Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 113/2018/NQ-HĐND bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, dự án điều chỉnh vị trí năm 2018 của tỉnh Đồng Nai

Số hiệu: 113/2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Nguyễn Phú Cường
Ngày ban hành: 06/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 113/2018/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 06 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT, DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH VỊ TRÍ NĂM 2018 CỦA TỈNH ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét Tờ trình số 6310/TTr-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc bổ sung các dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, dự án điều chỉnh vị trí năm 2018 tỉnh Đồng Nai; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, dự án điều chỉnh vị trí năm 2018 của tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

1. Danh mục 38 dự án cần thu hồi đất bổ sung trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với tổng diện tích các dự án là 890,48 ha, trong đó diện tích đất cần thu hồi là 886,92 ha (Phụ lục I kèm theo).

2. Danh mục 05 dự án có sử dụng đất trồng lúa với diện tích 10,15 ha, trong đó sử dụng đất trồng lúa là 6,65 ha (Phụ lục II kèm theo).

3. Danh mục 03 dự án điều chỉnh vị trí thực hiện dự án với diện tích 1,44 ha (Phụ lục III kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết trên địa bàn tỉnh đảm bảo cho việc sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; định kỳ hàng năm đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên giám sát và vận động tổ chức, Nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 06 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 16 tháng 7 năm 2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Phú Cường

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT BỔ SUNG NĂM 2018 TỈNH ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 113/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh)

STT

Tên dự án

Vị trí

Diện tích (ha)

Trong đó, diện tích thu hồi (ha)

Căn cứ pháp lý

Xã, phường, thị trấn

Huyện, thị xã thành phố

a) Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương

4,54

4,54

 

1

Mở rộng khu di tích danh thắng Chùa Bửu Phong

Bửu Long

Biên Hòa

1,20

1,20

Văn bản số 4154/UBND-KGVX ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh về việc chỉ đạo xử lý liên quan đến điều chỉnh mục đích sử dụng đất thuộc khu di tích danh thắng Bửu Phong và Chùa Bửu Phong.

2

Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh Đồng Nai

Tân Biên

Biên Hòa

0,10

0,10

- Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng trụ sở Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 4441/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

3

Mở rộng Trường THCS Bảo Quang

Bảo Quang

Long Khánh

0,20

0,20

- Quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 của UBND thị xã Long Khánh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

- Quyết định số 2387/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND thị xã Long Khánh về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020.

4

Mở rộng Trường THCS Phú Hội

Phú Hội

Nhơn Trạch

0,70

0,70

Quyết định số 9048/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND huyện Nhơn Trạch về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

5

Mở rộng Trường Tiểu học Phú Lâm

Phú Lâm

Tân Phú

0,19

0,19

- Văn bản số 818/UBND-KT ngày 29/5/2017 của UBND huyện Tân Phú về việc chấp thuận chủ trương xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất các trường học.

- Quyết định số 4354/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND huyện Tân Phú về việc giao Kế hoạch đầu tư công năm 2018.

6

Trường Mẫu giáo xã Lộ 25

Lộ 25

Thống Nhất

0,30

0,30

Quyết định số 4878/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND huyện Thống Nhất về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2018.

7

Trường Mầm non Quang Trung B

Quang Trung

Thống Nhất

0,14

0,14

Quyết định số 4878/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND huyện Thống Nhất về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2018.

8

Trường Tiểu học Nam Cao và đường vào

Trung Hòa

Trảng Bom

0,83

0,83

Văn bản số 2321/UBND-KT ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc sử dụng nguồn vốn cải cách tiền lương còn dư để thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách của huyện Trảng Bom.

9

Điều chỉnh vị trí Trường Mầm non Bình Minh và đường vào

Hố Nai 3

Trảng Bom

0,50

0,50

Văn bản số 2321/UBND-KT ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc sử dụng nguồn vốn cải cách tiền lương còn dư để thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách của huyện Trảng Bom.

