Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 12/2015/NQ-HĐND danh mục dự án thu hồi đất Cà Mau

Số hiệu: 12/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Bùi Công Bửu
Ngày ban hành: 09/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2015/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 09 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH DANH MỤC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2016 TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 14

(Từ ngày 08 đến ngày 09 tháng 12 năm 2015)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét Tờ trình số 222/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục dự án thu hồi đất năm 2016 tnh Cà Mau và Báo cáo thẩm tra số 52/BC-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ 14 đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Danh mục dự án thu hồi đất năm 2016 tỉnh Cà Mau, với những nội dung như sau:

1. Danh mc dự án thu hồi đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, gồm 66 dự án có thu hồi đất với tổng diện tích đất cần thu hồi là 1.057,05 ha để thực hiện cho mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quc gia, công cộng.

Trong đó: dự án thu hồi đất năm 2015 chuyển tiếp là 21 dự án, vi diện tích đất 408,06 ha; dự án thu hồi đất năm 2016 là 45 dự án, với diện tích đất là 648,99 ha.

a) 19 dự án thu hồi đất sử dụng vốn từ ngân sách cấp tỉnh cho vic bồi thường, giải phóng mặt bằng với diện tích đất 24,52 ha.

b) 03 dự án thu hồi đất sử dụng vốn từ ngân sách cấp huyện cho việc bồi thường, gii phóng mặt bằng với diện tích đất 3,80 ha.

c) 17 dự án thu hồi đất sử dụng vốn bổ sung từ ngân sách Trung ương với diện tích đất là 280,28 ha.

d) 27 dự án thu hồi đất sử dụng từ vốn doanh nghiệp ứng trước chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, với diện tích đất là 748,45 ha.

2. Tổng mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2016 trên địa bàn tỉnh Cà Mau là 64.264.231.000 đồng, trong đó bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp năm 2015 là 46.923.100.000 đồng.

a) 19 dự án thu hồi đất có nguồn vốn từ ngân sách cấp tỉnh bố trí cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng 54.797.231.000 đồng từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung và vốn xổ số kiến thiết.

b) 03 dự án thu hồi đất sử dụng nguồn vốn từ ngân sách cấp huyện bố trí cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng 9.467.000.000 đồng.

3. Thống nhất chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp trước khi thu hồi, gồm 07 dự án, với tổng diện tích đất là 5,21 ha.

(Kèm Danh mục dự án thu hồi đất và dự án chuyển mục đích sử dụng đất).

4. Trong quá trình thực hiện nếu có những trường hp phát sinh cần phải điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất hoặc mức vốn ngân sách nhà nước bố trí cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất trước khi quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp gần nhất.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 và thay thế Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh ban hành Danh mục dự án thu hi đất và mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2015 tỉnh Cà Mau.

Nghị quyết này đã được Hội đng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2015./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính ph
;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Ki
m tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT. T
nh Ủy;
- UBND t
nh;
- BTT.
UBMTTQVN tnh;
- Đại bi
u HĐND tnh;
- Các s
, ban, ngành, đoàn thể cấp tnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, tp;
- Cổng thông tin điện tử t
nh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Bùi Công Bửu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 12/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 về Danh mục dự án thu hồi đất năm 2016 tỉnh Cà Mau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.937

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.168.16