Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2018 về thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Số hiệu: 24/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Nguyễn Văn Du
Ngày ban hành: 10/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/NQ-HĐND

Bắc Kạn, ngày 10 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 102/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019; Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019, như sau:

1. Tổng số các công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 là 174 công trình, dự án, cụ thể:

- Huyện Na Rì:

17 công trình;

- Huyện Ba Bể:

29 công trình;

- Huyện Chợ Đồn:

46 công trình;

- Huyện Ngân Sơn:

17 công trình;

- Huyện Chợ Mới:

31 công trình;

- Huyện Bạch Thông:

15 công trình;

- Thành phố Bắc Kạn:

07 công trình;

- Huyện Pác Nặm:

12 công trình.

(Danh mục chi tiết tại biu s 01 kèm theo)

2. Chuyển mục đích sử dụng 60.935,4 m2 đất trồng lúa, 9.531,4 m2 đất rừng phòng hộ để thực hiện 52 công trình dự án.

(Danh mục chi tiết tại biểu số 02 kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- VPQH, VPCP, VPCTN;
- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Tnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tnh
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- TT Huyện (Thành) ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP;
- Phòng Tổng hợp;
- Lưu: VT, HS.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Du

 

Biểu số 01

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

STT

Chủ đầu tư

Tên công trình, dự án

Căn cứ thực hiện dự án

Địa điểm (xã, phường, thị trấn)

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (m2)

 

Tổng diện tích sử dụng đất

Chia ra các loại đất

 

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

Các loại đất khác

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(7)+(8)+(9)+(10)

(7)

(8)

(9)

(10)

 

 

Tổng

 

 

 

2.772.659

340.935

5.531

0

2.426.192

 

I

THÀNH PHỐ

 

 

 

1.569.489

280.000

0

0

1.289.489

 

1

Ban Quản lý dịch vụ công ích thành phố Bắc Kạn

Xây dựng các điểm trung chuyển rác thải trên địa bàn thành phBắc Kạn

Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc phê duyệt ch trương đu tư xây dựng dự án

Các phường: Phùng Chi Kiên; Sông Cầu

900

 

 

 

900

 

2

Công ty TNHH giao thông 686

Dự án Khu đô thị nhà ở dân cư thu nhập thấp

Quyết định chủ trương đầu tư số 1414/QĐ-UBND ngày 14/9/2017của UBND tỉnh

Phường Đức Xuân

79.300

 

 

 

79.300

 

3

UBND thành phố Bắc Kạn

Nâng cấp đường tổ 1B phường Đức Xuân đi Tổng Nẻng (Tổ 1A phường Đức Xuân đi Tng Nng) thuộc Dự án: Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - th xã Bắc Kạn, giai đon I (2015-2016)

Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc-thị xã Bắc Kạn giai đoạn I (2015-2016) vn vay Ngân hàng Thế giới (WB).

Các phường: Đức Xuân, Huyền Tụng

97.322

0

0

 

97.322

 

4

Ban Quản lý dch vụ công ích thành phố Bắc Kạn

San nền tạo mặt bng khu sản xuất, kinh doanh Nà Mày

Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của UBND thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình

Phường Sông Cầu

250.000

 

 

 

250.000

 

5

UBND thành phố Bắc Kạn

Khu dân cư Đức Xuân 4 (thu hồi bổ sung)

Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của UBND thành phố

Phường Đc Xuân

31.400

 

 

 

31.400

 

6

La chọn nhà đầu tư theo quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ

Khu Đô thị Bắc Sông Cầu

Văn bản số 4832/UBND-XDCB ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện dự án Khu đô thị Bắc Sông Cầu

Phường Huyền Tụng, phường Nguyễn Thị Minh Khai và xã Dương Quang

1.110.267

280.000

 

 

830.267

 

7

Viễn thông Bắc Kạn

Xây dựng cơ shạ tầng trạm BTS Minh Khai 2

Quyết định số 1310/QĐ-VNPT-KTĐT ngày 24/10/2018 của Vin thông Bắc Kạn

Phường Nguyễn Thị Minh Khai

300

 

 

 

300

 

II

HUYỆN CHỢ ĐỒN

 

 

 

227.217

24.574

68

0

202.574

 

1

Ban qun lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chợ Đồn

Trụ s xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tnh Bắc Kạn

Quyết định số 1579/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

Xã Bình Trung

5.000

 

 

 

5.000

 

2

UBND xã Đồng Lạc

Nhà văn hóa thôn Thôm Phả, xã Đồng Lạc

Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 huyện Chợ Đồn

Xã Đồng Lạc

200

 

 

 

200

 

200

 

 

 

200

 

3

Nhà văn hóa thôn Nà Chom, xã Đồng Lạc

 

200

 

 

 

200

 

4

Nhà văn hóa thôn Nà Va, xã Đồng Lạc

 

5

Nhà văn hóa thôn Bản Tràng, xã Đồng Lạc

200

 

 

 

200

 

6

Công ty cổ phần Kim loại màu Thái nguyên VIMICO

Công trình phụ trợ Khuổi Khem, mChợ Điền

Quyết định 340/QĐ-KLM ngày 19/8/1985 của Tổng cục địa chất

Xã Đồng Lạc

23.250

 

 

 

23.250

 

7

UBND xã Tân Lập

Nhà văn hóa thôn Phai Điểng, xã Tân Lập

Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia gim nghèo bền vng - Chương trình 135 giai đoạn 2018-2020 tnh Bắc Kạn

Xã Tân Lập

110

 

 

 

110

 

149

 

 

 

149

 

8

Nhà văn hóa thôn thôn Bản Chang, xã Tân Lập

 

300

 

 

 

300

 

9

Đường giao thông thôn Nà Sắm xã Tân Lập

 

10

Nhà văn hóa thôn Nà Chắc, xã Tân Lập

161

50

 

 

111

 

11

Đường Nà Vài đến Pù Mèn, xã Tân Lập

Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Bc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 huyện Chợ Đồn

1.050

300

 

 

750

 

296

 

 

 

296

 

12

Nhà văn hóa thôn Nà Ngần

 

540

 

 

 

540

 

13

Đường trục thôn Nà Lược, xã Tân Lập

 

14

UBND xã Yên Thịnh

Đường trục thôn Bn Vay, xã Yên Thịnh

Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 của UBND huyện Chợ Đồn

Xã Yên Thịnh

350

 

 

 

350

 

160

 

 

 

160

 

15

Đường trục thôn Nà Piát, xã Yên Thịnh

 

16

Đường trục thôn Nà Dài, xã Yên Thịnh (đoạn tiếp theo của dự án)

Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND huyện Chợ Đồn

400

 

 

 

400

 

17

Đường trục thôn Bn Loàn, xã Yên Thịnh

865

 

 

 

865

 

18

Đường trục thôn Pắc Cuồng, xã Yên Thịnh

Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND huyện Chợ Đồn

320

 

 

 

320

 

19

Đường trục thôn Bó Pết, xã Yên Thịnh

220

 

 

 

220

 

20

Đường trục thôn Bản Đồn, xã Yên Thnh

Quyết định số 1308/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND huyện Chợ Đồn

679

 

