Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2017 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Số hiệu: 09/2017/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Lâm Văn Mẫn
Ngày ban hành: 07/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2017/NQ-HĐND

Sóc Trăng, ngày 07 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT, MỨC VỐN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG NĂM 2017 VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vn bi thường, giải phóng mặt bằng năm 2017 và chuyn mục đích sử dụng đất trng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; báo cáo thm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biu Hội đng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2017 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

a) Phạm vi điều chỉnh

Bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2017 và chuyển mục đích sử dụng đất trng lúa, đất rng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, làm cơ sở cho các cơ quan chức năng thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

b) Đối tượng áp dụng: Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ngành tỉnh và tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Danh mục các dự án cần thu hồi đất và mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng: Gồm 22 công trình, dự án cần thu hồi đất, với tổng kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 144.355.000.000 đồng (một trăm bốn mươi bốn tỷ ba trăm năm mươi lăm triệu đồng), tổng diện tích đất thu hồi là 80,37 ha.

(Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm).

3. Diện tích đất trồng lúa phải chuyển mục đích sang các loại đất khác để thực hiện 32 công trình, dự án đầu tư là 73,88 ha.

(Chi tiết theo Phụ lục 2 đính kèm).

4. Diện tích đất rừng phòng hộ phải chuyển mục đích sang các loại đất khác để thực hiện 04 công trình, dự án đầu tư là 25,59 ha.

(Chi tiết theo Phụ lục 3 đính kèm).

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. Trường hợp có thay đổi mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng khi triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm quyết định hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền quyết định cụ thể về mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng cho phù hợp với tình hình thực tế.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biu và đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng Khóa IX, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 17 tháng 7 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội (bộ phận phía Nam);
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường;
- TT. TU, TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị t
nh Sóc Trăng;
- Đại biểu
HĐND tnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- T
T. HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- C
ng thông tin điện tử tnh;
- Email: phon
gkiemtravanban2012@gmail.com:
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lâm Văn Mẫn

 

PHỤ LỤC 1

BỔ SUNG DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT, MỨC VỐN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

(Ban hành kèm theo Nghị quyết s 09/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

STT

Tên công trình, dự án

Diện tích quy hoạch (ha)

Diện tích đất hiện có (ha)

Diện tích đất phải thu hồi (đã trừ diện tích hiện có) (ha)

Dự toán kinh phí bồi thường, GPMB (triệu đồng)

Nguồn vốn thực hiện

Địa điểm thực hiện

Căn cứ pháp lý, ghi chú

Diện tích

Trong đó

Đất trồng lúa

Các loại đất khác

1

Trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở thương mại

6,50

1,20

5,30

1,69

3,61

 

Vốn ngoài ngân sách

Đường Lê Dun, Phường 3, thành phố Sóc Trăng

Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của UBND tỉnh

2

Trụ sở UBND xã Phú Mỹ

0,52

 

0,52

0,30

0,22

520,0

Ngân sách

Xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú

Công văn số 384/SKHĐT-ĐT ngày 03/4/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

3

Đường vào Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy

2,22

1,73

0,49

 

0,49

650,0

Ngân sách

Xã MThuận, huyện Mỹ Tú

Công văn số 706/UBND-KT ngày 24/4/2017 của UBND tỉnh

4

Xây dựng Trạm Y tế xã Vĩnh Quới

0,30

 

0,30

0,30

 

300,0

Ngân sách

Xã Vĩnh Qui, thị xã Ngã Năm

Công văn số 194/UBND-VP ngày 25/5/2017 của UBND thị xã Ngã Năm

5

Mở rộng trụ sở UBND xã Vĩnh Quới

0,10

 

0,10

0,10

 

100,0

Ngân sách

Xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm

Công văn số 194/UBND-VP ngày 25/5/2017 của UBND thị xã Ngã Năm

6

Xây dựng Trạm Y tế Mỹ Bình

0,20

 

0,20

0,20

 

200,0

Ngân sách

Xã Mỹ Bình, thị xã Ngã Năm

Công văn số 194/UBND-VP ngày 25/5/2017 của UBND thị xã Ngã Năm

7

Xây dựng Trường Mầm non Long Bình (điểm Tân Bình)

0,60

 

0,60

0,60

 

600,0

Ngân sách

Xã Long Bình, thị xã Ngã Năm

Công văn số 194/UBND-VP ngày 25/5/2017 của UBND thị xã Ngã Năm

8

Nhà sinh hoạt cộng đồng Trà Vôn B

0,02

 