10

Trường Mẫu giáo Giang Điền

Giang Điền

Trảng Bom

0,30

0,30

Văn bản số 3846/UBND-TNMT ngày 16/5/2018 của UBND huyện Trảng Bom về việc hoàn thiện hồ sơ đất đai Trường Mẫu giáo Giang Điền.

11

Trạm Y tế xã Lang Minh

Lang Minh

Xuân Lộc

0,08

0,08

- Quyết định số 3617/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới Trạm Y tế xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc.

- Thông báo số 923/TB-SKHĐT ngày 11/12/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch đầu tư công năm 2018.

b) Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải

128,29

126,49

 

12

Lắp dựng cầu Ghềnh cũ

Long Bình Tân

Biên Hòa

1,10

1,10

Văn bản số 7953/UBND-CNN ngày 01/9/2016 về việc phương án lắp dựng và hỗ trợ thực hiện lai dắt, vận chuyển nhịp cầu Ghềnh (cũ) ra Cù lao Ba Xê, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa.

13

Chỉnh trang vỉa hè đường Phạm Văn Thuận

Tam Hiệp

Biên Hòa

0,01

0,01

 - Văn bản số 3643/UBND-ĐT ngày 27/3/2018 của UBND thành phố Biên Hòa về việc xử lý mặt bằng triển khai dự án chỉnh trang di tích Đình Đoàn Văn Cự.

- Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 30/3/2018 của UBND phường Tam Hiệp về việc đầu tư công bổ sung giai đoạn 2018 - 2020.

- Văn bản số 02/HĐND ngày 02/4/2018 của Hội đồng nhân dân phường Tam Hiệp về việc thẩm tra kế hoạch đầu tư công bổ sung giai đoạn 2018 - 2020 của phường Tam Hiệp

14

Dự án kết nối từ đường Điểu Xiển vào Khu tập thể dệt Thống Nhất

Tân Biên

Biên Hòa

0,02

0,02

Văn bản số 220/UBND-CNN ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận việc đầu tư đoạn đường giao thông kết nối từ đường Điểu Xiển vào khu nhà ở tập thể Dệt Thống Nhất

15

Hành lang đường Xuân Định - Lâm San

Bảo Bình

Cẩm Mỹ

0,80

0,80

Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND huyện Cẩm Mỹ về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016 - 2020.

16

Công trình khoan quan trắc động thái nước dưới đất

Xuân Mỹ

Cẩm Mỹ

0,01

0,01

 - Quyết định số 3375/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 về việc phê duyệt đề cương dự án Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 4834/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 phê duyệt kết quả thi công và kinh phí thực hiện nhiệm vụ "Điều tra đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai".

17

Lưới điện trung thế nông thôn sinh hoạt thị xã (tuyến tổ 24 ấp Suối Tre)

Suối Tre

Long Khánh

0,83

0,83

Dự án phục vụ nhu cầu nông thôn mới (đã có trên hiện trạng do vận động thực hiện), đưa vào danh mục để thực hiện các thủ tục theo quy định.

18

Đường song hành 21/4, đoạn qua khu phân lô tại ấp Núi Tung, xã Suối Tre

Suối Tre

Long Khánh

1,80

1,80

Văn bản số 901/UBND-CN ngày 10/4/2018 của UBND thị xã Long Khánh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường song hành với đường 21/4, đoạn khu phân lô tại ấp Núi Tung, xã Suối Tre.

19

Lưới điện trung thế nông thôn sinh hoạt thị xã (tuyến tổ 8, khu Suối Hôn, xã Xuân Lập)

Xuân Lập

Long Khánh

1,40

1,40

Dự án phục vụ nhu cầu nông thôn mới (đã có trên hiện trạng do vận động thực hiện), đưa vào danh mục để thực hiện các thủ tục theo quy định.