 

 

679

 

21

Đường trục thôn Bản Cậu

122

 

 

 

122

 

22

UBND xã Yên Thịnh

Nhà văn hóa thôn Pắc Cuồng (thu hi bổ sung)

Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chtrương đầu tư danh mục các dự án thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 huyện Chợ Đồn

Xã Yên Thịnh

20

 

 

 

20

 

23

Nhà văn hóa thôn Nà Piát

100

 

 

 

100

 

24

UBND xã Nghĩa Tá

Đường trục thôn từ đường 254 - Nà Leo

Xã Nghĩa Tá

400

 

 

 

400

 

25

Đường trục thôn ông Hoà- Kéo Vạt (Tông Khun)

500

100

 

 

400

 

26

Đường trục thôn Kéo Lục-Vằng Ke (Đoạn 254 - nhà ông Điện)

200

 

 

 

200

 

27

Đường trục thôn Nà Lừa-Bó Lạ

800

800

 

 

 

 

28

Đường trục thôn Lò gạch-Kéo Tôm-Phiêng Doà

600

200

 

 

400

 

29

Đường trục thôn Hội trường thôn Nà Bó (254 đến nhà cũ ông Thắng)

900

 

 

 

900

 

30

UBND xã Nghĩa Tá

Đường trục thôn Khuổi Ngun-Khuổi Khít

Kế hoạch số 1235/KH-UBND ngày 10/8/2018 của UBND huyện Chợ Đồn

Xã Nghĩa

900

 

 

 

900

 

31

Đường trục thôn Vng Ngần-Cốc Cóc

200

 

 

 

200

 

32

Đường trục thôn Đường 254-Khuổi Châng

3.300

 

 

 

3.300

 

33

Nhà văn hóa xã và khu thể thao

10.000

3.000

 

 

7.000

 

34

UBND xã Bình Trung

Đường nội thôn từ phân trường Khuổi Đẩy lên thác

Quyết định số 1704/QĐ UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Bc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững - Chương trình 135 giai đoạn 2018-2020 tnh Bắc Kạn

Xã Bình Trung

800

 

 

 

800

 

100

100

 

 

 

 

35

Kênh, mương Bản Mương đoạn: 2

 

900

 

 

 

900

 

36

Đường Vằng Doọc đi Khuổi Vạng đoạn: 3

 

37

UBND xã Bình Trung

Đường nội thôn Nà Quân

Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 huyện Chợ Đồn

Xã Bình Trung

800

800

 

 

 

 

38

UBND xã Ngọc Phái

Đường trục thôn Phiêng Liềng 2

Xã Ngọc Phái

200

 

 

 

200

 

Xã Bản Thi

2.000

100

 

 

1.900

 

39

UBND xã Bn Thi

Đường Bản Nhượng - Việt Trì Ao

 

Xã Phương Viên

171

100

 

 

71

 

40

UBND xã Phương Viên

Đường trục thôn Nà Đao đoạn Kéo Dụ (đoạn 1)

 

41

Đường trục thôn Khuổi Lìa (đon 1)

400

400

 

 

 

 

42

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Hồ Nà Kiến

Văn bản số 7397/BNN-TCTL ngày 01/9/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về việc thống nhất danh mục các hồ chứa thuộc Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tnh Bắc Kạn

Xã Nghĩa Tá

117.973

144

 

 

117.829

 

43

Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020

Quyết định số 11740/QĐ-BCT ngày 29/10/2015 của Bộ Công thương về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020

Các xã: Qung Bạch, Yên Mỹ, Rã Bản, Bình Trung

1.341

41

68

 

1.232

 

44

Công ty điện lực Bắc Kạn

Cải tạo, CQT, giảm bán kính cấp điện khu vực xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn

Quyết định số 1438/QĐ-PCBK ngày 17/8/2018 của Công ty Điện lc Bắc Kạn

Xã Phương Viên

150

150

 

 

 

 

45

Ban qun lý dự án đầu tư xây dựng tnh Bắc Kạn

Mở rộng, nâng cấp ĐT254 (thu hi bổ sung)

Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

Xã Ngọc Phái

19.289

5.096

 

 

14.193

 

46

Công ty Cổ phần đầu tư Sơn Phúc

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư đô thị tại t1A và 2A thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn (thu hồi bổ sung)

Quyết định chtrương đầu tư 2046/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 của UBND tỉnh

Thị trấn Bằng Lũng

30.400

13.193

 

 

17.207

 

Ill

HUYỆN CHỢ MỚI

 

 

 

145.827

774

116

0

144.937

 

1

Ban qun lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chợ Mới

Ci tạo và nâng cấp nước sinh hoạt thôn Khuôn Tắng

Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vng - Chương trình 135 giai đoạn 2018-2020 tỉnh Bắc Kạn

Xã Bình Văn

7.000

 

 

 

7.000

 

2

Xây dựng nhà văn hóa xã Yên Hân

Xã Yên Hân

400

 

 

 

400

 

3

Xây dựng đập + kênh Xam Kha

Xã Yên Cư

1.500

 

 

 

1.500

 

4

Xây dựng đập + kênh Lồng Tổng

1.500

 

 

 

1.500

 

5

Xây dựng đập Nà Rịa

Xã Hoà Mục

1.000

 

 

 

1.000

 

6

Cấp nước sinh hoạt thôn Hành Khiến

Xã Cao Kỳ

1.900

 

 

 

1.900

 

7

Kè chống sạt lở đường nội thôn Tân Minh

300

 

 

 

300

 

8

Cải tạo và nâng cấp nước sinh hoạt thôn Bản Nưa

Xã Như Cố

2.000

 

 

 

2.000

 

9

Xây dựng đập Nà Vài

Xã Thanh Vận

1.000

 

 

 

1.000

 

10

Kiên cố hoá kênh Nà Man (đoạn 2)

Xã Thanh Mai

1.500

 

 

 

1.500

 

11

Mở mới nền đường giao thông thôn Mỏ Khang

Xã Hoà Mục

1.300

 

 

 

1.300

 

12

Bê tông hoá đường vào khu sản xuất Khe Thôm

Xã Nông Hạ

1.000

 

 

 

1.000

 

13

Bê tông hoá đường sang phân trường Khe Thi

900

 

 

 

900

 

. 14

Đổ bê tông nối tiếp đường vào khu dân cư Hin Phéc

1.500

 

 

 

1.500

 

15

Mở mới nền đường ra nhà văn hóa thôn Nà Luống

Xã Như Cố

1.200

 

 

 

1.200

 

16

Đđường bê tông đường nội thôn Bo Ken

Xã Quảng Chu

1.200

 

 

 

1.200

 

17

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chợ Mới

Đổ bê tông nối từ đầu tràn lên đường trục chính thôn Bản Đén 2

Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vng - Chương trình 135 giai đoạn 2018-2020 tnh Bắc Kạn

Xã Qung Chu

800

 

 

 

800

 

900

 

 

 

900

 

18

Đ bê tông đường nội thôn đi Làng Bán

 

19

Đổ bê tông đường trục chính thôn Bản Pá

Xã Thanh Mai

1.300

 

 

 

1.300

 