0,02

 

0,02

45,0

Ngân sách

Xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu

Công văn số 86/UBND-KT ngày 06/01/2017 của UBND tỉnh

9

Đường vào trung tâm xã Hồ Đắc Kiện đến bờ bao Lâm Trường

1,14

 

1,14

1,14

 

 

Kêu gọi đầu tư

Xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành

Công văn số 347/UBND-VP ngày 24/5/2017 của UBND huyện Châu Thành

10

Đường vào khu dân cư Xây Đá cặp bên Trường mầm non thị trấn Châu Thành

4,50

0,32

4,18

2,09

2,09

4.200,0

Ngân sách

Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành

Công văn số 347/UBND-VP ngày 24/5/2017 của UBND huyện Châu Thành

11

Khu văn hóa tín ngưỡng Giếng Tiên

9,90

6,80

3,10

2,10

1,00

3.300,0

Ngân sách

Xã Phú Tân, huyện Châu Thành

Công văn số 888/UBND-KT ngày 22/5/2017 của UBND tỉnh

12

Dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng tuyến đê bao ngăn mặn và đường phục vụ an ninh quốc phòng, ứng cứu tàu thuyền vùng biển huyện Trần Đ, tỉnh Sóc Trăng

2,26

 

2,26

0,80

1,46

5.400,0

Ngân sách

Phường 4, Phường 9, thành phố Sóc Trăng

Quyết định số 1046/QĐHC- CTUBND ngày 23/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh

13

Tuyến đường Trần Quang Khải (nối dài)

13,73

 

13,73

9,90

3,83

27.500,0

Ngân sách

Phường 2, Phường 7, thành phố Sóc Trăng

Công văn số 833/UBND-HC ngày 05/6/2017 của UBND thành phố Sóc Tng

14

Đường Bạch Đằng (đoạn kho Thành Tín - đường 30/4)

2,20

0,50

1,70

1,19

0,51

3.500,0

Ngân sách

Phường 9, thành phố Sóc Trăng

Công văn số 1070/UBND-HC ngày 08/7/2016 của UBND thành phố Sóc Trăng

15

Nhà ở xã hội

4,00

 

4,00

1,71

2,29

10.000,0

Ngân sách

Phường 2, thành phố Sóc Trăng

Quyết định số 576/QĐ UBND ngày 21/3/2017 của UBND tỉnh

16

Quy hoạch cầu, đường vành đai 2 (bổ sung)

11,25

 

11,25

7,92

3,33

26.300,0

Ngân sách

Phường 4, thành phố Sóc Trăng

Theo dự án ng cấp đô thị

17

Đường số 9, đường số 13 (Khu Lia 1)

0,79

0,08

0,71

0,29

0,42

2.000,0

Ngân sách

Phường 4, thành phố Sóc Trăng

Theo dự án nâng cấp đô thị

18

Đường số 5, đường số 6 (Khu Lia 2)

0,26

0,15

0,11

0,03

0,08

200,0

Ngân sách

Phường 6, thành phố Sóc Trăng

Theo dự án nâng cấp đô thị

19

Bia lưu niệm Tiểu đoàn Phú Lợi

2,00

0,00

2,00

0,00

2,00

2.500,0

Ngân sách

Xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên

Theo đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

20

Đường s1, số 2, s 3, s3A, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10, số 11 (Khu Lia 3)

0,34

 

0,34

0,30

0,04

500,0

Ngân sách

Phường 3, thành phố Sóc Trăng

Theo dự án nâng cấp đô thị

21

Mở rộng khu văn hóa Hồ Nước Ngọt

47,16

19,84

27,32

22,60

4,72

55.540,0

Ngân sách

Phường 5, Phường 6, thành phố Sóc Trăng

Công văn số 833/UBND-HC ngày 05/6/2017 của UBND thành phố Sóc Trăng

22

Mở rộng bãi rác xã Thạnh Phú

2,15

1,15

1,00

1,00

0,00

1.000,0

Ngân sách

Xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên

Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 15/6/2017 của UBND huyện Mỹ Xuyên

Tổng cộng

112,14

31,77

80,37

54,26

26,11

144.355,0

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CÓ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

STT

Tên công trình, dự án

Diện tích quy hoạch (ha)

Diện tích đất hiện có (ha)

Diện tích đất chuyn mục đích sử dụng (ha)