20

Tuyến cấp nước D1200 (giai đoạn 02, đoạn từ Quốc lộ 51 đến Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 6)

Long Phước

Long Thành

2,64

2,64

Văn bản số 2691/UBND-ĐT ngày 08/4/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc đầu tư dự án tuyến ống cấp nước từ Quốc lộ 51 huyện Long Thành đến Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, huyện Nhơn Trạch.

21

Tuyến ống cấp nước từ Quốc lộ 51 đến Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 6

Long Thọ

Nhơn Trạch

2,00

2,00

Văn bản số 2691/UBND-ĐT ngày 08/4/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc đầu tư dự án tuyến ống cấp nước từ Quốc lộ 51 huyện Long Thành đến Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, huyện Nhơn Trạch.

22

Cảng tổng hợp Phú Hữu

Phú Hữu

Nhơn Trạch

40,59

40,59

- Công văn số 6960/VPCP-CN ngày 05/7/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng bến cảng tổng hợp tại xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

- Công văn số 13331/BGTVT-KHĐT ngày 24/11/2017 của Bộ Giao thông Vận tải về việc đầu tư xây dựng bến cảng tổng hợp tại xã Phú Hữu (bến 4), huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

- Văn bản số 4743/BC-UBND ngày 14/5/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai.

23

Dự án cảng tổng hợp

Phú Hữu, Đại Phước

Nhơn Trạch

69,20

69,20

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1025631025 chứng nhận lần đầu ngày 30/9/2011, chứng nhận thay đổi lần thứ 1 ngày 21/12/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

24

Điểm truy cập thông tin khoa học công nghệ

Gia Kiệm

Thống Nhất

0,01

0,01

Văn bản số 1029/UBND-TCKH ngày 12/4/2017 của UBND huyện Thống Nhất về việc chấp thuận chủ trương đầu tư công trình bằng nguồn khen thưởng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 cho UBND xã Gia Kiệm.

25

Đường nội bộ khu tái định cư

Thị trấn Trảng Bom

Trảng Bom

0,46

0,46

Quyết định số 4739/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện Trảng Bom về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi công trình khu tái định cư phục vụ đường Nguyễn Hữu Cảnh.

26

Đường Lê Hồng Phong

Thị trấn Trảng Bom

Trảng Bom

1,78

1,78

Văn bản số 4519/UBND-TNMT ngày 04/6/2018 của UBND huyện Trảng Bom về việc cam kết điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn thực hiện dự án đường Lê Hồng Phong.

27

Hai tuyến đường vận chuyển vật liệu xây dựng tại mỏ đá Thạnh Phú 1

Thạnh Phú

Vĩnh Cửu

1,14

1,14

- Văn bản số 4817/UBND-CNN ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận phương án sử dụng đất khi công ty thực hiện cổ phần hóa.

- Văn bản số 114/VLXD-KH ngày 26/02/2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa về việc hỗ trợ thủ tục thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân tại tuyến đường vận chuyển vật liệu xây dựng tại mỏ đá Thạnh Phú 1.

- Văn bản số 115/VLXD-KH ngày 26/02/2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa về việc hỗ trợ thủ tục thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân tại tuyến đường chuyên dùng chở VLXD ra bến thủy nội địa Thiện Tân.

28

Đường Nguyễn Thị Minh Khai

Thị trấn Gia Ray

Xuân Lộc

4,50

2,70

- Thông báo số 923/TB-SKHĐT ngày 11/12/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2018.

- Quyết định số 3281/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

c) Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

50,49

50,49

 

29

Nghĩa trang Bình An (mở rộng - đấu giá)

Bình An

Long Thành

50,00

50,00

- Công văn số 2399/UBND-NN ngày 09/5/2016 của UBND huyện Long Thành về việc xin cập nhật quy hoạch dự án mở rộng Nghĩa trang Bình An tại xã Bình An, huyện Long Thành.

