Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 32/NQ-HĐND năm 2018 thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trong năm 2019 do thành phố Cần Thơ ban hành

Số hiệu: 32/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Phạm Văn Hiểu
Ngày ban hành: 07/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CÁC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA (DƯỚI 10HA) TRONG NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét Tờ trình số 153/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trong năm 2019; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trong năm 2019, cụ thể như sau:

1. Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2019 (có bao gồm chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa các trường hợp dưới 10 ha) (Kèm Phụ lục I).

2. Danh mục các dự án cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha). ( Kèm Phụ lục II).

Điều 2. Trách nhiệm thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, kỳ họp thứ mười thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Hiểu

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2019 (CÓ BAO GỒM CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA CÁC TRƯỜNG HỢP DƯỚI 10HA)
(Kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố)

STT

Tên công trình, dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm thực hiện

Tổng diện tích đất dự án (ha)

Diện tích đất đã thu hồi (ha)

Diện tích đất đăng ký thu hồi năm 2019 (ha)

Trong đó, diện tích đất trồng lúa (ha)

Vốn ngân sách

Vốn ngoài ngân sách

Thời gian thực hiện dự án

Ghi chú

Năm 2017

Năm 2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

I

Quận Ninh Kiều

 

 

203.13

 

 

65.07

9.47

 

 

 

 

1

Khu dân cư 91B - Giai đoạn 3

Công ty Cổ phần phát triển nhà Cần Thơ

Phường An Khánh

20.90

 

 

12.0

4.00

 

x

 

Áp dụng theo Khoản 60 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ

2

Khu đô thị mới STK An Bình, Nguyễn Văn Cừ, P.An Bình

Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư STK

Phường An Bình

10.5

 

10,5ha (chưa thu hồi đất)

5.0

 

 

Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của UBND TP (Chứng từ giao dịch ngày 04/12/2017 của Ngân hàng Vietcombank, số tiền ký quỹ 2,36 tỷ đồng)

 

Chuyển tiếp từ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND thành phố

3

Khu đô thị vui chơi giải trí tại Cồn Khương

Công ty CP Đầu tư phát triển Miền Nam

Phường Cái Khế

92.0

20 ha (chưa thu hồi đất)

10 ha (đã thu hồi đất 0,87ha)

9.13

 

 

Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 của UBND TPCT (02 Chứng từ giao dịch ngày 23/5/2017 và ngày 01/12/2017 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh TP. Cần Thơ, số tiền ký quỹ: 11,59 tỷ đồng)

2016 - 2021

Chuyển tiếp từ Nghị quyết 65/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND thành phố

4

Khu Đô thị mới Cồn Khương

Công ty TNHH Bất động sản An Khương

Phường Cái Khế

23.04

5,5ha
 (chưa thu hồi đất)

10ha
 (chưa thu hồi đất)

10.0

2.79

 

Quyết định số 3591/QĐ-UBND ngày 01/12/2015 của UBND TPCT (Chứng từ giao dịch ngày 28/12/2017 của NH Nông nghiệp và PTNT VN chi nhánh Cần Thơ, số tiền ký quỹ 6 tỷ đồng)

2016 - 2020

Chuyển tiếp từ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 04/12/2015 của HĐND thành phố

5

Khu đô thị mới Đại Ngân (phần mở rộng)

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đại Ngân

Phường An Khánh

2.41

 

2,17ha
 (chưa thu hồi đất)

2.41

 

 

Quyết định số 3283/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 và Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của UBND TPCT (Ủy nhiệm chi ngày 03/11/2017 của NH Nông nghiệp và PTNT VN chi nhánh Cần Thơ, số tiền ký quỹ 2,4 tỷ đồng).
Ủy nhiệm chi ngày 09/5/2018 của NH Nông nghiệp và PTNN VN chi nhánh Cần Thơ, số tiền ký quỹ 2,598 tỷ đồng.