Địa điểm thực hiện

Căn cứ pháp lý, ghi chú

Diện tích

Trong đó

Đất trồng lúa

Các loại đất khác

1

Trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở thương mại

6,50

1,20

5,30

1,69

3,61

Đường Lê Duẩn, Phường 3, thành phố Sóc Trăng

Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của UBND tỉnh

2

Dự án đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu của ông Phạm Văn Rư và bà Trần Thị Kim Loan

0,29

 

0,29

0,29

 

Khóm 1, Phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Công văn số 174/UBND-KT ngày 08/2/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng

3

Đường vào Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Sóc Trăng

0,03

 

0,03

0,03

 

Phường 8, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 2176/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh

4

Trường Mu giáo Viên Bình

0,49

 

0,49

0,49

 

p Trà Ông, xã Viên Bình, huyện Trần Đề

Công văn số 327/UBND-TNMT ngày 30/5/2017 của UBND huyện Trần Đề; Chùa hiến xây trường năm 2017

5

UBND xã Đại Ân 2

0,35

 

0,35

0,35

 

Ấp Lâm Dồ, xã Đại Ân, huyện Trần Đề

Công văn số 327/UBND-TNMT ngày 30/5/2017 của UBND huyện Trần Đề

6

Trụ sở UBND xã Phú Mỹ

0,52

 

0,52

0,30

0,22

Xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú

Công văn số 384/SKHĐT-ĐT ngày 03/4/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

7

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mỹ Tú

5,50

0,00

5,50

5,10

0,40

Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú

Công văn số 505/BC-BCH ngày 24/3/2017 của Bộ Chỉ huy Quân sự tnh

8

Xây dựng Trạm Y tế xã Vĩnh Quới

0,30

 

0,30

0,30

 

p Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm

Công văn số 194/UBND-VP ngày 25/5/2017 của UBND thị xã Ngã Năm

9

Mở rộng trụ sở UBND xã Vĩnh Quới

0,10

 

0,10

0,10

 

p Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm

Công văn số 194/UBND-VP ngày 25/5/2017 của UBND thị xã Ngã Năm

10

Xây dựng Trạm Y tế Mỹ Bình

0,20

 

0,20

0,20

 

p Mỹ Phước, xã Mỹ Bình, thị xã Ngã Năm

Công văn số 194/UBND-VP ngày 25/5/2017 của UBND thị xã Ngã Năm

11

Xây dựng Trường Mầm non Long Bình (điểm Tân Bình)

0,60

 

0,60

0,60

 

p Tân Bình, xã Long Bình, thị xã Ngã Năm

Công văn số 194/UBND-VP ngày 25/5/2017 của UBND thị xã Ngã Năm

12

Đường vào trung tâm xã Hồ Đắc Kiện đến bờ bao Lâm Trường

1,14

 

1,14

1,14

 

Xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành

Công văn số 347/UBND-VP ngày 24/5/2016 của UBND huyện Châu Thành

13

Đường vào khu dân cư Xây Đá cặp bên Trường mầm non thị trấn Châu Thành

4,50

0,32

4,18

2,09

2,09

Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành

Công văn số 347/UBND-VP ngày 24/5/2016 của UBND huyện Châu Thành

14

Khu văn hóa tín ngưng Giếng Tiên

9,90

6,80

3,10

2,10

1,00

Xã Phú Tân, huyện Châu Thành

Công văn số 888/UBND-KT ngày 22/5/2017 của UBND tỉnh

15

Mở rộng Trường Tiểu học Hồ Đc Kiện D

0,40

 

0,30

0,30

0,10

Xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành

Công văn số 347/UBND-VP ngày 24/5/2016 của UBND huyện Châu Thành

16

Mở rộng Trường Tiểu học An Hiệp C

0,29

 

0,29

0,29

 

Xã An Hiệp, huyện Châu Thành

Công văn số 347/UBND-VP ngày 24/5/2016 của UBND huyện Châu Thành

17

Quy hoạch Khu hành chính thị trấn

0,70

 

0,50

0,50

0,20

Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành

Công văn số 347/UBND-VP ngày 24/5/2016 của UBND huyện Châu Thành

18

Cụm công nghiệp - Dịch vụ Xây đá B

9,80

 

9,80

9,80

 

Xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành

Công văn số 347/UBND-VP ngày 24/5/2016 của UBND huyện Châu Thành

19

Mở rộng hồ lắng chứa nước Nhà máy nước mặt An nghiệp

2,20

 

2,20

2,20

 

Xã An Hiệp, huyện Châu Thành

Công văn số 297/UBND-TH ngày 01/3/2017 của UBND tỉnh

20

Quy hoạch đất nuôi trồng thủy sản

0,88

 

