Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 22/2009/NQ-HĐND sửa đổi quy đinh thành lập Quỹ hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm cho người dân khi Nhà nước thu hồi từ 50% đất sản xuất nông nghiệp trở lên kèm theo Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND do tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 22/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Đào Xuân Cần
Ngày ban hành: 09/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2009/NQ-HĐND

Bắc Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 16/2008/NQ-HĐND NGÀY 08/7/2008 CỦA HĐND TỈNH KHOÁ XVI VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ HỖ TRỢ ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG, HỌC TẬP, ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ VIỆC LÀM CHO NGƯỜI DÂN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI TỪ 50% ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRỞ LÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHOÁ XVI - KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Xét Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 30/11/2009 của UBND tỉnh đề nghị sửa đổi, bổ sung Đề án “Quỹ hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm cho người dân khi Nhà nước thu hồi từ 50% đất sản xuất nông nghiệp trở lên”; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội, ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND ngày 08/7/2008 của HĐND tỉnh Bắc Giang thành lập “Quỹ hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm cho người dân khi Nhà nước thu hồi từ 50% đất sản xuất nông nghiệp trở lên”, cụ thể như sau:

1. Bỏ nội dung “Thu 7.000 đ/m2 trên tổng diện tích đất nhà nước thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai” tại điểm a, khoản 4 của Đề án.

2. Bổ sung nội dung tại điểm b, mục 4 của Đề án:

- Người trong độ tuổi lao động bị tàn tật, không có khả năng lao động và chưa được hỗ trợ theo chế độ, chính sách nào của Nhà nước thì được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế.

- Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp giao ổn định lâu dài từ ngày Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ có hiệu lực thi hành thì các đối tượng trong hộ gia đình, cá nhân đó không được hưởng theo Đề án “Quỹ hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm cho người dân khi Nhà nước thu hồi từ 50% đất sản xuất nông nghiệp trở lên” của UBND tỉnh Bắc Giang.

3. Sửa đổi quy định tại điểm b mục 4 của Đề án:

 “Học sinh Trung học cơ sở, Trung học phổ thông được hỗ trợ tiền học phí”.

4. Sửa đổi đoạn 1 điểm b, mục 5 của Đề án như sau:

 “Hàng năm, căn cứ vào số lượng các đối tượng được hưởng hỗ trợ và mức hỗ trợ theo đề án của UBND tỉnh được HĐND tỉnh phê duyệt; khả năng huy động quỹ từ các nguồn theo quy định, UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn lập dự toán kinh phí chi hỗ trợ để trình HĐND tỉnh phê duyệt”.

5. Sửa đổi, bổ sung đoạn 3, điểm c, mục 4 của Đề án như sau:

 “Hỗ trợ một lần kinh phí đào tạo một nghề cho người trong độ tuổi lao động có nhu cầu học nghề bằng hình thức cấp thẻ học nghề, do Quỹ chi trực tiếp cho cơ sở đào tạo nghề trong tỉnh (kể cả doanh nghiệp tự đào tạo và tuyển dụng lao động lâu dài). Riêng trường hợp người lao động học nghề ở các cơ sở đào tạo nghề ngoài tỉnh thì Quỹ chi trực tiếp cho người học nghề vào năm thứ 2 của khoá học. Mức hỗ trợ là 3.000.000đồng/01 người. Những trường hợp đã hỗ trợ học tập, trợ cấp khó khăn, hỗ trợ đào tạo nghề từ những nguồn kinh phí khác thì không hưởng các khoản hỗ trợ theo quy định tại Đề án này”.

Các nội dung khác không sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết, thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Trong quá trình thực hiện, điểm nào chưa phù hợp, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định vào kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày, từ ngày ký.

Nghị quyết được HĐND tỉnh Bắc Giang khoá XVI, kỳ họp thứ 16 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đào Xuân Cần

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 22/2009/NQ-HĐND sửa đổi quy đinh thành lập Quỹ hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm cho người dân khi Nhà nước thu hồi từ 50% đất sản xuất nông nghiệp trở lên kèm theo Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND do tỉnh Bắc Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.935
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202