2018 - 2020

Chuyển tiếp từ Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 10/5/2018 của HĐND thành phố

6

Khu đô thị mới Cồn Khương

Cty CP Đầu tư Xây dựng Vạn Phát Phát

P. Cái Khế

1.0

 

 

1.0

 

 

Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 và QĐ số 1604/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 của UBND TPCT (Chứng từ giao dịch ngày 05/12/2017 của NH Vietcombank, số tiền ký quỹ 4,5 tỷ đồng)

 

 

7

Đường vào dự án Trung tâm Sức khỏe sinh sản (đường số 5) thuộc Khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ đường Cái Sơn - Hàng Bàng đến đường Tỉnh 923)

Ban QLDA đầu tư xây dựng 2, TP.Cần Thơ

Phường An Bình

0.64

 

 

0.64

 

Quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 (bố trí vốn năm 2018 là 5 tỷ đồng)

 

2018-2020

Quyết định số 2864/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND TP

8

Khu Đô thị mới phường An Bình (Khu 3)

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hồng Phát

Phường An Bình

42.75

 

 

15.00

 

 

Quyết định số 2017/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND TPCT (Ủy nhiệm chi ngày 30/10/2018 của Ngân hàng TMCP Kiên Long CN Cần Thơ, số tiền ký quỹ 14,83 tỷ đồng)

2018 - 2023

 

9

Kè chống sạt lở, chống xâm nhập mặn, ứng phó biến đổi khí hậu khu vực Rạch Cái Sơn

Chi cục thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT

Phường An Bình

1.14

 

 

1.14

 

Quyết định số 2499/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 của UBND TPCT (bố trí vốn 3 tỷ đồng)

 

2018 - 2020

Quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 và Quyết định số 1620/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của UBND thành phố phê duyệt dự án đầu tư

10

Dự án chỉnh trang Khu đô thị đường Phạm Ngũ Lão nối dài đến đường Mậu Thân

Quỹ đầu tư và phát triển thành phố

Phường An Hòa

8.75

8,75ha
(chưa thu hồi đất)

8,75ha
(chưa thu hồi đất)

8.75

2.68

 

Quyết định số 1154/QĐ-UBND ngày 25/4/2014 và Quyết định số 2800/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND thành phố

2013-2020

Chuyển tiếp từ Nghị quyết 14/NQ-HĐND ngày 04/12/2015 của HĐND thành phố

II

Quận Bình Thủy

 

 

120.51

 

 

57.68

22.49

 

 

 

 

1

Tuyến đường bên phải Rạch Chuối nối đường Nguyễn Văn Cứ

UBND Q. Bình Thủy

P. Long Tuyền

0.98

 

 

0.98

 

Quyết định số 2624/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của UBND Q. Bình Thủy (bố trí vốn 30 triệu đồng)

 

 

 

2

Tuyến đường cầu Trại Giam - cầu Bông Vang

UBND Q. Bình Thủy

P. Long Tuyền

1.23

 

 

1.23

 

Quyết định số 2624/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của UBND Q. Bình Thủy (bố trí vốn 30 triệu đồng)

 

 

 

3

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường rạch Phó Thọ đến cầu ông Thắng

UBND Q. Bình Thủy

P. Long Tuyền

1.00

 

 

1.00

 

Quyết định số 2624/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của UBND Q. Bình Thủy (bố trí vốn 30 triệu đồng)

 

 

 

4

Tuyến đường từ Trường học Long Hòa 3 đến đường Võ Văn Kiệt

UBND Q. Bình Thủy

P. Long Hòa

0.24

 

 

0.24

 

Quyết định số 2624/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của UBND Q. Bình Thủy (bố trí vốn 30 triệu đồng)

 

 

 

5

Tuyến đường Quốc lộ 91B - cầu Rạch Củi - Võ Văn Kiệt

UBND Q. Bình Thủy

P. Long Hòa

0.88

 

 

0.88

 

Quyết định số 2624/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của UBND Q. Bình Thủy (bố trí vốn 30 triệu đồng)

 

 

 

6

Trường Mần non Long Hòa 2

UBND Q. Bình Thủy

P. Long Hòa

0.45

 

 

0.45

 

Quyết định số 2624/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của UBND Q. Bình Thủy (bố trí vốn 30 triệu đồng)

 

 

 

7

Khu đô thị mới Cồn Khương

Cty CP Đầu tư Xây dựng Vạn Phát Phát

P. Bùi Hữu Nghĩa

18.3

 

18,3 ha
 (chưa thu hồi đất)

5.0

 

 

Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 và QĐ số 1604/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 của UBND TPCT (Chứng từ giao dịch ngày 05/12/2017 của Ngân hàng Vietcombank, số tiền ký quỹ 4,5 tỷ đồng)

 

Chuyển tiếp từ Nghị quyết 24/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND thành phố

8

Khu đô thị mới Võ Văn Kiệt (đoạn từ Rạch Sao đến Rạch Mương Khai)

TT. Phát triển quỹ đất TP

P. An Thới, P. Long Hòa, P. Long Tuyền

35.00

16 ha (chưa thu hồi đất)