0,88

0,88

 

Xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành

Công văn số 347/UBND-VP ngày 24/5/2017 của UBND huyện Châu Thành

21

Dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng tuyến đê bao ngăn mặn và đường phục vụ an ninh quốc phòng, ứng cứu tàu thuyền vùng biển huyện Trần Đề, tnh Sóc Trăng

2,26

 

2,26

0,80

1,46

Phường 4, Phường 9, thành phố Sóc Trăng

Quyết định số 1046/QĐHC-CTUBND ngày 23/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh

22

Tuyến đường Trần Quang Khải (ni dài)

13,73

 

13,73

9,90

3,83

Phường 2, Phường 7, thành phố Sóc Trăng

Công văn số 833/UBND-HC ngày 05/6/2017 của UBND thành phố Sóc Trăng

23

Đường Bạch Đằng (đoạn kho Thành Tín - đường 30/4)

2,20

0,50

1,70

1,19

0,51

Phường 9, thành phố Sóc Trăng

Công văn số 1070/UBND-HC ngày 08/7/2016 của UBND thành phố Sóc Trăng

24

Nhà ở xã hội

4,00

 

4,00

1,71

2,29

Phường 2, thành phố Sóc Trăng

Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 của UBND tỉnh

25

Quy hoạch cầu, đường vành đai 2 (bổ sung)

11,25

 

11,25

7,92

3,33

Phường 4, thành phố Sóc Trăng

Theo dự án nâng cấp đô thị

26

Đường số 9, đường số 13 (Khu Lia 1)

0,79

0,08

0,71

0,29

0,42

Phường 4, thành phố Sóc Trăng

Theo dự án nâng cấp đô thị

27

Đường số 5, đường số 6 (Khu Lia 2)

0,26

0,15

0,11

0,03

0,08

Phường 6, thành phố Sóc Trăng

Theo dự án nâng cấp đô thị

28

Đường số 1, số 2, số 3, s 3A, s4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10, số 11 (Khu Lia 3)

0,34

 

0,34

0,30

0,04

Phường 3, thành phố Sóc Trăng

Theo dự án nâng cấp đô thị

29

Mở rộng khu văn hóa Hồ Nước Ngọt (Quy hoạch phải thu hồi là 27,32 ha. Thực hiện chuyển mục đích giai đoạn 1 năm 2017 là 13,72 ha)

13,72

 

13,72

9,00

4,72

Phường 5, Phường 6 thành phố Sóc Trăng

Công văn số 833/UBND-HC ngày 05/6/2017 của UBND thành phố Sóc Trăng

30

Khu vực phòng thủ (quy hoạch là 35,4 ha, thực hiện giai đoạn 1 năm 2017 là 9,8 ha)

9,80

 

9,80

9,80

 

Xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên

Công văn số 601/BCH-PTM ngày 10/4/2017 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

31

Mrộng bãi rác xã Thạnh Phú

2,15

1,15

1,00

1,00

 

Xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên

Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 15/6/2017 của UBND huyện Mỹ Xuyên

32

Dự án đầu tư Trang trại nuôi heo

3,19

 

3,19

3,19

 

Xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên

Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 15/6/2017 của UBND huyện M Xuyên

Tổng cộng

108,38

10,20

97,88

73,88

24,30

 

 

 

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CÓ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

STT

Tên công trình, dự án

Diện tích quy hoạch (ha)

Diện tích đất hiện có (ha)

Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng (ha)

Địa điểm thực hiện

Căn cứ pháp lý, ghi chú

Diện tích

Trong đó

Đất rừng phòng hộ

Các loại đất khác

1

Bến tàu Trần Đề - Sóc Trăng

3,66

 

3,66

1,20

2,46

p Đu Ging, thị trn Trn Đ, huyện Trn Đ, tỉnh Sóc Trăng

Công văn s 950/UBND-KT ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh

2

Khu vực phòng thủ

8,30

 

8,30

8,30

 

Xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung

Công văn số 601/BCH-PTM ngày 10/4/2017 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

3

Khu vực phòng thủ

13,09

 

13,09

13,09

 

Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu

Công văn số 601/BCH-PTM ngày 10/4/2017 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

4

Mở rộng bãi rác thị xã Vĩnh Châu

4,00

1,00

3,00

3,00

 

Phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu

Công văn số 546/UBND-KT ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh

 

Tổng số: 04 dự án.

29,05

1,00

28,05

25,59

2,46

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2017 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.481

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.118.225