Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND về chấp thuận thu hồi đất để thực hiện dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án công trình phát sinh năm 2018 do tỉnh Hải Dương ban hành

Số hiệu: 06/2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 11/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 06/2018/NQ-HĐND

Hải Dương, ngày 11 tháng 07 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHẤP THUẬN THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG; CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN CÔNG TRÌNH PHÁT SINH NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tnh về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Chấp thuận thu hồi 44,35 ha đất để thực hiện 35 dự án, công trình phát triển kinh tế, xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng và điểm dân cư phát sinh năm 2018, được Thường trực Hội đồng nhân dân cho phép thực hiện (Văn bản số 48/HĐND-VP ngày 24/4/2018; Văn bản số 49/HĐND-VP ngày 24/4/2018).

(Chi tiết danh mục các dự án, công trình tại Phụ lục số 01)

2. Cho phép chuyển mục đích sử dụng 41,08 ha đất trồng lúa để thực hiện 28 dự án, công trình, điểm dân cư có sử dụng đất trồng lúa phát sinh năm 2018, được Thường trực Hội đồng nhân dân cho phép thực hiện (Văn bản s48/HĐND-VP ngày 24/4/2018; Văn bản số 49/HĐND-VP ngày 24/4/2018).

(Chi tiết danh mục các dự án, công trình tại Phụ lục s 02)

Điều 2.

1. Chấp thuận thu hồi 474,96 ha đất để thực hiện 178 dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng, điểm dân cư năm 2018.

(Chi tiết danh mục các dự án, công trình tại Phụ lục s 03)

2. Cho phép chuyển mục đích sử dụng 206,33 ha đất trồng lúa để thực hiện 160 dự án, công trình, điểm dân cư có sử dụng đất trồng lúa năm 2018.

(Chi tiết danh mục các dự án, công trình tại Phụ lục số 04)

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 21 tháng 7 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban TV Quốc hội; (Để báo cáo)
- Thủ tướng Chính phủ;
(Để báo cáo)
- Bộ Tài nguyên - Môi trường;
(Để báo cáo)
- Bộ Tư pháp
(Cục Kiểm tra VB); (Để báo cáo)
- Ban Công tác Đại biểu; (Để báo cáo)
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; (Để báo cáo)
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ tnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể t
nh;
- Thường trực HĐND và UBND các huyện, TX, TP;
- Báo Hải Dương, Công báo tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

 

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH THU HỒI ĐẤT ĐÃ ĐƯỢC THƯỜNG TRỰC HĐND CHO PHÉP THỰC HIỆN NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh)

STT

Tên dự án, công trình

Chủ đầu tư

Địa điểm

Tổng diện tích thu hồi (m2)

Văn bản có liên quan

, phường, thị trấn

Huyện, thị xã thành phố

1

Xây dựng đường gom Quốc lộ 5 bên trái tuyến đoạn từ Km 46+743 - Km 47+156 (kết nối hạ tầng khu dân cư)

Cty TNHH Hoàng Thanh

Phường Tứ Minh

TP Hải Dương

13.500

Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND tỉnh V/v chấp thuận điều chỉnh dự án Khu dân cư mới phường Tứ Minh TPHD và thôn Trụ, TT Lai Cách H. Cẩm Giàng.

2

Xây dựng ký túc xá học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi - TP Hải Dương

Sở Giáo dục và Đào tạo

Phường Thanh Bình

TP Hải Dương

1.614

Quyết định phê duyệt BC nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng số 1455/QĐ-UBND ngày 07/6/2016 của UBND tỉnh;

3

Bổ sung diện tích Khu dân cư Trái Bầu, phường Lê Thanh Ngh

UBND TP Hải Dương

Phường Lê Thanh Nghị

TP Hải Dương

2.054

Quyết định phê duyệt ĐCQHCT số 2145/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của UBND TPHD; NQ s 31/2016/NQ-HĐND;

4

Xử lý đất xen kẹp, đu giá quyn sử dụng đất (tại đường Lê Quý Đôn-325m2 và đường Bá Liễu-396m2) phường Hải Tân

UBND phường Hải Tân

Phường Hải Tân

TP Hải Dương

721

Xử lý đất dôi dư xen kẹp, đấu giá quyền sử dụng đất;

5

Nâng cấp khả năng truyền tải đường dây 110kV từ TBA 220kV Bắc Ninh-NĐ Phả lại

Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Xã Cổ Thành

Thị xã Chí Linh

824

Quyết định số 538/QĐ-BCT ngày 04/02/2016 của Bộ Công Thương; Văn bản số 521/UBND-VP ngày 08/3/2017 của UBND tỉnh HD về việc thỏa thuận hướng tuyến đường dây 110kV từ TBA 220kV BN-NĐPL

6

Khu dân cư Trung tâm thương mại cũ phía đông, thị trấn Thanh Hà

UBND huyện Thanh Hà

Thị trấn Thanh Hà

Huyện Thanh Hà

4.400

Văn bản số 2968/UBND-VP ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh; Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 4553/QĐ-UBND ngày 07/12/2017 của UBND huyện Thanh Hà;

7

Điểm đón tiếp đầu tuyến Khu du lịch sinh thái Sông Hương, huyện Thanh Hà

UBND huyện Thanh Hà

Xã Cẩm Chế

Huyện Thanh Hà

67.842

Quyết định số 3687/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh V/v phê duyệt QH chung XD Khu du lịch sinh thái Sông Hương; QĐ phê duyệt QH chi tiết số 1418/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của UBND H. Thanh Hà.

8

Điểm dân cư mới thôn Phú Đa

UBND xã Hồng Khê

Hồng Khê

Huyện Bình Giang

9.656

Quyết định phê duyệt QH chi tiết số 855b/QĐ-UBND ngày 19/3/2013 của UBND huyện Bình Giang; Chương trình MTQG XDNTM.

9

Điểm dân cư số 4 thuộc thôn An Đông 2

UBND xã Thái Hòa

Xã Thái Hòa

Huyện Bình Giang

3.193

Quyết định phê duyệt QH chi tiết số 2781/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND huyện Bình Giang; Chương trình MTQG XDNTM.

10

Điểm dân cư mới thôn Ngõ

UBND xã Bình Xuyên

Xã Bình Xuyên

Huyện Bình Giang

18.776

Quyết định phê duyệt QH chi tiết số 9143/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện Bình Giang; Chương trình MTQG XDNTM.

11

Điểm dân cư mới thôn Tân Hưng

UBND xã Tân Việt

Xã Tân Việt

Huyện nh Giang

13.112

Quyết định phê duyệt QH chi tiết s9145/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện Bình Giang; Chương trình MTQG XDNTM.

12

Bổ sung diện tích Xây dựng cơ sở sản xuất máy nông - ngư - cơ nghiệp (Cụm CNLN Tráng Liệt)

Hộ ông Dương Trung Thành

Xã Tráng Liệt

Huyện Bình Giang

835

Quyết định chủ trương đầu tư số 42/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của UBND huyện Bình Giang;

13

Cơ sở sản xuất và gia công cơ khí Thuận Li (Cụm CNLN Tráng Liệt)

Xí nghiệp tư doanh Thuận Lợi

Xã Thúc Kháng

Huyện Bình Giang

19.899

Quyết định chủ trương đầu tư s150/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh

14

Bổ sung danh mục thu hồi đất Dự án Nhà máy sản xuất và gia công hàng may mặc (Cụm CN Nhân Quyền)

Công ty TNHH MTV Younghoa Vina

Xã Nhân Quyền

Huyện Bình Giang

13.908

Đã được HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích lúa tại Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016;

15

Bổ sung diện tích dự án Xây dựng nhà máy chế tạo thiết bị công trình (Cụm CN Cao An)

Cty TNHH chế tạo thiết bị CT Việt Nam

Xã Cao An

Huyện Cẩm Giàng

2.650

Quyết định chủ trương đầu tư số 148/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh.

16

Điểm dân cư mới Phú Quý thôn Phú An

UBND xã Cao An

Xã Cao An

Huyện Cẩm Giàng

32.900

Quyết định phê duyệt QH chi tiết số 2915/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của UBND huyện Cẩm Giàng; Chương trình MTQG XDNTM.

17

Bổ sung diện tích Xây dựng Trường mầm non xã Cẩm Phúc

UBND xã Cẩm Phúc

Xã Cm Phúc

Huyện Cẩm Giàng

5.400

Quyết định phê duyệt QH chi tiết số 245/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của UBND huyện Cẩm Giàng; Chương trình MTQG XDNTM.

18

Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa nguyên sinh (Cụm CN Gia Xuyên-Thạch Khôi)

Cty TNHH MTV Hữu Thành

Xã Gia Xuyên

Huyện Gia Lộc

20.474

Dự án đang được Sở Kế hoạch-Đầu tư thẩm định dự án trình UBND tỉnh quyết định đầu tư.

19

Dự án Bệnh viện đa khoa Tuệ Tĩnh và Nhà văn hóa khu tâm linh Tuệ Tĩnh

Công ty CP đầu tư Thành Đông

Phường Bình Hàn

TP Hải Dương

9.213

Quyết định số 1644/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh. V/v điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng lô CC-I và CXNT-I Khu đô thị mới Tuệ Tĩnh, TPHD.

20

Mở rộng trsở UBND phường Ái Quốc, TPHD

UBND phường Ái Quốc

Phường Ái Quốc

TP Hải Dương

2.566

Quyết định điều chỉnh quy hoạch xây dựng số 2836/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 ca UBND TPHD;

21

Chuyển mục đích, đấu giá đất xen kẹp

UBND phường Ái Quốc

Phường Ái Quốc

TP Hải Dương

100

Danh mục Đề án 1200; Quyết định phê duyệt QHCTXD đô thị phường Ái Quốc số 2860/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của UBND TPHD;

22

Bổ sung DT Nhà văn hóa và đim dân cư khu 7, phường Tân Bình

UBND phường Tân Bình

Phường Tân Bình

TP Hải Dương

2.900

Thông báo chấp thuận số 933/TB-UBND ngày 21/11/2014 của UBND TPHD; Xử lý đất xen kẹp, đấu giá quyền sử dụng đất;

23

Xây dựng đường liên xã Thượng Đạt

UBND TP Hải Dương

Xã Thượng Đạt

TP Hải Dương

4.544

Quyết định chủ trương đầu tư số 3364/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của UBND TPHD;

24

Nâng cấp, mở rộng đường liên khu từ Tiền Hi đi Văn Xá, P. Ái Quốc

UBND TP Hải Dương

Phường Ái Quốc

TP Hi Dương

4.540

Quyết định chủ trương đầu tư số 3282/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND TPHD;

25

Xây dựng Khu dân cư phía Nam phường Việt Hòa

UBND TP Hải Dương

Phường Việt Hòa

TP Hải Dương

26.000

Phê duyệt chủ trương và giao nhiệm vụ chủ đầu tư công trình theo Văn bản số 180/UBND-TCKH ngày 09/3/2018 của UBND TPHD.

26

Xây dựng, cải tạo một số tuyến đường thuộc TP Hải Dương

UBND TP Hải Dương

Phường Ái Quốc

TP Hải Dương

2.500

Chương trình cải tạo, chỉnh trang đô thị TPHD gồm: Đường liên khu P. Ái Quốc (0,1ha); đường Lương như Ngọc P.Tân Hưng (0,1ha); Đường khu DC Tiền Trung đoạn QL37-Cao đẳng nghề (0,05ha).

27

Nhà văn hóa khu 10 phường Tân Bình, TPHD

UBND phường Tân Bình

Phường Tân Bình

TP Hải Dương

450

Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của UBND TPHD.

28

Chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho hộ liền kề

UBND phường Thạch Khôi

Phường Thạch Khôi

TP Hải Dương

211

Thành phố cần bổ sung văn bản thỏa thuận của khu dân cư, chính quyền địa phương và thành phố về chuyển mục đích đất nuôi trồng thủy sản trong khu dân cư.

29

Bổ sung diện tích Mở rộng Huyện ủy Thanh Miện

Huyện ủy Thanh Miện

Thị trấn Thanh Miện

Huyện Thanh Miện

2.661

Quyết định phê duyệt QHCT xây dựng số 649/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 của UBND huyện Thanh Miện

30

Bổ sung diện tích Dự án mở rộng Đảo cò Chi Lăng Nam

UBND huyện Thanh Miện

Xã Chi Lăng Nam

Huyện Thanh Miện

13.700

Quyết định phê duyệt điều chỉnh QHCT xây dựng số 539/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 của UBND tỉnh.

31

Bổ sung diện tích xây dựng đim dân cư Chi Lăng Nam

UBND xã Chi Lăng Nam

Xã Chi Lăng Nam

Huyện Thanh Miện

1.870

Quyết định phê duyệt QHCT xây dựng số 616/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND huyện Thanh Miện

32

Xây dựng điểm dân cư các thôn Phương Khê (1,6ha), Phú Khê (0,45ha), xã Chi Lăng Bắc

UBND xã Chi Lăng Bắc

Xã Chi Lăng Bắc

Huyện Thanh Miện

20.500

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ QHCT xây dựng số 316/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của UBND huyện Thanh Miện; Chương trình mục tiêu QGXDNTM.

33

Điểm dân cư phía tây xã Long Xuyên

UBND xã Long Xuyên

Xã Long Xuyên

Huyện Bình Giang

97.000

Quyết định phê duyệt QHCT xây dựng số 932/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND huyện Bình Giang

34

Xây dựng khu dân cư thôn Hòa Ché

UBND xã Hùng Thắng

Xã Hùng Thắng

Huyện Bình Giang

17.000

Quyết định phê duyệt QHCT xây dựng số 9107/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện Bình Giang

35

Mở rộng trục đường xã Hùng Thắng

UBND xã Hùng Thắng

Xã Hùng Thắng

Huyện Bình Giang

6.000

Quyết định phê duyệt QHCT xây dựng số 611/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND huyện Bình Giang

35

Tng cộng

 

 

 

443.513

 

 

PHỤ LỤC 02

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA ĐÃ ĐƯỢC THƯỜNG TRỰC HĐND CHO PHÉP THỰC HIỆN NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh)

STT

Tên dự án, công trình

Chủ đầu tư

Địa điểm

Diện tích

Văn bản có liên quan

Xã, phường, thị trấn

Huyện, thị xã, thành phố

Tổng diện tích (m2)

Diện tích đất trồng lúa (m2)

1

Xây dựng đường gom Quốc lộ 5 bên trái tuyến đoạn từ Km 46+743 - Km 47+156 (kết nối hạ tầng khu dân cư)

Cty TNHH Hoàng Thanh

Phường Tứ Minh

TP Hải Dương

13.500

1.900

Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND tỉnh V/v chấp thuận điều chỉnh dự án Khu dân cư mới phường Tứ Minh TPHD và thôn Trụ, TT Lai Cách, H. Cẩm Giàng.

