Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 128/NQ-HĐND năm 2014 thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất từ ngày 01/7/2014 đến 31/12/2014 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Số hiệu: 128/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Trần Văn Tư
Ngày ban hành: 26/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 128/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 26 tháng 9 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT TỪ NGÀY 01/7/2014 ĐẾN NGÀY 31/12/2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Sau khi xem xét Tờ trình số 8660/TTr-UBND ngày 16/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về danh mục các dự án cần thu hồi đất từ ngày 01/7/2014 đến ngày 31/12/2014 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua danh mục 311 dự án cần thu hồi đất trong thời gian từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 đến ngày 31/12/2014 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

(Đính kèm danh mục dự án cần thu hồi đất).

Điều 2. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện

UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện danh mục các dự án cần thu hồi từ ngày 01/7/2014 đến ngày 31/12/2014, cụ thể như sau:

1. Chỉ đạo triển khai thực hiện việc thu hồi đất của các dự án để đảm bảo tiến độ thực hiện của dự án nhằm phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này thì Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc tổng hợp và lập thủ tục trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét và báo cáo tại kỳ họp cuối năm 2014.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này, xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai, thực hiện việc thu hồi đất, đồng thời tăng cường chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung triển khai thực hiện nhằm hoàn thành việc thu hồi đất các dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm thông báo danh mục các dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận thông qua tại Nghị quyết này đến Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh; căn cứ phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị để triển khai thực hiện; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đảm bảo cho việc sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

3. Trường hợp trong danh mục các dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận thông qua tại Nghị quyết này mà có sử dụng diện tích đất trồng lúa thì việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, Ủy ban nhân dân tỉnh phải thực hiện theo đúng điều kiện được quy định tại Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai năm 2013.

4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tham gia giám sát và tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 26 tháng 9 năm 2014./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư

 


DANH MỤC

DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT TỪ NGÀY 01/7/2014 ĐẾN NGÀY 31/12/2014 NẰM TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
(Kèm theo Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 26/9/2014 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

STT

Tên dự án

Diện tích dự án (ha)

Diện tích thu hồi (ha)

Mục đích sử dụng đất

Địa điểm

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Xã, phường, thị trấn

Huyện

a) Dự án xây dựng trụ sở cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương

69,65

68,70

 

 

 

 

 

1

Trụ sở làm việc Thi hành án dân sự thành phố

0,20

0,20

CTS

Bửu Long

Biên Hòa

Văn bản số 2553/UBND-ĐT ngày 15/5/2013 của UBND thành phố về TTĐĐ

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

2

Trụ sở Bảo hiểm xã hội thành phố Biên Hòa

0,04

0,04

CTS

Quyết Thắng

Biên Hòa

Thành phố đề nghị theo Văn bản số 5335/UBND-ĐT ngày 18/8/2014

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

3

Phòng Đăng ký kinh doanh và Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp

0,04

0,04

CTS

Quyết Thắng

Biên Hòa

Thành phố đề nghị theo Văn bản số 5335/UBND-ĐT ngày 18/8/2014

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

4

Trường mầm non xây mới

0,55

0,55

DGD

An Hòa

Biên Hòa

Thành phố đề nghị để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2014

Vốn xã hội hóa

5

Trường tiểu học xây mới

1,00

1,00

DGD

An Hòa

Biên Hòa

Thành phố đề nghị để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2014

Vốn xã hội hóa

6

Trường Tiểu học Nguyễn Thị Sáu

1,00

1,00

DGD

An Hòa

Biên Hòa

Thành phố đề nghị để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2014

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

7

Trường THCS Bình Đa

1,40

1,40

DGD

Bình Đa

Biên Hòa

Thông báo thu hồi đất số 1015/TB-UBND ngày 05/4/2011 của UBND thành phố

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

8

Đầu tư XD Trường THCS Long Bình 2

0,70

0,70

DGD

Long Bình

Biên Hòa

Thông báo thu hồi đất 133/TB-UBND ngày 13/3/2014 của UBND thành phố Biên Hòa

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

9

Mở rộng Trường THCS Long Bình Tân

0,20

0,20

DGD

Long Bình Tân

Biên Hòa

Thông báo thu hồi đất 289/TB-UBND ngày 09/5/2014 của UBND thành phố

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

10

Trường Mầm non Phước Tân

0,50

0,50

DGD

Phước Tân

Biên Hòa

Thành phố đề nghị để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2014

Vốn xã hội hóa

11

Trường mầm non xây mới

0,50

0,50

DGD

Phước Tân

Biên Hòa

Thành phố đề nghị để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2014

Vốn xã hội hóa

12

Trường Tiểu học Phước Tân

1,00

1,00

DGD

Phước Tân

Biên Hòa

Thành phố đề nghị để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2014

Vốn xã hội hóa

13

Trường Tiểu học Tân Cang

1,00

1,00

DGD

Phước Tân

Biên Hòa

Thành phố đề nghị để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2014

Vốn xã hội hóa

14

Trường Tiểu học Phước Tân 2

1,00

1,00

DGD

Phước Tân

Biên Hòa

Thành phố đề nghị để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2014

Vốn xã hội hóa

15

Trường Tiểu học Tân Mai 2

1,00

1,00

DGD

Phước Tân

Biên Hòa

Thành phố đề nghị để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2014

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

16

Mở rộng khu điều trị bắt buộc

0,80

0,80

DGT

Tân Phong

Biên Hòa

Thông báo thu hồi đất số 1026/TB-UBND ngày 23/8/2013 của UBND thành phố Biên Hòa

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

17

03 trạm quan trắc tự động

0,01

0,01

DKH

Long Bình Tân, An Bình, Tân Hạnh

Biên Hòa

Quyết định số 1933/QĐ-BTNMT ngày 12/11/2012 của Bộ TNMT duyệt dự án thành phần “Tăng cường thể chế và thực thi” thuộc dự án “Quản lý ô nhiễm các khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai, sông Nhuệ - Đáy”

Vốn WB

18

Phòng khám chuyên khoa

1,63

1,63

DYT

Phước Tân

Biên Hòa

Văn bản thỏa thuận địa điểm số 2256/UBND-ĐT ngày 04/5/2013 của UBND thành phố Biên Hòa

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

19

Trung tâm Văn hóa xã Hiệp Hòa

0,30

0,30

DVH

Hiệp Hòa

Biên Hòa

Thành phố đề nghị để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2014

Vốn xã hội hóa

20

Xây dựng Tòa án thành phố

0,40

0,40

TCS

Bửu Long

Biên Hòa

Thông báo thu hồi đất số 964/TB-UBND ngày 11/7/2013 của UBND thành phố Biên Hòa

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

21

Trung tâm Hành chính phường Hố Nai

0,93

0,93

TCS

Hố Nai

Biên Hòa

Thông báo thu hồi đất số 1420/TB-UBND ngày 26/9/2011 của UBND thành phố Biên Hòa

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

22

Nhà văn hóa ấp Vườn Dừa, xã Phước Tân

0,03

0,03

TCS

Phước Tân

Biên Hòa

Thông báo thu hồi đất số 917/TB-UBND ngày 11/9/2010 của UBND thành phố Biên Hòa

Vốn xã hội hóa

23

Kho lưu trữ chuyên dụng của tỉnh (Sở Nội Vụ)

0,30

0,30

TCS

Quang Vinh

Biên Hòa

Thông báo thu hồi đất 317/TB-UBND ngày 29/3/2013

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

24

Trụ sở làm việc của Trung tâm kiểm định xây dựng Sở Xây dựng Đồng Nai (Sở Xây dựng)

0,30

0,30

TCS

Quang Vinh

Biên Hòa

Thông báo thu hồi đất số 1459/TB-UBND 01/11/2011

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

25

Mở rộng trụ sở làm việc phường Quang Vinh

0,05

0,05

TCS

Quang Vinh

Biên Hòa

Thông báo thu hồi đất 316/TB-UBND 29/3/2013 của UBND thành phố

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

26

Trường Mầm non Bảo Bình

0,60

0,60

DGD

Bảo Bình

Cẩm Mỹ

Thông báo thu hồi đất số 34/TB-UBND ngày 20/5/2013

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

27

Trường Mầm non Long Giao

0,84

0,84

DGD

Long Giao

Cẩm Mỹ

Văn bản TTĐĐ số 513/UBND-CN ngày 08/5/2014

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

28

Trường Mầm non Xuân Bảo

0,32

0,32

DGD

Xuân Bảo

Cẩm Mỹ

Thông báo thu hồi đất số 33/TB-UBND ngày 20/5/2013

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

29

Trụ sở Hạt Kiểm lâm liên huyện Long Thành, Cẩm Mỹ

0,06

0,06

TSC

Long Giao

Cẩm Mỹ

Văn bản TTĐĐ số 107/UBND-NN ngày 27/02/2013

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

30

Trụ sở Liên đoàn Lao động huyện Cẩm Mỹ

0,19

0,19

TSC

Long Giao

Cẩm Mỹ

Văn bản TTĐĐ số 530/UBND-CN ngày 12/5/2014

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

31

Trụ sở làm việc Đội thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải đường bộ khu vực Xuân Lộc - Cẩm Mỹ

0,13

0,13

TSC

Long Giao

Cẩm Mỹ

Văn bản TTĐĐ số 226/UBND-CN ngày 12/3/2014

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

32

Điểm đăng ký kiểm dịch động vật

0,25

0,25

TSC

Nhân Nghĩa

Cẩm Mỹ

Thông báo thu hồi đất số 32/TB-UBND ngày 20/5/2013

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

33

Kho thuốc bảo vệ thực vật

0,30

0,30

TSC

Nhân Nghĩa

Cẩm Mỹ

Thông báo thu hồi đất số 62/TB-UBND ngày 30/7/2013

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

34

Trường Mầm non Phú Túc

0,70

0,70

DGD

Phú Túc

Định Quán

UBND huyện đã có văn bản thỏa thuận địa điểm

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

35

Mở rộng Trường Lý Thường Kiệt

0,16

0,16

DGD

Phú Vinh

Định Quán

UBND huyện đã thỏa thuận địa điểm tại Văn bản số 871/UBND-NL ngày 12/5/2014; đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng phục vụ thu hồi đất

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

36

Nhà văn hóa ấp 2

0,05

0,05

TSC

Gia Canh

Định Quán

Văn bản chấp thuận chủ trương của UBND huyện

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

37

Nhà văn hóa ấp Bến Nôm 1 và Trung tâm thể dục thể thao của xã

0,20

0,20

TSC

Phú Cường

Định Quán

Văn bản chấp thuận chủ trương của UBND huyện

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

38

Nhà văn hóa ấp Bến Nôm 2

0,07

0,07

TSC

Phú Cường

Định Quán

Văn bản chấp thuận chủ trương của UBND huyện

 

39

Nhà văn hóa ấp Tam Bung

0,07

0,07

TSC

Phú Cường

Định Quán

Văn bản chấp thuận chủ trương của UBND huyện

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

40

Nhà văn hóa ấp 3

0,40

0,40

TSC

Phú Hòa

Định Quán

- UBND huyện đã thỏa thuận địa điểm tại Văn bản số 1385/UBND-NL ngày 14/7/2014 - UBND huyện đã ban hành thông báo thu hồi đất