20

Đổ bê tông đường liên thôn đoạn từ cầu tràn đến nhà ông Thuần

800

 

 

 

800

 

21

Mở mới nền đường từ Khuổi Vai sang Khau Mu

Xã Mai Lạp

1.200

 

 

 

1.200

 

22

Đổ bê tông mặt đường trục thôn Tổng Vụ

1.200

 

 

 

1.200

 

23

Xây dựng nhà văn hóa thôn Bản Kéo

Xã Thanh Mai

400

 

 

 

400

 

24

Xây dựng nhà văn hóa thôn Khau Tổng

Xã Mai Lạp

400

 

 

 

400

 

25

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chợ Mới

Xây dựng nhà văn hóa xã Nông Thịnh

Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà văn hóa xã Nông Thịnh, huyện Chợ Mới

Xã Nông Thịnh

400

 

 

 

400

 

26

UBND xã Nông Hạ

Kiên cố hoá kênh mương Tổng Pá thôn Ná Bia

Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020 huyện ChMới

Xã Nông Hạ

200

200

 

 

 

 

27

Cục Thống kê tỉnh Bc Kạn

Trụ sở Chi cục thống kê

Quyết định số 1380/QĐ-BKHĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xã Yên Đĩnh

300

300

 

 

 

 

28

Ban Qun lý dự án Đầu tư xây dựng tnh Bắc Kạn

Sa cha và nâng cao an toàn đập (WB8) (thu hi bổ sung)

Theo văn bản số 5392/UBND-NLN ngày 29/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức thực hiện d án " Sửa chữa và nâng cao an toàn đp" (WB8)

Các xã: Yên Hân, Như Cố, Bình Văn, Cao Kỳ

107.391

174

 

 

107.217

 

29

Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020

Quyết định số 11740/QĐ-BCT ngày 29/10/2015 của Bộ Công thương về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020

Các xã: Cao Kỳ, Thanh Mai, Tân Sơn

2.336

100

116

 

2.120

 

30

Viễn thông Bắc Kạn

Xây dựng cơ hạ tầng trạm BTS Thanh Bình 2

Quyết định số 1310/QĐ-VNPT-KTĐT ngày 24/10/2018 của Viễn thông Bắc Kạn

Xã Thanh Bình

300

 

 

 

300

 

31

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới

Quyết định chủ tơng đầu tư số 826/QĐ-VKSNDTC-C3 ngày 29/10/2015 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Xã Yên Đĩnh

2.700

 

 

 

2.700

 

IV

HUYỆN NGÂN SƠN

 

 

 

53.117

1.277

4.351

0

47.489

 

1

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hệ thống cấp thoát nước xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn

Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tích hợp Dự án “Hạ tầng cơ bn phát biển toàn diện các tnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn" - Tiểu dự án tnh Bắc Kn

Xã Vân Tùng

8.000

 

 

 

8.000

 

2

UBND xã Đức Vân

Đường vào khu sản xuất thôn Bản Chang, xã Đức Vân

Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 8/10/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Xã Đức Vân

7.000

500

 

 

6.500

 

3

Nhà văn hóa thôn Bản Chang

Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ tơng đầu tư danh mục các dự án thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bn vững-Chương trình 135 giai đoạn 2018-2020 tnh Bắc Kn

500

 

 

 

500

 

4

UBND huyện Ngân Sơn

Xử lý rác thi xã Bằng Vân

Quyết định số 1499/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của UBND huyện Ngân Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xử lý rác thi xã Bng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Xã Bng Vân

2.500

 

 

 

2.500

 

5

Dự án thành phần 2, tnh Bắc Kạn thuộc hợp phần cầu dân sinh - Dự án LRAMP.

Quyết định số 1486/QĐ-TCĐBVN ngày 20/4/2018 của Tổng Cục đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng - Dự án thành phần 2, tnh Bắc Kn (BK: 02-BCKTKT02) thuộc hợp phần cầu dân sinh - Dự án xây dựng cầu dân sinh và qun lý tài sản đường địa phương (LRAMP).

Xã Thượng Quan

6.710

240

 

 

6.470

 

6

Công ty Điện lực tnh Bc Kạn

Cải tạo, CQT, giảm bán kính cấp điện khu vực xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn

Quyết định số 1434/QĐ-PCBK ngày 17/8/2018 của Công ty Điện lực Bc Kạn

Xã Bằng Vân

226

226

 

 

 

 

7

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tnh Bắc Kạn

Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020 (địa bàn huyện Ngân Sơn)

Quyết định số 11740/QĐ-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Công thương về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020

Các xã: Thượng Quan, Trung Hòa, Thượng Ân, Hương Nê, Nà Phặc, Thuần Mang, Cốc Đán

7.014

211

351

 

6.452

 

8

UBND xã Lãng Ngâm

Đường liên thôn Khui Luông - Phia Khao, xâ Lãng Ngâm

Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vng-Chương trình 135 giai đoạn 2018-2020 tnh Bắc Kạn

Xã Lãng Ngâm

4.000

 

4.000

 

 

 

9

UBND xã Hương Nê

Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Hương Nê, huyện Ngân Sơn

Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND huyện Ngân Sơn

Xã Hương Nê

300

 

 

 

300

 

10

UBND xã Trung Hòa

Đường Bản Phạc-Bó Mòn thôn Bn Phạc, Bó Mòn, xã Trung Hòa

Quyết định số 660/QĐ_UBND ngày 15/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn và rà soát theo văn bn s2281/UBND-THVX ngày 10/5/2018 của tnh Bắc Kạn

Xã Trung Hòa

9.000

 

 

 

9.000

 

11

UBND xã Cốc Đán

Nhà họp thôn Phiêng Lèng, xã Cốc Đán

Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chtrương đầu tư danh mục các dự án thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững-Chương trình 135 giai đoạn 2018-2020 tnh Bắc Kạn

Xã Cốc Đán

100

 

 

 

100

 

Nhà họp thôn Khuổi Diễn, xẫ cốc Đán

100

 

 

 

100

 

12

 

13

UBND xã Thượng Quan

Cầu Khuổi Vàng, thôn Pác Đa, xã Thượng Quan

Xã Thượng Quan

400

 

 

 

400

 

14

UBND xã Vân Tùng

Đường Nà Cày (EU- Phia Bung) thôn Nà Lạn, xã Vân Tùng

Quyết định số 1531/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục công trình chương trình nông thôn mới

Xã Vân Tùng

300

100

 

 

200

 

15

UBND huyện Ngân Sơn

Đường vào khu di tích Coỏng Tát, xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn, tnh Bắc Kạn (thu hồi bổ sung)

Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của UBND tnh Bắc Kạn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình

Xã Thượng Ân

1.667

 

 

 

1.667

 

16

Trụ s làm việc xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn

Thông báo số 844-TB/HU ngày 28/9/2018 ý kiến kết luận cuộc họp Ban Thường vụ Huyện ủy

Xã Thượng Quan

5.000

 

 

 

5.000

 

17

Viễn thông Bắc Kạn

Xây dựng cơ shạ tầng trạm BTS Nà Khoang

Quyết định số 1310/QĐ-VNPT-KTĐT ngày 24/10/2018 của Viễn thông Bắc Kạn

Thị trấn Nà Phặc

300

 