10,1 ha
(đã thu hồi đất)

24.90

9.80

Công văn số 3476/BTC-KBNN ngày 16/3/2017 của Bộ Tài chính (tạm ứng 100 tỷ đồng)

 

2017 - 2021

Chuyển tiếp từ Nghị quyết 65/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND thành phố

9

Kè chống sạt lở chợ Rạch Cam

Chi cục thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT

Phường Long Hòa

0.55

 

0,55 ha
 (chưa thu hồi đất)

0.55

 

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 15/01/2018 của UBND TPCT (bố trí vốn 10 tỷ đồng)

 

2017 - 2020

Chuyển tiếp từ Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 10/5/2018 của HĐND thành phố

10

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

TT. Phát triển quỹ đất TP

P. Long Tuyền

5.70

5,7 ha
(chưa thu hồi đất)

5,7 ha
(chưa thu hồi đất)

5.70

3.30

Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND TPCT (bố trí vốn năm 2018: 25 tỷ đồng)

 

2017 - 2019

Chuyển tiếp từ Nghị quyết 65/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND thành phố

11

Khu Đô thị tái định cư Cửu Long

Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Cửu Long

Phường Long Hòa

55.43

 

 

16.0

9.39

 

x

 

Áp dụng theo khoản 1 Điều 99 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ

12

Kè chống sạt lở, chống xâm nhập mặn, ứng phó biến đổi khí hậu khu vực Rạch Cái Sơn

Chi cục thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT

Phường Long Tuyền

0.75

 

 

0.75

 

Quyết định số 2499/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 của UBND TPCT (bố trí vốn 3 tỷ đồng)

 

2018 - 2020

Quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 và Quyết định số 1620/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của UBND thành phố

III

Quận Cái Răng

 

 

334.10

 

 

165.90

57.51

 

 

 

 

1

Trường THCS Thường Thạnh 2

UBND Q. Cái Răng

P. Thường Thạnh

1.6

 

1,6ha
 (chưa thu hồi đất)

1.6

0.12

Quyết định số 5116/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND Q. Cái Răng (bố trí vốn 6 tỷ đồng)

 

2018 - 2020

Chuyển tiếp từ Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 10/5/2018 của HĐND thành phố

2

Tuyến đường lộ hậu Kênh Thạnh Đông nối Mù U - Bến Bạ

UBND Q. Cái Răng

P. Phú Thứ,
P. Tân Phú

6.3

 

1,5ha
 (chưa thu hồi đất)

6.3

2.50

Quyết định số 1226/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 của UBND Q. Cái Răng (bố trí vốn 10 tỷ đồng)

 

2017 - 2020

Chuyển tiếp từ Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 10/5/2018 của HĐND thành phố

3

Khu dân cư lô số 5C

Cty CP TM Địa ốc Hồng Loan

P. Hưng Thạnh

36.5

29 ha
 (đã thu hồi đất 4,3ha)

24,7ha
 (đã thu hồi đất 15,97ha)

8.23

5.30

 

Quyết định số số 931/QĐ-UBND ngày 25/3/2015 của UBND TPCT (Ủy nhiệm chi ngày 21/5/2015 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Cần Thơ, số tiền ký quỹ: 2 tỷ đồng)

2016 - 2020

Chuyển tiếp từ Nghị quyết 14/NQ-HĐND ngày 04/12/2015 của HĐND thành phố

4

Mở rộng Khu dân cư lô số 6A

Cty CP TM Địa ốc Hồng Loan

P. Hưng Thạnh

30.0

20,3ha
(đã thu hồi 7,3ha)

13ha
(đã thu hồi đất 9,27ha)

13.50

2.30

 

Quyết định số số 1659/QĐ-UBND ngày 13/7/2006 và Công văn số 4979/UBND-KT ngày 23/10/2015 của UBND TPCT

 

Chuyển tiếp từ Nghị quyết 14/NQ-HĐND ngày 04/12/2015 của HĐND thành phố

5

Khu Đô thị mới phường Thường Thạnh

Công ty CP Đầu tư - Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ

P. Thường Thạnh

10.7

10,7ha
 (chưa thu hồi đất)

10,7ha
 (đã thu hồi đất 3,6ha)

7.10

5.80

 

Quyết định số 3571/QĐ-UBND ngày 27/11/2015 của UBND TP (Ủy nhiệm chi ngày 27/01/2016 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh TP. Cần Thơ, số tiền ký quỹ: 3,11 tỷ đồng)

2016 - 2019

Chuyển tiếp từ Nghị quyết 14/NQ-HĐND ngày 04/12/2015 của HĐND thành phố

6

Khu đô thị mới Hưng Phú - Lô số 3D.

Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Bông Sen Vàng

P. Hưng Phú

11.9

 

8,26ha
 (đã thu hồi đất 0,22ha)

8.04

0.43

 

Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của UBND TP (Ủy nhiệm chi ngày 06/7/2016 của Ngân hàng VP Bank, số tiền ký quỹ: 4,02 tỷ đồng)

2016 - 2020

Chuyển tiếp từ Nghị quyết 46/NQ-HĐND ngày 22/7/2016 của HĐND thành phố

7

Khu đô thị mới và khu công nghệ thông tin tập trung

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố

P. Hưng Thạnh

72.39

30ha
 (chưa thu hồi đất)

30ha
 (đã thu hồi đất 19,12ha)

20.0

9.9

 

Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND thành phố

2016 - 2019

Chuyển tiếp từ Nghị quyết 46/NQ-HĐND ngày 22/7/2016 của HĐND thành phố

8

Khu đô thị mới lô số 5B

Cty CP XD TM địa ốc Hồng Loan

P. Hưng Thạnh

11.8

07ha
 (chưa thu hồi đất)

7ha
 (đã thu hồi đất 2,2ha)

4.80

2.0

 

Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của UBND thành phố (Chứng từ giao dịch ngày 28/11/2016 của Ngân hàng Vietcombank, số tiền ký quỹ 1 tỷ đồng)

2016 - 2020

Chuyển tiếp từ Nghị quyết 46/NQ-HĐND ngày 22/7/2016 của HĐND thành phố

9

Khu tái định cư Tân Phú

Công ty Cổ phần phát triển nhà Cần Thơ

P. Tân Phú

37
(đã thu hồi đất 15,5ha)

21,5ha
 (chưa thu hồi đất)

6,3ha
 (đã thu hồi đất)

15.20

7.0

 

x

 

Chuyển tiếp từ Nghị quyết 05/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND thành phố

10

Khu tái định cư Phú An

Công ty Cổ phần phát triển nhà Cần Thơ

P. Phú Thứ

56,4
(đã thu hồi đất 50,4ha)

06ha
 (chưa thu hồi đất)

06ha
 (đã thu hồi đất 0,83ha)

5.17

4.0

 

x

 

Chuyển tiếp từ Nghị quyết 05/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND thành phố

11

Khu dân cư Nam Long 2

Công ty Cổ phần đầu tư Nam Long - Chi nhánh Cần Thơ

P. Hưng Thạnh

43.8

 

9,8 ha
(đã thu hồi đất)

34.00

9.90

 

Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 04/5/2012 và Công văn số 4637/UBND-XDĐT ngày 29/11/2017 của UBND thành phố

2009 - 2019

Chuyển tiếp từ Nghị quyết 24/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND thành phố

12

Khu đô thị mới lô số 13B

Hợp tác xã Xây dựng Thanh Bình

P. Phú Thứ

43.88

 

22ha
 (chưa thu hồi đất)

22.00

4.70

 

Quyết định số 2282/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND TPCT (Chứng từ giao dịch ngày 27/11/2017 của NH Vietcombank, số tiền ký quỹ 6,01 tỷ đồng)

 

Chuyển tiếp từ Nghị quyết 24/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND thành phố

13

Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng Trung tâm văn hóa Tây Đô - giai đoạn 1

Ban QLDA ĐTXD TP Cần Thơ

P.Hưng Thạnh, P. Hưng Phú

43.37

 

-

12.87

3.50

Quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của UBND thành phố (bố trí vốn 15 tỷ đồng)

 

 

Quyết định số 1298/QĐ-UBND ngày 06/5/2015 của UBND thành phố phê duyệt dự án

14

Cầu Tạm qua Rạch Cái Da

Công ty CP đầu tư Nam Long - Chi nhánh Cần Thơ

P. Hưng Thạnh

0.06

 

-

0.06

0.06

 

x

 

Công văn số 1345/UBND-XDĐT ngày 03/5/2018 của UBND thành phố

15

Khu Biệt thự sinh thái, nhà phố, khu nhà ở đón tiếp và bến thuyền tổng hợp

Công ty Cổ phần Vinpearl

P. Hưng Phú

21.8

7,03ha
(chưa thu hồi đất)

7,03ha
(chưa thu hồi đất)

7.03

 

 