 

41

Nhà văn hóa ấp 6

0,04

0,04

TSC

Phú Lợi

Định Quán

Văn bản chấp thuận chủ trương của UBND huyện

 

42

Nhà làm việc Công an xã Phú Tân

0,20

0,20

TSC

Phú Tân

Định Quán

UBND huyện đã thỏa thuận địa điểm tại Văn bản số 587/UBND-NL ngày 08/4/2014

 

43

Nhà văn hóa ấp 3

0,04

0,04

TSC

Phú Tân

Định Quán

Văn bản chấp thuận chủ trương của UBND huyện

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

44

Nhà văn hóa ấp Suối Soong

0,04

0,04

TSC

Phú Túc

Định Quán

Văn bản chấp thuận chủ trương của UBND huyện

 

45

Nhà văn hóa ấp Tam Bung

0,05

0,05

TSC

Phú Túc

Định Quán

Văn bản chấp thuận chủ trương của UBND huyện

 

46

Nhà làm việc của Công an xã Phú Túc

0,20

0,20

TSC

Phú Túc

Định Quán

UBND huyện đã có văn bản thỏa thuận địa điểm

 

47

Nhà văn hóa thể thao ấp 5, xã Phú Vinh

0,03

0,03

TSC

Phú Vinh

Định Quán

UBND huyện đã thỏa thuận địa điểm tại Văn bản số 874/UBND-NL ngày 12/5/2014

 

48

Nhà làm việc Công an xã Phú Vinh

0,20

0,20

TSC

Phú Vinh

Định Quán

UBND huyện đã thỏa thuận địa điểm tại Văn bản số 588/UBND-NL ngày 08/4/2014

 

49

Nhà làm việc Công an xã Suối Nho

0,22

0,22

TSC

Suối Nho

Định Quán

UBND huyện đã thỏa thuận địa điểm tại Văn bản số 1375/UBND-NL ngày 11/7/2014

 

50

Trường Mẫu giáo Phú Bình

0,30

0,30

DGD

P. Phú Bình

Long Khánh

QĐ số 900/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 của UBTX về bố trí nguồn vốn xây dựng

 

51

Trường THCS Xuân Thanh

1,00

1,00

DGD

P. Xuân Thanh

Long Khánh

QĐ số 657/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của UBTX về bố trí nguồn vốn xây dựng

 

52

Trường MG Bảo Quang phân hiệu Thọ An

0,03

0,03

DGD

X. Bảo Quang

Long Khánh

QĐ số 900/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 của UBTX về bố trí nguồn vốn xây dựng; QĐ số 563/QĐ-UBND ngày 12/5/2014 của UBTX duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án

 

53

Trường Tiểu học Bàu Sen

0,56

0,56

DGD

X. Bàu Sen

Long Khánh

Thông báo thu hồi đất số 714/TB-UBND ngày 23/6/2014 của UBTX; QĐ số 900/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 của UBTX về bố trí nguồn vốn xây dựng

 

54

03 giếng quan trắc tự động nước dưới đất

0,01

0,01

DKH

Suối Tre, Bảo Quang, Hàng Gòn

Long Thành

Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt đề cương dự án Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Đã ghi vốn sự nghiệp TNMT năm 2014

55

Trường Tiểu học An Phước

1,66

1,66

DGD

An Phước

Long Thành

Văn bản thỏa thuận địa điểm số 2643/UBND-NN ngày 22/5/2014 của UBND huyện Long Thành

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

56

Trường Mầm non An Phước

0,52

0,52

DGD

An Phước

Long Thành

Thông báo THĐ số 233/TB-UBND ngày 30/6/2014 của UBND huyện Long Thành

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

57

Trường Tiểu học Tập Phước

0,61

0,61

DGD

Long Phước

Long Thành

Thông báo THĐ số 236/TB-UBND ngày 30/06/2014 của UBND huyện Long Thành

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

58

Giếng quan trắc tự động nước dưới đất

0,002

0,002

DKH

Phước Thái

Long Thành

Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt đề cương dự án Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Đã ghi vốn sự nghiệp TNMT năm 2014

59

Kho vật chứng và tạm giữ phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông

2,00

2,00

TSC

Lộc An

Long Thành

Văn bản thỏa thuận địa điểm số 2496/UBND-ĐT ngày 28/3/2014 của UBND tỉnh

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

60

Trụ sở làm việc cho HĐND - UBND huyện Long Thành

1,88

0,93

TSC

Thị trấn Long Thành

Long Thành

Văn bản thỏa thuận địa điểm số 3199/UBND-NN ngày 15/7/2014 của UBND huyện Long Thành

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

61

Nhà văn hóa ấp 5 tại xã Bàu Cạn

0,10

0,10

TSC

Bàu Cạn

Long Thành

Thông báo THĐ số 179/TB-UBND ngày 12/6/2013 của UBND huyện

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

62

Nhà văn hóa ấp 8 tại xã Bàu Cạn

0,13

0,13

TSC

Bàu Cạn

Long Thành

Thông báo THĐ số 178/TB-UBND ngày 12/6/2013 của UBND huyện

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

63

Đầu tư XD Nhà văn hóa ấp Suối Cả tại xã Bàu Cạn

0,10

0,10

TSC

Bàu Cạn

Long Thành

Thông báo THĐ số 244/TB-UBND ngày 23/7/2013 của UBND huyện

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

64

XD Nhà văn hóa ấp 6, xã Bình Sơn

0,13

0,13

TSC

Bình Sơn

Long Thành

Thông báo THĐ số 255/TB-UBND ngày 18/10/2010 của UBND huyện

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

65

Nhà văn hóa ấp 5

0,05

0,05

TSC

Tân Hiệp

Long Thành

Thông báo THĐ số 311/TB-UBND ngày 03/9/2013 của huyện

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

66

Trường Mầm non Phú Thạnh

0,70

0,70

DGD

Phú Thạnh

Nhơn Trạch

Thông báo thu hồi đất số 62/TB-UBND ngày 08/4/2010

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

67

Giếng quan trắc tự động nước dưới đất

0,002

0,002

DKH

Phú Hữu

Nhơn Trạch

Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt đề cương dự án Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Đã ghi vốn sự nghiệp TNMT năm 2014

68

Kho lưu trữ chuyên dụng của huyện

0,56

0,56

TSC

Phú Hội

Nhơn Trạch

Văn bản GTĐĐ số 2277/UBND-KT ngày 31/10/2011 và ban hành thông báo thu hồi đất, đã hoàn thành việc kiểm tra hiện trạng với diện tích 01 ha, tuy nhiên theo quyết định duyệt dự án đầu tư của UBND tỉnh với diện tích 0,562 ha, Văn bản điều chỉnh diện tích số 2890/UBND-CNN ngày 29/7/2014

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

69

Văn phòng ấp Chợ

0,03

0,03

TSC

Phước Thiền

Nhơn Trạch

Phục vụ nhu cầu xây dựng nông thôn mới

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

70

Trường Mầm non Phú Lâm

0,60

0,60

DGD

Phú Lâm

Tân Phú

TB thu hồi đất số 222/TB-UBND 26/11/2013 của huyện

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

71

Trường Mầm non Phú Thanh

0,45

0,45

DGD

Phú Thanh

Tân Phú

TB thu hồi đất số 62/TB-UBND ngày 06/5/2014 của huyện

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

72

Xây dựng Trường Mầm non Phú Xuân

0,67

0,67

DGD

Phú Xuân

Tân Phú

Tờ trình Số 126/TTr-UBND xin giao đất ngày 08/11/3013 của huyện

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

73

Trường Tiểu học Nguyễn Huệ

2,00

2,00

DGD

Thị trấn Tân Phú

Tân Phú

TB thu hồi đất số 69/TB-UBND 21/5/2012 của huyện

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

74

Giếng quan trắc tự động nước dưới đất

0,002

0,002

DKH

Tà Lài

Tân Phú

Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt đề cương dự án Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Đã ghi vốn sự nghiệp TNMT năm 2014

75

Mở rộng Trạm y tế xã Phú Lộc

0,09

0,09

DYT

Phú Lộc

Tân Phú

TB thu hồi đất số 13/TB-UBND ngày 15/8/2013 của huyện

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

76

Nhà văn hóa ấp 1

0,03

0,03

TSC

Phú Thịnh

Tân Phú

Xây dựng nông thôn mới xã điểm hoàn thành trong năm 2014

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

77

Nhà văn hóa ấp 7

0,10

0,10

TSC

Phú Thịnh

Tân Phú

Xây dựng nông thôn mới xã điểm hoàn thành trong năm 2014

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

78

Nhà văn hóa ấp 8

0,20

0,20

TSC

Phú Thịnh

Tân Phú

Xây dựng nông thôn mới xã điểm hoàn thành trong năm 2014

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

79

Nhà văn hóa ấp 9

0,05

0,05

TSC

Phú Thịnh

Tân Phú

Xây dựng nông thôn mới xã điểm hoàn thành trong năm 2014

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

80

Nhà văn hóa ấp 10

0,30

0,30

TSC

Phú Thịnh

Tân Phú

Xây dựng nông thôn mới xã điểm hoàn thành trong năm 2014

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

81

XD trụ sở UBND xã Phú Xuân

1,46

1,46

TSC

Phú Xuân

Tân Phú

TB thu hồi đất số 70/TB-UBND ngày 20/5/2014

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

82

Trường Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Á Châu - Đồng Nai

2,10

2,10

DGD

Bàu Hàm 2

Thống Nhất

- Vản bản thỏa thuận địa điểm số 956/UBND ngày 28/5/2014 của UBND huyện

- Thông báo thu hồi đất số 160/TB-UBND ngày 04/6/2014 của UBND huyện

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

83

Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ

0,60

0,60

DGD

Gia Kiệm

Thống Nhất

- Vản bản thỏa thuận địa điểm số 2422/UBND-TNMT ngày 02/12/2013 của UBND huyện

- Thông báo thu hồi đất số 281/TB-UBND ngày 10/12/2013 của UBND huyện

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

84

Mở rộng Trường Trung học cơ sở Lam Sơn

0,06

0,06

DGD

Gia Kiệm

Thống Nhất

- Vản bản thỏa thuận địa điểm số 245/UBND-TNMT ngày 08/2/2010 và Văn bản số 517/UBND-TNMT ngày 02/4/2013 của UBND huyện