 

 

300

 

V

HUYỆN BẠCH THÔNG

 

 

 

32.832

556

39

0

32.237

 

1

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tnh Bắc Kạn

Xây dựng trường Mầm non Vũ Muộn (thu hồi bổ sung)

Quyết định 1782/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, xa huyện Bạch Thông sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phgiai đoạn 2016-2020

Xã Vũ Muộn

3.923

0

0

 

3.923

 

2

Dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tnh Bc Kạn giai đoạn 2015-2020

Quyết định số 11740/QĐ-BCT ngày 29/10/2015 của Bộ Công thương về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020

Xã Đôn Phong

786

24

39

 

723

 

3

Công ty Điện lực Bắc Kạn

Cải tạo đường dây 35kV lộ 371-E26.1 Bắc Kạn - Nà Phặc (đoạn từ vị trí CD371- 7/12A đến vị trí 25) và xây dựng mạch vòng lộ 378&371

Quyết định số 1430/QĐ-PCBK ngày 17/8/2018 của Công ty Điện lực Bắc Kạn

Các xã: Hà Vị, Cẩm Giàng

164

0

0

 

164

 

4

Mạch vòng đường dây 35kV l371-373 E26.1 Bắc Kạn cao Sơn-Côn Minh

Quyết định số 1432/QĐ-PCBK ngày 17/8/2018 của Công ty Điện lực Bắc Kạn

Xã Cao Sơn

120

0

0

 

120

 

5

Công ty Điện lực Bắc Kạn

Cải tạo, CQT lưới điện 35kV khu vực xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông

Quyết định số 1437/QĐ-PCBK ngày 17/8/2018 của Công ty Điện lc Bắc Kạn

Xã Quang Thuận

70

0

0

 

70

 

6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Mrộng mạng lưới công trình cấp nước huyện Bạch Thông, tnh Bắc Kạn

Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tích hợp Dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tnh Đông Bc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lng Sơn” - Tiểu dự án tnh Bắc Kn

Thị trấn Ph Thông, xã Phương Linh

6.000

0

0

 

6.000

 

7

Công ty TNHH SDTB

Khu đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên khoáng sản cát sỏi mỏ Bản Luông, xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông, tnh Bắc Kạn

Văn bản số 3687/UBND-CN ngày 02/08/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc đồng ý về chủ trương cấp phép hoạt động khoáng sản cát, sỏi khu vực Bản Luông, xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông; Quyết định phê duyệt trữ lượng s 1482/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Kạn

Xã Mỹ Thanh

18.200

0

0

 

18.200

 

8

UBND xã Lục Bình

Đường thôn Bản Piềng

Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 15/01/2017 của UBND xã Lục Bình về việc phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình Nâng cấp đường từ hội trường thôn đến Nà Cắp, thôn Bản Ping, xã Lục Bình

Xã Lục Bình

150

150

0

 

0

 

9

Đường Nà Cuồng thôn Bắc Lanh Chang

Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 15/01/2017 của UBND xã Lục Bình về việc phê duyệt thẩm định hồ sơ xây dựng công trình Nâng cấp đường từ chợ cũ đến Nà Cuồng, thôn Bắc Lanh Chang, xã Lục Bình

Xã Lục Bình

350

350

0

 

0

 

10

UBND xã Cao Sơn

Nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Cao Sơn

Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 huyện Bạch Thông

Thôn Thôm Phụ, xã Cao Sơn

48

32

0

 

16

 

11

UBND huyện Bạch Thông

Xây dựng Trường Trung học cơ sQuang Thuận

Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 của UBND huyện Bạch Thông về báo cáo kinh tế kỹ thut đầu tư xây dựng công trình trường PTCS Quang Thuận

Xã Quang Thuận

1.859

 

 

 

1.859

 

12

Công ty Truyền tải điện 1

Xử lý, trượt, sạt lđất, mái taluy âm, VT128, đường dây 220kv Tuyên Quang- Bc Kn-Thái nguyên sau mùa mưa bão

Quyết định số 481/QĐ-PTC1-DTXSD-KT ngày 03/8/2018 của Công ty truyền tải điện 1 vviệc phê duyệt phương án - Dự án công trình: Xlý trượt, sạt lở đất, mái taluy âm, VT128, đường dây 220kv Tuyên Quang-Bắc Kạn-Thái Nguyên sau mùa mưa bão. Nguồn vốn: Chi phí xử lý sự cố năm 2018.

Xã Dương Phong

262

 

 

 

262

 

13

Viễn thông Bắc Kạn

Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS Phương Linh 2

Quyết định 1310/QĐ-VNPT-KTĐT ngày 24/10/2018 của Viễn thông Bc Kạn

Xã Phương Linh

300

 

 

 

300

 

14

Xây dựng cơ shạ tầng trạm BTS Quân Bình 2

Quyết định 1310/QĐ-VNPT-KTĐT ngày 24/10/2018 của Viễn thông Bắc Kạn

Xã Quân Bình

300

 

 

 

300

 

15

Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS Quang Thuận 3

Quyết định 1310/QĐ-VNPT-KTĐT ngày 24/10/2018 của Viễn thông Bắc Kạn

Xã Quang Thuận

300

 

 

 

300

 

VI

HUYỆN PÁC NẶM

 

 

 

173.516

7.450

494

0

165.572

 

1

Công ty Điện lc Bắc Kạn

Mạch vòng đường dây 35KV huyện Ba Bể - huyện Pác Nặm

Quyết định số 1431/QĐ-PCBK ngày 17/8/2018 của Công ty Điện lực Bắc Kn

Các xã: Cổ Linh, Công Bằng

682

 

 

 

682

 

2

Cải tạo, CQT lưới điện khu vực huyện Pác Nặm

Quyết định số 1681/QĐ-PCBK ngày 27/9/2018 của Công ty Điện lực Bắc Kạn

Các xã: Bộc Bố, Công Bằng

500

 

 

 

500

 

3

Ci tạo, giảm bán kính cấp điện khu vực xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm

Quyết định số 1754/QĐ-PCBK ngày 08/10/2018 của Công ty Điện lực Bắc Kạn

Xã Cổ Linh

437

54

 

 

383

 

4

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tnh Bc Kạn

Dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020

Quyết định số 11740/QĐ-BCT ngày 29/10/2015 của Bộ Công thương về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020

Các xã: An Thắng, Bằng Thành, Bộc B, Công Bằng, Cao Tân, Cổ Linh, Nghiên Loan, Nhạn Môn, Xuân La.