Quyết định số 2907/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND thành phố phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn TP. Cần Thơ năm 2018

 

Chuyển tiếp từ Nghị quyết 05/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND thành phố

IV

Quận Ô Môn

 

 

87.87

 

 

10.10

8.73

 

 

 

 

1

Nâng cấp, mở rộng TT. Bảo trợ xã hội TP. Cần Thơ.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

P. Phước Thới

1.50

 

1,5ha
 (đã thu hồi đất 1,07ha)

0.43

0.43

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 15/01/2018 của UBND thành phố (bố trí vốn 12 tỷ đồng)

 

2017 - 2020

Chuyển tiếp từ Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 10/5/2018 của HĐND thành phố

2

Sắp xếp, chỉnh trang lại khu dân cư, tái định cư dân tộc nội trú

UBND Q. Ô Môn

P. Châu Văn
 Liêm

0.07

 

0,07ha (chưa thu hồi đất)

0.07

 

Quyết định số 10784/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND Q. Ô Môn (bố trí vốn 1,7 tỷ đồng)

 

2016 - 2018

Chuyển tiếp từ Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 10/5/2018 của HĐND thành phố

3

Trường Mẫu giáo Long Hưng (giai đoạn 2)

UBND quận Ô Môn

P. Long Hưng

0.10

 

 

0.10

 

Quyết định số 5736/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của UBND Q. Ô Môn (bố trí vốn 1,0 tỷ đồng)

 

2018 - 2020

Quyết định số 4982/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND quận Ô Môn và Quyết định số 5589/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND quận Ô Môn

4

Xây dựng trung tâm văn hóa - Thể dục thể thao phường Thới Hòa

UBND quận Ô Môn

P. Thới Hòa

0.60

 

 

0.60

 

Quyết định số 5736/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của UBND Q. Ô Môn (bố trí vốn 2,07 tỷ đồng)

 

2018 - 2020

Quyết định số 4938/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND quận Ô Môn và QĐ số 5589/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND quận Ô Môn

5

Xây dựng trung tâm văn hóa - Thể dục thể thao phường Trường Lạc

UBND quận Ô Môn

P. Trường Lạc

0.60

 

 

0.60

 

Quyết định số 5736/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của UBND Q. Ô Môn (bố trí vốn 1,6 tỷ đồng)

 

2018 - 2020

Quyết định số 4937/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND quận Ô Môn và Quyết định số 5589/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND quận Ô Môn

6

Công viên Vĩnh Hằng Miền Tây

Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Bông Sen Vàng

P. Trường Lạc

85.0

 

 

8.30

8.30

 

Quyết định số chủ trương đầu tư số 2282/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND TPCT (Ủy nhiệm chi ngày 09/4/2018 của Ngân hàng TMCP Quân đội CN Điện Biên Phủ, số tiền ký quỹ 9,55 tỷ đồng)

2018-2019

 

V

Quận Thốt Nốt

 

 

10.17

 

 

10.17

9.25

 

 

 

 

1

Trường Mẫu giáo Thuận An 1

UBND Q. Thốt Nốt

Phường Thuận An

0.35

 

 

0.35

0.35

Công văn số 2092 ngày 12/10/2018 của UBND Q. Thốt Nốt cam kết bố trí vốn

 

2019 - 2020

Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của UBND quận về việc giao chủ đầu tư thực hiện danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2019 thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

2

Xây dựng cầu Cần Thơ Bé

UBND Q. Thốt Nốt

P. Trung Kiên,
 P. Thuận Hưng

0.035

 

 

0.035

 

Công văn số 2092 ngày 12/10/2018 của UBND Q. Thốt Nốt cam kết bố trí vốn

 

2019

 

3

Khu đô thị mới quận Thốt Nốt

Công ty CP XDTM Hoàng Gia

Phường Thốt Nốt

9.78

 

9,78ha (chưa thu hồi đất)

9.78

8.90

 

Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của UBND TP (Ủy nhiệm chi ngày 28/11/2017 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Tây Đô, số tiền ký quỹ 1 tỷ đồng)

 

Chuyển tiếp từ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND thành phố

VI

Huyện Phong Điền

 

 

14.45

 

 

14.22

0.77

 

 

 

 

1

Khu di tích lịch sử lộ vòng cung Cần Thơ (khu D)

Công ty TNHH Xây dựng Hòa Lợi

Xã Mỹ Khánh

7.20

7.2ha (chưa thu hồi đất)

7.2ha (chưa thu hồi đất)