- Thông báo thu hồi đất số 42/TB-UBND ngày 26/02/2010 của UBND huyện

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

85

Trường Mẫu giáo Hoa Mai

0,60

0,60

DGD

Hưng Lộc

Thống Nhất

- Vản bản thỏa thuận địa điểm số 959/UBND-TNMT ngày 21/6/2012 của UBND huyện

- Thông báo thu hồi đất số 95/TB-UBND ngày 03/7/2012 của UBND huyện

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

86

Trường trung học phổ thông tư thục tại xã Quang Trung

0,42

0,42

DGD

Quang Trung

Thống Nhất

- Vản bản thỏa thuận địa điểm số 51/UBND ngày 09/01/2014 của UBND huyện

- Thông báo thu hồi đất số 85/TB-UBND ngày 14/3/2014 của UBND huyện

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

87

Trường Mẫu giáo Quang Trung A

0,30

0,30

DGD

Quang Trung

Thống Nhất

- Vản bản thỏa thuận địa điểm số 50/UBND ngày 09/01/2014 UBND huyện

- Thông báo thu hồi đất số 83/TB-UBND ngày 14/3/2014 của UBND huyện

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

88

Nhà văn hóa kết hợp với văn phòng ấp Phan Bội Châu

0,05

0,05

TSC

Bàu Hàm 2

Thống Nhất

- Vản bản thỏa thuận địa điểm số 1717/UBND-TNMT ngày 29/8/2013 của UBND huyện

- Thông báo thu hồi đất số 200/TB-UBND ngày 05/9/2013 của UBND huyện

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

89

Nhà văn hóa kết hợp với văn phòng ấp Ngô Quyền

0,10

0,10

TSC

Bàu Hàm 2

Thống Nhất

- Vản bản thỏa thuận địa điểm số 1716/UBND-TNMT ngày 29/8/2013 của UBND huyện

- Thông báo số 198/TB-UBND ngày 05/9/2013 của UBND huyện

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

90

Nhà văn hóa kết hợp với văn phòng ấp Nguyễn Thái Học

0,16

0,16

TSC

Bàu Hàm 2

Thống Nhất

- Vản bản thỏa thuận địa điểm số 1718/UBND-TNMT ngày 29/8/2013 của UBND huyện

- Thông báo thu hồi đất số 199/TB-UBND ngày 05/9/2013 của UBND huyện

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

91

Nhà văn hóa kết hợp với văn phòng ấp Trần Cao Vân

0,10

0,10

TSC

Bàu Hàm 2

Thống Nhất

- Xây dựng nông thôn mới

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

92

Nhà văn hóa kết hợp với văn phòng ấp Đức Long 01

0,06

0,06

TSC

Gia Tân 2

Thống Nhất

- Vản bản thỏa thuận địa điểm số 1917/UBND-TNMT ngày 26/9/2013 của UBND huyện

- Thông báo thu hồi đất số 244/TB-UBND ngày 03/10/2013 của UBND huyện

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

93

Nhà văn hóa kết hợp với văn phòng ấp Đức Long 02

0,05

0,05

TSC

Gia Tân 2

Thống Nhất

- Văn bản số 1935/UBND-TNMT ngày 27/9/2013 của UBND huyện

- Thông báo thu hồi đất số 239/TB-UBND ngày 01/10/2013 của UBND huyện

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

94

Nhà văn hóa kết hợp với văn phòng 01

0,05

0,05

TSC

Lộ 25

Thống Nhất

- Xây dựng nông thôn mới

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

95

Nhà văn hóa kết hợp với văn phòng 02

0,05

0,05

TSC

Lộ 25

Thống Nhất

- Xây dựng nông thôn mới

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

96

Nhà văn hóa kết hợp với văn phòng 03

0,05

0,05

TSC

Lộ 25

Thống Nhất

- Xây dựng nông thôn mới

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

97

Nhà văn hóa kết hợp với văn phòng ấp Lê Lợi 01

0,05

0,05

TSC

Quang Trung

Thống Nhất

- Vản bản thỏa thuận địa điểm số 1350/UBND-TNMT ngày 16/7/2013 của UBND huyện

- Thông báo thu hồi đất số 147/TB-UBND ngày 29/7/2013 của UBND huyện

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

98

Nhà văn hóa kết hợp với văn phòng ấp Lê Lợi 02

0,39

0,39

TSC

Quang Trung

Thống Nhất

- Vản bản thỏa thuận địa điểm số 1346/UBND-TNMT ngày 16/7/2013 của UBND huyện

- Thông báo số 146/TB-UBND ngày 29/7/2013 của UBND huyện

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

99

Nhà văn hóa kết hợp với văn phòng ấp Bắc Sơn

0,05

0,05

TSC

Quang Trung

Thống Nhất

- Vản bản thỏa thuận địa điểm số 1349/UBND-TNMT ngày 16/7/2013 của UBND huyện

- Thông báo thu hồi đất số 149/TB-UBND ngày 29/7/2013 của UBND huyện

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

100

Đầu tư xây dựng chợ Nguyễn Huệ

0,16

0,16

TSC

Quang Trung

Thống Nhất

- Vản bản thỏa thuận địa điểm số 825/UBND ngày 16/5/2014 của UBND huyện

- Thông báo thu hồi đất số 138/TB-UBND ngày 16/5/2014 của UBND huyện

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

101

Văn phòng ấp Lập Thành

0,04

0,04

TSC

Xuân Thạnh

Thống Nhất

- Vản bản thỏa thuận địa điểm số 956/UBND-TNMT ngày 21/6/2012 của UBND huyện

- Thông báo số 93/TB-UBND ngày 03/7/2012 của UBND huyện

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

102

Văn phòng ấp Trần Hưng Đạo

0,01

0,01

TSC

Xuân Thạnh

Thống Nhất

- Vản bản thỏa thuận địa điểm số 961/UBND-TNMT ngày 21/6/2012 của UBND huyện

- Thông báo thu hồi đất số 96/TB-UBND ngày 03/7/2012 của UBND huyện

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

103

Khu Di tích Lịch sử căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa - U1

3,70

3,70

DDT

Thanh Bình

Trảng Bom

Văn bản số 3886/UBND-TNMT ngày 06/9/2014 của UBND huyện Trảng Bom về việc chuẩn bị hồ sơ đất đai, đầu tư xây dựng Khu Di tích Lịch sử căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa - U1

 

104

Trường Mẫu giáo An Viễn

0,36

0,36

DGD

An Viễn

Trảng Bom

VB số 3700/UBND-TNMT ngày 31/10/2013 của UBND huyện

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

105

Văn phòng ấp Tân Thịnh

0,05

0,05

TSC

Đồi 61

Trảng Bom

VB 3088/UBND-VP ngày 24/9/2013 của UBND huyện; nhu cầu XDNT mới

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

106

Văn phòng ấp Tân Phát

0,05

0,05

TSC

Đồi 61

Trảng Bom

VB 3088/UBND-VP ngày 24/9/2013 của UBND huyện; nhu cầu XDNT mới

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

107

VP làm việc kết hợp điểm sinh hoạt VH ấp Tân Hưng, xã Đồi 61

0,82

0,82

TSC

Đồi 61

Trảng Bom

VB số 4616/UBND-TNMT ngày 30/12/2013 của UBND huyện

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

108

Văn phòng làm việc kết hợp điểm sinh hoạt văn hóa ấp Tân Thành

0,06

0,06

TSC

Thanh Bình

Trảng Bom

VB 4468/UBND-TNMT ngày 14/11/2012 của Sở TNMT

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

109

Văn phòng làm việc kết hợp điểm sinh hoạt văn hóa ấp Lợi Hà

0,12

0,12

TSC

Thanh Bình

Trảng Bom

VB 4468/UBND-TNMT ngày 14/11/2013 của Sở TNMT

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

110

VP làm việc kết hợp điểm sinh hoạt ấp Thuận Trường

0,05

0,05

TSC

Sông Thao

Trảng Bom

Nhu cầu xây dựng nông thôn mới

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

111

VP làm việc kết hợp điểm sinh hoạt ấp Thuận An

0,05

0,05

TSC

Sông Thao

Trảng Bom

Nhu cầu xây dựng nông thôn mới

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

112

VP ấp 1 - xã Sông Trầu

0,05

0,05

TSC

Sông Trầu

Trảng Bom

VB số 2390/UBND-TNMT ngày 02/8/2013 của UBND huyện

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

113

Trụ sở Bảo hiểm xã hội Trảng Bom

0,08

0,08

TSC

TT. Trảng Bom

Trảng Bom

VB số 1400/UBND-TNMT ngày 15/5/2013 của UBND huyện

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

114

Trụ sở Hạt Kiểm lâm liên huyện Trảng Bom - Thống Nhất

0,11

0,11

TSC

TT. Trảng Bom

Trảng Bom

VB số 1795/UBND-TNMT ngày 09/5/2014 của UBND huyện

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

115

Mở rộng Trường Đại học Lạc Hồng

9,95

9,95

DGD

Bình Hòa

Vĩnh Cửu

Văn bản số 10590/UBND-CNN ngày 28/12/2009 thỏa thuận địa điểm, Thông báo THĐ số 2632/TB-UBND ngày 19/4/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai

Đã thẩm định phương án bồi thường

116

Trường Mầm non tư thục Sao Mai

0,50

0,50

DGD

Thạnh Phú

Vĩnh Cửu

Văn bản số 1639/UBND-KT ngày 22/5/2013 của UBND huyện

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

117

Trường Trung cấp nghề GTVT Đồng Nai

9,54

9,54

DGD

Thiện Tân

Vĩnh Cửu

Thông báo thu hồi đất số 8664/TB-UBND ngày 07/12/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

118

Xây dựng Trường Mầm non Trị An (cơ sở 02)

0,31

0,31

DGD

Trị An

Vĩnh Cửu

Văn bản số 3202/UBND-KT ngày 30/8/2013 của UBND huyện; Thông báo THĐ số 719/TB-UBND ngày 17/9/2013 của UBND huyện

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

119

Trường MN tư thục

0,19

0,19

DGD

Vĩnh Tân

Vĩnh Cửu

Văn bản số 4822/UBND-KT ngày 10/12/2013 của UBND huyện; Thông báo THĐ số 1072/TB-UBND ngày 23/12/2013 của UBND huyện

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

120

Trạm Y tế xã Thiện Tân

0,20

0,20

DYT

Thiện Tân

Vĩnh Cửu

Văn bản số 02/UBND-KT ngày 02/01/2009 thỏa thuận địa điểm; Thông báo thu hồi đất số 744/TB-UBND ngày 22/12/2011 của UBND huyện Vĩnh Cửu

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

121

Trạm Y tế xã Vĩnh Tân

0,56

0,56

DYT

Vĩnh Tân

Vĩnh Cửu

Văn bản số 1305/UBND-KT ngày 30/6/2009 thỏa thuận địa điểm, Thông báo thu hồi đất số 48/TB-UBND ngày 04/02/2010 của UBND huyện Vĩnh Cửu

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

122

Trạm Kiểm lâm Mã Đà

0,06

0,06

TSC

Xã Mã Đà

Vĩnh Cửu

Văn bản số 139/UBND-KT ngày 10/01/2014 của UBND huyện

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

123

Trụ sở Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực V

0,82

0,82

TSC

TT. Gia Ray

Xuân Lộc

Thống báo thu hồi đất số 3418/TB-UBND ngày 17/5/2012 của UBND tỉnh

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

b) Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải

927,19

550,41

 

 

 

 

 

124

Nối dài tuyến đường số 1 và số 3 Khu dân cư An Hòa 2 và Khu dân cư An Bình

3,50

2,00

DGT

An Bình

Biên Hòa

Thông báo số 696/TB-UBND ngày 20/8/2012; Thông báo số 697/TB-UBND ngày 20/8/2012 và Thông báo số 901/TB-UBND ngày 31/8/2012 của UBND thành phố Biên Hòa

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

125

Cầu Đồng Nai mới và tuyến 02 đầu cầu từ ngã 3 Tân Vạn đến điểm cuối tuyến QL1 tránh TP. BH tại P. An Bình và Long Bình Tân