2

Xây dựng ký túc xá học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi - TP Hải Dương

SGiáo dục và Đào tạo

Phường Thanh Bình

TP Hải Dương

1.614

1.282

Quyết định phê duyệt BC nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng số 1455/QĐ-UBND ngày 07/6/2016 của UBND tỉnh;

3

Bổ sung diện tích Khu dân cư Trái Bầu, phường Lê Thanh Nghị

UBND TP Hải Dương

Phường Lê Thanh Nghị

TP Hải Dương

72.854

47.000

Quyết định phê duyệt ĐCQHCT số 2145/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của UBND TPHD; NQ số 31/2016/NQ-HĐND về chấp thuận thu hồi đất, nhưng chưa cho phép CMĐ đất trồng lúa;

4

Nâng cấp khả năng truyền tải đường dây 110kV từ TBA 220kV Bắc Ninh - NĐ Phả lại

Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Xã Cổ Thành

Thị xã Chí Linh

824

824

Quyết định số 538/QĐ-BCT ngày 04/02/2016 của Bộ Công Thương; Văn bản s 521/UBND-VP ngày 08/3/2017 của UBND tỉnh HD về việc thỏa thuận hướng tuyến đường dây 110kV từ TBA 220kV BN-NĐPL

5

Nhà máy sản xuất hàng may mặc xuất khẩu

Nhà đầu tư Texplus Limited

Xã Thanh Quang

Huyện Nam Sách

34.600

31.000

Quyết định chủ trương đầu tư số 212/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh

6

Cơ sở kinh doanh dịch vụ, sửa chữa, bảo dưỡng và trông giữ xe ô tô

Xí nghiệp thương mại - du lịch và xây dựng 27-7

Thanh Hải và xã Tân An

Huyện Thanh Hà

15.560

15.000

Quyết định chủ trương đầu tư s3982/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh.

7

Điểm dân cư mới thôn Phú Đa

UBND xã Hồng Khê

Xã Hồng Khê

Huyện Bình Giang

9.656

6.123

Quyết định phê duyệt QH chi tiết số 855b/QĐ-UBND ngày 19/3/2013 của UBND huyện Bình Giang; Chương tnh MTQG XDNTM.

8

Điểm dân cư số 4 thuộc thôn An Đông 2

UBND xã Thái Hòa

Xã Thái Hòa

Huyện Bình Giang

3.193

3.155

Quyết định phê duyệt QH chi tiết số 2781/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND huyện Bình Giang; Chương trình MTQG XDNTM.

9

Điểm dân cư mới thôn Ngõ

UBND xã Bình Xuyên

Xã Bình Xuyên

Huyện Bình Giang

18.776

18.550

Quyết định phê duyệt QH chi tiết số 9143/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện Bình Giang; Chương trình MTQG XDNTM.

10

Điểm dân cư mới thôn Tân Hưng

UBND xã Tân Việt

Xã Tân Việt

Huyện Bình Giang

13.112

12.930

Quyết định phê duyệt QH chi tiết số 9145/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện Bình Giang; Chương trình MTQG XDNTM.

11

Bổ sung diện tích Xây dựng cơ sở sản xuất máy nông - ngư - cơ nghiệp (Cụm CNLN Tráng Liệt)

Hộ ông Dương Trung Thành

Xã Tráng Liệt

Huyện Bình Giang

835

720

Quyết định chủ trương đầu tư số 42/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của UBND huyện Bình Giang;

12

Cơ sở sản xuất và gia công cơ khí Thuận Lợi (Cụm CNLN Tráng Liệt)

Xí nghiệp tư doanh Thuận Lợi

Xã Thúc Kháng

Huyện Bình Giang

19.899

18.675

Quyết định chủ trương đầu tư số 150/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh.

13

Mở rộng Nhà máy sản xuất và gia công giầy thể thao xuất khẩu

Công ty TNHH Huy Phong

Xã Bình Xuyên

Huyện Bình Giang

23.138

21.138

Thông báo số 25/UBND-VP ngày 02/02/2018 của UBND tỉnh V/v chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư điều chỉnh mở rộng Nhà máy sản xuất và gia công giầy thể thao xuất khẩu của Công ty TNHH Huy Phong

14

Bổ sung diện tích dự án Xây dựng nhà máy chế tạo thiết bị công trình (Cụm CN Cao An)

Cty TNHH chế tạo thiết bị CT Việt Nam

Xã Cao An

Huyện Cẩm Giàng

2.650

2.550

Quyết định chủ trương đầu tư số 148/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh.

15

Dự án Trung tâm thiết kế mẫu và may gia công hàng may mặc xuất khẩu thời trang DC

Cty CP thiết kế mẫu & may DC

Xã Đức Chính

Huyện Cẩm Giàng

25.600

22.000

Quyết định chủ trương đầu tư số 604/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 của UBND tỉnh.

16

Điểm dân cư mới Phú Quý thôn Phú An

UBND xã Cao An

Xã Cao An

Huyện Cẩm Giàng

32.900

26.600

Quyết định phê duyệt QH chi tiết số 2915/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của UBND huyện Cẩm Giàng; Chương trình MTQG XDNTM.

17

Bổ sung diện tích Xây dựng Trường mầm non xã Cẩm Phúc

UBND xã Cẩm Phúc

Xã Cẩm Phúc

Huyện Cẩm Giàng

5.400

4.300

Quyết định phê duyệt QH chi tiết số 245/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của UBND huyện Cẩm Giàng; Chương trình MTQG XDNTM.

18

Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa nguyên sinh (Cụm CN Gia Xuyên-Thạch Khôi)

Cty TNHH MTV Hữu Thành

Xã Gia Xuyên

Huyện Gia Lộc

20.474

19.002

Dự án đang được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định dự án trình UBND tỉnh quyết định đầu tư.

19

Mrộng trụ sở UBND phường Ái Quốc, TPHD

UBND phường Ái Quốc

Phường Ái Quốc

TP Hải Dương

2.566

2.020

Quyết định điều chỉnh quy hoạch xây dựng số 2836/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 của UBND TPHD;

20

Chuyển mục đích, đấu giá đất xen kẹp

UBND phường Ái Quốc

Phường Ái Quốc

TP Hải Dương

100

100

Danh mục Đề án 1200; Quyết định phê duyệt QHCTXD đô thị phường Ái Quốc số 2860/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của UBND TPHD;

21

Xây dựng đường liên xã Thượng Đạt

UBND TP Hải Dương

Xã Thượng Đạt

TP Hải Dương

4.544

1.533

Quyết định chủ trương đầu tư s 3364/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của UBND TPHD;

22

Nâng cấp, mở rộng đường liên khu từ Tiền Hải đi Văn Xá, P. Ái Quốc

UBND TP Hải Dương

Phường Ái Quốc

TP Hải Dương

4.540

4.308

Quyết định chủ trương đầu tư số 3282/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND TPHD;

23

Xây dựng Khu dân cư phía Nam phường Việt Hòa

UBND TP Hải Dương

Phường Việt Hòa

TP Hải Dương

26.000

25.200

Phê duyệt chủ trương và giao nhiệm vụ chủ đầu tư công trình theo Văn bản số 180/UBND-TCKH ngày 09/3/2018 của UBND TPHD.

24

Nhà văn hóa khu 10 phường Tân Bình, TPHD

UBND phường Tân Bình

Phường Tân Bình

TP Hải Dương

450

222

Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của UBND TPHD.

25

Bổ sung diện tích Mở rộng Huyện ủy Thanh Miện

Huyện ủy Thanh Miện

Thị trấn Thanh Miện

Huyện Thanh Miện

2.661

708

Quyết định phê duyệt QHCT xây dựng s649/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 của UBND huyện Thanh Miện

26

Xây dựng điểm dân cư các thôn Phương Khê (1,6ha), Phú Khê (0,45ha), xã Chi Lăng Bắc

UBND xã Chi Lăng Bắc

Xã Chi Lăng Bắc

Huyện Thanh Miện

20.500

19.000

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ QHCT xây dựng số 316/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của UBND huyện Thanh Miện; Chương trình mục tiêu QGXDNTM.

27

Điểm dân cư phía tây xã Long Xuyên

UBND xã Long Xuyên

Xã Long Xuyên

Huyện Bình Giang

97.000

92.000

Quyết định phê duyệt QHCT xây dựng số 932/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND huyện Bình Giang

28

Xây dựng khu dân cư thôn Hòa Ché

UBND xã Hùng Thắng

Xã Hùng Thắng

Huyện Bình Giang

17.000

13.000

Quyết định phê duyệt QHCT xây dựng số 9107/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện Bình Giang

28

Tổng cộng

 

 

 

489.946

410.840

 

 

PHỤ LỤC 03

DANH MỤC BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CHẤP THUẬN THU HỒI ĐẤT TRONG NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh)

STT

Tên dự án, công trình

Chủ đầu tư

Địa điểm

Tổng diện tích thu hồi (m2)

Văn bản có liên quan

Xã, phường, thị trấn

Huyện, TX, thành phố

I

Huyện Bình Giang

 

 

 

 

 

1

Khu dân cư mi tại thôn Phxã Thái Học và thôn Nhuận Đông xã Bình Minh

UBND huyện Bình Giang

Xã Thái Học và xã Bình Minh

Huyện Bình Giang

442.600

Văn bản số 495/UBND-VP ngày 20/3/2015 của UBND tỉnh về việc giao chủ đầu tư lập dự án Khu dân cư mới tại thôn Phủ xã Thái Học và thôn Nhuận Đông xã Bình Minh; Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 2529/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của UBND tỉnh;

2

Bổ sung chấp thuận thu hồi đất Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất và gia công hàng may mặc tại cụm CN Nhân Quyền

Công ty TNHH MTV Younghoa Vina

Xã Nhân Quyền

Huyện Bình Giang

13.908

Dự án đã được HĐND tỉnh cho phép chuyn mục đích đất trồng lúa tại Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND tỉnh ngày 09-12-2016, tuy nhiên chưa được chấp thuận thu hồi đất.

3

Điểm dân cư nhỏ lẻ thôn Trại Như

UBND xã Bình Xuyên

Xã Bình Xuyên

Huyện Bình Giang

326

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết s4033/QĐ-UBND ngày 29/10/2015; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

4

Điểm dân cư mới thôn Trại Như

UBND xã Bình Xuyên

Xã Bình Xuyên

Huyện Bình Giang

16.759

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 9149/QĐ-UBND ngày 30/12/2016; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

5

Điểm dân cư mới thôn Hòa Ché

UBND xã Hùng Thng

Xã Hùng Thắng

Huyện Bình Giang

26.856

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 929/QĐ-UBND ngày 5/6/2017; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

6

Mrộng Điểm dân cư mi thôn Thun Lương

UBND xã Hùng Thắng

Xã Hùng Thắng

Huyện Bình Giang

15.079

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 993/QĐ-UBND ngày 01/6/2018; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

7

Mở rộng Điểm dân cư mới thôn Quang Tiền và Mỹ Trạch

UBND xã Bình Minh

Xã Bình Minh

Huyện Bình Giang

20.085

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 850/QĐ-UBND ngày 09/5/2018; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

8

Điểm dân cư mới thôn Tân Hưng (GĐ2)

UBND xã Tân Việt

Xã Tân Việt

Huyện Bình Giang

28.755

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 9152/QĐ-UBND ngày 30/12/2016; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

9

Mrộng điểm dân cư mới thôn Cam Xá

UBND xã C

Xã Cổ Bì

Huyện Bình Giang

13.639

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết s849/QĐ-UBND ngày 09/5/2018; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

10

Điểm dân cư mới thôn Phú Đa (vị trí số 3)

UBND xã Hồng Khê

Xã Hồng Khê

Huyện Bình Giang

25.284

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 9155/QĐ-UBND ngày 30/12/2016; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

11

Xây dựng 02 điểm dân cư xã Thái Hòa ( vị trí 1 và vị trí 2)

UBND xã Thái Hòa

Xã Thái Hòa

Huyện Bình Giang

17.699

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 1022/QĐ-UBND ngày 05/6/2018; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

12

Điểm dân cư thôn Bá Đoạt và trạm bơm thôn Bá Thủy (Bá Đoạt 3.546m2; Bá Thủy 952m2)

UBND xã Long Xuyên

Xã Long Xuyên

Huyện Bình Giang

4.498

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết s 9136/QĐ-UBND ngày 30/12/2016; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

13

Điểm dân cư thôn Lại và thôn Vĩnh Lại

UBND xã Vĩnh Tuy

Xã Vĩnh Tuy

Huyện Bình Giang

37.689

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 852/QĐ-UBND ngày 09/5/2018; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

14

Xây dựng khu tái định cư QL38 (Giai đoạn 2)

UBND xã Thúc Kháng

Xã Thúc Kháng

Huyện Bình Giang

23.986

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 3602/QĐ-UBND ngày 03/8/2016; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

15

Mở rộng điểm dân cư thôn My Thữ (vị trí số 2)

UBND xã Vĩnh Hồng

Xã Vĩnh Hồng

Huyện Bình Giang

4.843

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết s1647/QĐ-UBND ngày 17/10/2017; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

16

Điểm dân cư mới thôn Trách Xá

UBND xã Tân Hồng

Xã Tân Hồng

Huyện Bình Giang

15.586

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 9153/QĐ-UBND ngày 30/12/2016; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

17

Xây dựng Trường mầm non trung tâm xã Thái Học

UBND xã Thái Học

Xã Thái Học

Huyện Bình Giang

9.370

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 7924/QĐ-UBND ngày 25/10/2016; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

18

Xây dựng Sân vận động trung tâm xã Thái Học

UBND xã Thái Học

Xã Thái Học

Huyện Bình Giang

13.000

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 4271/QĐ-UBND ngày 26/11/2015; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

19

Mở rộng Trường trung học phổ thông Đường An

UBND huyện Bình Giang

Xã Bình Minh

Huyện Bình Giang

9.728

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 2218/QĐ-UBND ngày 14/4/2016; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

II

Thành phố Hải Dương

 

 

 

 

 

20

Bổ sung diện tích Xây dựng khu dân cư mới phía Nam phường Việt Hòa

UBND thành phố Hải Dương

Phường Việt Hòa

Thành phố Hải Dương

23.304

Phê duyệt chủ trương đầu tư công tại Văn bản số 180/UBND-TCKH ngày 09/3/2018 của UBND TPHD; Quyết định QHCT số 1756/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của UBND TP Hải Dương.

21

Bổ sung diện tích Mở rộng đường từ Tiền Hải đi Văn Xá, P. Ái Quốc

UBND thành phố Hải Dương

Phường Ái Quốc

Thành phố Hải Dương

5.460

Quyết định chủ trương đầu tư số 3282/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND thành phố Hải Dương; Chương trình chỉnh trang đô thị;

22

Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, đấu giá QSDĐ khu 5, phường Nhị Châu

UBND phường Nhị Châu

Phưng Nhị Châu

Thành phố Hi Dương

3.054

Văn bản số 1307/UBND-VP ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh V/v đồng ý chủ trương lập quy hoạch chi tiết điểm dân Khu 5, phường Nhị Châu.