7.20

0.50

Quyết định số 1493/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 của UBND TP

 

 

Chuyển tiếp từ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND thành phố

2

Xây dựng bổ sung Trường Tiểu học Nhơn Ái 1

UBND huyện Phong Điền

Xã Nhơn Ái

0.10

 

 

0.10

 

Công văn số 1660 ngày 24/10/2018 của UBND H. Phong Điền cam kết bố trí vốn

 

 

 

3

Nâng cấp mở rộng Trường Tiểu học Trường Long 1

UBND huyện Phong Điền

Xã Trường Long

0.316

 

 

0.278

0.27

 

 

 

 

4

Nâng cấp mở rộng Trường Tiểu học Lộ Vòng Cung

UBND huyện Phong Điền

Xã Tân Thới

0.59

 

 

0.40

 

 

 

 

 

5

Bồi hoàn GPMB trạm cấp nước tập trung xã Mỹ Khánh

TT. Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn TP. Cần Thơ

Xã Mỹ Khánh

0.05

 

 

0.05

 

Công văn số 1700 ngày 01/11/2018 của UBND H. Phong Điền cam kết bố trí vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng

 

2017 - 2020

Quyết định số 2549/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 của UBND thành phố phê duyệt dự án đầu tư

6

Khu Đô thị mới phường An Bình (Khu 3)

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hồng Phát

Phường An Bình

6.14

 

 

6.14

 

 

Quyết định số 2017/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND TPCT (Ủy nhiệm chi ngày 30/10/2018 của Ngân hàng TMCP Kiên Long CN Cần Thơ, số tiền ký quỹ 14,83 tỷ đồng)

2018 - 2023

 

7

Đường dân sinh cho các hộ dân cặp dự án đường Nguyễn Văn Cừ

UBND H. Phong Điền

Xã Mỹ Khánh

0.05

 

0.5ha (chưa thu hồi đất)

0.05

 

Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 02/5/2018 của UBND H. Phong Điền (bố trí vốn 600 triệu đồng)

 

2017 - 2019

Chuyển tiếp từ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 10/5/2018 của HĐND thành phố

VII

Huyện Cờ Đỏ

 

 

14.85

 

 

6.05

0.37

 

 

 

 

1

Nạo vét, nâng cấp hệ thống kênh tạo nguồn, giữ ngọt, kiểm soát mặn tuyến Thắng Lợi 1 - Bốn Tổng

Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT

Xã Thạnh Phú

4.00

 

3.3ha (chưa thu hồi đất)

3.30

 

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 15/01/2018 của UBND thành phố (bố trí vốn 10 tỷ đồng)

 

2017 - 2020

Chuyển tiếp từ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 10/5/2018 của HĐND thành phố

2

Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Thạnh Phú

UBND H. Cờ Đỏ

Xã Thạnh Phú

0.25

 

 

0.25

0.10

Công văn số 2487 ngày 26/10/2018 của UBND H. Cờ Đỏ cam kết bố trí vốn

 

2019 - 2020

Quyết định số 3010/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 của UBND H. Cờ Đỏ phê duyệt chủ trương đầu tư

3

Trường Mầm non Thới Xuân (điểm Thới Trường)

UBND H. Cờ Đỏ

Xã Thới Xuân

0.30

 

 

0.30

0.27

Công văn số 2487 ngày 26/10/2018 của UBND H. Cờ Đỏ cam kết bố trí vốn

 

2019 - 2020

Quyết định số 2938/QĐ-UBND ngày 22/9/2015 của UBND H. Cờ Đỏ phê duyệt chủ trương đầu tư

4

Đường Tỉnh 922 (xây dựng và nâng cấp giai đoạn 1 từ Quốc lộ 91B đến Cờ Đỏ)

Ban QLDA đầu tư xây dựng TPCT

X. Đông Hiệp, X. Đông Thắng, TT. Cờ Đỏ

10.30

8.07ha (chưa thu hồi đất)

8.1ha (đã thu hồi đất 0,81ha)

2.20

 

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 15/01/2018 của UBND TPCT (bố trí vốn 845,43 tỷ đồng)

 

2017-2020

Thu hồi đất khu vực Mũi Tàu và để nâng cấp 5 cầu trên Đường tỉnh 922.