- Văn bản số 506/TTPTQĐ-QLPTQĐ ngày 10/4/2018 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc đề nghị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Nghĩa trang Bình An (mở rộng) tại xã Bình An, huyện Long Thành.

30

Chợ Đồi 61

Đồi 61

Trảng Bom

0,49

0,49

Văn bản số 2480/UBND-VP ngày 29/3/2018 của UBND huyện Trảng Bom về việc sửa chữa nâng cấp chợ xã Đồi 61, chợ Cây Gáo, chợ Bàu Hàm.

d) Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng

707,16

705,40

 

31

Khu dân cư Tân Hạnh

Tân Hạnh

Biên Hòa

0,40

0,40

Văn bản số 2832/UBND-CNN ngày 26/3/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc xử lý thu hồi đất để thực hiện dự án Khu dân cư Tân Hạnh.

32

Trung tâm Thương mại và dân cư Long Khánh

Xuân Bình

Long Khánh

2,26

0,50

Văn bản số 2468/UBND-CNN ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc xử lý thu hồi đất đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại Long Khánh.

33

Khu dân cư (Công ty Thái Thành Tài)

An Phước

Long Thành

9,00

9,00

Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 15/01/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về chủ trương đầu tư.

34

Khu dân cư (Công ty Cát Linh)

Long An

Long Thành

3,69

3,69

Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về chủ trương đầu tư.

35

Khu dân cư (Công ty Ngân Hà)

Lộc An

Long Thành

3,80

3,80

Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về chủ trương đầu tư.

36

Khu dân cư (Công ty Vi Như)

Phước Bình

Long Thành

2,78

2,78

Quyết định chủ trương đầu tư số 1781/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai.

37

Khu đô thị du lịch Đại Phước

Đại Phước

Nhơn Trạch

130,00

130,00

- Văn bản số 8948/UBND-ĐT ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị du lịch do Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

- Giấy phép quy hoạch số 09/GPQH ngày 25/5/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai.

- Kế hoạch số 14/KH-KĐ ngày 17/7/2017 về việc thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc và kiểm đếm dự án Khu đô thị du lịch Đại Phước do Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa làm chủ đầu tư đã được UBND huyện Nhơn Trạch phê duyệt.

- Quyết định số 5234/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của UBND huyện Nhơn Trạch về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Khu đô thị du lịch Đại Phước do Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa làm chủ đầu tư.

- Công văn số 174/TCQLĐĐ-CQHĐĐ ngày 30/01/2018 của Tổng cục Quản lý đất đai.

38

Khu dân cư đô thị mới Bình Sơn (thu hồi thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất)

Bình Sơn, Lộc An

Long Thành

555,23

555,23

- Văn bản số 5251/UBND-ĐT ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy về các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh đồng Nai.

- Công văn số 4049-CV/TU ngày 25/10/2017 của Tỉnh ủy Đồng Nai về việc ý kiến của tập thể Thường trực Tỉnh ủy họp ngày 19/10/2017.

 

Tổng cộng

 

 

890,48

886,92

 

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA BỔ SUNG NĂM 2018 TỈNH ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 113/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh)

STT

Tên dự án

Diện tích (ha)

Trong đó, sử dụng diện tích đất trồng lúa (ha):

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Xã, phường, thị trấn

Huyện, thị xã, thành phố

1

Khu dân cư Long Bình Tân (Toàn Thịnh Phát)

3,83

0,56

Long Bình Tân

Biên Hòa

Văn bản số 3143/UBND-ĐT ngày 08/9/2011 của UBND tỉnh về việc chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở Khu dân cư Long Bình Tân do Công ty Cổ phần Đầu tư kiến trúc Toàn Thịnh Phát làm chủ đầu tư.

2

Mở rộng Khu di tích danh thắng Chùa Bửu Phong

1,20

1,00

Bửu Long

Biên Hòa

Văn bản số 4154/UBND-KGVX ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh về việc chỉ đạo xử lý liên quan đến điều chỉnh mục đích sử dụng đất thuộc Khu di tích danh thắng Bửu Phong và Chùa Bửu Phong.