23

Bổ sung diện tích chuyển mục đích Khu 4, phường Nhị Châu

UBND phường Nhị Châu

Phường Nhị Châu

Thành phố Hải Dương

225

Quyết định quy hoạch chi tiết số 2404/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND thành phố Hải Dương;

24

Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, xử lý đất xen kẹp phường Bình Hàn

UBND phường Bình Hàn

Phường Bình Hàn

Thành phố Hải Dương

2.600

Thực hiện Đề án 1200 của UBND thành phố Hi Dương (Đất xen kẹp, dôi dư).

25

Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, xử lý đất xen kẹp phường Tứ Minh

UBND phường Tứ Minh

Phường Tứ Minh

Thành phố Hải Dương

200

Thực hiện Đề án 1200 của UBND thành phố Hải Dương (Đất xen kẹp, dôi dư).

26

Xây dựng Khu đô thị mới Thạch khôi

UBND TP Hải Dương

Phường Thạch khôi

Thành phố Hải Dương

325.200

Văn bản số 2073/UBND-VP ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh; Thông báo số 10/TB-UBND ngày 01/02/2018 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp lãnh đạo UBND tỉnh ngày 22/01/2018.

27

Bổ sung diện tích Khu dân cư phường Ngọc Châu

UBND TP Hải Dương

Phường Ngọc Châu và Trần Hưng Đạo

TP Hải Dương

78.436

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh số 158/TB-UBND ngày 28/12/2017 của Văn phòng UBND tỉnh; Quyết định nhiệm vụ QHCT s 1036/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh; Thông báo KL của Ban Thường vụ Tỉnh ủy số 816-TB/TU ngày 09/02/2018.

28

Xây dựng đường Tân Dân đoạn từ đường sắt đến đường Phố Văn

UBND TP Hi Dương

Phường Việt Hòa

TP Hải Dương

20.612

Quyết định phê duyệt BC nghiên cứu khả thi số 1572/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND TP Hải Dương;

29

Điểm dân cư mới thôn Tiền, xã An Châu

UBND xã An Châu

Xã An Châu

TP Hải Dương

24.970

Quyết định phê duyệt ĐCQHCT số 2343/QĐ-UBND ngày 15/10/2013 của UBND TPHD; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM;

30

Điểm dân cư mới thôn Nhân Nghĩa, xã Nam Đồng

UBND xã Nam Đồng

Xã Nam Đồng

TP Hải Dương

2.647

Thực hiện Đề án 1200 của UBND thành phố Hải Dương (Đất xen kẹp, dôi dư).

31

Khu đô thị mới Xuân Dương, phường Tứ Minh

UBND TP Hải Dương

Phường Tứ Minh

TP Hải Dương

306.496

Quyết định QHCT số 1521/QĐ-BCT ngày 21/5/2018 của UBND thành phố Hải Dương; Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy số 819-TB/TU ngày 09/02/2018.

III

Huyện Nam Sách

 

 

 

 

 

32

Mở rộng Huyện ủy Nam Sách

UBND huyện Nam Sách

Thị trấn Nam Sách

H. Nam Sách

800

Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình

33

Đường quanh Đền liệt sỹ huyện

UBND huyện Nam Sách

Thị trấn Nam Sách

H. Nam Sách

3.000

Quyết định số 3414/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình

34

Xây dựng Trường mầm non xã An Bình

UBND xã An Bình

Xã An Bình

H. Nam Sách

12.000

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết s1946/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của UBND huyện Nam Sách. Nhân dân đã bàn giao mặt bằng đthực hiện dự án.

35

Mở rộng Trường tiểu học xã Nam Chính

UBND xã Nam Chính

Xã Nam Chính

H. Nam Sách

1.000

Được thông qua tại NQ 89/2014/NQ-HĐND (quá hạn 3 năm, xin gia hạn), Hiện đang hoàn thiện hồ sơ để CMĐSD.

36

Mrộng Trường THCS xã Nam Chính

UBND xã Nam Chính

Xã Nam Chính

H. Nam Sách

4.000

Được thông qua tại NQ 89/2014/NQ-HĐND (quá hạn 3 năm, xin gia hạn). Hiện đang hoàn thiện hồ sơ để CMĐSD.

37

Dân cư phía Bắc đường WB đi An Bình

UBND xã Quốc Tuấn

Xã Quốc Tuấn

H. Nam Sách

18.500

Được thông qua tại NQ 134, 135/2015/NQ-HĐND (quá hạn 3 năm, xin gia hạn), đã ra quyết định thu hồi đất, trả tiền BTGPMB cho người dân. Hiện đang hoàn thiện hồ sơ để CMĐSD.

38

Dân cư phía Nam thôn An Xá

UBND xã Quốc Tuấn

Xã Quốc Tuấn

H. Nam Sách

19.500

Được thông qua tại NQ 134, 135/2015/NQ-HĐND (quá hạn 3 năm, xin gia hạn), đã ra quyết định thu hồi đất, chuẩn bị trả tiền BTGPMB cho người dân. Hiện đang hoàn thiện hồ sơ để CMĐSD.

39

Dân cư thôn Quảng Tân

UBND xã Nam Tân

Nam Tân

H. Nam Sách

1.000

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 1947/QĐ-UBND ngày 31/5/2017. Nhân dân đã bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

40

Dân cư An Lương 2

UBND xã An Lâm

An Lâm

H. Nam Sách

2.700

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 9585/QĐ-UBND ngày 03/11/2016; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM

41

Dân cư thôn An Đông

UBND xã An Bình

Xã An Bình

H. Nam Sách

14.000

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 1924/QĐ-UBND ngày 30/5/2017; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM

42

Dân cư chợ và mầm non thôn Cổ Pháp

UBND xã Cộng Hòa

Xã Cộng Hòa

H. Nam Sách

1.200

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 2900/QĐ-UBND ngày 25/8/2017; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

43

Dân cư thôn Cẩm La

UBND xã Đồng Lạc

Xã Đồng Lạc

H. Nam Sách

24.000

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 3364/QĐ-UBND ngày 19/10/2017; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

44

Dân cư số 1, thôn Uông Thượng

UBND xã Minh Tân

Xã Minh Tân

H. Nam Sách

14.000

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 3367/QĐ-UBND ngày 19/10/2017; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

45

Dân cư thôn Chu Đậu

UBND xã Thái Tân

Thái Tân

H. Nam Sách

13.000

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 1942/QĐ-UBND ngày 23/5/2018; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

46

Dân cư thôn Giữa

UBND xã Thái Tân

Xã Thái Tân

Nam Sách

10.000

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 1943/QĐ-UBND ngày 23/5/2019; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

47

Dân cư phía Đông Quốc lộ 37

UBND xã Thanh Quang

Xã Thanh Quang

H. Nam Sách

38.500

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 1947/QĐ-UBND ngày 23/5/2018; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

48

Dân cư thôn Trần Xá

UBND xã Nam Hưng

Xã Nam Hưng

H. Nam Sách

12.000

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 1952/QĐ-UBND ngày 24/5/2018; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

49

Khu dân cư mới phía Tây thị trấn Nam Sách

UBND huyện Nam Sách

Thị trấn Nam Sách

Huyện Nam Sách

413.300

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh số 59/TB-VP ngày 25/5/2018 của Văn phòng UBND tỉnh; Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy số 605-TB/TU ngày 27/7/2017 về quy hoạch chi tiết Khu dân cư phía Tây.

IV

Huyện Gia Lộc

 

 

 

 

 

50

Bổ sung diện tích Điểm dân cư, tái định cư thôn Ngà, xã Phương Hưng

UBND xã Phương Hưng

Xã Phương Hưng

Huyện Gia Lộc

2.900

Công trình mục tiêu quốc gia XDNT mới; GPMB, tái định cư dự án Đường 62m kéo dài đến nút giao cao tốc HN-HP

51

Khu ở cụm CN Thạch Khôi - Gia Xuyên, huyện Gia Lộc

Cty CP ĐTXD Phúc An

Xã Gia Xuyên

H. Gia Lộc

81.500

Điều 1, 2 Quyết định số 3100/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Cụm CN Thạch Khôi - Gia Xuyên, huyện Gia Lộc (Giao chủ đầu tư lập QH)

52

Bổ sung diện tích Điểm dân cư thôn Cao Duệ, xã Nhật Tân

UBND xã Nhật Tân

Xã Nhật Tân

H. Gia Lộc

3.600

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 10212/QĐ-UBND ngày 30/12/2016; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

53

Xử lý đất xen kẹp thôn Cao Duệ (khu ao)

UBND xã Nhật Tân

Xã Nhật Tân

H. Gia Lộc

1.058

Quyết định QHCT số 3913/QĐ-UBND ngày 09/11/2017; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

54

Xử lý đất xen kẹp thôn Cao Duệ (khu nhà trẻ)

UBND xã Nhật Tân

Xã Nhật Tân

H. Gia Lộc

283

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 3913/QĐ-UBND ngày 09/11/2017; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

55

Đất ở thôn Tằng Hạ, xã Gia Xuyên

UBND xã Gia Xuyên

Xã Gia Xuyên

H. Gia Lộc

706

Xử lý đất xen kẹp trong khu dân cư; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

56

Mở rộng trường mầm non Thượng Bì, xã Yết Kiêu

UBND xã Yết Kiêu

Xã Yết Kiêu

H. Gia Lộc

3.000

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

57

Mở rộng Nghĩa trang liệt sỹ xã Yết Kiêu

UBND xã Yết Kiêu

Xã Yết Kiêu

H. Gia Lộc

1.100

Đã được HĐND thông qua tại Nghị quyết số 89/2014/NQ-HĐND (đề nghị gia hạn vì quá 3 năm); Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

58

Chuyển mục đích đấu giá thôn Bái Hạ xã Toàn Thắng

UBND xã Toàn Thắng

Xã Toàn Thắng

H. Gia Lộc

7.000

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

59

Chuyển mục đích đấu giá thôn Bái Thượng xã Toàn Thắng

UBND xã Toàn Thắng

Xã Toàn Thắng

H. Gia Lộc

3.500

Quyết định QHCT số 1459/QĐ-UBND ngày 13/4/2018 của UBND huyện Gia Lộc; Chương trình MTQG xây dựng NTM.

60

Đất ở khu dân cư xã Toàn Thắng (xử lý đất xen kẹp)

UBND xã Toàn Thắng

Xã Toàn Thắng

H. Gia Lộc

1.262

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

61

Trường mầm non trung tâm xã Toàn Thắng

UBND xã Toàn Thắng

Xã Toàn Thắng

H. Gia Lộc

9.500

Quyết định QHCT số 8578/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND huyện Gia Lộc; Chương trình MTQG xây dựng NTM.

62

Mở rộng sân thể thao thôn Cẩm Đới xã Thống Nhất

UBND xã Thống Nhất

Xã Thống Nhất

H. Gia Lộc

1.000

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

63

Bãi rác thôn Vô Lượng xã Thống Nhất

UBND xã Thống Nht

Xã Thống Nhất

H. Gia Lộc

2.500

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

64

Đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Gia Lộc

UBND TT Gia Lộc

TT Gia Lộc

H. Gia Lộc

884

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

65

Bãi rác thôn Bá Đại xã Trùng Khánh

UBND xã Trùng Khánh

Xã Trùng Khánh

H. Gia Lộc

2.500

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

66

Đất ở khu dân cư thôn Chệnh, xã Trùng Khánh

UBND xã Trùng Khánh

Xã Trùng Khánh

H. Gia Lộc

5.256

Quyết định quy hoạch chi tiết số 882/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND huyện Gia Lộc; Chương trình XDNTM

67

Bãi rác thôn Hưng Long xã Trùng Khánh

UBND xã Trùng Khánh

Xã Trùng Khánh

H. Gia Lộc

3.000

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

68

Mở rộng trường mầm non trung tâm xã Lê Lợi

UBND xã Lê Lợi

Xã Lê Lợi

H. Gia Lộc

2.400

Quyết định quy hoạch chi tiết số 2040/QĐ-UBND ngày 15/9/2009 của UBND huyện Gia Lộc; Chương trình XDNTM

69

Điểm dân cư trước cửa UBND xã Phương Hưng

UBND xã Phương Hưng

Xã Phương Hưng

H. Gia Lộc

341

Quyết định quy hoạch chi tiết số 1002/QĐ-UBND ngày 14/4/2018 của UBND huyện Gia Lộc; Chương trình XDNTM

70

Đấu giá Kiot trước UBND xã Phương Hưng

UBND xã Phương Hưng

Xã Phương Hưng

H. Gia Lộc

2.300

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

71

Chợ trung tâm và điểm dân cư mới thôn Quán Đào

UBND xã Tân Tiến

Xã Tân Tiến

H. Gia Lộc

24.100

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

72

Nhà văn hóa Tam Lương xã Tân Tiến

UBND xã Tân Tiến

Xã Tân Tiến

H. Gia Lộc

800

Ra hạn Nghị quyết số 89/2014/NQ-HĐND; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

73

Sân vận động xã Tân Tiến

UBND xã Tân Tiến

Xã Tân Tiến

H. Gia Lộc

12.000

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

74

Sân thể thao thôn Đông Cận xã Tân Tiến

UBND xã Tân Tiến

Xã Tân Tiến

H. Gia Lộc

1.700

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

75

Mở rộng trạm y tế xã Hoàng Diệu

UBND xã Hoàng Diệu

Xã Hoàng Diệu

H. Gia Lộc

1.500

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

76

Mrộng nghĩa địa thôn Đông Thượng, xã Đồng Quang

UBND xã Đồng Quang

Xã Đồng Quang

H. Gia Lộc

1.796

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

77

Điểm dân cư thôn Đươi, thôn Lúa, xã Đoàn Thượng

UBND xã Đoàn Thượng

Xã Đoàn Thượng

H. Gia Lộc

5.790

Quyết định QHCT số 4027/QĐ-UBND ngày 16/11/2017; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

78

Mrộng Khu dân cư thôn Cao Dương, xã Gia Khánh (GĐ2)

UBND xã Gia Khánh

Xã Gia Khánh

H. Gia Lộc

20.000

Quyết định QHCT số 1952/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của UBND huyện Gia Lộc; Chương trình mục tiêu QGXDNTM.

79

Xử lý đất xen kẹp trong khu dân cư (sau trạm y tế 4200 m2; nhà trẻ thôn Bình Đê 500 m2; thôn Cao Dương 200 m2).

UBND xã Gia Khánh

Xã Gia Khánh

H. Gia Lộc

4.900

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Đt xen kẹp, nhỏ lẻ).

V

Thị xã Chí Linh

 

 

 

 

 

80

Mrộng khu vực khai thác sét chịu lửa của Công ty cphần Trúc Thôn

Công ty CP Trúc Thôn

Phường Cộng Hòa

Thị xã Chí Linh

115.000

Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; Dự án bổ sung chấp thuận thu hồi đất.