17,36

2,00

DGT

An Bình, Long Bình Tân

Biên Hòa

Thông báo thu hồi đất số 8725/TB-UBND ngày 17/10/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai

 

126

Dự án BOT qua thành phố Biên Hòa. Đoạn qua phường Bửu Long

2,69

2,69

DGT

Bửu Long

Biên Hòa

Thông báo thu hồi đất số 2598/TB-UBND ngày 07/4/2011 của UBND thành phố Biên Hòa

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

127

Mở rộng đường Đặng Văn Trơn (giai đoạn 02)

0,09

0,09

DGT

Hiệp Hòa

Biên Hòa

Thông báo thu hồi đất số 1228/TB-UBND ngày 22/10/2013 của UBND thành phố Biên Hòa

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

128

Nâng cấp tuyến đường vào nhà máy xử lý nước thải tại phường Hố Nai

0,68

0,02

DGT

Hố Nai

Biên Hòa

Thông báo thu hồi đất số 963/TB-UBND ngày 11/7/2013 của UBND thành phố Biên Hòa

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

129

Nâng cấp, mở rộng đường liên khu phố 3, 4, 5 tại P. Long Bình

3,78

1,00

DGT

Long Bình

Biên Hòa

Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 13/8/2007 và Văn bản số 9845/UBND-CNN ngày 21/11/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về GTĐĐ

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

130

Quốc lộ 51

3,00

1,00

DGT

Long Bình Tân, An Hòa, Phước Tân, Tam Phước

Biên Hòa

Thông báo thu hồi đất số 6739/TB-UBND ngày 18/8/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

131

Cầu An Hòa - Hương lộ 2

33,00

10,00

DGT

Long Hưng

Biên Hòa

Quyết định số 3582/QĐ-UBND ngày 03/11/2008; Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 03/11/2008; Quyết định số 2263/QĐ-UBND ngày 01/9/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

132

Xây dựng Quốc lộ 1A (đoạn tránh thành phố Biên Hòa)

37,80

5,00

DGT

Phước Tân, An Hòa, LBT, Long Bình

Biên Hòa

Thông báo thu hồi đất số 9897/TB-UBND ngày 03/12/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

133

Đường chuyên dùng vận chuyển khoáng sản tại xã Phước Tân và xã Tam Phước

8,60

8,60

DGT

Phước Tân, Tam Phước

Biên Hòa

Thông báo số 7017/TB-UBND ngày 27/8/2010 của UBND tỉnh

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

134

Tuyến mương thoát nước KCN Giang Điền (Tổng Công ty phát triển KCN)

3,20

3,20

DGT

Phước Tân,Tam Phước

Biên Hòa

Thông báo thu hồi đất 1361/TB-UBND 28/2/2012

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

135

Đường Huỳnh Văn Lũy nối dài

0,73

0,40

DGT

Quang Vinh

Biên Hòa

Quyết định số 3469/QĐ-UBND ngày 21/10/2008 và Quyết định số 3470/QĐ-UBND ngày 21/10/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

136

Đường nối từ đường Nguyễn Ái Quốc tới đường nối Phan Đình Phùng - Cây Chàm (đường vào Viện Kiểm sát)

0,34

0,34

DGT

Quang Vinh

Biên Hòa

Quyết định số 1906/QĐ-UBND ngày 10/7/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

137

Giao lộ Hà Huy Giáp và Nguyễn Thành Phương

0,02

0,02

DGT

Quyết Thắng

Biên Hòa

Văn bản số 6286/UBND-XDCB ngày 30/10/2013 của UBND thành phố Biên Hòa về chủ trương đầu tư

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

138

Dự án xây dựng tuyến đường cạnh Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

0,28

0,28

DGT

Tam Hòa

Biên Hòa

Thông báo số 650/TB-UBND ngày 30/6/2014 của UBND thành phố Biên Hòa

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

139

Hệ thống thoát nước suối Nước Trong

1,70

1,70

DGT

Tam Phước

Biên Hòa

Thông báo thu hồi đất số 5964/TB-UBND ngày 01/9/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

140

Đầu tư tuyến ống cấp nước từ Quốc lộ 51 đến Trường Sỹ quan Lục quân 2. Công ty TNHH MTV cấp nước Đồng Nai

0,16

0,16

DGT

Tam Phước

Biên Hòa

Văn bản số 4606/UBND-ĐT ngày 20/8/2012 của UBND thành phố về TTĐĐ

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

141

Đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước Thiện Tân giai đoạn 02

2,30

2,30

DGT

Tân Biên, Long Bình

Biên Hòa

Thông báo thu hồi đất số 2441/TB-UBND ngày 02/4/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

142

Đường số 16 tại xã Tân Hạnh qua cánh đồng Bà Nghè

1,60

1,60

DGT

Tân Hạnh

Biên Hòa

Thông báo thu hồi đất số 136/TB-UBND ngày 13/01/2011 của UBND thành phố Biên Hòa

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

143

Đường vào Trường Mầm non Tân Tiến

0,45

0,45

DGT

Tân Tiến

Biên Hòa

Thông báo thu hồi đất số 06/TB-UBND ngày 10/01/2012 của UBND thành phố Biên Hòa

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

144

Gia cố bờ sông Đồng Nai

1,60

1,60

DGT

Thống Nhất, Quyết Thắng

Biên Hòa

Thông báo thu hồi đất số 10537/TB-UBND ngày 20/12/2010

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

145

Dự án xây dựng Cảng Đồng Nai

16,20

16,20

DHT

Long Bình Tân

Biên Hòa

Thông báo thu hồi đất số 2638/TB-UBND ngày 17/4/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

146

Xây dựng trạm bơm nước thô Nhà máy nước Biên Hòa

0,10

0,10

DHT

Quyết Thắng

Biên Hòa

Văn bản số 5456/UBND-ĐT ngày 20/8/2014 của UBND thành phố Biên Hòa về GTĐĐ

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

147

Nhà máy xử lý nước thải số 2 tại phường Tam Hiệp

8,90

2,60

DHT

Tam Hiệp

Biên Hòa

Thông báo thu hồi đất số 6076/TB-UBND ngày 29/7/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai

Đã thu hồi đất một phần, phần còn lại đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

148

Trạm bơm số 1 tại phường Thống Nhất

0,49

0,49

DHT

Thống Nhất

Biên Hòa

Thông báo thu hồi đất số 4871/TB-UBND ngày 18/7/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai

Đã thu hồi đất một phần, phần còn lại đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

149

Dự án xử lý nhà máy nước thải tại phường Hố Nai

9,40

0,20

DRA

Hố Nai

Biên Hòa

Thông báo thu hồi đất số 6076/TB-UBND ngày 29/7/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai

Đã thu hồi đất một phần, phần còn lại đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

150

Nạo vét suối Săn Máu

21,05

1,00

DTL

Tân Tiến; Tân Mai; Tân Phong; Thống Nhất; Trảng Dài

Biên Hòa

Quyết định số 4081/QĐ-UBND ngày 03/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai

Đã thu hồi đất một phần, phần còn lại đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

151

Nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước tập trung tại xã Xuân Mỹ

0,05

0,05

DTL

Xuân Mỹ

Cẩm Mỹ

Thông báo thu hồi đất số 91/TB-UBND ngày 07/10/2013

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

152

Xây dựng đường vào Cụm công nghiệp Phú Cường

0,10

0,10

DGT

Phú Cường

Định Quán

- UBND huyện đã thỏa thuận địa điểm tại Văn bản số 855/UBND-NL ngày 08/05/2014

- Đã thành lập phương án bồi thường

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

153

Đường bao điểm công nghiệp thị trấn Định Quán (giai đoạn 02)

0,60

0,60

DGT

Thị trấn Định Quán

Định Quán

Đang lập phương án bồi thường

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

154

Nâng cấp hệ thống thoát nước vỉa hè chiếu sáng đường Hùng Vương (dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường Hùng Vương)

5,99

0,05

DGT

P. XBình, XAn, XHòa, XTrung

Long Khánh

Tờ trình số 548/TTr-SKHĐT ngày 15/11/2013 của Sở KHĐT đề nghị UBND tỉnh duyệt dự án đầu tư

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

155

Đường Nguyễn Thị Minh Khai nối dài (XD tuyến đường nối từ CMT8 sang NTM Khai)

2,08

2,08

DGT

P. Xuân Hòa

Long Khánh

QĐ số 657/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của UBTX về bố trí nguồn vốn xây dựng

 

156

Đường CMT8 nối dài

5,30

5,30

DGT

P. Xuân Hòa

Long Khánh

QĐ số 1527/QĐ-UBND ngày 28/5/2014 của UBND tỉnh duyệt dự án đầu tư

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

157

Đường qua khu đô thị mới từ Nguyễn Trãi đến Lê Hồng Phong (đường 908 Hùng Vương nối dài đến Xuân Định)

3,20

3,20

DGT

P. Xuân Hòa, PBình Xuân Tân

Long Khánh

Thông báo số 237 ngày 31/3/2010 của UBT

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

158

Đường Ruộng Tre - Xuân Bắc (suối Đá)

9,30

9,30

DGT

X. Bảo Quang

Long Khánh

QĐ số 2924/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh duyệt dự án đầu tư

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

159

Đường QL1 - Xuân Lập (đường số 1 Xuân Lập)

10,15

10,15

DGT

X. Xuân Lập

Long Khánh

QĐ số 642/QĐ-UBND ngày 11/7/2011 của UBTX duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

160

Mương thoát lũ tổ 11 và 3C

0,34

0,34

DTL

X. Bảo Vinh

Long Khánh

Thông báo thu hồi đất số 52 ngày 18/01/2012 của UBTX

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

161

Hồ chứa nước Cầu Dầu

132,87

2,89

DTL

X. Hàng Gòn

Long Khánh

Văn bản số 1997/SKHĐT-XDCB ngày 25/8/2014 của Sở KHĐT ứng vốn cho dự án; đã thu hồi được 129,98 ha, còn lại tiếp tục thu hồi 2,89 ha

Đã thu hồi đất đợt 01, phần còn lại đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

162

Kiên cố hạ lưu suối Cải (chống ngập úng khu vực suối Cải)

5,40

5,40

DTL

X. STre, BVinh, XTrung

Long Khánh

QĐ số 3870/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND tỉnh duyệt dự án đầu tư

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

163

Thoát lũ xã Xuân Lập

0,26

0,26

DTL

X. Xuân Lập

Long Khánh

QĐ số 3168/QĐ-UBND ngày 29/10/2012 của UBND tỉnh duyệt dự án đầu tư

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

164

Khu công viên cây xanh Cua Heo

1,15

1,15

DVH

P. Xuân Trung

Long Khánh

QD số 2923/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh duyệt dự án đầu tư

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

165

Đầu tư đường Sông Nhạn - Dầu Giây (đoạn đường Hương lộ 10 đến đường ĐT 769)

0,10

0,10

DGT

Bình An

Long Thành

Thông báo THĐ số 966/TB-UBND ngày 08/02/2010 của UBND tỉnh

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

166

Đầu tư XD mới tuyến đường nối Hương lộ 10 (đoạn từ ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành đến vị trí giao với ĐT 769)

