Đường Sông Cạn (đoạn nối dài đến giáp đường 2-4)

1,20

1,13

 

Phường Ninh Hiệp

III

Huyện Diên Khánh

 

23

Đường vào khu sản xuất nông nghiệp ruộng Gò

0,20

0,20

 

Xã Diên Hòa

24

Đường từ nhà ông Nguyễn Bàng đến nhà bà Tống Thị Nhành

0,20

0,20

 

Xã Diên Hòa

25

Nâng cấp mở rộng Hương lộ 39- ĐT.653C (giai đoạn 2)

18,25

5,85

 

Các xã: Diên Hòa, Diên Lộc, Suối Tiên

26

Đưng từ khu tái đnh cư đến khu sản xuất của đồng bào dân tộc thôn Lỗ Gia

0,10

0,04

 

Xã Suối Tiên

27

Dự án sửa chữa, nâng cấp kênh tiêu KT1, KT2 (thuộc hệ thống kênh tiêu liên xã Diên Hòa- Diên Bình- Diên Lạc)

1,20

1,20

 

Các xã: Diên Hòa, Diên Bình, Diên Lạc

28

Kè mái chống sạt lở suối Dầu, đoạn qua thôn Hội Xương

1,33

0,03

 

Xã Suối Hiệp

29

Khu dân cư phân lô đấu giá Bà Cai

0,33

0,33

 

Xã Diên Thnh

30

Khu dân cư phân lô đu giá Diên Th

0,60

0,40

 

Xã Diên Thọ

IV

Huyện Vạn Ninh

 

31

Phân lô đấu giá điểm dân cư thôn Vĩnh Huề

0,09

0,09

 

Xã Vạn Phú

32

Phân lô đấu giá điểm dân cư số 4 thôn Tân Phước Bắc

0,86

0,86

 

Xã Vạn Phước

33

Nhà trưng bày sản phẩm Trm Hương

0,25

0,25

 

Xã Vạn Thắng

V

Huyện Khánh Sơn

 

34

Đường nối tiếp BTXM t ry ông Hạnh đến cổng bản suối Ka ró (giai đoạn 1)

0,61

0,007

 

Xã Sơn Trung

35

Kè suối Ty Lay đoạn qua cánh đng sản xuất mía tím thôn Hòn Dung

0,15

0,074

 

Xã Sơn Hiệp

B. DÁN SỬ DỤNG VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH

1,74

1,52

 

 

I

Thành phố Cam Ranh

 

1

Tiểu dự án cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp khu vực trung tâm huyện lỵ, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Khánh Hòa

0,12

0,02

 

Xã Cam Thịnh Đông, các phường: Cam Lộc, Cam Lợi, Ba Ngòi,

II

Huyện Diên Khánh

 

2

Tiểu dự án Cải tạo và phát trin lưới điện trung hạ áp khu vực trung tâm huyện lỵ, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa

0,14

0,02

 

Các xã: Diên An, Diên Toàn, Diên Thạnh

3

Cụm công nghiệp Diên Phú (bổ sung diện tích)

1,48

1,48

 

Xã Diên Phú

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 37/NQ-HĐND năm 2018 thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


383

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.233.139