81

Bổ sung diện tích dự án Kết nối giao thông đường Nguyễn Huệ, phường Sao Đvới Trường THCS Chu Văn An, phường Cộng Hòa

UBND thị xã Chí Linh

Phường Sao Đỏ và P. Cộng Hòa

Thị xã Chí Linh

1.300

Quyết định phê duyệt BCKTKT số 703/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND TX Chí Linh; Chương trình chỉnh trang đô thị.

82

Bổ sung diện tích Khu dân cư mới Trại Thượng, phường Văn An

UBND phường Văn An

Phường Văn An

Thị xã Chí Linh

4.800

Quyết định phê duyệt QHCT số 224/QĐ-UBND ngày 16/3/2018 của UBND TX Chí Linh; Đấu giá QSDĐ.

83

Bổ sung diện tích Khu dân cư Tường, phường Văn An

UBND phường Văn An

Phường Văn An

Thị xã Chí Linh

2.659

Quyết định phê duyệt QHCT số 223/QĐ-UBND ngày 16/3/2018 của UBND TX Chí Linh; Đấu giá QSDĐ.

84

Khu dân cư An Hưng, phường Chí Minh

UBND phường Chí Minh

Phường Chí Minh

Thị xã Chí Linh

13.548

Quyết định phê duyệt QHCT số 394/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của UBND thị xã Chí Linh; Chương trình xây dựng chnh trang đô thị;

85

Công trình Khu dân cư trung tâm phường Chí Minh (GĐ1)

UBND phường Chí Minh

Phường Chí Minh

Thị xã Chí Linh

58.714

Quyết định phê duyệt QHCT số 393/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của UBND thị xã Chí Linh; Chương trình xây dựng chỉnh trang đô thị;

86

Mở rộng Trường mầm non Đồng Lạc

UBND xã Đồng Lạc

Xã Đồng Lạc

Thị xã Chí Linh

800

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

87

Sân vận động xã Cổ Thành

UBND xã Cổ Thành

Xã Cổ Thành

Thị xã Chí Linh

1.500

Quyết định phê duyệt QHCT số 482/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND thị xã Chí Linh; Chương trình xây dựng NTM;

88

Sân vận động thôn Vĩnh Lại 1, xã Văn Đức

UBND xã Văn Đức

Xã Văn Đức

Thị xã Chí Linh

10.000

Quyết định phê duyệt QHCT số 483/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND thị xã Chí Linh; Chương trình xây dựng NTM;

89

Khu dân cư Gò Danh, Đồng Cống

UBND xã Hoàng Tiến

Xã Hoàng Tiến

Thị xã Chí Linh

1.700

Quyết định phê duyệt QHCT số 480/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND thị xã Chí Linh; Chương trình xây dựng NTM;

90

Khu dân cư Cầu Mai, Cổ Thành

UBND xã Cổ Thành

Xã Cổ Thành

Thị xã Chí Linh

900

Quyết định phê duyệt QHCT số 481/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND thị xã Chí Linh; Chương trình xây dựng NTM;

91

Bổ sung diện tích Khu dân cư Đồng Đình, Nam Đông

UBND xã Cổ Thành

Xã Cổ Thành

Thị xã Chí Linh

1.300

Quyết định phê duyệt QHCT số 482/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND thị xã Chí Linh; Chương trình xây dựng NTM;

92

Bổ sung diện tích Điểm dân cư cửa làng, thôn An Bài

UBND xã An Lạc

Xã An Lạc

Thị xã Chí Linh

500

Chương trình mc tiêu quc gia xây dựng nông thôn mới.

93

Khu dân cư Lạc Sơn, Thái Học

UBND xã Thái Học

Xã Thái Học

Thị xã Chí Linh

9.000

Quyết định phê duyệt QHCT số 490/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND thị xã Chí Linh; Chương trình xây dựng NTM;

94

Dự án xử lý cấp bách điểm đen TNGT tại Km87+570, Quốc lộ 37

Sở Giao thông VT

Phường Cộng Hòa

Thị xã Chí Linh

3.500

Sở Giao thông vận tải đề nghị tại Văn bản số 1270/SGTVT-P2 ngày 20/6/2018.

VI

Huyện Kinh Môn

 

 

 

 

 

95

Xử lý đất xen kẹp thị trấn Minh Tân

UBND thị trấn Minh Tân

Thị trấn Minh Tân

Huyện Kinh Môn

5.630

Xử lý đất xen kẹp đấu giá quyền sử dụng đất;

96

Bổ sung diện tích khu dân cư Hiệp An

UBND huyện Kinh Môn

Xã Hiệp An

Huyện Kinh Môn

1.540

Xử lý đất xen kẹp đấu giá quyền sử dụng đất;

97

Khu dân cư mới Dộc Cửa, xã Hiệp An

UBND xã Hiệp An

Xã Hiệp An

Huyện Kinh Môn

31.195

Quyết định phê duyệt QH chi tiết số 354/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND huyện Kinh Môn; Chương trình MTQG XDNTM.

98

Bổ sung diện tích Khu tái định cư Nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương

UBND huyện Kinh Môn

Xã Quang Trung

Huyện Kinh Môn

2.800

Quyết định phê duyệt QH chi tiết số 452/QĐ-UBND ngày 01/11/2011 của UBND huyện Kinh Môn; Tái định cư Nhà máy nhiệt điện BOT.

99

Cải tạo, nâng cấp đường DH07 (GĐ2) từ chợ An Sinh-Bạch Đằng

UBND huyện Kinh Môn

Các xã An Sinh, Thái Sơn, Bạch Đằng

Huyện Kinh Môn

12.000

Quyết định phê duyệt QH chi tiết số 1720/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của UBND huyện Kinh Môn;

100

Điểm dân cư mới thôn La Xá

UBND xã Thượng Quận

Xã Thượng Quận

Huyện Kinh Môn

1.500

Quyết định phê duyệt QH chi tiết s572/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của UBND huyện Kinh Môn; Chương trình MTQG XDNTM.

101

Khu dân cư xã Minh Hòa

UBND xã Minh Hòa

Xã Minh Hòa

Huyện Kinh Môn

11.466

Quyết định phê duyệt QH chi tiết số 129/QĐ-UBND ngày 13/6/2013 của UBND huyện Kinh Môn; Chương trình MTQGXDNTM.

102

Tái định cư xã Phúc Thành

UBND huyện Kinh Môn

Xã Phúc Thành

Huyện Kinh Môn

5.628

Quyết định phê duyệt QH chi tiết số 56/QĐ-UBND ngày 06/02/2017 của UBND huyện Kinh Môn; Tái định cư Nhà máy nhiệt điện BOT.

103

Khu dân cư mới xã Phúc Thành

Liên danh Cty CP Đông Hải 27-7 và City CP ĐT- XDHT&KTM Tân Việt Bắc

Xã Phúc Thành

Huyện Kinh Môn

128.900

Quyết định ĐCQHCT số 525/QĐ-UBND ngày 22/11/2016; Quyết định PD kết quả lựa chọn nhà đầu tư số 1072/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tnh (Dự án xin ra hạn vì quá 3 năm ti Nghị quyết 113, 114/2015/NQ-HĐND).

104

Nghĩa trang nhân dân xã Phú Thành

UBND xã Phúc Thành

Xã Phúc Thành

Huyện Kinh Môn

21.200

Quyết định phê duyệt QH chi tiết số 1351/QĐ-UBND ngày 09/8/2010 của UBND huyện Kinh Môn; Tái định cư Nhà máy nhiệt điện BOT.

105

Nghĩa trang nhân dân thôn Tiên Xá, xã Lê Ninh (giải tỏa BOT nhiệt điện)

UBND huyện Kinh Môn

Xã Lê Ninh

Huyện Kinh Môn

7.000

Giải ta BOT nhiệt điện, đang lập quy hoạch chi tiết

106

Quần thể Đình, Chùa, miếu, đền khu tái định cư thôn Tiên Xá (Nhà máy điện BOT)

UBND huyện Kinh Môn

Xã Lê Ninh

Huyện Kinh Môn

16.769

Giải tỏa BOT nhiệt điện, đang lập quy hoạch chi tiết

107

Xây dựng đình Vũ Thành, xã Lạc Long

UBND xã Lạc Long

Xã Lạc Long

Huyện Kinh Môn

1.798

Văn bản số 717/ ngày 11/5/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch V/v xác minh nguồn gốc lịch sử và phục dựng đình Vũ Thành, xã Lạc Long.

108

Hoàn trả đường WB3 thôn Tiên Xá, xã Lê Ninh (tuyến tránh bãi xỉ 1 Nhà máy nhiệt điện BOT)

UBND huyện Kinh Môn

Xã Lê Ninh

Huyện Kinh Môn

20.000

Hoàn trả đường WB3 thực hiện GPMB địa đim thứ 2 Nhà máy nhiệt điện BOT Hi Dương.

109

B sung diện tích Điểm dân cư mới xã Hiệp Sơn

UBND huyện Kinh Môn

Xã Hiệp Sơn

Huyện Kinh Môn

7.626

Quyết định phê duyệt QH chi tiết số 523/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của UBND huyện Kinh Môn; Chương trình mục tiêu QGXDNTM.

110

Nghĩa trang nhân dân xã An Phụ (phục vụ GPMB khu dân cư An Phụ)

Cty CP Đông Hải 27/7

Xã An Phụ

Huyện Kinh Môn

17.529

Phục vụ GPMB khu dân cư An Phụ, đang lập quy hoạch chi tiết

VII

Huyện Cẩm Giàng

 

 

 

 

 

111

Mrộng đền Bia, xã Cẩm Văn

UBND huyện Cm Giàng

Xã Cẩm Văn và xã Cẩm Vũ

Huyện Cẩm Giàng

8.755

Quyết định phê duyệt QH chi tiết số 3054/QĐ-UBND ngày 30/5/2016

112

Điểm dân cư mới s2 thôn Phú Xá, xã Tân Trường

UBND xã Tân Trường

Xã Tân Trường

Huyện Cẩm Giàng

4.500

Quyết định phê duyệt QHCT số 2913/QĐ-UBND ngày 02/8/2017; Chương trình mục tiêu QGXDNTM.

113

Điểm dân cư mới xã Đức Chính

UBND xã Đức Chính

Xã Đức Chính

Huyện Cẩm Giàng

1.676

Quyết định phê duyệt QHCT số 4617/QĐ-UBND ngày 20/12/2017; Chương trình mục tiêu QGXDNTM.

114

Điểm dân cư mới thôn Xuân Đức, xã Đức Chính

UBND xã Đức Chính

Xã Đức Chính

Huyện Cẩm Giàng

2.100

Quyết định phê duyệt QHCT số 4618/QĐ-UBND ngày 20/12/2017; Chương trình mục tiêu QGXDNTM.

115

Xây dựng Trạm y tế và khu dân cư số 3, thôn Quảng Cư, xã Cẩm Đoài

UBND xã Cẩm Đoài

Xã Cẩm Đoài

Huyện Cẩm Giàng

9.200

Quyết định phê duyệt QHCT số 1815/QĐ-UBND ngày 17/5/2018; Chương trình mục tiêu QGXDNTM.

116

Khu trung tâm xã và dân cư thương mại xã Cẩm Phúc

UBND H. Cẩm Giàng

Cm Phúc

Huyện Cẩm Giàng

100.678

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh QHCT số 1726/QĐ-UBND ngày 04/5/2018; UBND H.Cẩm Giàng kêu gọi đấu thầu dự án.

117

Bổ sung diện tích Khu nhà ở và dịch vụ khu công nghiệp Lương Điền - Cẩm Điền

Công ty TNHH Phúc Hưng

Xã Lương Điền và xã Cm Điền

Huyện Cẩm Giàng

13.000

Quyết định phê duyệt QHCT số 1815/QĐ-UBND ngày 17/5/2015; UBND H.Cẩm Giàng kêu gọi đấu thầu dự án.

118

Bổ sung diện tích hoàn thiện cơ sở hạ tầng dự án Khu phố thương mại dịch vụ ghẽ, xã Tân Trường

Công ty CP đầu tư Queenland Việt Nam

Xã Tân Trường

Huyện Cẩm Giàng

4.500

Giấy chứng nhận đầu tư s04121000665 cấp thay đổi lần thứ nht ngày 25/8/2014 của UBND tỉnh;

119

Bổ sung diện tích Xây dựng Trường mầm non khu 3, xã Lương Điền

UBND xã Lương Điền

Xã Lương Điền

Huyện Cẩm Giàng

400

Quyết định phê duyệt QHCT số 239/QĐ-UBND ngày 25/01/2018; Chương trình mục tiêu QGXDNTM.

VIII

Huyện Tứ Kỳ

 

 

 

 

 

120

Xây dựng sân vận động trung tâm xã Đông Kỳ

UBND xã Đông Kỳ

Xã Đông Kỳ

Huyện Tứ Kỳ

9.500

Chương trình mục tiêu QG xây dựng NTM;

121

Xây dựng sân vận động trung tâm xã Quảng Nghiệp

UBND xã Quảng Nghiệp

Xã Quảng Nghiệp

Huyện Tứ Kỳ

4.000

Quyết định số 2265/QĐ-UBND của UBND huyện Tứ Kỳ về điều chỉnh QHCT; Chương trình mục tiêu QG xây dựng NTM;

122

Bổ sung diện tích Trụ sở HĐND, UBND xã Quang Khải

UBND xã Quang Khải

Xã Quang Khải

Huyện Tứ Kỳ

1.800

Quyết định phê duyệt QHCT số 3254/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của UBND huyện Tứ Kỳ; Chương trình mục tiêu QG xây dựng NTM;

123

Đấu giá quyền sử dụng đất xã Đại Hợp

UBND xã Đại Hợp

Xã Đại Hợp

Huyện Tứ Kỳ

2.100

QĐQHCT số 3119/QĐ-UBND ngày 09/11/2009 của UBND H. Tứ Kỳ; Chương trình MTQG xây dựng NTM;

124

Điểm dân cư Vũ Xá, xã Quang Khải

UBND xã Quang Khải

Xã Quang Khải

Huyện Tứ Kỳ

9.200

QĐ phê duyệt QHNMT số 4122/QĐ-UBND ngày 22/11/2013; Chương trình MTQG xây dựng NTM;

125

Điểm dân cư mới xã Quang Khải

UBND xã Quang Khải

Xã Quang Khải

Huyện Tứ Kỳ

2.200

QĐ phê duyệt QHCT số 451/QĐ-UBND ngày 31/01/2018; Chương trình MTQG xây dựng NTM;

126

Điểm dân cư mới xã Tái Sơn

UBND xã Tái Sơn

Xã Tái Sơn

Huyện Tứ Kỳ

13.000

QĐ phê duyệt QHNMT số 4180/QĐ-UBND ngày 12/12/2012; Chương trình MTQG xây dựng NTM;

127

Điểm dân cư mới xã Tái Sơn

UBND xã Tái Sơn

Xã Tái Sơn

H. Tứ Kỳ

4.800

QĐ phê duyệt QHCT số 4041/QĐ-UBND ngày 29/9/2014; Chương trình MTQG xây dựng NTM;

128

Điểm dân cư mới xã Hà Kỳ

UBND xã Hà Kỳ

Xã Hà Kỳ

H. Tứ Kỳ

10.000

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

129

Điểm dân cư xã Tiên Động

UBND xã Tiên Động

Tiên Động

H. Tứ Kỳ

50.000

QĐ phê duyệt QHNMT số 3854/QĐ-UBND ngày 15/11/2012; Chương trình MTQG xây dựng NTM;

130

Điểm dân cư mới xã Tứ Xuyên

UBND xã Tứ Xuyên

Xã Tứ Xuyên

H. Tứ Kỳ

2.900

QĐ phê duyệt QHCT số 5300/QĐ-UBND ngày 31/8/2011; Chương trình MTQG xây dựng NTM;

131

Bổ sung diện tích thu hồi đất Điểm dân cư mới thôn Văn Vật, xã Nguyên Giáp

UBND xã Nguyên Giáp

Xã Nguyên Giáp

H. Tứ Kỳ

400

Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 (chấp thuận thu hồi 14.000 m2, thiếu 400 m2 theo KHSDĐ); Chương trình MTQG xây dựng NTM;

132

Xử lý đất xen kẹp trong khu dân cư các xã.