12,04

12,04

DGT

Cẩm Đường, Bình An

Long Thành

Thông báo THĐ số 6350/TB-UBND ngày 05/08/2010 của UBND tỉnh

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

167

Dự án đầu tư mở rộng tuyến đường 25B

14,00

14,00

DGT

Long An

Long Thành

Thông báo THĐ số 1387/TB-UBND ngày 02/3/2010 của UBND tỉnh

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

168

Dự án đấu nối hạ tầng KDC An Thuận vào QL51 (do Cty Cổ phần Đinh Thuận làm chủ đầu tư)

0,20

0,20

DGT

Long An

Long Thành

Văn bản số 7189/UBND-ĐT ngày 06/8/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chỉ đạo di dời hệ thống kênh và đấu nối hạ tầng dự án KDC An Thuận tại xã Long An, huyện Long Thành

Vốn chủ đầu tư

169

DA kiên cố hệ thống mương kết hợp giao thông nội bộ 02 tuyến kênh A&B thủy lợi đập Suối Cả xã Long Phước

8,47

8,47

DGT

Long Phước

Long Thành

Thông báo THĐ số 4040/TB-UBND ngày 23/5/2013 của UBND tỉnh

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

170

Dự án XD hệ thống thoát nước suối Nước Trong

56,50

56,50

DGT

Tam An, An Phước

Long Thành

Thông báo THĐ số 5964/TB-UBND ngày 01/9/2011 của UBND tỉnh

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

171

Trạm biến áp 110 KV An Phước và tuyến đường nối AP - BH

0,74

0,74

DHT

An Phước

Long Thành

Thông báo THĐ số 9456/TB-UBND ngày 27/11/2012 của UBND tỉnh

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

172

DA trạm và hướng tuyến đường dây điện đầu nối Trạm biến áp 110 KV Bình Sơn tại xã Lộc An và Long An

0,89

0,89

DHT

Lộc An, Long An

Long Thành

Thông báo THĐ số 5928/TB-UBND ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

173

Bô rác ấp 8 An Phước

0,05

0,05

DRA

An Phước

Long Thành

Văn bản thỏa thuận địa điểm số 4103/UBND-NN ngày 28/7/2014

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

174

Bô rác Cẩm Đường

0,01

0,01

DRA

Cẩm Đường

Long Thành

Văn bản thỏa thuận địa điểm số 4104/UBND-NN ngày 28/7/2014

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

175

Bô rác ấp 5 Tam An

0,03

0,03

DRA

Tam An

Long Thành

Thông báo THĐ số 235/TB-UBND ngày 30/6/2014 của UBND huyện Long Thành

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

176

Hồ Lộc An

68,96

1,96

DTL

Lộc An

Long Thành

Điều chỉnh theo quy mô thực hiện của công trình; tiếp tục thu hồi phần còn lại

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

177

Đường vào Trung tâm đo kiểm

0,09

0,09

DGT

Hiệp Phước

Nhơn Trạch

Văn bản số 5117/UBND-CNN ngày 12/6/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thông báo thu hồi đất thực hiện dự án đường vào Trung tâm đo kiểm tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch. Đang lập thủ tục thu hồi đất

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

178

Nâng cấp mở rộng đường Giồng Ông Đông

6,80

6,80

DGT

Phú Đông

Nhơn Trạch

Quyết định GTĐĐ số 2716/QĐ-UBND ngày 19/8/2008; Thông báo thu hồi đất số 45/TB-UBND ngày 02/01/2013, đang tiến hành kiểm tra hiện trạng

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

179

Đường Phú Tân - Phú Đông

11,88

1,88

DGT

Phú Đông

Nhơn Trạch

Quyết định thu hồi đất tổng thể số 2473/QĐ-UBND ngày 27/8/2009
ban hành Quyết định thu hồi đất khoảng 117 hộ diện tích 10 ha

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

180

Nâng cấp mở rộng đường 25B (Tôn Đức Thắng)

87,60

82,60

DGT

Phú Hội, Phú Thạnh Long Tân, Hiệp Phước

Nhơn Trạch

Dự án đã có Quyết định thu hồi đất tổng thể số 1364/QĐ-UBND ngày 25/4/2006 và số 1427/QĐ-UBND ngày 04/6/2010 và Thông báo thu hồi đất số 1387/TB-UBND ngày 02/3/2010. Thu hồi đất giai đoạn 01 là khoảng 5 ha

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

181

Nâng cấp mở rộng đường 769 (Lý Thái Tổ)

23,00

7,00

DGT

Phú Hội, Phú Thạnh Long Tân Phước Thiền

Nhơn Trạch

Thông báo thu hồi đất số 6153/TB-UBND ngày 30/7/2010, đã hoàn thành kiểm tra hiện trạng và thẩm định phương án bồi thường chi tiết, ban hành Quyết định thu hồi đất cá nhân khoảng 16 ha

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

182

Mở rộng Bến phà Cát Lái

0,02

0,02

DGT

Phú Hữu

Nhơn Trạch

Thông báo thu hồi đất số 52/TB-UBND ngày 21/3/2014 của UBND huyện Nhơn Trạch

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

183

Đường vào Khu dân cư Sen Việt

8,26

8,26

DGT

Phú Hữu, Phú Đông

Nhơn Trạch

Văn bản giới thiệu địa điểm số 6779/UBND-CNN ngày 06/9/2012, Văn bản số 962/UBND-CNN ngày 30/01/2013 và Văn bản số 2558/UBND-CNN ngày 13/4/2012. Thông báo thu hồi đất số 7511/TB-UBND ngày 01/10/2012 và Thông báo số 2960/TB-UBND ngày 27/4/2012

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

184

Đường KCN Nhơn Trạch V đến đường Hùng Vương

20,60

20,60

DGT

Phước An

Nhơn Trạch

Quyết định GTĐĐ số 4317/QĐ-UBND ngày 08/5/2006; Thông báo thu hồi đất số 9359/TB-UBND ngày 28/12/2011, đang tiến hành kiểm tra hiện trạng

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

185

Đường 319 (nâng cấp mở rộng và nối dài)

35,00

35,00

DGT

TT Long Thành, Phước Thiền

Long Thành, Nhơn Trạch

Đoạn mở rộng đã có Thông báo thu hồi đất số 6074/TB-UBND ngày 29/7/2010 và đang kiểm tra hiện trạng đoạn mở rộng theo Văn bản số 4020/UBND-ĐT ngày 15/5/2014 về việc xử lý giải phóng mặt bằng dự án BOT 319 nối dài trên địa bàn huyện Nhơn Trạch và Long Thành

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

186

Xây dựng đường từ Nhà máy nước Formosa đến KCN Nhơn Trạch 1

2,28

2,28

DGT

Phước Thiền

Nhơn Trạch

Thông báo thu hồi đất số 7447/TB-UBND ngày 14/9/2010. Đang tiến hành kiểm tra hiện trạng

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

187

Đường số 3 từ đường Lý Thái Tổ đến KCN Nhơn Trạch I

4,00

4,00

DGT

Phước Thiền

Nhơn Trạch

Quyết định GTĐĐ số 7514/QĐ-UBND ngày 31/7/2006; Thông báo thu hồi đất số 9163/TB-UBND ngày 22/12/2011. Đang tiến hành kiểm tra hiện trạng

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

188

Đường 25C (Nguyễn Ái Quốc)

102,70

81,82

DGT

Vĩnh Thanh, Phú Thạnh Long Tân, Hiệp Phước, Phú Hội

Nhơn Trạch

Thông báo thu hồi đất số 2728/TB-UBND ngày 09/4/2010, đã hoàn thành việc kiểm kê hiện trạng và giao đất giai đoạn 01 với diện tích 20,88 ha, phần diện tích còn lại đang lập hồ sơ bồi thường

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

189

Đường 110 KV đấu Trạm biến áp Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 6 tại xã Phước An và xã Long Thọ

0,09

0,09

DHT

Long Thọ, Phước An

Nhơn Trạch

Thông báo thu hồi đất số 5276/TB-UBND ngày 17/7/2012 của UBND tỉnh; đã kiểm kê xong hiện trạng; đang trình thẩm định phương án bồi thường tại Tờ trình số 365/TTr-HĐBT ngày 28/8/2014

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

190

Hệ thống thoát nước khu vực cây xanh

24,20

16,20

DTL

Phú Hội, Long Tân, Phước An

Nhơn Trạch

Thông báo thu hồi đất số 2588/TB-UBND ngày 07/4/2010, đã kiểm kê hiện trạng, thẩm định phương án bồi thường và ban hành Quyết định thu hồi đất cá nhân với 75 hộ với diện tích 8 ha

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

191

Cầu Đắk Lua

0,43

0,43

DGT

Đắk Lua

Tân Phú

QĐ phê duyệt dự án số 1201/QĐ-UBND của tỉnh ngày 28/4/2014

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

192

Trạm thu phí tại xã Phú Sơn

0,56

0,56

DGT

Phú Sơn

Tân Phú

TB thu hồi đất số 95/TB-UBND ngày 13/6/2014 của huyện

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

193

Đường dân sinh tránh bãi rác tại xã Phú Thanh

1,55

1,55

DGT

Phú Thanh

Tân Phú

Thỏa thuận ĐĐ số 1629/UBND-KT của huyện 08/11/2013

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

194

Trung tâm nước sạch xã Nam Cát Tiên

0,21

0,21

DTL

Nam Cát Tiên

Tân Phú

TB thu hồi đất số 205/TB-UBND ngày 08/11/2013 của huyện

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

195

Trung tâm nước sạch xã Phú Lộc

0,15

0,15

DTL

Phú Lộc

Tân Phú

TB thu hồi đất số 206/TB-UBND ngày 08/11/2013 của huyện

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

196

Hệ thống cấp nước xã Phú Điền

0,20

0,20

DTL

Trà Cổ

Tân Phú

TB thu hồi đất số 204/TB-UBND ngày 08/11/2013 của huyện

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

197

Đường vành đai thay thế đường Tỉnh lộ 769

10,00

10,00

DGT

Bàu Hàm 2, Xuân Thạnh

Thống Nhất

Văn bản số 5174/UBND-CNN ngày 06/7/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận chủ trương xây dựng đường vành đai KCN Dầu Giây thay thế đoạn ĐT 769 đi qua KCN Dầu Giây

Văn bản số 2421/UBND ngày 27/3/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thỏa thuận lại hướng tuyến, lộ giới và quy mô đường vành đai KCN Dầu Giây thay thế đoạn ĐT 769 đi qua KCN Dầu Giây

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

198

Hệ thống cấp nước khu vực 5, xã Kiệm Tân và khu vực đô thị Dầu Giây

7,46

7,46

DTL

Gia Tân 1, Quang Trung, Xuân Thạnh

Thống Nhất

Thông báo thu hồi đất số 1036/TB-UBND ngày 12/02/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

