Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 16/2014/NQ-HĐND về Danh mục dự án thu hồi đất và mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2015 tỉnh Cà Mau

Số hiệu: 16/2014/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Bùi Công Bửu
Ngày ban hành: 10/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 16/2014/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 10 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH DANH MỤC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT VÀ MỨC VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP CHO VIỆC BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG NĂM 2015 TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 11

(Từ ngày 08 đến ngày 10 tháng 12 năm 2014)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2014;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét Tờ trình số 119/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết danh mục dự án thu hồi đất và mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2015 tỉnh Cà Mau và Báo cáo thẩm tra số 47/BC-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2014 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ 11 đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Danh mục dự án thu hồi đất và mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2015 tỉnh Cà Mau, với những nội dung như sau:

1. Danh mục dự án thu hồi đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, gồm 87 dự án có thu hồi đất với tổng diện tích đất cần thu hồi là 385,93 ha để thực hiện cho mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Bao gồm:

a) 34 dự án thu hồi đất sử dụng vốn từ ngân sách cấp tỉnh cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, với diện tích đất 71,25 ha.

b) 19 dự án thu hồi đất sử dụng vốn từ ngân sách cấp huyện cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, với diện tích đất 37,95 ha.

c) 27 dự án thu hồi đất sử dụng vốn bổ sung từ ngân sách Trung ương, với diện tích đất 175,56 ha.

d) 07 dự án thu hồi đất sử dụng từ vốn doanh nghiệp ứng trước và trừ vào tiền nộp quyền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất, với diện tích đất 101,17 ha.

2. Tổng mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Cà Mau 162.995.568.000 đồng (Một trăm sáu mươi hai tỷ chín trăm chín mươi lăm triệu năm trăm sáu mươi tám nghìn đồng). Bao gồm:

a) Nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh bố trí cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng là 124.268.464.000 đồng (Một trăm hai mươi bốn tỷ hai trăm sáu mươi tám triệu bốn trăm sáu mươi bốn nghìn đồng) từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung và vốn xổ số kiến thiết.

b) Nguồn vốn ngân sách cấp huyện bố trí cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng là 38.727.104.000 đồng (Ba mươi tám tỷ bảy trăm hai mươi bảy triệu một trăm lẻ bốn nghìn đồng).

3. Thống nhất chuyển mục đích sử dụng đất trước khi thu hồi, gồm 04 dự án với tổng diện tích đất là 22,07 ha. Cụ thể như sau:

a) Chuyển từ đất trồng lúa sang đất giao thông 0,69 ha.

b) Chuyển từ đất rừng phòng hộ sang đất thủy lợi 18,87 ha.

c) Chuyển từ đất rừng phòng hộ sang đất ở 2,51 ha.

4. Trong quá trình thực hiện nếu có những trường hợp phát sinh cần phải điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất hoặc mức vốn ngân sách nhà nước bố trí cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất trước khi quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp gần nhất.

(Kèm theo Danh mục dự án thu hồi đất và dự án chuyển mục đích sử dụng đất).

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (BTP);
- TT. Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- BTT. UBMTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, tp Cà Mau;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Bùi Công Bửu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 16/2014/NQ-HĐND về Danh mục dự án thu hồi đất và mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2015 tỉnh Cà Mau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.401

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49