UBND 11 xã

Các xã

H. Tứ Kỳ

20.000

Các xã Kỳ Sơn 0,18 ha; Quang Phục 0,18; Nguyên Giáp 0,18; Quảng Nghiệp 0,18; Quang Khải 0,18; Ngọc Kỳ 0,18; Tây Kỳ 0,18; An Thanh 0,18; Văn Tố 0,2; Tứ Xuyên 0,18; Tân K 0,18;

133

Mở rộng Nhà máy sản xuất găng tay xuất khẩu (Cụm CN Ngọc Sơn)

Cty Sungjin Nicc Co.lid

Ngọc Sơn

H. Tứ Kỳ

27.000

Giấy chứng nhận đầu tư số 8715007476 của Sở KH&ĐT, chứng nhận lần đầu ngày 25/01/2017; UBND huyện Tứ Kỳ đề xuất tiếp tục mrộng;

IX

Huyện Kim Thành

 

 

 

 

 

134

Bổ sung diện tích Xây dựng Tổng kho khí dầu mỏ hóa lỏng (Cụm CN Kim lương)

Cty CP đóng tầu Hoàng Gia

Xã Kim Lương

Huyện Kim Thành

13.000

Quyết định chủ trương đầu tư số 1034/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh.

135

Cơ sở kinh doanh hàng nông sản, gia công cơ khí và cho thuê nhà xưởng (Cụm CN Kim Lương)

Cty TNHH đóng tàu Huy Văn

Xã Kim Lương

Huyện Kim Thành

46.100

Quyết định chủ trương đầu tư số 427/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của UBND tỉnh.

136

Mrộng Trường Mầm non Hải Ninh

UBND xã Kim Tân

Xã Kim Tân

Huyện Kim Thành

5.400

Quyết định phê duyệt QHCT số 1273/QĐ-UBND ngày 21/3/2018 của UBND huyện Kim Thành.

137

Xây dựng Trường mầm non thôn Quỳnh Khê

UBND xã Kim Xuyên

Xã Kim Xuyên

Huyện Kim Thành

5.500

Đang lập quy hoạch chi tiết, phục vụ xây dựng nông thôn mới 2018

138

Mrộng Trường mầm non Lai Vu

UBND xã Lai Vu

Xã Lai Vu

Huyện Kim Thành

300

Quyết định phê duyệt QHCT số 4302/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của UBND huyện Kim Thành.

139

Xây dựng Trường mầm non thôn Phương Duệ

UBND xã Kim Xuyên

Xã Kim Xuyên

Huyện Kim Thành

4.100

Quyết định phê duyệt QHCT số 4424/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND huyện Kim Thành.

140

Mở rộng Trường mầm non Kim Anh

UBND xã Kim Anh

Xã Kim Anh

Huyện Kim Thành

2.500

Quyết định phê duyệt QHCT số 4548/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND huyện Kim Thành.

141

Xây dựng Trường mầm non xã Đồng Gia

UBND xã Đồng Gia

Xã Đồng Gia

Huyện Kim Thành

7.000

Quyết định báo cáo KTKT số 2532/QĐ-UBND ngày 23/9/2010 của UBND tỉnh.

142

Xây dựng chợ Lai Vu

UBND xã Lai Vu

Xã Lai Vu

Huyện Kim Thành

6.200

Đang hoàn thiện quy hoạch chi tiết

143

Mở rộng chợ và dch vụ thương mại hộ ông Nguyễn Khắc Vinh

Hộ ông Nguyễn Khc Vinh

Xã Cổ Dũng

Huyện Kim Thành

3.800

Quyết định chủ trương đầu tư số 733/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 của UBND huyện Kim Thành; Thông báo số 61/TB-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh.

144

Xây dựng Sân vận động xã Thượng Vũ

UBND xã Thượng Vũ

Xã Thượng Vũ

Huyện Kim Thành

12.900

Đang hoàn thiện quy hoạch chi tiết; xã vđích nông thôn mới 2018

145

Điểm dân cư mới xã Việt Hưng

UBND xã Việt Hưng

Xã Việt Hưng

Huyện Kim Thành

12.000

Quyết định phê duyệt QHCT số 1009/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND huyện Kim Thành.

146

Bổ sung diện tích điểm dân cư mới hai khu: Dộc Diệc, xã Phúc Thành 2,35 ha; Khu đồng Thầy xã Cổ Dũng 0,87 ha

UBND xã: Phúc Thành, Cổ Dũng

Xã Phúc Thành, xã Cổ Dũng

Huyện Kim Thành

32.200

Thực hiện Quyết định phê duyệt QHCT số 3425/QĐ-UBND ngày 16/10/2017, số 3738/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 của UBND huyện Kim Thành.

147

Xây dựng khu dân cư Dộc Hạ

Liên danh Tập đoàn Hưng Thịnh và Cty TNHH Trường Thành

Xã Đồng Gia

Huyện Kim Thành

37.000

Quyết định QHCT số 763/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 của UBND huyện Kim Thành; Quyết định PDKQ lựa chọn nhà đầu tư số 3938/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh Hải Dương.

148

Bổ sung diện tích Điểm dân cư mới thôn Phí Gia

UBND xã Đồng Gia

Xã Đồng Gia

Huyện Kim Thành

9.900

Quyết định phê duyệt QHCT số 54/QĐ-UBND ngày 17/5/2010 của UBND huyện Kim Thành.

149

Điểm dân cư thôn Phú Nội và thôn Phát Minh

UBND xã Bình Dân

Xã Bình Dân

Huyện Kim Thành

18.000

Quyết định phê duyệt QHCT số 3361/QĐ-UBND ngày 15/9/2008 của UBND huyện Kim Thành.

150

Xây dựng điểm dân cư xã Kim Đính

UBND xã Kim Đính

Xã Kim Đính

Huyện Kim Thành

23.000

Quyết định phê duyệt QHCT số 2212/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của UBND huyện Kim Thành.

151

Xây dựng điểm dân cư mới thôn Đỗ Thượng

UBND xã Thượng Vũ

Xã Thượng Vũ

Huyện Kim Thành

30.000

Quyết định phê duyệt QHCT số 2219/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của UBND huyện Kim Thành; xã về đích nông thôn mới 2018.

152

Điểm dân cư mới và xử lý đất xen kẹp xã Kim Khê

UBND xã Kim Khê

Xã Kim Khê

Huyện Kim Thành

6.000

Quyết định phê duyệt QHCT số 2337/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND huyện Kim Thành.

153

Xây dựng các điểm dân cư mới xã Kim Lương

UBND xã Kim Lương

Xã Kim Lương

Huyện Kim Thành

20.800

Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 của UBND huyện Kim Thành

154

Xây dựng các điểm dân cư mới xã Lai Vu

UBND xã Lai Vu

Xã Lai Vu

Huyện Kim Thành

3.000

Đã hoàn thiện xong quy hoạch chi tiết, đang trình phê duyệt

155

Xây dựng hạ tầng dự án Cải tạo đất ngoài đê ổn định đời sống nhân dân xã Lai Vu

UBND huyện Kim Thành

Xã Lai Vu

Huyện Kim Thành

22.800

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 1750/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh HD.

X

Huyện Ninh Giang

 

 

 

 

 

156

Khu dân cư và chợ Vé, xã Đồng Tâm

UBND huyện Ninh Giang

Xã Đồng Tâm

Huyện Ninh Giang

49.100

Công văn số 402/UBND-VP ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh; Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch.

157

Xây dựng Phòng khám đa khoa Như Ý của Công ty TNHH y học GMED (Cụm CN Nghĩa An)

Công ty TNHH y học GMED

Nghĩa An

Huyện Ninh Giang

12.593

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xin ý kiến các ngành thẩm định dự án tại Văn bản số 769/SKHĐT-ĐT,TĐ&GSĐT ngày 18/5/2018.

158

Dự án cải tạo, nâng cấp đường từ QL37 mới và thị trấn Ninh Giang

UBND huyện Ninh Giang

Các xã Đồng Tâm, Vĩnh Hòa, Tân Hương

Huyện Ninh Giang

20.153

Thông báo Kết luận số 578-TB/TU ngày 22/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy HD; Văn bản s1282/UBND-VP ngày 26/4/2018 của UBND tỉnh.

159

Dự án xử lý điểm đen tai nạn giao thông tại đường tỉnh 396B

Sở Giao thông VT

Các xã Hoàng Hanh, An Đức

Huyện Ninh Giang

3.000

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận ti tại Văn bản số 1270/SGTVT-P2 ngày 20/6/2018.

160

Nhà máy sản xuất, gia công các sn phẩm may mặc của Cty CP may Hải Anh (Cụm CN Hồng Phúc-Hưng Long

Cty cổ phần may Hải Anh

Xã Hưng Long

Huyện Ninh Giang

53.137

Văn bản số 240/VP-TH ngày 12/6/2018 của Văn phòng UBND tỉnh; Văn bản số 993/SKHĐT-ĐT.TĐ&GSĐT ngày 18/6/2018 của Sở KH&ĐT

XI

Huyện Thanh Miện

 

 

 

 

 

161

Khu dân cư mới số 1, xã Đoàn Tùng

UBND xã Đoàn Tùng

Xã Đoàn Tùng

Huyện Thanh Miện

11.000

Quyết định phê duyệt QH chi tiết số 16/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của UBND huyện Thanh Miện; Chương trình MTQG XDNTM.

162

Khu dân cư mới thôn Thúy Lâm, xã Đoàn Tùng

UBND xã Đoàn Tùng

Xã Đoàn Tùng

Huyện Thanh Miện

6.000

Quyết định phê duyệt QH chi tiết số 285/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 của UBND huyện Thanh Miện; Chương trình MTQG XDNTM.

163

Khu dân cư tập trung Thờ Nợ, xã Đoàn Tùng

UBND xã Đoàn Tùng

Xã Đoàn Tùng

Huyện Thanh Miện

30.000

Quyết định phê duyệt QH chi tiết số 437/QĐ-UBND ngày 27/8/2013 của UBND huyện Thanh Miện; Chương trình MTQG XDNTM.

164

Khu dân cư phía Bắc thị trấn Thanh Miện

UBND huyện Thanh Miện

Thị trấn Thanh Miện

Huyện Thanh Miện

913.400

Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tnh V/v phê duyệt đề xuất dự án đầu tư xây dựng đường vành đai Đông Bắc TT. Thanh Miện theo hình thức B-T; Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy số 802-TB/TU ngày 29/01/2018.

165

Bổ sung diện tích Điểm dân cư mới thôn Phạm Tân, Phạm Lý, xã Ngô Quyền

UBND xã Ngô Quyền

Xã Ngô Quyền

Huyện Thanh Miện

1.900

Quyết định phê duyệt QH chi tiết số 286/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 của UBND huyện Thanh Miện; Chương trình MTQG XDNTM.

166

Dự án cải tạo, mở rộng đường dẫn cầu Dao, huyện Thanh Miện

SGiao thông VT

Xã Chí Lăng Nam

Huyện Thanh Miện

8.000

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 1270/SGTVT-P2 ngày 20/6/2018.

XII

Huyện Thanh Hà

 

 

 

 

 

167

Khu du lịch sinh thái sông Hương

UBND huyện Thanh Hà

Các xã Cm Chế, Thanh Xá, Thanh Thủy

Huyện Thanh Hà

65.000

Quyết định số 2787/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương đầu tư dự án, hạ tầng du lịch sinh thái sông Hương

168

Bãi cho lấp rác thôn Tiền Vĩ, xã Thanh Hải

UBND xã Thanh Hi

Xã Thanh Hải

Huyện Thanh Hà

5.965

Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của UBND huyện Thanh Hà V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

169

Điểm dân cư mới thôn Văn Tảo (mở rộng)

UBND xã Thanh An

Xã Thanh An

Huyện Thanh Hà

3.800

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 11825/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Chủ tịch UBND huyện Thành Hà; Chương trình mục tiêu QGXDNTM;

170

Khu dân cư mới xã Thanh Xuân, huyện Thanh Hà (giai đoạn 2)

UBND xã Thanh Xuân

Xã Thanh Xuân

Huyện Thanh Hà

5.900

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 919/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà; Chương trình mục tiêu QGXDNTM;

171

Khu dân cư số 01 xã Phượng Hoàng

UBND xã Phượng Hoàng

Xã Phượng Hoàng

Huyện Thanh Hà

6.079

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 2173/QĐ-UBND ngày 21/5/2018 của Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà; Chương trình mục tiêu QGXDNTM;

172

Khu dân cư mới thôn Hải Hộ

UBND xã Hồng Lạc

Xã Hồng Lạc

Huyện Thanh Hà

10.000

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 2240/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của UBND huyện Thanh Hà; Chương trình mục tiêu QGXDNTM;

173

Khu dân cư đồng Ruối, xã Quyết Thắng

UBND xã Quyết Thắng

Xã Quyết Thắng

Huyện Thanh Hà

11.569

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 2630/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND huyện Thanh Hà; Chương trình mục tiêu QGXDNTM;

174

Khu dân cư đồng Bo

UBND xã Thanh Xá

Xã Thanh Xá

Huyện Thanh Hà

21.951

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 4638/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà; Chương trình mục tiêu QGXDNTM;

175

Sân thể thao thôn Du Tái

UBND xã Tiền Tiến

Xã Tiền Tiến

Huyện Thanh Hà

6.532

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 2240/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của UBND huyện Thanh Hà; Chương trình mục tiêu QGXDNTM;

176

Khu dân cư mới thôn Cập Thượng

UBND xã Tiền Tiến

Xã Tiền Tiến

Huyện Thanh Hà

13.046

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 2065/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của UBND huyện Thanh Hà; Chương trình mục tiêu QGXDNTM;

177

Bổ sung chi tiêu sử dụng đất một số công trình điện đang thực hiện chuyển tiếp từ năm 2016 và 2017 sang năm 2018

Công ty TNHH MTV Điện lực HD

TMinh, Việt Hòa, An Châu, Thạch Khôi, Tân Hưng(TPHD); Tây Kỳ (TK); Tam Kỳ (KT); Hiệp An, Phúc Thành, Quang Trung, Thất Hùng, Bạch Đăng (KM); Phả Lại, Văn An (CL)

TP.Hải Dương; các H. Tứ Kỳ, Kim Thành, Gia Lộc, Kinh Môn và TX Chí Linh

4.792

Theo đăng ký của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương tại Văn bản s 1341 và 1226/PCHD-ĐT ngày 07/5/2018 (trong đó: TP Hải Dương 558 m2; H. Tứ Kỳ 33 m2; H. Kim Thành 80 m2; H. Gia Lộc 43 m2; H. Kinh Môn 3,597 m2; TX. Chí Linh 481 m2).