199

Đoạn 03 đường liên huyện Vĩnh Cửu -Trảng Bom

2,10

2,10

DGT

Sông Trầu; Cây Gáo

Trảng Bom

Thông báo số 2812/TB-UBND ngày 13/4/2010 của UBND tỉnh

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

200

Đường 30/4 đoạn từ đường Hùng Vương đến đường An Dương Vương

2,23

2,23

DGT

TT. Trảng Bom

Trảng Bom

VB số 3316/UBND-TNMT ngày 08/10/2013 của UBND huyện

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

201

Đường dân sinh tổ 6, ấp 2, xã An Viễn

2,28

2,28

DGT

Xã An Viễn

Trảng Bom

VB số 373/UBND-TNMT ngày 24/01/2014 của UBND huyện

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

202

Nhà máy xử lý chất thải nguy hại và chất thải sinh hoạt, xã Tây Hòa

0,15

0,15

DRA

Tây Hòa

Trảng Bom

VB số 11333/UBND-ĐT ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

203

Hệ thống thoát nước từ khu phố 4 - suối Đá

0,44

0,44

DTL

TT. Trảng Bom

Trảng Bom

TB số 137/TB-UBND ngày 02/12/2010 của UBND huyện

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

204

Đầu tư xây dựng đường 768B

3,50

3,50

DGT

Bình Hòa, Tân Bình, Thạnh Phú

Vĩnh Cửu

Thông báo THĐ số 8662/TB-UBND ngày 07/12/2011 của UBND tỉnh về việc THĐ bổ sung để thực hiện dự án đầu tư ĐT 768 theo hình thức BOT trong nước trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu và thành phố Biên Hòa

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

205

Nâng cấp, mở rộng ĐT 768 (các hộ còn lại)

0,10

0,10

DGT

Bình Hòa, Tân Bình, Thạnh Phú, Thiện Tân, Tân An

Vĩnh Cửu

Thông báo THĐ số 2589/TB-UBND ngày 07/4/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

206

Phần hành lang lộ giới từ mép nền đường tới thửa đất thuộc dự án ĐT 768

7,10

7,10

DGT

Bình Hòa, Tân Bình, Thạnh Phú, Thiện Tân, Tân An

Vĩnh Cửu

Văn bản số 5437/UBND-KT ngày 20/7/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc xử lý bồi thường, hỗ trợ thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 768 trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

207

Đường Ông Binh

2,25

2,25

DGT

Bình Lợi, Tân Bình, Thạnh Phú

Vĩnh Cửu

Thông báo THĐ số 60/TB-UBND ngày 24/02/2010 của UBND huyện Vĩnh Cửu

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

208

Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của đường ĐT 768 đoạn qua xã Thạnh Phú và Tân Bình

3,90

3,90

DGT

Tân Bình, Thạnh Phú

Vĩnh Cửu

Thông báo THĐ số 2635/TB-UBND ngày 08/4/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

209

Đường Ông Thanh

1,41

1,41

DGT

Thiện Tân

Vĩnh Cửu

Thông báo thu hồi đất số 92/TB-UBND ngày 15/3/2010 của UBND huyện Vĩnh Cửu

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

210

Nâng cấp, mở rộng ĐT 767 và cầu Vĩnh An (các hộ còn lại)

0,20

0,20

DGT

TT Vĩnh An

Vĩnh Cửu

Thông báo THĐ số 926/TB-UBND ngày 05/02/2010 của UBND tỉnh

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

211

Đường vào khu xử lý rác thải tại xã Vĩnh Tân

0,99

0,99

DGT

Vĩnh Tân

Vĩnh Cửu

Thông báo THĐ số 221/TB-UBND ngày 04/4/2012 của UBND huyện

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

212

Hệ thống thoát nước Thạnh Phú - Bình Lợi

8,77

8,77

DTL

Thạnh Phú

Vĩnh Cửu

Thông báo THĐ số 6933/TB-UBND ngày 10/10/2011 của UBND tỉnh về việc THĐ bổ sung để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước khu vực trung tâm xã Thạnh Phú

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

213

Mương cống thoát nước đấu nối với hệ thống thoát nước Khu công nghiệp Thạnh Phú

0,11

0,11

DTL

Thạnh Phú

Vĩnh Cửu

Văn bản số 5118/UBND-CNN ngày 12/6/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

214

Đường Xuân Hiệp - Gia Lào

6,50

6,50

DGT

Xuân Hiệp, Xuân Trường, thị trấn Gia Ray

Xuân Lộc

Thông báo thu hồi đất số 3418/TB-UBND ngày 17/5/2012 của UBND tỉnh

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

215

Khu liên hợp xử lý chất thải sinh hoạt và công nghiệp không nguy hại

20,28

20,28

DRA

Xuân Tâm

Xuân Lộc

Văn bản số 3592/UBND-KT ngày 14/11/2012 UBND huyện Xuân Lộc xác nhận hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

Đã hoàn thành công tác bồi thường

c) Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

297,34

238,74

 

 

 

 

 

216

Chợ Trung tâm xã An Hòa

0,80

0,80

DCH

An Hòa

Biên Hòa

Thành phố đề nghị để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2014

Vốn xã hội hóa

217

Chợ Hương Phước

0,30

0,30

DCH

Phước Tân

Biên Hòa

Thành phố đề nghị để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2014

Vốn xã hội hóa

218

Chợ Tân Mai 2

0,20

0,20

DCH

Phước Tân

Biên Hòa

Thành phố đề nghị để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2014

Vốn xã hội hóa

219

Xây dựng chợ Tam Phước

0,80

0,80

DCH

Tam Phước

Biên Hòa

Thành phố đề nghị để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2014

Vốn xã hội hóa

220

Xây dựng chợ Tân Hạnh

0,15

0,15

DCH

Tân Hạnh

Biên Hòa

Thành phố đề nghị để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2014

Vốn xã hội hóa

221

Xây dựng chợ Tân Hiệp

1,60

1,60

DCH

Tân Hiệp

Biên Hòa

Văn bản số 7140/UBND-ĐT ngày 05/8/2014 của Tỉnh ủy Đồng Nai về việc xây dựng chợ truyền thống Tân Hiệp

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

222

Trạm Y tế phường Quyết Thắng

0,06

0,06

DTH

Quyết Thắng

Biên Hòa

Thông báo thu hồi đất số 574/TB-UBND ngày 09/8/2012 của UBND thành phố Biên Hòa

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

223

Khu TĐC Bửu Long 6,2 ha (Trúc Hoa Viên)

6,20

1,00

ODT

Bửu Long

Biên Hòa

Thông báo thu hồi đất số 987/TB-UBND ngày 10/4/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

224

Khu tái định cư 14,2 ha tại phường Long Bình

14,20

0,50

ODT

Long Bình

Biên Hòa

Quyết định số 2738/QĐ-UBND ngày 23/9/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai

Đã thu hồi đất đợt 01, phần còn lại đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

225

Khu tái định cư phục vụ dự án đường QL1A (đoạn tránh TP. Biên Hòa)

27,20

10,00

ODT

Phước Tân

Biên Hòa

Thông báo thu hồi đất số 5733/TB-UBND ngày 19/7/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai

Đã thu hồi đất đợt 01, phần còn lại đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

226

Khu dân cư tái định cư phường Tân Biên

3,35

3,35

ODT

Tân Biên

Biên Hòa

Văn bản thỏa thuận địa điểm số 3202/UBND-ĐT ngày 30/5/2014 của UBND thành phố Biên Hòa

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

227

Khu nhà ở công nhân Công ty Cổ phần Kiến trúc và Nội thất Nano

1,00

1,00

ODT

Tam Phước

Biên Hòa

Văn bản TTĐĐ số 5331/UBND-ĐT ngày 18/8/2014 của UBND thành phố

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

228

Khu TĐC Tân Biên mở rộng 9,2 ha giai đoạn 01 (Lâm trường Biên Hòa)

9,20

1,00

ODT

Tân Biên

Biên Hòa

Thông báo thu hồi đất số 2212/TB-UBND ngày 11/7/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

229

Khu dân cư phục vụ tái định cư phường Tân Hiệp

0,60

0,60

ODT

Tân Hiệp

Biên Hòa

Đã duyệt dự án đầu tư

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

230

Khu TĐC Tân Phong

0,24

0,24

ODT

Tân Phong

Biên Hòa

Văn bản số 5088/UBND-ĐT ngày 21/9/2012 của UBND thành phố về GTĐĐ

Đã giao đất đợt 01, phần còn lại đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

231

Khu TĐC Tân Phong 1

1,29

1,29

ODT

Tân Phong

Biên Hòa

Văn bản số 5001/UBND-ĐT ngày 18/9/2012 của UBND thành phố về GTĐĐ

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

232

Khu TĐC Tân Phong 2

1,32

1,32

ODT

Tân Phong

Biên Hòa

Văn bản số 5000/UBND-ĐT ngày 18/9/2012 của UBND thành phố về GTĐĐ

Đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

233

Nhà văn hóa ấp Miễu

0,05

0,05

TCS

Phước Tân

Biên Hòa

Văn bản TTĐĐ số 1086/UBND-XDCB ngày 28/02/2014 của UBND thành phố

Đã kiểm kê hiện trạng

234

Nhà công vụ giáo viên Xuân Bảo, Bảo Bình

0,19

0,19

DSN

Bảo Bình

Cẩm Mỹ

Thông báo thu hồi đất số 35/TB-UBND ngày 20/5/2013

Đã kiểm kê hiện trạng

235

Nghĩa địa ấp 4, xã Sông Ray

2,66

2,66

NTD

Sông Ray

Cẩm Mỹ

Thông báo thu hồi đất số 685/UBND-ĐĐ ngày 17/6/2014

Đã kiểm kê hiện trạng

236

Xây dựng khu thương mại - dịch vụ chợ La Ngà

0,13

0,13

DCH

La Ngà

Định Quán

- UBND huyện đã thỏa thuận địa điểm tại Văn bản số 2558/UBND-NL ngày 04/12/2013

- Thành lập Hội đồng bồi thường của dự án

Đã kiểm kê hiện trạng

237

Đầu tư xây dựng chợ Phú Túc

0,28

0,28

DCH

Phú Túc

Định Quán

UBND huyện đã thỏa thuận địa điểm tại Văn bản số 102/UBND-NL ngày 18/01/2013

Đã kiểm kê hiện trạng

238

Đầu tư xây dựng chợ Suối Nho

0,48

0,48

DCH

Suối Nho

Định Quán

UBND huyện đã thỏa thuận địa điểm tại Văn bản số 715/UBND-NL ngày 22/4/2013

Đã kiểm kê hiện trạng

239

Đầu tư xây dựng chợ Túc Trưng

1,00

1,00

DCH

Túc Trưng

Định Quán

UBND huyện đã thỏa thuận địa điểm tại Văn bản số 716/UBND-NL ngày 22/4/2013

Đã kiểm kê hiện trạng

240

Trung tâm Văn hóa xã La Ngà

1,55

1,55

DVH

La Ngà

Định Quán

UBND huyện đã thỏa thuận địa điểm tại Văn bản số 399/UBND-NL ngày 14/3/2014

Đã kiểm kê hiện trạng

241

Trung tâm Văn hóa Phú Lợi

1,01

1,01

DVH

Phú Lợi

Định Quán

UBND huyện đã thỏa thuận địa điểm tại Văn bản số 398/UBND-NL ngày 14/3/2014

Đã kiểm kê hiện trạng

242

Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Phú Túc

1,99

1,99

DVH

Phú Túc

Định Quán

UBND huyện đã thỏa thuận địa điểm tại Văn bản số 1060/UBND-NL ngày 03/6/2014

Đã kiểm kê hiện trạng

243

Trung tâm Văn hóa xã Suối Nho

0,36

0,36

DVH

Suối Nho

Định Quán

UBND huyện đã thỏa thuận địa điểm tại Văn bản số 1316/UBND-NL ngày 02/7/2014

Đã kiểm kê hiện trạng

244

Xây dựng Nghĩa trang La Ngà

2,80

2,80

NTD

La Ngà

Định Quán

UBND huyện đã thỏa thuận địa điểm tại Văn bản số 1227/UBND-NL ngày 20/6/2014

Đã kiểm kê hiện trạng

245

Xây dựng Nghĩa trang Phú Ngọc

4,01

4,01

NTD

Phú Ngọc

Định Quán

UBND huyện đã thỏa thuận địa điểm tại Văn bản số 1228/UBND-NL ngày 20/06/2014

Đã kiểm kê hiện trạng

246

Trung tâm VHTT - HTCĐ xã Bảo Vinh

0,45

0,45

DVH

X. Bảo Vinh

Long Khánh

QĐ số 900/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 của UBTX về bố trí nguồn vốn xây dựng