9.873

296

494

 

9.083

 

5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ci tạo, nâng cấp đường kết nối từ trung tâm huyện Pác Nm, tỉnh Bắc Kạn với Sơn Lộ, huyện Bo Lạc, tnh Cao Bằng

Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tích hợp Dự án “Hạ tầng cơ bn phát triển toàn diện các tnh Đông Bc: Hà Giang, Cao Bằng, Bc Kạn, Lạng Sơn" - Tiểu dự án tnh Bắc Kạn

Xã Bộc Bố, xã Bằng Thành

119.000

5.000

 

 

114.000

 

6

Hệ thống Cấp nước xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm

Xã Bộc Bố

9.500

300

 

 

9.200

 

7

UBND huyện Pác Nặm

Đường liên thôn Khui Làng - Phiêng Pẻn, xã An Thắng, huyện Pác Nặm

Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Bc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vng - Chương trình 135 giai đoạn 2018 -2020 tnh Bắc Kạn

Xã An Thắng

15.000

1.000

 

 

14.000

 

8

Đường liên thôn Nặm Nhì - Lùng Vài, xã CLinh, huyện Pác Nặm (thu hồi bổ sung)

Quyết định số 236C/QĐ-UBND ngày 04/3/2016 của UBND huyện Pác Nặm về việc phê duyệt chtrương đầu tư công trình Đường liên thôn Nặm Nhì - Lng Vài. Xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm.

Xã Cổ Linh

16.900

800

 

 

16.100

 

9

UBND xã Bằng Thành

Nhà họp thôn Nà Lại

Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững-Chương trinh 135 giai đoạn 2018 - 2020 tnh Bắc Kạn

Xã Bằng Thành

350

 

 

 

350

 

10

Nhà họp thôn Pác Nặm, xã Bằng Thành

774

 

 

 

774

 

11

Nhà họp thôn Khuổi Mạn, xã Bằng Thành

200

 

 

 

200

 

12

Viễn thông Bắc Kạn

Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS Công Bằng 2

Quyết định số 1310/QĐ-VNPT-KTĐT ngày 24/10/2018 của Viễn thông Bắc Kạn

Xã Công Bằng

300

 

 

 

300

 

VII

HUYỆN NA RÌ

 

 

 

449.761

25.496

103

0

424.162

 

1

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tnh Bắc Kạn

Dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020

Quyết định số 11740/QĐ-BCT ngày 29/10/2015 của Bộ Công thương về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020

Các xã: Đổng Xá; Kim Hỷ; Quang Phong; Vũ Loan; Lạng san

2.045

62

103

 

1.880

 

2

Công ty Điện lực Bắc Kn

Ci tạo, CQT lưới điện khu vực Na Rì

Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của Công ty Điện lực Bắc Kạn

Các xã: Vũ Loan, Lam Sơn, Văn Minh

660

200

 

 

460

 

3

Mạch vòng đường dây 35kV lộ 371-373 E26.1 Bắc Kạn Cao Sơn-Côn Minh

Quyết định số 1432/QĐ-PCBK ngày 17/8/2018 Công ty Điện lc Bắc Kạn về việc phê duyệt phương án đầu tư xây dựng Công trình: Mạch vòng đường dây 35kV lộ 371-373 E26.1 Bc Kạn Cao Sơn-Côn Minh

Xã Côn Minh

130

 

 

 

130

 

4

CQT, gim bán kính cấp điện khu vực các xã Xuân Dương, Dương Sơn, Quang Phong, huyn Na Rì

Quyết định số 1917/QĐ-PCBK ngày 09/10/2018 của Công ty Điện lc Bắc Kạn

Các xã: Xuân Dương, Dương Sơn, Quang Phong, huyện Na Rì

730

364

 

 

366

 

5

UBND xã Hữu Thác

Đường liên thôn Nà Vèn - Khuổi Mý xã Hữu Thác

Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia gim nghèo bền vng-Chương trình 135 giai đoạn 2018-2020 tnh Bắc Kạn

Xã Hữu Thác

800

 

 

 

800

 

6

Mở đường sản xuất Phiêng Pựt, xã Hữu Thác

500

 

 

 

500

 

7

Bê tông vào khu sn xuất Nà Mới

300

 

 

 

300

 

8

Nâng cấp hệ thống thủy lợi Pò Chúa - thôn Bn Đâng

200

 

 

 

200

 

9

UBND xã Liêm Thủy

Đường bê tông trục thôn Pà Ái đến nhà văn hóa thôn Nà Bó, xã Liêm Thủy

Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ tơng đầu tư danh mục dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 huyện Na Rì

Xã Liêm Thủy

400

200

 

 

200

 

10

UBND xã Lương Thành

Đường bê tông ngõ xóm Nà Lẹng - Đông slấn, thôn Nà lẹng, xã Lương Thành

Quyết định số 2447/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của UBND huyện Na Rì về việc phê duyệt danh mục công trình sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế huyện năm 2016 để thực hiện dự án làm đường bê tông ngõ, xóm và xây dựng công trình công cộng

Xã Lương Thành

400

200

 

 

200

 

11

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cải tạo, nâng cấp đường kết nối từ trung tâm huyện Na Rì của tnh Bắc Kạn với huyện Bình Gia và huyện Tràng Định của tnh Lạng Sơn

Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tích hợp Dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn" - Tiểu dự án tnh Bắc Kạn

Các xã: Đổng Xá, Liêm Thủy, Xuân Dương

123.000

6.000

 

 

117.000

 

12

UBND xã Đng Xá

Xây dựng nhà văn hóa thôn Nà Vạng, xã Đng Xá

Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 huyện Na Rì

Xã Đổng Xá

1.000

400

 

 

600

 

13

Bưu điện tnh Bắc Kạn

Bưu điện văn hóa xã Quang Phong

Quyết định số 2418a/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND huyện Na Rì về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình nhà làm việc trụ sở UBND xã Quang Phong, huyện Na Rì (các hạng mục phtrợ: Nhà Bưu điện)

Quang Phong

136

 

 

 

136

 

14

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tnh Bắc Kạn

Hồ Mạy Đẩy (thu hồi bổ sung)

Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HĐQT ngày 09/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

Xã Đng Xá

18.960

70

 

 

18.890

 

15

Hồ Khuổi Dú (thu hồi bổ sung)

Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HĐQT ngày 09/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khthi dự án

Xã Dương Sơn

100

100

 

 

 

 

16

Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 1

Dự án Thy điện Pác Cáp (thu hồi giai đoạn 2)

Quyết định số 2019/QĐ-BCT ngày 11/6/2018 của Bộ Công thương về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch vừa và nhỏ tnh Bắc Kạn đối với Thủy điện Pác Cáp

Xã Lương Thành, xã Văn Minh

300.100

17.900

 

 

282.200

 

17

Viễn thông Bắc Kạn

Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS Vẹn, xã Xuân Dương, huyện Na Rì

Quyết định số 1310/QĐ-VNPT-KTĐT ngày 24/10/2018 của Viễn thông Bắc Kạn

Xã Xuân Dương

300

 

 

 

300

 

VIII

HUYỆN BA BỂ

 

 

 

120.899,8

808,3

360,5

-

119.731,0

 

1

Ban Qun lý dự án Đầu tư xây dựng tnh Bắc Kạn

Dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Bc Kạn giai đoạn 2015-2020

Quyết định số 11749/QĐ-BCT ngày 29/10/2015 của Bộ Công thương

Các xã: Mỹ Phương, Bành Trạch, Đồng Phúc, Phúc Lộc, Địa Linh, Hà Hiệu, Cao Trĩ, Khang Ninh, Nam Mu, Hoàng Trĩ, Quảng Khê, Cao Thượng

7.211

216

361

 