178

Bổ sung diện tích các công trình điện của Cty TNHH MTV Điện lực HD

Cty TNHH MTV Điện lực HD

Các xã, thị trấn

Huyện Thanh Hà và huyện Ninh Giang

2.051

Theo đề nghị của Công ty TNHH MTV Điện lực HD tại VB số 1807/PCHD-ĐT ngày 19/6/2018, trong đó: Huyện Thanh Hà 320 m2; huyện Ninh Giang 1.731 m2;

178

Tổng cộng

 

 

 

4.749.549

 

 

PHỤ LỤC 04

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA TRONG NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh)

STT

Tên dự án công trình

Chủ đầu tư

Địa điểm

Diện tích

Văn bản có liên quan

Xã, phường, thị trấn

Huyện, thành phố

Tổng diện tích (m2)

Diện tích đất trồng lúa (m2)

I

Huyện Bình Giang

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh các sn phm gốm shộ Nguyn Xuân Hùng

H GĐ ông Nguyễn Xuân Hùng

Xã Long Xuyên

Huyện Bình Giang

3.516

3.516

Theo đề nghị của UBND huyện Bình Giang tại Tờ trình s70/TTr-UBND ngày 17/4/2018

2

Xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm inox hộ GĐ Phạm Văn Đạt

Hộ GĐ ông Phạm Văn Đạt

Xã Long Xuyên

Huyện Bình Giang

1.553

1.553

Theo đề nghị của UBND huyện Bình Giang tại Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 17/4/2019

3

Điểm dân cư mới thôn Trại Như

UBND xã Bình Xuyên

Xã Bình Xuyên

Huyện Bình Giang

16.759

16.400

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 9149/QĐ-UBND ngày 30/12/2016; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

4

Điểm dân cư mới thôn Hòa Ché

UBND xã Hùng Thắng

Xã Hùng Thắng

Huyện Bình Giang

26.856

16.593

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 929/QĐ-UBND ngày 5/6/2017; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

5

Mở rộng Điểm dân cư mới thôn Thuần Lương

UBND xã Hùng Thắng

Xã Hùng Thắng

Huyện Bình Giang

15.079

15.000

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 993/QĐ-UBND ngày 01/6/2018; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

6

Mở rộng Điểm dân cư mới thôn Quang Tiền và Mỹ Trạch

UBND xã Bình Minh

Xã Bình Minh

Huyện Bình Giang

20.085

18.652

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết s850/QĐ-UBND ngày 09/5/2018; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

7

Điểm dân cư mới thôn Tân Hưng (GĐ2)

UBND xã Tân Việt

Xã Tân Việt

Huyện Bình Giang

28.755

28.140

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 9152/QĐ-UBND ngày 30/12/2016; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

8

Mở rộng điểm dân cư mới thôn Cam Xá

UBND xã Cổ Bì

Xã Cổ Bì

Huyện Bình Giang

13.639

13.600

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 849/QĐ-UBND ngày 09/5/2018; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

9

Điểm dân cư mới thôn Phú Đa (vị trí số 3)

UBND xã Hồng Khê

Xã Hồng Khê

Huyện Bình Giang

25.284

16.257

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 9155/QĐ-UBND ngày 30/12/2016; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

10

Xây dựng 02 điểm dân cư xã Thái Hòa (vị trí 1 và vị trí 2)

UBND xã Thái Hòa

Xã Thái Hòa

Huyện Bình Giang

17.699

13.535

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 1022/QĐ-UBND ngày 05/6/2018; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

11

Điểm dân cư thôn Lại và thôn Vĩnh Lại

UBND xã Vĩnh Tuy

Xã Vĩnh Tuy

Huyện Bình Giang

37.689

30.108

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 852/QĐ-UBND ngày 09/5/2018; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

12

Xây dựng khu tái định cư QL38 (Giai đoạn 2)

UBND xã Thúc Kháng

Xã Thúc Kháng

Huyện Bình Giang

23.986

23.900

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 3602/QĐ-UBND ngày 03/8/2016; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

13

Mở rộng điểm dân cư thôn My Thữ (vị trí số 2)

UBND xã Vĩnh Hồng

Xã Vĩnh Hồng

Huyện Bình Giang

4.843

3.194

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết s1647/QĐ-UBND ngày 17/10/2017; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

14

Điểm dân cư mới thôn Trách Xá

UBND xã Tân Hồng

Xã Tân Hồng

Huyện Bình Giang

15.586

12.300

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 9153/QĐ-UBND ngày 30/12/2016; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

15

Xây dựng Trường mầm non trung tâm xã Thái Học

UBND xã Thái Học

Xã Thái Học

Huyện Bình Giang

9.370

8.031

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 7924/QĐ-UBND ngày 25/10/2016; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

16

Xây dựng Sân vận động trung tâm xã Thái Học

UBND xã Thái Học

Xã Thái Học

Huyện Bình Giang

13.000

12.000

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 4271/QĐ-UBND ngày 26/11/2015; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

17

Mở rộng Trường trung học phthông Đường An

UBND huyện Bình Giang

Xã Bình Minh

Huyện Bình Giang

9.728

8.970

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết s2218/QĐ-UBND ngày 14/4/2016; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

II

Thành phố Hải Dương

 

 

 

 

 

 

18

Bổ sung diện tích Xây dựng khu dân cư mới phía Nam phường Việt Hòa

UBND thành phố Hải Dương

Phường Việt Hòa

Thành phố Hải Dương

23.304

17.980

Phê duyệt chủ trương đầu tư công tại Văn bản số 180/UBND-TCKH ngày 09/3/2018 của UBND TPHD; Quyết định QHCT s 1756/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của UBND TP Hải Dương.

19

Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, đấu giá QSDĐ khu 5, phường Nhị Châu

UBND phường Nhị Châu

Phường Nhị Châu

Thành phố Hải Dương

3.054

887

Văn bản số 1307/UBND-VP ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh V/v đồng ý chủ trương lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư Khu 5, phường Nhị Châu.

20

Bổ sung diện tích Khu dân cư phường Ngọc Châu

UBND TP Hải Dương

Phường Ngọc Châu và Trần Hưng Đạo

TP Hải Dương

78.436

48.500

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh số 158/TB-UBND ngày 28/12/2017 của Văn phòng UBND tỉnh; Quyết định nhiệm vụ QHCT số 1036/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh; Thông báo KL của Ban TVTU số 816-TB/TU ngày 09/02/2018.

21

Điểm dân cư mới thôn Nhân Nghĩa, xã Nam Đồng

UBND xã Nam Đồng

Xã Nam Đồng

TP Hải Dương

2.647

2.050

Thực hiện Đề án 1200 của UBND thành phố Hải Dương (xử lý đất xen kẹp, dôi dư).

III

Huyện Nam Sách

 

 

 

 

 

 

22

Mở rộng Huyện ủy Nam Sách

UBND huyện Nam Sách

Thị trấn Nam Sách

Nam Sách

800

600

Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình

23

Xây dựng Trường mầm non xã An Bình

UBND xã An Bình

Xã An Bình

Nam Sách

12.000

11.000

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết s1946/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của UBND huyện Nam Sách. Nhân dân đã bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

24

Mở rộng Trường tiểu học xã Nam Chính

UBND xã Nam Chính

Xã Nam Chính

Nam Sách

1.000

1.000

Được thông qua tại NQ 89/2014/NQ-HĐND (quá hạn 3 năm, xin gia hạn), Hiện đang hoàn thiện hồ sơ để CMĐSD.

25

Mở rộng Trường THCS xã Nam Chính

UBND xã Nam Chính

Xã Nam Chính

Nam Sách

4.000

4.000

Được thông qua tại NQ 89/2014/NQ-HĐND (quá hạn 3 năm, xin gia hạn). Hiện đang hoàn thiện hồ sơ để CMĐSD.

26

Dân cư phía Bắc đường WB đi An Bình

UBND xã Quốc Tuấn

Xã Quốc Tuấn

Nam Sách

18.500

17.000

Được thông qua tại NQ 134, 135/2015/NQ-HĐND (quá hạn 3 năm, xin gia hạn), đã ra quyết định thu hồi đất, trả tiền BTGPMB cho người dân. Hiện đang hoàn thiện hồ sơ để CMĐSD.

27

Dân cư phía Nam thôn An Xá

UBND xã Quốc Tuấn

Xã Quốc Tuấn

Nam Sách

19.500

18.000

Được thông qua tại NQ 134, 135/2015/NQ-HĐND (quá hạn 3 năm, xin gia hn), đã ra quyết định thu hồi đất, chuẩn bị trả tiền BTGPMB cho người dân. Hiện đang hoàn thiện hồ sơ để CMĐSD.

28

Dân cư thôn Quảng Tân

UBND xã Nam Tân

Xã Nam Tân

Nam Sách

1.000

1.000

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 1947/QĐ-UBND ngày 31/5/2017. Nhân dân đã bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án

29

Dân cư thôn An Đông

UBND xã An Bình

Xã An Bình

Nam Sách

14.000

13.000

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 1924/QĐ-UBND ngày 30/5/2017

30

Dân cư thôn Cẩm La

UBND xã Đồng Lạc

Xã Đồng Lạc

Nam Sách

24.000

19.000

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 3364/QĐ-UBND ngày 19/10/2017

31

Dân cư số 1, thôn Uông Thượng

UBMD xã Minh Tân

Xã Minh Tân

Nam Sách

14.000

8.000

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 3367/QĐ-UBND ngày 19/10/2017

32

Dân cư thôn Chu Đậu

UBND xã Thái Tân

Xã Thái Tân

Nam Sách

13.000

12.000

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 1942/QĐ-UBND ngày 23/5/2018

33

Dân cư thôn Giữa

UBND xã Thái Tân

Xã Thái Tân

Nam Sách

10.000

5.000

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 1943/QĐ-UBND ngày 23/5/2019

34

Dân cư phía Đông Quốc lộ 37

UBND xã Thanh Quang

Xã Thanh Quang

Nam Sách

38.500

32.000

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 1947/QĐ-UBND ngày 23/5/2018

35

Dân cư thôn Trần Xá

UBND xã Nam Hưng

Xã Nam Hưng

Nam Sách

12.000

11.000

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết s1952/QĐ-UBND ngày 24/5/2018; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

IV

Huyện Gia Lộc

 

 

 

 

 

 

36

Bổ sung diện tích Điểm dân cư, tái định cư thôn Ngà, xã Phương Hưng

UBND xã Phương Hưng

Xã Phương Hưng

Huyện Gia Lộc

2.900

2.700

Công trình mục tiêu quốc gia XDNT mới; GPMB, tái định cư dự án Đường 62m kéo dài đến nút giao cao tốc HN-HP

37

Khu ở cụm CN Thạch Khôi-Gia Xuyên, huyện Gia Lộc

Cty CP ĐTXD Phúc An

Xã Gia Xuyên

H. Gia Lộc

81.500

80.400

Điều 1, 2 Quyết định số 3100/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Cụm CN Thạch Khôi - Gia Xuyên, huyện Gia Lộc (Giao chủ đầu tư lập QH)

38

Bổ sung diện tích Điểm dân cư thôn Cao Duệ, xã Nhật Tân

UBND xã Nhật Tân

Xã Nhật Tân

H. Gia Lộc

3.600

3.500

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 10212/QĐ-UBND ngày 30/12/2016; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

39

Mở rộng trường mầm non Trung tâm xã Yết Kiêu

UBND xã Yết Kiêu

Xã Yết Kiêu

H. Gia Lộc

3.000

3.000

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

40

Mở rộng Nghĩa trang liệt sỹ xã Yết Kiêu

UBND xã Yết Kiêu

Xã Yết Kiêu

H. Gia Lộc

1.100

1.100

Đã được HĐND thông qua tại Nghị quyết số 89/2014/NQ-HĐND (đề nghị gia hạn vì quá 3 năm); Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

41

Chuyển mục đích đấu giá thôn Bái Hạ xã Toàn Thắng

UBND xã Toàn Thắng

Xã Toàn Thắng

H. Gia Lộc

7.000

6.900

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

42

Trường mầm non trung tâm xã Toàn Thắng

UBND xã Toàn Thắng

Xã Toàn Thắng

H. Gia Lộc

9.500

6.500

Quyết định QHCT số 8578/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND huyện Gia Lộc; Chương trình MTQG xây dựng NTM.

43

Mở rộng sân thể thao thôn Cm Đới xã Thống Nhất

UBND xã Thống Nhất

Xã Thống Nhất

H. Gia Lộc

1.000

1.000

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

44

Bãi rác thôn Vô Lượng xã Thống Nhất

UBND xã Thống Nhất

Xã Thống Nhất

H. Gia Lộc

2.500

2.500

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

45

Đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Gia Lộc

UBND TT Gia Lộc

TT Gia Lộc

H. Gia Lộc

884

884

Chương trình mục tiêu quốc gia, chỉnh trang đô thị (xử lý đất xen kẹp).