3

Tuyến đường vận chuyển vật liệu xây dựng tại mỏ đá Thạnh Phú 1

0,60

0,57

Thạnh Phú

Vĩnh Cửu

- Văn bản số 4817/UBND-CNN ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh về việc chấp thuận phương án sử dụng đất khi công ty thực hiện cổ phần hóa.

- Văn bản số 114/VLXD-KH ngày 26/02/2018 của Công ty CP Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa về việc hỗ trợ thủ tục thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân tại tuyến đường vận chuyển vật liệu xây dựng tại mỏ đá Thạnh Phú 1.

- Văn bản số 115/VLXD-KH ngày 26/02/2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa về việc hỗ trợ thủ tục thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân tại tuyến đường chuyên dùng chở VLXD ra bến thủy nội địa Thiện Tân.

4

Khu dân cư (Công ty Cát Linh)

3,69

3,69

Long An

Long Thành

Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về chủ trương đầu tư.

5

Trường Tiểu học Nam Cao

0,83

0,83

Trung Hòa

Trảng Bom

Văn bản số 2321/UBND-KT ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc sử dụng nguồn vốn cải cách tiền lương còn dư để thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách của huyện Trảng Bom.

 

Tổng cộng

10,15

6,65

 

 

 

 

PHỤ LỤC III

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH VỊ TRÍ NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 113/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh)

STT

Tên dự án

Diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Xã, phường, thị trấn

Huyện, thị xã, thành phố

1

Trụ điện T38, T39 (đường dây 500 KV)

0,11

Bửu Hòa

Biên Hòa

Văn bản số 4114/UBND-ĐT ngày 26/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thống nhất điều chỉnh cục bộ vị trí móng trụ T38, T39 thuộc dự án đường dây 220 KV đấu nối trạm biến áp 500 KV Tân Uyên ra khỏi lộ giới đường nối từ đường Bùi Hữu Nghĩa đến Quốc lộ 1K.

2

Điều chỉnh vị trí Trường Mầm non Bình Minh và đường vào

0,50

Hố Nai 3

Trảng Bom

- Công văn số 1901-CV/HU ngày 02/5/2018 của Huyện ủy Trảng Bom về việc cho chủ trương đối với việc chọn vị trí xây dựng Trường Mầm non Bình Minh tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom.

- Vị trí cũ: Thuộc một phần các thửa đất số 311, 305, 326, 327 tờ bản đồ số 31, xã Hố Nai 3.

- Vị trí mới: Thuộc các thửa đất số 61, 70, 71 tờ bản đồ số 5, xã Hố Nai 3.

- Biên bản làm việc thống nhất với các hộ dân của UBND xã Hố Nai 3.

3

Điều chỉnh vị trí Trường Tiểu học Nam Cao và đường vào

0,83

Trung Hòa

Trảng Bom

- Công văn số 1700-CV/HU ngày 06/3/2018 của Huyện ủy Trảng Bom về việc cho chủ trương đối với việc chấp thuận vị trí xây dựng Trường Tiểu học Nam Cao tại xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom.

- Vị trí cũ: Thuộc một phần thửa đất số 5, các thửa đất 6, 7, 8 tờ bản đồ số 4, xã Trung Hòa.

- Vị trí mới: Thuộc các thửa đất số 443, 445, 441, 310, 439, 438, 322 và một phần thửa đất số 321, 323 tờ bản đồ số 6, xã Trung Hòa.

- Biên bản làm việc thống nhất với các hộ dân của UBND xã Trung Hòa. (kèm theo sơ đồ vị trí).

 

Tổng cộng

1,44

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 113/2018/NQ-HĐND bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, dự án điều chỉnh vị trí năm 2018 của tỉnh Đồng Nai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.141

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109