6.634

 

2

Công ty Điện lc Bắc Kạn

Cải tạo, CQT khu du lịch Hồ Ba Bể, huyện Ba Bể

Quyết định số 1429/QĐ-PCBK ngày 17/8/2018 của Công ty Điện lc Bắc Kạn

Xã Nam Mu

60

 

 

 

60

 

3

Cải tạo, CQT lưới điện khu vực huyện Ba Bể

Quyết định số 1680/QĐ- PCBK ngày 07/9/2018 của Công ty Điện lực Ba B

Các xã: Thượng Giáo, Yến Dương

120

60

 

 

60

 

4

CQT, gim bán kính cấp điện khu vực xã Mỹ Phương, huyện Ba B

Quyết định số 1439/QĐ-PCBK ngày 17/8/2018 của Công ty Điện lc Bc Kạn

Xã Mỹ Phương

120

120

 

 

 

 

5

Cải tạo, nâng cấp đường dây 35kV lộ 371 trạm E26.1 đoạn từ MC371/23 đến MC371/118A (nhánh Chu Hương - Mỹ Phương và Yến Dương - Địa Linh)

Quyết định số 1442/QĐ-PCBK ngày 17/8/2018 của Công ty Điện lc Bắc Kạn

Các xã Mỹ Phương, xã Yến Dương, xã Địa Linh

94

94

 

 

 

 

6

UBND xã Quảng Khê

Nhà văn hóa thôn Tổng Chảo, xã Qung Khê

Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt ch trương đầu tư danh mục dự án thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 huyện Ba Bể

Xã Qung Khê

200

 

 

 

200

 

7

Nhà văn hóa thôn Bản Pjan, xã Qung Khê

300

 

 

 

300

 

8

Nhà văn hóa thôn Lủng Quang, xã Quảng Khê

100

 

 

 

100

 

9

Đường Bản Leng-Chợ Lng, xã Quảng Khê

500

 

 

 

500

 

10

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Ba Bể

Kênh mương Đon Dài -Bản Xả, xã Chu Hương, huyện Ba Bể

Quyết định số 2484a/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 ca UBND huyện Ba Bể

Xã Chu Hương

298

298

 

 

 

 

11

Mở đường Nà Sliến - Tọt Còn xã Cao Thượng, huyện Ba Bể

Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND huyện Ba Bể

Xã Cao Thượng

11.900

 

 

 

11.900

 

12

Mđường Nà Tâm - Bản Lạ xã Yến Dương, huyện Ba Bể

Quyết định số 2482/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND huyện Ba Bể

Xã Yến Dương

9.090

20

 

 

9.070

 

13

Mmới đường liên thôn Khui Luông - Nà Niềng, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể

Quyết định số 2986/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Ba Bể

Xã Khang Ninh

10.000

 

 

 

10.000

 

14

Đường liên thôn 3 Thôm Lạnh-Lủng Tráng đến Khuổi Pjao, xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể

Quyết định số 2987/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Ba Bể

Xã Hà Hiệu

6.320

 

 

 

6.320

 

15

Mở tuyến đường từ nhà họp thôn Nà Mặn đến nhà ông Phẩm thôn Khui Mòn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể

Quyết định số 2988/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Ba Bể

Xã Thượng Giáo

14.210

 

 

 

14.210

 

16

Mở tuyến đường từ nhà họp thôn Khui Chom đến nhà ông Thuần, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể

Quyết định số 2989/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Ba Bể

4.100

 

 

 

4.100

 

17

Mở đường nội thôn từ Nà Ve - Giang Coọng, xã Bành Trạch, huyện Ba Bể

Quyết định số 2990/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Ba Bể

Xã Bành Trạch

2.735

 

 

 

2.735

 

18

Mđường nội thôn Khuổi Khét, xã Bành Trạch, huyện Ba Bể

Quyết định số 2991/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Ba Bể

5.248

 

 

 

5.248

 

19

Mđường nội thôn Tốm Lám, xã Bành Trạch, huyện Ba B

Quyết định số 2992/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Ba Bể

4.282

 

 

 

4.282

 

20

Mở đường nội thôn Nà Còi, xã Bành Trạch, huyện Ba Bể

Quyết định số 2993/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Ba Bể

5.595

 

 

 

5.595

 

21

Mở đường liên thôn Nà Nghè - Đán Mẩy - Nà Phại (tiếp đoạn CT135 năm 2016) xã Nam Mu, huyện Ba Bể

Quyết định số 2994/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 ca UBND huyện Ba Bể

Xã Nam Mu

14.431

 

 

 

14.431

 

22

Rải bê tông đường Khâu Qua - Nặm Dài (tiếp CT NTM năm 2016) xã Nam Mu, huyện Ba Bể

Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Ba Bể

6.469

 

 

 

6.469

 

23

Mở đường vào khu kinh tế Cốc Liềng, thôn Nà Hai xã Quảng Khê

Quyết định số 2997/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 ca UBND huyện Ba Bể

Xã Quảng Khê

5.834

 

 

 

5.834

 

24

Mđường đi thôn Coọc Mu, xã Hoàng Trĩ

Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 ca UBND huyện Ba Bể

Xã Hoàng Trĩ

4.344

 

 

 

4.344

 

25

Đường sản xuất Nà Chả - Khuổi Ling, xã Cao Trĩ, huyện Ba Bể

Quyết định số 2968/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Ba Bể

Xã Cao Trĩ

3.991

 

 

 

3.991

 

26

Trường Mầm non Địa Linh (thu hồi bổ sung)

Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 của UBND huyện Ba Bể về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình

Xã Địa Linh

976

 

 

 

976

 

27

Ban Qun lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Ba Bể

Tr sUBND xã Yến Dương (thu hồi bổ sung)

Quyết định số 2984/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Ba Bể về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dng công trình

Yến Dương

1.772

 

 

 

1.772

 

28

Viễn thông Bắc Kạn

Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm BTS Nà Khao, xã Phúc Lộc

Quyết định số 1310/QĐ-VNPT-KTĐT ngày 24/10/2018 của Viễn thông Bắc Kạn

Xã Phúc Lộc

300

 

 

 

300

 

29

Xây dựng cơ shạ tầng trạm BTS Bản Váng, Địa Linh

Quyết định số 1310/QĐ-VNPT-KTĐT ngày 24/10/2018 ca Viễn thông Bắc Kạn

Địa Linh

300

 

 

 

300

 

 

Biểu số 02

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số: 24/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn)

STT

Chđầu tư

Tên công trình, dự án

Căn cứ thực hiện dự án

Địa đim (xã, phường, thị trấn)

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (m2)

Tổng din tích sử dụng đất

Trong đó:

Đất trng lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

Tổng

 

 

 

843.755

60.935

9.531

0

I

HUYỆN CHỢ ĐỒN

 

 

 

67.907

24.574

68

0

1

UBND xã Tân Lập

Nhà văn hoá thôn Nà Chắc, xã Tân Lập

Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bn vững - Chương trình 135 giai đoạn 2018-2020 tnh Bắc Kn

Tân Lập

161

50

 

 