46

Bãi rác thôn Bá Đại xã Trùng Khánh

UBND Trùng Khánh

Xã Trùng Khánh

H. Gia Lộc

2.500

2.500

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

47

Đất ở khu dân cư thôn Chệnh, xã Trùng Knh

UBND xã Trùng Knh

Xã Trùng Knh

H. Gia Lộc

5.256

1.275

Quyết định quy hoạch chi tiết số 882/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND huyện Gia Lộc; Chương trình XDNTM

48

Bãi rác thôn Hưng Long xã Trùng Khánh

UBND xã Trùng Khánh

Xã Trùng Khánh

H. Gia Lộc

3.000

3.000

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

49

Mở rộng trường mầm non trung tâm xã Lê Lợi

UBND xã Lê Lợi

Xã Lê Lợi

H. Gia Lộc

2.400

2.400

Quyết định quy hoạch chi tiết số 2040/QĐ-UBND ngày 15/9/2009 của UBND huyện Gia Lộc; Chương trình XDNTM

50

Chợ trung tâm và điểm dân cư mới thôn Quán Đào

UBND xã Tân Tiến

Xã Tân Tiến

H. Gia Lộc

24.100

19.500

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

51

Sân vận động xã Tân Tiến

UBND xã Tân Tiến

Xã Tân Tiến

H. Gia Lộc

12.000

11.600

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

52

Mở rộng trạm y tế xã Hoàng Diệu

UBND xã Hoàng Diệu

Xã Hoàng Diệu

H. Gia Lộc

1.500

1.500

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

53

Mở rộng nghĩa địa thôn Đông Thượng, xã Đồng Quang

UBND xã Đồng Quang

Xã Đồng Quang

H. Gia Lộc

1.796

1.796

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

54

Điểm dân cư thôn Đươi, thôn Lúa, xã Đoàn Thượng

UBND xã Đoàn Thượng

Xã Đoàn Thượng

H. Gia Lộc

5.790

5.700

Quyết định QHCT số 4027/QĐ-UBND ngày 16/11/2017; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

55

Mở rộng Khu dân cư thôn Cao Dương, xã Gia Khánh (GĐ2)

UBND xã Gia Khánh

Xã Gia Khánh

H. Gia Lộc

20.000

19.500

Quyết định QHCT số 1952/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của UBND huyện Gia Lộc; Chương trình mục tiêu QGXDNTM.

56

Xử lý đất xen kẹp trong khu dân cư.

UBND xã Gia Khánh

Xã Gia Khánh

H. Gia Lộc

4.900

4.180

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. (sau trạm y tế 4200 m2; nhà trẻ thôn Bình Đê 500 m2; thôn Cao Dương 200 m2)

V

Thị xã Chí Linh

 

 

 

 

 

 

57

Cơ sở sản xuất thùng xe và kinh doanh ô tô Thaco Trường Hải

Cty CP thương mại ô tô Sao Đỏ

Xã Hoàng Tiến

TX Chí Linh

30.462

26.800

Quyết định chủ trương đầu tư số 1129/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh.

58

Bổ sung diện tích dự án Kết nối giao thông đường Nguyễn Huệ, phường Sao Đỏ với Trường THCS Chu Văn An, phường Cộng Hòa

UBND thị xã Chí Linh

Phường Sao Đỏ và P. Cộng Hòa

Thị xã Chí Linh

1.300

1.300

Quyết định phê duyệt BCKTKT số 703/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND TX Chí Linh; Chương trình chnh trang đô thị.

59

Bổ sung diện tích Khu dân cư mới Trại Thượng, phường Văn An

UBND phường Văn An

Phường Văn An

Thị xã Chí Linh

4.800

4.800

Quyết định phê duyệt QHCT số 224/QĐ-UBND ngày 16/3/2018 của UBND TX Chí Linh; Đấu giá QSDĐ.

60

Bổ sung diện tích Khu dân cư Tường, phường Văn An

UBND phường Văn An

Phường Văn An

Thị xã Chí Linh

2.659

2.659

Quyết định phê duyệt QHCT số 223/QĐ-UBND ngày 16/3/2018 của UBND TX Chí Linh; Đấu giá QSDĐ.

61

Khu dân cư An Hưng, phường Chí Minh

UBND phường Chí Minh

Phường Chí Minh

Thị xã Chí Linh

13.548

10.242

Quyết định phê duyệt QHCT số 394/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của UBND thị xã Chí Linh; Chương trình xây dựng chỉnh trang đô thị;

62

Công trình Khu dân cư trung tâm phường Chí Minh (GĐ1)

UBND phường Chí Minh

Phường Chí Minh

Thị xã Chí Linh

58.714

35.549

Quyết định phê duyệt QHCT số 393/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của UBND thị xã Chí Linh; Chương trình xây dựng chỉnh trang đô thị;

63

Trinh bổ sung diện tích đất trồng lúa Nhà máy bìa Carton (Cụm CN Hoàng Tân)

Công ty TNHH Minh Long

Phường Hoàng Tân

Thị xã Chí Linh

1.200

1.200

Quyết định chủ trương đầu tư số 1130/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh; Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND (thiếu diện tích đất lúa).

64

Mở rộng Trường mầm non Đồng Lạc

UBND xã Đồng Lạc

Xã Đồng Lạc

Thị xã Chí Linh

800

800

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

65

Sân vận động xã Cổ Thành

UBND xã Cổ Thành

Xã Cổ Thành

Thị xã Chí Linh

1.500

1.500

Chương hình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

66

Sân vận động thôn Vĩnh Lại 1, xã Văn Đức

UBND xã Văn Đức

Xã Văn Đức

Thị xã Chí Linh

10.000

9.800

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

67

Khu dân cư Gò Danh, Đồng Cống

UBND xã Hoàng Tiến

Xã Hoàng Tiến

Thị xã Chí Linh

1.700

1.700

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

68

Khu dân cư Cầu Mai, Cổ Thành

UBND xã Cổ Thành

Xã Cổ Thành

Thị xã Chí Linh

900

900

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

69

Bổ sung diện tích Khu dân cư Đồng Đình, Nam Đông

UBND xã Cổ Thành

Xã Cổ Thành

Thị xã Chí Linh

1.300

1.300

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

70

Bổ sung diện tích Điểm dân cư cửa làng, thôn An Bài

UBND xã An Lạc

Xã An Lạc

Thị xã Chí Linh

500

500

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

71

Khu dân cư Lạc Sơn, Thái Học

UBND xã Thái Học

Phường Thái Học

Thị xã Chí Linh

9.000

9.000

Chương trình mục tiêu xây dựng, chỉnh trang đô thị.

72

Điều chỉnh mở rộng Nhà máy ốp lát Cotto Chí Linh của Cty cổ phần Gốm Mỹ

Công ty CP Gốm Mỹ

Xã Hoàng Tiến

Thị xã Chí Linh

53.000

52.000

Dự án đã được các sở, ngành thẩm định theo Văn bản số 991/SKHĐT-ĐT, TĐ&GSĐT ngày 18/6/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

VI

Huyện Kinh Môn

 

 

 

 

 

 

73

Bổ sung diện tích Khu tái đnh cư Nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương

UBND huyện Kinh Môn

Xã Quang Trung

Huyện Kinh Môn

2.800

2.400

Quyết định phê duyệt QH chi tiết số 452/QĐ-UBND ngày 01/11/2011 của UBND huyn Kinh Môn; Tái định cư Nhà máy nhiệt điện BOT.

74

Cải tạo, nâng cấp đường DH07 (GĐ2) từ chợ An Sinh - Bạch Đằng

UBND huyện Kinh Môn

Các xã An Sinh, Thái Sơn, Bạch Đằng

Huyện Kinh Môn

12.000

10.100

Quyết định phê duyệt QH chi tiết s1720/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của UBND huyện Kinh Môn;

75

Điểm dân cư mới thôn La Xá

UBND xã Thượng Quận

Thượng Quận

Huyện Kinh Môn

1.500

1.500

Quyết định phê duyệt QH chi tiết số 572/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của UBND huyện Kinh Môn; Chương trình MTQG XDNTM.

76

Khu dân cư xã Minh Hòa

UBND xã Minh Hòa

Xã Minh Hòa

Huyện Kinh Môn

11.466

3.304

Quyết định phê duyệt QH chi tiết số 129/QĐ-UBND ngày 13/6/2013 của UBND huyện Kinh Môn; Chương trình MTQG XDNTM.

77

Tái định cư xã Phúc Thành

UBND huyện Kinh Môn

Xã Phúc Thành

Huyện Kinh Môn

5.628

5.628

Quyết định phê duyệt QH chi tiết số 56/QĐ-UBND ngày 06/02/2017 của UBND huyện Kinh Môn; Tái định cư Nhà máy nhiệt điện BOT.

78

Khu dân cư mới xã Phúc Thành

Liên danh Cty CP Đông Hải 27-7 và Cty CP ĐT-XDHT&KTM Tân Việt Bắc

Xã Phúc Thành

Huyện Kinh Môn

128.900

70.054

Quyết định ĐCQHCT số 525/QĐ-UBND ngày 22/11/2016; Quyết định PD kết quả lựa chọn nhà đầu tư số 1072/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh (Dự án xin ra hạn vì quá 3 năm ti Nghị quyết 113, 114/2015/NQ-HĐND).

79

Nghĩa trang nhân dân thôn Tiên Xá, xã Lê Ninh (giải tỏa BOT nhiệt điện)

UBND huyện Kinh Môn

Xã Lê Ninh

Huyện Kinh Môn

7.000

7.000

Giải ta BOT nhiệt điện, đang lập quy hoạch chi tiết

80

Xây dựng đình Vũ Thành, xã Lạc Long

UBND xã Lạc Long

Xã Lạc Long

Huyện Kinh Môn

1.798

1.798

Văn bản số 717/ ngày 11/5/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch V/v xác minh nguồn gốc lịch sử và phục dựng đình Vũ Thành, xã Lạc Long.

81

Hoàn trđường WB3 thôn Tiên Xá, xã Lê Ninh (tuyến tránh bãi xỉ 1 Nhà máy nhiệt điện BOT)

UBND huyện Kinh Môn

Xã Lê Ninh

Huyện Kinh Môn

20.000

19.800

Hoàn trả đường WB3 thực hiện GPMB địa điểm thứ 2 Nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương.

82

Bổ sung diện tích Điểm dân cư mới xã Hiệp Sơn

UBND huyện Kinh Môn

Xã Hiệp Sơn

Huyện Kinh Môn

7.626

5.000

Quyết định phê duyệt QH chi tiết số 523/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của UBND huyện Kinh Môn; Chương trình mục tiêu QGXDNTM.

83

Nhà máy sản xuất vật liệu tng hợp của Công ty CP Phú Sơn

Cty CP Phú Sơn

Thị trấn Phú Thứ

Huyện Kinh Môn

37.705

24.250

Quyết định chủ trương đầu tư số 1589/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh;

84

Nghĩa trang nhân dân xã An Phụ (phục vụ GPMB khu dân cư An Phụ)

Cty CP Đông Hải 27/7

Xã An Phụ

Huyện Kinh Môn

17.529

17.529

Phục vụ GPMB khu dân cư An Phụ, đang lập quy hoạch chi tiết

85

Cơ sở sơ chế và kinh doanh than Việt Ngân HD

Cty TNHH MTV Việt Ngân HD

Thị trấn Minh Tân

Huyện Kinh Môn

14.566

12.000

Quyết định chủ trương đầu tư số 1747/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh;

VII

Huyện Cẩm Giàng

 

 

 

 

 

 

86

Mở rộng đền Bia, xã Cm Văn

UBND huyện Cẩm Giàng

Xã Cẩm Văn và xã Cm Vũ

Huyện Cẩm Giàng

8.755

2.768

Quyết định phê duyệt QH chi tiết số 3054/QĐ-UBND ngày 30/5/2016

87

Điểm dân cư mới số 2 thôn Phú Xá, xã Tân Trường

UBND xã Tân Trường

Xã Tân Trường

Huyện Cẩm Giàng

4.500

3.600

Quyết định phê duyệt QHCT số 2913/QĐ-UBND ngày 02/8/2017; Chương trình mục tiêu QGXDNTM.

88

Xây dựng Trạm y tế và khu dân cư số 3, thôn Quảng cư, xã Cẩm Đoài

UBND xã Cm Đoài

Xã Cẩm Đoài

Huyện Cẩm Giàng

9.200

8.500

Quyết định phê duyệt QHCT số 1815/QĐ-UBND ngày 17/5/2018; Chương trình mục tiêu QGXDNTM.

89

Khu trung tâm xã và dân cư thương mại xã Cm Phúc

UBND H. Cẩm Giàng

Xã Cẩm Phúc

Huyện Cẩm Giàng

100.678

84.919

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh QHCT số 1726/QĐ-UBND ngày 04/5/2018; UBND H.Cm Giàng kêu gọi đấu thầu dự án.

90

Bổ sung diện tích Khu nhà ở và dịch vụ khu công nghiệp Lương Điền-Cẩm Điền

Công ty TNHH Phúc Hưng

Xã Lương Điền và xã Cẩm Điền

Huyện Cẩm Giàng

13.000

8.000

Thông báo số 59/TB-VP ngày 25/5/2018 của Văn phòng UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 22/5/2018.

91

Bổ sung diện tích hoàn thiện cơ sở hạ tầng dự án Khu phố thương mại dịch vụ ghẽ, xã Tân Trường

Công ty CP đầu tư Queenland Việt Nam

Xã Tân Trường

Huyện Cẩm Giàng

4.500

1.500

Giấy chứng nhận đầu tư số 04121000665 cấp thay đổi lần thứ nht ngày 25/8/2014 của UBND tỉnh;

92

Bổ sung diện tích Xây dựng Trường mầm non khu 3, xã Lương Điền

UBND xã Lương Điền

Xã Lương Điền

Huyện Cẩm Giàng

400

400

Quyết định phê duyệt QHCT số 239/QĐ-UBND ngày 25/01/2018; Chương trình mục tiêu QGXDNTM.