Đã kiểm kê hiện trạng

247

Làng văn hóa đồng bào dân tộc Chơ ro (gđ 01)

6,87

6,87

ONT

X. Bảo Vinh

Long Khánh

Thông báo thu hồi đất số 4899/TB-UBND ngày 05/7/2012 của UBND tỉnh

Đã kiểm kê hiện trạng

248

Nhà văn hóa khu phố 3

0,02

0,02

TSC

P. Xuân Thanh

Long Khánh

Văn bản giới thiệu địa điểm số 684/UBND-NN ngày 03/4/2013 của UBND thị xã

Đã kiểm kê hiện trạng

249

Trung tâm Văn hóa xã Phước Bình

2,00

2,00

DVH

Phước Bình

Long Thành

Văn bản thỏa thuận địa điểm số 4305/UBND-NN ngày 05/8/2014 của UBND huyện Long Thành

Đã kiểm kê hiện trạng

250

DA đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư tại thị trấn Long Thành

47,01

47,01

ODT

TT Long Thành

Long Thành

Thông báo THĐ số 7318/TB-UBND ngày 06/9/2013 của UBND tỉnh

Đã kiểm kê hiện trạng

251

Đầu tư XD hạ tầng khu tái định cư tại xã Phước Thái

9,75

9,75

ONT

Phước Thái

Long Thành

Thông báo THĐ số 2636/TB-UBND ngày 08/4/2013 của UBND tỉnh

Đã kiểm kê hiện trạng

252

ĐT XD khu dân cư, TĐC tại xã Tân Hiệp

10,41

10,41

ONT

Tân Hiệp

Long Thành

Thông báo THĐ số 3283/TB-UBND ngày 03/5/2013 của UBND tỉnh

Đã kiểm kê hiện trạng

253

Chợ nổi xã Phước An

4,20

4,20

DCH

Phước An

Nhơn Trạch

Văn bản giới thiệu địa điểm số 1537/UBND-KT ngày 28/4/2014 và Thông báo thu hồi đất số 177/TB-UBND ngày 30/6/2014

Đã kiểm kê hiện trạng

254

Chợ Phước An

0,24

0,24

DCH

Phước An

Nhơn Trạch

Văn bản giới thiệu địa điểm số 2322/UBND-KT ngày 20/6/2014 của UBND huyện. Đất của chủ đầu tư đang lập thủ tục giao (thuê đất)

Đã kiểm kê hiện trạng

255

Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Vĩnh Thanh

0,85

0,85

DVH

Vĩnh Thanh

Nhơn Trạch

Văn bản giới thiệu địa điểm số 1541/UBND-KT ngày 16/8/2010; Thông báo thu hồi đất số 164/TB-UBND ngày 30/8/2010. Đang kiểm kê hiện trạng trình thẩm định phương án bồi thường chi tiết

Đã kiểm kê hiện trạng

256

Nghĩa địa Long Thọ

20,70

7,00

NTD

Long Thọ

Nhơn Trạch

Thông báo thu hồi đất số 8878/TB-UBND ngày 29/10/2010. Đã kiểm kê hiện trạng, thẩm định phương án bồi thường và ban hành Quyết định thu hồi đất cá nhân với 53 hộ 13,7 ha.

Đã kiểm kê hiện trạng

257

Khu tái định cư Hiệp Phước 3 giai đoạn 02

10,00

10,00

ONT

Hiệp Phước

Nhơn Trạch

Giới thiệu địa điểm số 8200/UBND-CNN ngày 22/10/2012. Thông báo thu hồi đất số 8199/TB-UBND ngày 22/10/2012. Đang kiểm kê hiện trạng trình thẩm định phương án bồi thường chi tiết.

Đã kiểm kê hiện trạng

258

Khu cư xá công nhân của Công ty Formosa

1,00

0,40

ONT

Hiệp Phước

Nhơn Trạch

Văn bản giới thiệu địa điểm số 2652/UBND-CNN ngày 08/4/2008; đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng, thẩm định phương án bồi thường và ban hành Quyết định thu hồi đất cho 10 hộ diện tích 0,6 ha

Đã kiểm kê hiện trạng

259

Khu tái định cư Phú Hội

17,25

17,25

ONT

Phú Hội

Nhơn Trạch

Giới thiệu địa điểm số 9209/UBND-CNN ngày 11/11/2010; Thông báo thu hồi đất số 9208/TB-UBND ngày 11/11/2010. Đang kiểm kê hiện trạng trình thẩm định phương án bồi thường chi tiết.

Đã kiểm kê hiện trạng

260

Chợ Ngọc Lâm

0,31

0,31

DCH

Phú Xuân

Tân Phú

TB thu hồi đất số 224/TB-UBND ngày 27/11/2013 của huyện

Đã kiểm kê hiện trạng

261

Trung tâm Văn hóa Phú Lâm

0,65

0,65

DVH

Phú Lâm

Tân Phú

TB thu hồi đất số 221/TB-UBND ngày 26/11/2013 của huyện

Đã kiểm kê hiện trạng

262

Trung tâm Văn hóa xã Phú Thanh

1,10

1,10

DVH

Phú Thanh

Tân Phú

TB thu hồi đất số 37/TB-UBND ngày 17/3/2014 của huyện

Đã kiểm kê hiện trạng

263

Trung tâm VH xã Phú Xuân

1,08

1,08

DVH

Phú Xuân

Tân Phú

TB thu hồi đất số 71/TB-UBND ngày 20/5/2014 của huyện

Đã kiểm kê hiện trạng

264

Giáo xứ Bích Lâm

0,80

0,80

TON

Thị trấn Tân Phú

Tân Phú

TB thu hồi đất số 5184/TB-UBND của tỉnh ngày 13/6/2014

Đã kiểm kê hiện trạng

265

Sân bóng đá mi ni phục vụ thể dục thể thao

0,18

0,18

DTT

Bàu Hàm 2

Thống Nhất

Vản bản thỏa thuận địa điểm số 1436-CV/HU ngày 22/4/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất chủ trương kêu gọi đầu tư sân bóng đá mi ni phục vụ thể dục thể thao

Đã kiểm kê hiện trạng

266

Nghĩa trang sinh thái Sông Trầu

50,00

50,00

NTD

Sông Trầu

Trảng Bom

Thông báo số 1125/TB-UBND ngày 20/2/2012 của UBND tỉnh

Đã kiểm kê hiện trạng

267

Khu nhà ở cho công nhân Công ty SaLim Futrure

0,50

0,50

ONT

Sông Trầu

Trảng Bom

Thông báo số 2534/TB-UBND ngày 12/4/2014 của UBND tỉnh

Đã kiểm kê hiện trạng

268

Xây dựng nhà truyền thống huyện Vĩnh Cửu

0,56

0,56

DSH

Vĩnh An

Vĩnh Cửu

Văn bản số 3205/UBND-KT ngày 30/8/2013 của UBND huyện

Đã kiểm kê hiện trạng

269

Trung tâm học tập cộng đồng

0,15

0,15

DSH

Vĩnh Tân

Vĩnh Cửu

Văn bản số 2151/UBND-KT ngày 26/6/2013 của UBND huyện; Thông báo THĐ số 483/TB-UBND ngày 02/7/2013 của UBND huyện

Đã kiểm kê hiện trạng

270

Sân thể dục thể thao cho học sinh Trường TH - THCS - THPT Bùi Thị Xuân

2,10

2,10

DTT

Bình Lợi

Vĩnh Cửu

Thông báo THĐ số 85/TB-UBND ngày 30/01/2013 của UBND huyện

Đã kiểm kê hiện trạng

271

Sân bóng đá Hiếu Liêm

0,90

0,90

DTT

Hiếu Liêm

Vĩnh Cửu

Văn bản số 5117/UBND-KT ngày 30/12/2013 của UBND huyện; Thông báo THĐ số 36/TB-UBND ngày 10/01/2014 của UBND huyện

Đã kiểm kê hiện trạng

272

Sân bóng đá kết hợp sân khấu ngoài trời

0,91

0,91

DTT

TT Vĩnh An

Vĩnh Cửu

Thông báo THĐ số 4868/TB-UBND ngày 18/7/2011 của UBND tỉnh

Đã kiểm kê hiện trạng

273

Hạ tầng Trung tâm Văn hóa huyện Vĩnh Cửu

16,73

16,73

DVH

TT Vĩnh An

Vĩnh Cửu

Thông báo thu hồi đất số 964/TB-UBND ngày 08/02/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai

Đã kiểm kê hiện trạng

274

Khu tái định cư Phú Lý

0,98

0,98

ONT

Phú Lý

Vĩnh Cửu

Thông báo THĐ số 366/TB-UBND ngày 29/7/2010 của UBND huyện Vĩnh Cửu

Đã kiểm kê hiện trạng

275

Khu dân cư phục vụ tái định cư

4,63

4,63

ONT

Thiện Tân

Vĩnh Cửu

Văn bản số 4824/UBND-KT ngày 10/12/2013 của UBND huyện; Thông báo THĐ số 35/TB-UBND ngày 10/01/2014 của UBND huyện

Đã kiểm kê hiện trạng

d) Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng

1.704,46

380,63

 

 

 

 

 

276

Khu Thương mại dịch vụ và nhà ở Amata tại P. Long Bình

1,90

1,90

ODT

Long Bình

Biên Hòa

Quyết định số 4424/QĐ-UBND ngày 23/12/2008 và Quyết định số 4425/QĐ-UBND ngày 23/12/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về GTĐĐ

Đã kiểm kê hiện trạng

277

Xây dựng khu dân cư theo QH của Công ty An Hưng Phát

2,10

0,50

ODT

Long Bình Tân

Biên Hòa

Đã thu hồi nhiều đợt, tiếp tục thu hồi thêm từ nay đến cuối năm

Đã thu hồi đất đợt 01, phần còn lại đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