2

Đường Nà Vài đến Pù Mèn, xã Tân Lập

Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Bc Kạn về việc phê duyệt chtrương đầu tư danh mục các dự án thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 huyện Chợ Đn

1.050

300

 

 

3

UBND xã Nghĩa Tá

Đường trục thôn ông Hoà - Kéo Vạt (Tông Khun)

Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 huyện Chợ Đồn

Xã Nghĩa Tá

500

100

 

 

4

Đường trục thôn Nà Lừa - Bó Lạ

800

800

 

 

5

Đường trục thôn Lò gạch - Kéo Tôm - Phiêng Doà

600

200

 

 

6

Nhà văn hoá xã và khu thể thao

Kế hoạch số 1235/KH-UBND ngày 10/8/2018 của UBND huyện Chợ Đồn

10.000

3.000

 

 

7

UBND xã Bình Trung

Kênh, mương Bản Mương đoạn: 2

Quyết định s1704/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Bc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững - Chương trình 135 giai đoạn 2018-2020 tnh Bc Kạn

Bình Trung

100

100

 

 

8

UBND xã Bình Trung

Đường nội thôn Nà Quân

Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt ch trương đu tư danh mục các dự án thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 huyện Chợ Đn

Xã Bình Trung

800

800

 

 

9

UBND xã Bản Thi

Đường Bản Nhượng - Việt Trì Ao

Xã Bn Thi

2.000

100

 

 

10

UBND xã Phương Viên

Đường trục thôn Nà Đao đoạn Kéo Dụ (đoạn 1)

Phương Viên

171

100

 

 

11

Đường trục thôn Khuổi Lia (đoạn 1)

400

400

 

 

12

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dng tnh Bắc Kạn

Hồ Nà Kiến

Văn bản số 7397/BNN-TCTL ngày 01/9/2016 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam về việc thống nhất danh mục các hồ chứa thuộc Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tnh Bắc Kạn

Xã Nghĩa Tá

144

144

 

 

13

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020

Quyết định số 11740/QĐ-BCT ngày 29/10/2015 của Bộ Công thương về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020

Các xã: Quảng Bạch, Yên Mỹ, Rã Bản, Bình Trung

1.341

41

68

 

14

Công ty điện lực Bắc Kn

Cải tạo, CQT, giảm bán kính cấp điện khu vực xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn

Quyết định số 1438/QĐ-PCBK ngày 17/8/2018 của Công ty Điện lực Bắc Kạn

Phương Viên

150

150

 

 

15

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tnh Bc Kạn

Mở rộng, nâng cấp ĐT254 (thu hồi bổ sung)

Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh Bc Kạn về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

Ngọc Phái

19.289

5.096

 

 

16

Công ty Cphần đầu tư Sơn Phúc

Khu dân cư t1A và 2A thị trn Bng Lũng, huyện Chợ Đồn (thu hồi bổ sung)

Quyết định chtrương đầu tư 2046/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 của UBND tỉnh

Thị trấn Bằng Lũng

30.400

13.193

 

 

II

HUYỆN CHỢ MỚI

 

 

 

110.227

774

116

0

1

UBND xã Nông Hạ

Kiên cố hoá kênh mương Tổng Pá, thôn Ná Bia

Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 ca UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chtrương đầu tư danh mục dự án thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đon 2016-2020 huyện Chợ Mới

Nông Hạ

200

200

 

 

2

Cục Thống kê tnh Bắc Kạn

Trụ sChi cục thống kê

Quyết định số 1380/QĐ-BKHĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xã Yên Đĩnh

300

300

 

 

3

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tnh Bc Kạn

Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) (thu hồi bổ sung)

Theo văn bản số 5392/UBND-NLN ngày 29/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về việc t chc thực hiện d án " Sa chữa và nâng cao an toàn đp"(WB8)

Các xã: Yên Hân, Như Cố, Bình Văn, Cao Kỳ

107.391

174

 

 

4

Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020

Quyết định số 11740/QĐ-BCT ngày 29/10/2015 của Bộ Công thương về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020

Các xã: Cao Kỳ, Thanh Mai, Tân Sơn

2.336

100

116

 

III

HUYỆN NGÂN SƠN

 

 

 

29.250

1.277

8.351

0

1

UBND xã Đức Vân

Đường vào khu sản xuất nông trường thôn Bản Chang, xã Đức Vân

Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt kế hoạch công tác và ngân sách năm 2018, kế hoạch mua sm đấu thầu 18 tháng dự án "Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ" (CSSP) tnh Bc Kạn vay vốn Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD)

Đc Vân

7.000

500

 

 

2

UBND huyện Ngân Sơn

Dự án thành phần 2, tnh Bắc Kạn thuộc hợp phần cầu dân sinh-Dự án LRAMP.

Quyết định số 1486/QĐ-TCĐBVN ngày 20/4/2018 của Tổng Cục đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch la chọn nhà thầu xây dựng - Dự án thành phần 2, tnh Bc Kạn (BK: 02-BCKTKT02) thuộc hp phn cu dân sinh-Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP).

Xã Thượng Quan

6.710

240

 

 

3

Công ty Điện lực Bắc Kạn

Ci tạo, CQT, giảm bán kính cấp điện khu vực xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn

Quyết định số 1434/QĐ-PCBK ngày 17/8/2018

Bng Vân

226

226

 

 

4

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tnh Bắc Kạn

Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020 (địa bàn huyện Ngân Sơn)

Quyết định số 11740/QĐ-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Công thương về việc phê duyệt chtrương đầu tư dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020

Các xã Thượng Quan, Trung Hòa, Thượng Ân, Hương Nê, Nà Phc, Thuần Mang, Cốc Đán

7.014

211

351

 

5

UBND xã Lãng Ngâm

Đường liên thôn Khuổi Luông-Phia Khao, xã Lãng Ngâm

Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Bắc Kn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững - Chương trình 135 giai đoạn 2018 -2020 tnh Bc Kạn

Xã Lãng Ngâm

8.000

 

8.000

 

6

UBND xã Vân Tùng

Đường Nà Cày (EU-Phia Bung) thôn Nà Lạn, xã Vân Tùng

Quyết định số 1531/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 của UBND tỉnh Bc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục công trình chương trình nông thôn mới

Vân Tùng

300

100

 

 

IV

HUYỆN BẠCH THÔNG

 

 

 

1.334

556

39

0

1

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tnh Bắc Kạn

Dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tnh Bc Kạn giai đoạn 2015-2020

Quyết định số 11740/QĐ-BCT ngày 29/10/2015 của Bộ Công thương về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tnh Bc Kạn giai đoạn 2015-2020

Xã Đôn Phong

786

24

39

 

2

UBND xã Lục Bình

Đường thôn Bản Piềng

Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 15/01/2017 của UBND xã Lục Bình về việc phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình Nâng cấp đường từ hội trường thôn đến Nà Cp, thôn Bản Ping, xã Lục Bình

Xã Lục Bình

150

150

 

 

3

Đường Nà Cuồng, thôn Bắc Lanh Chang

Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 15/01/2017 của UBND xã Lục Bình về việc phê duyệt thẩm định hồ sơ xây dựng công trình Nâng cấp đường từ chợ cũ đến Nà Cuồng, thôn Bắc Lanh Chang, xã Lục Bình

350

350

 

 

4

UBND xã Cao Sơn

Nâng cấp đường giao thông nông thôn

Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Thôn Thôm Phụ, xã Cao Sơn

48

32

 

 

V

HUYỆN PÁC NẶM

 

 

 

170.710

7.450

494

0

1

Công ty Điện lực Bắc Kạn

Cải tạo, giảm bán kính cấp điện khu vực xã CLinh, huyện Pác Nm

Quyết định số 1754/QĐ-PCBK ngày 08/10/2018 của Công ty Điện lực Bắc Kạn

Cổ Linh

437

54

 

 

2

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tnh Bắc Kạn

Dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020

Quyết định số 11740/QĐ-BCT ngày 29/10/2015 của Bộ Công thương về việc phê duyệt chtrương đầu tư dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020

Các xã: An Thắng, Bng Thành, Bộc Bố, Công Bng, Cao Tân, Cổ Linh, Nghiên Loan, Nhạn Môn, Xuân La.