VIII

Huyện Thới Lai

 

 

34.06

 

 

5.60

1.32

 

 

 

 

1

Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Xuân Thắng

UBND H. Thới Lai

Xã Xuân Thắng

0.30

 

 

0.30

0.12

Quyết định số 3559/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của UBND huyện Thới Lai (bố trí vốn 100 triệu đồng)

 

2019-2020

 

2

Xây dựng 03 Nhà văn hóa ấp Thới Bình - ấp Thới Xuân - ấp Thới Lộc, xã Xuân Thắng

UBND H. Thới Lai

Xã Xuân Thắng

0.06

 

 

0.06

 

Quyết định số 3559/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của UBND huyện Thới Lai (bố trí vốn 80 triệu đồng)

 

2019-2020

 

3

Xây dựng 02 Nhà văn hóa ấp Thới Phong B - ấp Thới Trung, xã Xuân Thắng

UBND H. Thới Lai

Xã Xuân Thắng

0.04

 

 

0.04

 

Quyết định số 3559/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của UBND huyện Thới Lai (bố trí vốn 60 triệu đồng)

 

2019-2020

 

4

Xây dựng 02 Nhà văn hóa ấp Thới Hiệp B - ấp Thới Hòa B, xã Xuân Thắng

UBND H. Thới Lai

Xã Xuân Thắng

0.04

 

 

0.04

 

Quyết định số 3559/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của UBND huyện Thới Lai (bố trí vốn 60 triệu đồng)

 

2019-2020

 

5

Trường Mầm non Tuổi Hồng

UBND H. Thới Lai

Xã Trường Xuân

0.60

 

 

0.60

0.60

Quyết định số 3559/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của UBND huyện Thới Lai (bố trí vốn 100 triệu đồng)

 

2019-2020

 

6

Xây dựng 03 Nhà văn hóa ấp Thới Tân A - ấp Thới Tân B - ấp Trường Khánh, xã Trường Thắng

UBND H. Thới Lai

Xã Trường Thắng

0.06

 

 

0.06

 

Quyết định số 5522/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND huyện Thới Lai (bố trí vốn 1,3 tỷ đồng)

 

2019-2020

Quyết định số 4629/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của UBND huyện Thới Lai về việc phê duyệt Báo cáo KTKT

7

Xây dựng 03 Nhà văn hóa ấp Trường Hòa - ấp Trường Bình - ấp Trường Phú, xã Trường Thắng

UBND H. Thới Lai

Xã Trường Thắng

0.06

 

 

0.06

 

Quyết định số 5522/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND huyện Thới Lai (bố trí vốn 800 triệu đồng)

 

2019-2020

Quyết định số 4610/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND huyện Thới Lai về việc phê duyệt Báo cáo KTKT

8

Xây dựng 02 Nhà văn hóa ấp Trường Thuận - ấp Trường Hưng, xã Trường Thắng

UBND H. Thới Lai

Xã Trường Thắng

0.02

 

 

0.02

 

Quyết định số 5522/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND huyện Thới Lai (bố trí vốn 700 triệu đồng)

 

2019-2020

Quyết định số 4628/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của UBND huyện Thới Lai về việc phê duyệt Báo cáo KTKT

9

Xây dựng 03 Nhà văn hóa ấp Thới Xuân - ấp Thới Quan - ấp Trường Lợi, xã Trường Thắng

UBND H. Thới Lai

Xã Trường Thắng

0.04

 

 

0.04

 

Quyết định số 5522/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND huyện Thới Lai (bố trí vốn 1 tỷ đồng)

 

2019-2020

Quyết định số 4605/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của UBND huyện Thới Lai về việc phê duyệt Báo cáo KTKT

10

Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Thới Lai

UBND H. Thới Lai

Thị trấn Thới Lai

1.00

 

 

1.00

0.60

Quyết định số 3559/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của UBND huyện Thới Lai (bố trí vốn 100 triệu đồng)

 

2019-2020

 

11

Xây dựng 02 Nhà văn hóa ấp Trường Thọ 1 - ấp Thới Ninh, xã Trường Xuân

UBND H. Thới Lai

Xã Trường Xuân

0.04

 

 

0.04

 

Quyết định số 3771/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND huyện Thới Lai (bố trí vốn 78,27 triệu đồng)

 

2019-2020

 

12

Đường Tỉnh 922 (xây dựng và nâng cấp giai đoạn 1 từ Quốc lộ 91B đến Cờ Đỏ)

Ban QLDA đầu tư xây dựng TPCT

Xã Định Môn, xã Xuân Thắng, TT. Thới Lai

31.8

28.54ha (chưa thu hồi đất)

28.54ha (đã thu hồi đất 28,54ha)

3.34

 