278

Nhà ở cao tầng kết hợp trường mẫu giáo Công ty CP VLXD Thế Giới Nhà

1,10

1,10

ODT

Long Bình Tân

Biên Hòa

Văn bản TTĐĐ số 2740/UBND-ĐT ngày 12/5/2014 của UBND thành phố

Đã kiểm kê hiện trạng

279

Khu dân cư theo QH (Cty Hữu Trọng)

10,10

2,00

ODT

Long Bình Tân

Biên Hòa

Thông báo thu hồi đất số 7097/TB-UBND ngày 01/9/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai, đã thu hồi nhiều đợt, tiếp tục thu hồi thêm từ nay đến cuối năm

Đã thu hồi đất đợt 01, phần còn lại đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

280

XD khu đô thị, sân golf, TT và du lịch sinh thái Long Thành tại xã Phước Tân

234,00

0,07

ODT

Phước Tân

Biên Hòa

Đã thu hồi nhiều đợt, tiếp tục thu hồi thêm từ nay đến cuối năm

Đã thu hồi đất đợt 01, phần còn lại đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

281

Xây dựng dự án khu dân cư theo quy hoạch (Tổng cty Phát triển KCN)

0,76

0,76

ODT

Quang Vinh

Biên Hòa

Thông báo thu hồi đất số 1404/TB-UBND ngày 15/11/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai

Đã kiểm kê hiện trạng

282

XD khu đô thị DV - TM cao cấp Phước Hưng tại xã Tam Phước

281,00

0,30

ODT

Tam Phước

Biên Hòa

Đã thu hồi nhiều đợt, tiếp tục thu hồi thêm từ nay đến cuối năm

Đã thu hồi đất đợt 01, phần còn lại đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

283

Khu tái định cư tại xã Tam Phước (Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai)

3,90

3,90

ODT

Tam Phước

Biên Hòa

Thông báo thu hồi đất số 92/TB-UBND 06/01/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai

Đã kiểm kê hiện trạng

284

Khu dân cư 10 ha P. Tân Phong

10,80

0,30

ODT

Tân Phong

Biên Hòa

Đã thu hồi nhiều đợt, tiếp tục thu hồi thêm từ nay đến cuối năm

Đã thu giao đất đợt 01, phần còn lại đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

285

Khu dân cư phường Thống Nhất (Cty D2D)

34,20

10,00

ODT

Thống Nhất

Biên Hòa

Quyết định số 2478/QĐ-UBND ngày 01/8/2008 về phê duyệt quy hoạch 1/500, tiếp tục thu hồi thêm từ nay đến cuối năm

Đã thu giao đất đợt 01, phần còn lại đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

286

Khu đô thị Đồng Nai Water Front

344,60

20,00

ONT

Long Hưng

Biên Hòa

Đã thu hồi nhiều đợt, tiếp tục thu hồi thêm từ nay đến cuối năm

Đã thu giao đất đợt 01, phần còn lại đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

287

Khu dân cư Long Hưng

277,00

4,50

ONT

Long Hưng

Biên Hòa

Đã thu hồi nhiều đợt, tiếp tục thu hồi thêm từ nay đến cuối năm

Đã thu giao đất đợt 01, phần còn lại đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

288

Dự án Khu nhà ở biệt thự vườn và khu tái định cư tại núi Dòng Dài, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa

156,00

2,00

ONT

Phước Tân

Biên Hòa

Thông báo thu hồi đất số 7117/TB-UBND ngày 01/9/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai, đã thu hồi nhiều đợt, tiếp tục thu hồi thêm từ nay đến cuối năm

Đã thu giao đất đợt 01, phần còn lại đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

289

Khu dân cư và biệt thự vườn của Cty TNHH MTV Hùng Minh Long Thành

3,47

3,47

ONT

Phước Bình

Long Thành

Văn bản thỏa thuận địa điểm số 1265/UBND-KT ngày 25/3/2013 của UBND huyện

Đã kiểm kê hiện trạng

290

DA Khu dân cư - Dịch vụ của Công ty Cổ phần Bất động sản Minh Thành Đồng Nai

56,73

56,73

ONT

An Phước

Long Thành

Thông báo THĐ số 7542/TB-UBND ngày 01/10/2012 của UBND tỉnh

Đã kiểm kê hiện trạng

291

Khu dân cư của Cty Cổ phần Sonadezi Long Thành

3,00

3,00

ONT

An Phước

Long Thành

Văn bản thỏa thuận địa điểm số 253/UBND-NN ngày 15/01/2014 của UBND huyện

Đã kiểm kê hiện trạng

292

Đầu tư khu nhà ở phục vụ cán bộ và công nhân KCN Lộc An - Bình Sơn (gđ 01) của Công ty Cổ phần VRG

15,25

15,25

ONT

Bình Sơn

Long Thành

Thông báo THĐ số 4504/TB-UBND ngày 09/6/2010 của UBND tỉnh

Đã kiểm kê hiện trạng

293

Khu dân cư theo quy hoạch của Cty Vinh Hương Phát

2,74

2,74

ONT

Long An

Long Thành

Văn bản thỏa thuận địa điểm số 2361/UBND-KT ngày 11/6/2012 của UBND huyện

Đã kiểm kê hiện trạng

294

Khu trung tâm thương mại dịch vụ và dân cư (Cty CP Lộc Thịnh)

82,77

82,77

ONT

Long Đức

Long Thành

Thông báo THĐ số 5903/TB-UBND ngày 06/8/2012 của UBND tỉnh

Đã kiểm kê hiện trạng

295

Khu dân cư của Cty Cổ phần Đầu tư Long Việt An

4,93

4,93

ONT

Long Đức

Long Thành

Văn bản thỏa thuận địa điểm số 3856/UBND-KT ngày 24/11/2010 của UBND huyện

Đã kiểm kê hiện trạng

296

Khu nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng rừng (HTX đóng tàu Sà Lan)

82,00

82,00

NTS

Phước An

Nhơn Trạch

Văn bản giới thiệu địa điểm số 1178/UBND-KT ngày 30/6/2010. HTX đã thỏa thuận địa điểm được 70 ha. Còn lại 12 ha đang thỏa thuận với các hộ gia đình cá nhân. Đang lập thủ tục thuê đất

Đã kiểm kê hiện trạng

297

Khu dân cư (Công ty TNHH Nhơn Thành)

2,00

2,00

ONT

Đại Phước

Nhơn Trạch

Văn bản giới thiệu địa điểm số 880/UBND-KT ngày 27/4/2011, Văn bản số 872/UBND-KT ngày 18/4/2012 và Văn bản số 4212/UBND-KT ngày 03/12/2013. Đã ban hành thông báo thu hồi đất, đang kiểm kê hiện trạng

Đã kiểm kê hiện trạng

298

XD khu chợ và Khu dân cư Hiệp Phước (Công ty Dân Xuân)

18,33

4,63

ONT

Hiệp Phước

Nhơn Trạch

Văn bản giới thiệu địa điểm số 6599/UBND-CNN ngày 16/8/2010
quyết định phê duyệt QHCT tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 5925/QĐ-UBND ngày 09/6/2006

- Đã cấp GCNĐT 47121000277 ngày 15/9/2010

- Bồi thường: Công ty tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng 13,7 ha và giao đất đợt 01 diện tích 13,7 ha

Đã thu giao đất đợt 01, phần còn lại đã hoàn thành kiểm kê hiện trạng

299

Khu dân cư cao tầng (Công ty TNHH Việt My)

1,00

1,00

ONT

Long Tân Phú Hội

Nhơn Trạch

Thông báo thu hồi đất số 92/TB-UBND ngày 30/5/2011. Đã thẩm định và thu hồi đất 04 hộ diện tích 01 ha

Đã kiểm kê hiện trạng

300

Cụm Công nghiệp Hưng Lộc

41,49

41,49

SKK

Hưng Lộc

Thống Nhất

- Vản bản thỏa thuận địa điểm số 3110/UBND-ĐT ngày 17/4/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai

- Thông báo thu hồi đất số 4546/TB-UBND ngày 27/5/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai

Đã kiểm kê hiện trạng

301

Khu dân cư khu phố 1 thị trấn Vĩnh An

14,13

14,13

ODT

TTVA

Vĩnh Cửu

Thông báo THĐ số 8388/TB-UBND ngày 25/11/2011 của UBND tỉnh

Đã kiểm kê hiện trạng

302

Khu dân cư (ấp 5)

3,04

3,04

ONT

Thạnh Phú

Vĩnh Cửu

Văn bản số 357/UBND-KT ngày 25/01/2013 của UBND huyện

Đã kiểm kê hiện trạng

303

Nhà máy sản xuất phân bón và kho bãi chứa nguyên vật liệu vật tư nông nghiệp

11,30

11,30

SKC

Thiện Tân

Vĩnh Cửu

Thông báo THĐ số 4470/TB-UBND ngày 05/7/2011 của UBND tỉnh

Đã kiểm kê hiện trạng

304

Cụm tiểu thủ công nghiệp - làng nghề đúc gang

4,82

4,82

SKK

Tân An

Vĩnh Cửu

Thông báo thu hồi đất số 7240/TB-UBND ngày 20/9/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai

Đã kiểm kê hiện trạng

đ) Dự án khai thác khoáng sản

246,18

110,17

 

 

 

 

 

305

Mỏ đá Tân Cang 6 tại xã Phước Tân

65,24

15,00

SKX

Phước Tân

Biên Hòa

Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 18/02/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai

Đã kiểm kê hiện trạng

306

Khai thác xây dựng tại mỏ đá Tân Cang 9

36,60

16,00

SKX

Phước Tân - Tam Phước

Biên Hòa

Thông báo thu hồi đất số 5967/TB-UBND ngày 01/9/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai

Đã kiểm kê hiện trạng

307

Mỏ đá Tân Cang 5

25,17

5,00

SKX

Phước Tân

Biên Hòa

Thông báo thu hồi đất số 4869/TB-UBND ngày 18/7/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai

Đã kiểm kê hiện trạng

308

Khu khai thác vật liệu xây dựng Vũng Gấm

20,00

20,00

SKX

Phước An

Nhơn Trạch

Thông báo thu hồi đất số 5127/TB-UBND ngày 28/6/2010

Đã kiểm kê hiện trạng

309

Mỏ sét gạch ngói Sông Trầu, xã Sông Trầu

50,00

5,00

SKX

Sông Trầu - Bình Minh

Trảng Bom

Thông báo số 5552/TB-UBND ngày 24/6/2014 của UBND tỉnh; đã kiểm kê hiện trạng

Đã kiểm kê hiện trạng

310

Mỏ đá Thiện Tân 6 tại xã Thiện Tân

24,10

24,10

SKX

Thiện Tân

Vĩnh Cửu

Thông báo số 2707/TB-UBND ngày 19/4/2012 của UBND tỉnh

Đã kiểm kê hiện trạng

311

Mỏ đá xây dựng Thạnh Phú 3

25,07

25,07

SKX

Thiện Tân, Thạnh Phú

Vĩnh Cửu

Thông báo THĐ số 2961/TB-UBND ngày 27/4/2012 của UBND tỉnh

Đã kiểm kê hiện trạng

Tổng cộng

3.244,81

1.348,64

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 128/NQ-HĐND năm 2014 thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất từ ngày 01/7/2014 đến 31/12/2014 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.141