9.873

296

494

 

3

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ci tạo, nâng cấp đường kết nối từ trung tâm huyện Pác Nặm, tnh Bắc Kạn với Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tích hợp Dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bng, Bắc Kn, Lng Sơn "-Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn

Các xã: Bộc Bố, Bằng Thành

119.000

5.000

 

 

4

Hệ thống cấp nước xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm

Bộc Bố

9.500

300

 

 

5

UBND huyện Pác Nặm

Đường liên thôn Khuổi Làng-Phiêng Pn, An Thắng, huyện Pác Nặm

Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh Bc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục các dự án thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững - Chương trình 135 giai đoạn 2018-2020 tnh Bắc Kạn

An Thắng

15.000

1.000

 

 

6

Đường liên thôn Nặm Nhì - Lng Vài, xã CLinh, huyện Pác Nặm (thu hồi bổ sung)

Quyết định số 236C/QĐ-UBND ngày 04/3/2016 của UBND huyện Pác Nặm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Đường liên thôn Nặm Nhì - Lng Vài, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm.

C Linh

16.900

800

 

 

VI

HUYỆN NA RÌ

 

 

 

447.395

25.496

103

0

1

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tnh Bc Kạn

Dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Bc Kạn giai đoạn 2015- 2020

Quyết định số 11740/QĐ-BCT ngày 29/10/2015 của Bộ Công thương về việc phê duyệt chtrương đầu tư dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020

Các xã: Đổng Xá, Kim Hỷ; Quang Phong, Vũ Loan, Lạng san

2.045

62

103

 

2

Công ty Điện lực Bắc Kạn

Cải tạo, CQT lưới điện khu vực Na Rì

Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của Công ty Điện lực Bắc Kạn

Các xã: Vũ Loan, Lam Sơn, Văn Minh

660

200

 

 

3

CQT, giảm bán kính cấp điện khu vực các xã Xuân Dương, Dương Sơn, Quang Phong, huyện Na Rì

Quyết định số 1917/QĐ-PCBK ngày 09/10/2018 của Công ty Điện lc Bc Kạn

Các xã: Xuân Dương, Dương Sơn, Quang Phong

730

364

 

 

4

UBND xã Liêm Thủy

Đường bê tông trục thôn Pà Ái đến nhà văn hóa thôn Nà Bó, xã Liêm Thy

Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 huyện Na Rì

Liêm Thy

400

200

 

 

5

UBND xã Lương Thành

Đường bê tông ngõ xóm Nà Lẹng- Đông slấn, thôn Nà lẹng, xã Lương Thành

Quyết định số 2447/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của UBND huyện Na Rì về việc phê duyệt danh mục công trình sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế huyện năm 2016 để thực hiện dự án làm đường bê tông ngõ, xóm và xây dựng công trình công cộng

Lương Thành

400

200

 

 

6

SKế hoạch và Đầu tư

Cải tạo, nâng cấp đường kết nối từ trung tâm huyện Na Rì của tnh Bc Kạn với huyện Bình Gia và huyện Tràng Định của tnh Lạng Sơn

Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh Bc Kạn về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu kh thi tích hợp Dự án "Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn'" - Tiểu dự án tnh Bắc Kạn

Các xã: Đng Xá, Liêm Thủy, Xuân Dương

123.000

6.000

 

 

7

UBND xã Đổng Xá

Xây dựng nhà văn hóa thôn Nà Vạng, xã Đổng Xá

Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 huyện Na Rì

Đng Xá

1.000

400

 

 

8

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Hồ Mạy Đẩy (thu hi bổ sung)

Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HĐQT ngày 09/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

Đổng Xá

18.960

70

 

 

9

HKhuổi Dú (thu hi bổ sung)

Xã Dương Sơn

100

100

 

 

10

Công ty Cphần Thy điện Sử Pán 1

Dự án Thủy điện Pác Cáp (thu hồi giai đoạn 2)

Quyết định số 2019/QĐ-BCT ngày 11/6/2018 của Bộ Công thương về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch vừa và nhỏ tnh Bắc Kạn đối với Thủy điện Pác Cáp

Các xã: Lương Thành, Văn Minh

300.100

17.900

 

 

VII

HUYỆN BA BỂ

 

 

 

16.933

808

361

0

1

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tnh Bc Kạn

Dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tnh Bắc Kạn năm 2015-2020

Quyết định số 11749/QĐ-BCT ngày 29/10/2015 của Bộ Công thương

Các xã: Mỹ Phương, Bành Trạch, Đồng Phúc, Phúc Lộc, Địa Linh, Hà Hiệu, Cao Trĩ, Khang Ninh, Nam Mẫu, Hoàng Trĩ, Quảng Khê, Cao Thượng

7.211

216

361

 

2

Công ty Điện lực Bắc Kạn

Cải tạo, CQT lưới điện khu vực huyện Ba B

Quyết định số 1680/QĐ-PCBK ngày 07/9/2018 của Công ty Điện lực Ba Bể

Các xã: Thượng Giáo, Yến Dương

120

60

 

 

3

CQT, giảm bán kính cấp điện khu vực xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể

Quyết định số 1439/QĐ-PCBK ngày 17/8/2018 của Công ty Điện lực Bắc Kạn

Mỹ Phương

120

120

 

 

4

Cải tạo, nâng cấp đường dây 35kV lộ 371 trm E26.1 đoạn từ MC371/23 đến MC371/118A (nhánh Chu Hương -Mỹ Phương và Yến Dương-Địa Linh)

Quyết định số 1442/QĐ-PCBK ngày 17/8/2018 của Công ty Điện lực Bắc Kạn

Các xã: Mỹ Phương, Yến Dương, Địa Linh

94

94

 

 

5

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Ba B

Kênh mương Đon Dài-Bản X, xã Chu Hương, huyện Ba Bể

Quyết định số 2484a/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND huyện Ba Bể

Xã Chu Hương

298

298

 

 

6

Mở đường Nà Tâm - Bản Lạ, xã Yến Dương, huyện Ba Bể

Quyết định số 2482/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND huyện Ba B

Xã Yến Dương

9.090

20

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2018 về thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


514

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.175.108