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 15/01/2018 của UBND thành phố (bố trí vốn 845,43 tỷ đồng)

 

2017-2020

Chuyển tiếp từ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 06/10/2017 của HĐND thành phố

IX

Huyện Vĩnh Thạnh

 

 

5.27

 

 

3.68

2.72

 

 

 

 

1

Trường Mần non Vĩnh Bình

UBND H. Vĩnh Thạnh

Xã Vĩnh Bình

0.50

 

 

0.50

0.50

Quyết định số 3141/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của UBND huyện Vĩnh Thạnh (bố trí vốn 350 triệu đồng)

 

 

 

2

Trường Tiểu học thị trấn Thạnh An 3

UBND H. Vĩnh Thạnh

Thị trấn Thạnh An

0.40

 

 

0.40

0.40

Quyết định số 3141/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của UBND huyện Vĩnh Thạnh (bố trí vốn 188 triệu đồng)

 

 

 

3

Khu xử lý nước thải KDC TT Thạnh An

UBND H. Vĩnh Thạnh

Thị trấn Thạnh An

0.15

 

 

0.15

0.15

Quyết định số 3141/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của UBND huyện Vĩnh Thạnh (bố trí vốn 100 triệu đồng)

 

 

 

4

GPMB phía trước Nhà tạm giữ Công an huyện

UBND H. Vĩnh Thạnh

Thị trấn Vĩnh Thạnh

0.21

 

 

0.21

 

Quyết định số 3141/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của UBND huyện Vĩnh Thạnh (bố trí vốn 5 triệu đồng)

 

 

 

5

Nâng cấp đê bao kênh Cống 14

UBND H. Vĩnh Thạnh

Xã Thạnh Tiến

 

 

 

0.85

0.85

Công văn số 1235/UBND-NC ngày 26/10/2018 của UBND H. Vĩnh Thạnh cam kết bố trí vốn

 

 

 

6

Nâng cấp đê bao kênh 1000 (từ kênh E - F)

UBND H. Vĩnh Thạnh

Xã Thạnh An

 

 

 

0.50

0.50

 

 

 

 

7

Nâng cấp đê bao Kênh ranh An Giang (từ E2 - D2)

UBND H. Vĩnh Thạnh

Xã Thạnh Lợi

 

 

 

0.32

0.32

 

 

 

 

8

GPMB phía trước trụ sở Công an huyện

UBND H. Vĩnh Thạnh

Thị trấn Vĩnh Thạnh

 

 

 

0.04

 

Quyết định số 3141/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của UBND huyện Vĩnh Thạnh (bố trí vốn 73 triệu đồng)

 

 

 

9

Nhà Văn hóa ấp B2 xã Thạnh Lợi

UBND H. Vĩnh Thạnh

Xã Thạnh Lợi

0.01

 

 

0.01

 

Quyết định số 3141/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của UBND huyện Vĩnh Thạnh (bố trí vốn 30 triệu đồng)

 

 

 

10

Nạo vét, nâng cấp hệ thống kênh tạo nguồn, giữ ngọt, kiểm soát mặn tuyến Thắng Lợi 1 - Bốn Tổng

Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT

TT. Thạnh An

4.00

 

0,7ha (chưa thu hồi đất)

0.70

 

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 15/01/2018 của UBND thành phố (bố trí vốn 10 tỷ đồng)

 

2017 - 2020

Chuyển tiếp từ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 10/5/2018 của HĐND thành phố

79

Tổng

 

 

814.23

-

-

338.46

112.63

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA (DƯỚI 10 HA)
 (Kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố)

STT

Tên công trình, dự án

Vị trí khu đất

Số tờ bản đồ

Số thửa đất

Diện tích (ha)

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

I

Quận Bình Thủy

 

 

 

0.27

 

 

1

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu

Phường Thới An Đông

5

438, 457, 458

0.27

Công văn số 1515/UBND-KT ngày 16/5/2018 của UBND thành phố

 

II

Huyện Vĩnh Thạnh

 

 

 

0.46

 

 

1

Cửa hàng xăng dầu Hồng Hào 6

xã Vĩnh Trinh

03

751, 949

0.23

Quyết định số 2707/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND thành phố

 

2

Cửa hàng xăng dầu Hồng Hào 7

xã Vĩnh Trinh

03

631, 1048

0.23

 

3

Tổng (I+II)

 

 

 

0.73

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 32/NQ-HĐND năm 2018 thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trong năm 2019 do thành phố Cần Thơ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


945

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.58.220