93

Dự án Dịch vụ chăm sóc ô tô và trạm tiếp nhiên liệu Bình Minh

Cty TNHH MTV Bình Minh An

Xã Tân Trường

Huyện Cẩm Giàng

14.000

13.000

Dự án đã được các sở, ngành thẩm định theo Văn bản số 989/SKHĐT-ĐT, TĐ&GSĐT ngày 18/6/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

VIII

Huyện Tứ Kỳ

 

 

 

 

 

 

94

Xây dựng sân vận động trung tâm xã Đông Kỳ

UBND xã Đông Kỳ

Xã Đông Kỳ

Huyện Tứ Kỳ

9.500

9.400

Chương trình mục tiêu QG xây dựng NTM;

95

Xây dựng sân vận động trung tâm xã Qung Nghip

UBND xã Quảng Nghiệp

Xã Quảng Nghiệp

Huyện Tứ Kỳ

4.000

4.000

Quyết định số 2265/QĐ-UBND của UBND huyện Tứ Kỳ về điều chỉnh QHCT; Chương trình mục tiêu QG xây dựng NTM;

96

Bổ sung diện tích Trụ sở HĐND, UBND xã Quang Khải

UBND xã Quang Khải

Xã Quang Khải

Huyện Tứ Kỳ

1.800

1.800

Quyết định phê duyệt QHCT s 3254/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của UBND huyện Tứ Kỳ; Chương trình mục tiêu QG xây dựng NTM;

97

Đấu giá quyền sử dụng đất xã Đại Hợp

UBND xã Đại Hợp

Xã Đại Hợp

Huyện Tứ Kỳ

2.100

2.100

QĐQHCT số 3119/QĐ-UBND ngày 09/11/2009 của UBND H. Tứ Kỳ; Chương trình MTQG xây dựng NTM;

98

Điểm dân cư Vũ Xá, xã Quang Khải

UBND xã Quang Khải

Xã Quang Khải

Huyện Tứ Kỳ

9.200

9.100

QĐ phê duyệt QHNMT số 4122/QĐ-UBND ngày 22/11/2013; Chương trình MTQG xây dựng NTM;

99

Điểm dân cư mới xã Quang Khải

UBND xã Quang Khải

Xã Quang Khải

Huyện Tứ Kỳ

2.200

2.200

QĐ phê duyệt QHCT số 451/QĐ-UBND ngày 31/01/2018; Chương trình MTQG xây dựng NTM;

100

Điểm dân cư mới xã Tái Sơn

UBND xã Tái Sơn

Xã Tái Sơn

Huyện Tứ Kỳ

13.000

12.500

QĐ phê duyệt QHNMT số 4180/QĐ-UBND ngày 12/12/2012; Chương trình MTQG xây dựng NTM;

101

Điểm dân cư mới xã Tái Sơn

UBND xã Tái Sơn

Xã Tái Sơn

H. Tứ Kỳ

4.800

3.000

QĐ phê duyệt QHCT số 4041/QĐ-UBND ngày 29/9/2014; Chương trình MTQG xây dựng NTM;

102

Điểm dân cư mới xã Hà Kỳ

UBND xã Hà Kỳ

xa Hà Kỳ

H. Tứ Kỳ

10.000

10.000

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

103

Điểm dân cư xã Tiên Động

UBND xã Tiên Động

Xã Tiên Động

H.Tứ Kỳ

50.000

48.000

QĐ phê duyệt QHNMT số 3854/QĐ-UBND ngày 15/11/2012; Chương trình MTQG xây dựng NTM;

104

Điểm dân cư mới xã Tứ Xuyên

UBND xã Tứ Xuyên

Xã Tứ Xuyên

H. Tứ Kỳ

2.900

2.900

QĐ phê duyệt QHCT số 5300/QĐ-UBND ngày 31/8/2011; Chương trình MTQG xây dựng NTM;

105

Mở rộng dự án may xuất khẩu của hộ ông Lê Thanh Hải

Hộ ông Lê Thanh Hải

Xã Dân Chủ

Huyện Tứ Kỳ

4.886

4.886

Theo Thông báo chấp thuận đầu tư số 65/TB-UBND ngày 21/6/2012 của UBND huyện Tứ Kỳ và T trình số 66/TTr-UBND ngày 19/6/2018 đề nghị mở rộng dự án.

106

Cơ sở kinh doanh dịch vụ sinh thái Thành Đức

Hộ KD Bùi Duy Văn

Xã Minh Đức

H. Tứ Kỳ

10.000

9.950

Theo đề nghị của UBND huyện Tứ Kỳ tại Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 19/6/2018 và chấp thuận cho phép lập dự án.

107

Mở rộng Nhà máy sản xuất găng tay xuất khẩu (Cụm CN Ngọc Sơn)

Cty Sungjin Nice Co.lid

Xã Ngọc Sơn

H. Tứ Kỳ

27.000

26.100

Giấy chứng nhận đầu tư số 8715007476 của Sở KH&ĐT, chứng nhận lần đầu ngày 25/01/2017; UBND huyện Tứ Kỳ đề xuất mở rộng.

108

Cơ sở bảo quản, chế biến nông sản xuất khẩu

Cty TNHH MTV TM Nguyễn Đức Cường

Xã Minh Đức

H. Tứ Kỳ

11.000

11.000

Theo đề nghị của UBND huyện Tứ Kỳ tại Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 19/6/2018 và chấp thuận cho phép lập dự án.

109

Dự án sản xuất kinh doanh của bà Nguyễn Thị Mến

Hộ bà Nguyễn Thị Mến

Xã Hà Kỳ

H. Tứ Kỳ

7.000

7.000

Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 của UBND huyện Tứ Kỳ về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 xã Hà Kỳ.

110

Mở rộng bến bãi của ông Đỗ Hữu Vang

Hộ ông Đỗ Hữu Vang

Xã Hà Kỳ

H. TKỳ

70.000

69.200

Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 của UBND huyện Tứ Kỳ về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 xã Hà Kỳ.

IX

Huyện Kim Thành

 

 

 

 

 

 

111

Bổ sung diện tích Xây dựng Tổng kho khí dầu mỏ hóa lỏng (Cụm CN Kim Lương)

Cty CP đóng tầu Hoàng Gia

Xã Kim Lương

Huyện Kim Thành

13.000

12.200

Quyết định chủ trương đầu tư số 1034/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh.

112

Cơ sở kinh doanh hàng nông sản, gia công cơ khí và cho thuê nhà xưởng (Cụm CN Kim Lương)

Cty TNHH đóng tàu Huy Văn

Xã Kim Lương

Huyện Kim Thành

46.100

44.400

Quyết định chủ trương đầu tư số 427/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của UBND tỉnh.

113

Mở rộng Trường mầm non Hải Ninh

UBND xã Kim Tân

Xã Kim Tân

Huyện Kim Thành

5.400

4.100

Quyết định phê duyệt QHCT số 1273/QĐ-UBND ngày 21/3/2018 của UBND huyện Kim Thành.

114

Xây dựng Trường mầm non thôn Quỳnh Khê

UBND xã Kim Xuyên

Xã Kim Xuyên

Huyện Kim Thành

5.500

5.500

Xây dựng nông thôn mới, đang lập quy hoạch chi tiết

115

Xây dựng chợ Lai Vu

UBND xã Lai Vu

Xã Lai Vu

Huyện Kim Thành

6.200

2.600

Đang hoàn thiện quy hoạch chi tiết

116

Mở rộng chợ và dch vụ thương mại hộ ông Nguyễn Khắc Vinh

Hộ ông Nguyễn Khắc Vinh

Xã Cổ Dũng

Huyện Kim Thành

3.800

3.200

Quyết định chủ trương đầu tư số 733/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 của UBND huyện Kim Thành; Thông báo số 61/TB-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh.

117

Xây dựng Sân vận động xã Thượng Vũ

UBND xã Thượng Vũ

Xã Thượng Vũ

Huyện Kim Thành

12.900

12.600

Đang hoàn thiện quy hoạch chi tiết; xã về đích NTM mới 2018

118

Điểm dân cư mới xã Việt Hưng

UBND xã Việt Hưng

Xã Việt Hưng

Huyện Kim Thành

12.000

6.000

Quyết định phê duyệt QHCT số 1009/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND huyện Kim Thành.

119

Bổ sung diện tích đất lúa thực hiện điểm dân cư mới khu Dộc Diệc xã Phúc Thành 2,35 ha; Khu đồng Thầy xã Cổ Dũng 0,77 ha

UBND xã Phúc Thành và xã Cổ Dũng

Xã Phúc Thành và xã Cổ Dũng

Huyện Kim Thành

32.200

31.200

Quyết định phê duyệt QHCT số 3425/QĐ-UBND ngày 16/10/2017, số 3738/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 của UBND huyện Kim Thành.

120

Xây dựng khu dân cư Dộc Hạ

Liên doanh Tập đoàn Hưng Thịnh và Cty TNHH Trường Thành

Xã Đồng Gia

Huyện Kim Thành

37.000

35.000

Quyết định QHCT số 763/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 của UBND huyện Kim Thành; Quyết định PDKQ lựa chọn nhà đầu tư số số 3938/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh Hải Dương.

121

Bổ sung diện tích Điểm dân cư mới thôn Phí Gia

UBND xã Đồng Gia

Xã Đồng Gia

Huyện Kim Thành

9.900

7.900

Quyết định phê duyệt QHCT số 54/QĐ-UBND ngày 17/5/2010 của UBND huyện Kim Thành.

122

Điểm dân cư thôn Phú Nội và thôn Phát Minh

UBND xã Bình Dân

Xã Bình Dân

Huyện Kim Thành

18.000

16.500

Quyết định phê duyệt QHCT số 3361/QĐ-UBND ngày 15/9/2008 của UBND huyện Kim Thành.

123

Xây dựng điểm dân cư xã Kim Đính

UBND xã Kim Đính

Xã Kim Đính

Huyện Kim Thành

23.000

17.100

Quyết định phê duyệt QHCT số 2212/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của UBND huyện Kim Thành.

124

Xây dựng điểm dân cư mới thôn Đỗ Thượng

UBND xã Thượng Vũ

Xã Thượng Vũ

Huyện Kim Thành

30.000

20.000

Quyết định phê duyệt QHCT số 2219/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của UBND huyện Kim Thành; xã về đích nông thôn mới 2018.

125

Điểm dân cư mới và xử lý đất xen kẹp xã Kim Khê

UBND xã Kim Khê

Xã Kim Khê

Huyện Kim Thành

6.000

5.000

Quyết định phê duyệt QHCT số 2337/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND huyện Kim Thành.

126

Xây dựng các điểm dân cư mới xã Kim Lương

UBND xã Kim Lương

Xã Kim Lương

Huyện Kim Thành

20.800

19.000

Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 của UBND huyện Kim Thành

127

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu, vật liệu xây dựng Minh Phúc

Cty TNHH TMVLXD Minh Phúc

Xã Kim Tân

Huyện Kim Thành

5.600

5.200

Quyết định chủ trương đầu tư số 1602/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh.

128

Xây dựng Quỹ tín dụng Ngũ Phúc

Quỹ TDND xã Ngũ Phúc

Xã Ngũ Phúc

Huyện Kim Thành

400

400

Thông báo số 68/TB-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh HD.

129

Xây dựng cơ sở DVTM tổng hợp, nhà hàng ăn uống, nhà ngh, KDVLXD, cho thuê nhà xưởng, kho bãi hộ Phạm Công Tú

Hộ ông Phạm Công Tú

Xã Kim Anh

Huyện Kim Thành

9.600

9.400

Thông báo chấp thuận số 1348/TB-UBND ngày 25/8/2017 của UBND huyện Kim Thành.

130

Ngân hàng NN&PTNT huyện Kim Thành - Phòng giao dịch Đồng Gia

Ngân hàng NN&PTNT huyện Kim Thành

Xã Đồng Gia

Huyện Kim Thành

4.000

3.400

Thông báo số 9249/NHNN-QLĐT ngày 02/11/2017 của Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam.

131

Xây dựng Khu trung tâm TM&DV tổng hợp

Cty CP TM Hoàng Minh Quân

Xã Đồng Gia

Huyện Kim Thành

23.900

22.900

Dự án đã được các sở, ngành thẩm định tại Thông báo số 652/SKHĐT-ĐT, TĐ&GSĐT của SKế hoạch và Đầu tư.

132

Mở rộng Trạm cấp nước sạch xã Cổ Dũng

HTX dịch vụ nước SH xã Cổ Dũng

Xã Cổ Dũng

Huyện Kim Thành

11.000

10.000

Thực hiện theo Kết luận thanh tra; đang hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh mở rộng.

133

Bổ sung diện tích Nhà máy sản xuất gia công nến thơm xuất khẩu

Tập đoàn CREATIVE

Xã Tuấn Hưng

Huyện Kim Thành

4.900

4.900

Quyết định chủ trương đầu tư số 1844/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh.

134

Nhà máy sản xuất bao bì Carton và SXTK mẫu phục vụ ngành may

DNTN Ngọc Hiền

Xã Kim Anh

Huyện Kim Thành

23.000

21.500

Văn bản số 2891/UBND-VP ngày 08/11/2016 của UBND tỉnh Hải Dương.

135

Nhà máy may mặc Thành Nghĩa New của CTTNHH Thành Nghĩa

Cty TNHH Thành Nghĩa

Xã Phúc Thành

Huyện Kim Thành

29.600

27.900

Văn bản số 1397/UBND-VP ngày 08/5/2018 của UBND tỉnh Hải Dương.

136

Xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ của Công ty Cổ phần TM&ĐT Phú Thái

Công ty Cổ phần TM&ĐT Phú Thái

Xã Phúc Thành

Huyện Kim Thành

17.300

7.000

Thông báo kết quả thm định liên ngành số 691/SKHĐT-ĐT, TĐ&GSĐT ngày 22/5/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

137

Xây dựng Nhà máy SX van, ng nước, các thiết bị ngành nước và kho xưởng

Cty CP ĐT thương mại XNK Phú Thái

Xã Kim Xuyên

Huyện Kim Thành

42.500

39.600

Thông báo kết quả thẩm định liên ngành số 690/SKHĐT-ĐT, TĐ&GSĐT ngày 22/5/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

138

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Ông Nguyễn Khắc Dương

Xã Cổ Dũng

Huyện Kim Thành

48.800

46.800

Xử lý tồn tại thực hiện Kết luận sau thanh tra; Quyết định số 5614/QĐ-UBND ngày 31/12/2017 của UBND huyện Kim Thành;

139

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng

UBND xã Kim Anh

Xã Kim Anh

Huyện Kim Thành

37.300

33.500

Quyết định số 5616/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND huyện Kim Thành;

140

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng

UBND xã Liên Hòa

Xã Liên Hòa

Huyện Kim Thành

50.000

50.000

Quyết định số 5618/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND huyện Kim Thành;

X

Huyện Ninh Giang

 

 

 

 

 

 

141

Cửa hàng xăng dầu và dịch vụ hỗ trợ Hưng Long

Công ty TNHH xăng dầu Tân Bình An

Xã Hưng Long

Huyện Ninh Giang

11.081

9.563

Thông báo số 53/TB-VP ngày 17/5/2018 của Văn phòng UBND tỉnh TB kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 09/5/2018 Chấp thuận chủ trương dự án XDCHKD xăng dầu tại xã Hưng Long.

142

Khu dân cư và chợ Vé, xã Đồng Tâm

UBND huyện Ninh Giang

Xã Đng Tâm

Huyện Ninh Giang

49.100

35.386

Công văn số 402/UBND-VP ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh; Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch.

143

Xây dựng cơ sở giầy dép Gia Bảo

Hộ GĐ Trịnh Xuân Tiến

Xã Đồng Tâm

Huyện Ninh Giang

4.990

4.990

Văn bản chấp thuận và đề nghị số 51/UBND-TNMT ngày 01/3/2018 của UBND huyện Ninh Giang.

144

XD cơ sở giy dép và nguyên liệu ngành giầy Khánh Ngọc

Hộ GĐ Trịnh Xuân Tiến

Xã Đồng Tâm

Huyện Ninh Giang

4.994

4.994

Văn bản chp thuận và đề nghsố 50/UBND-TNMT ngày 01/3/2018 của UBND huyện Ninh Giang.

145

Xây dựng Phòng khám đa khoa Như Ý của Công ty TNHH y học GMED (Cụm CN Nghĩa An)

Công ty TNHH y học GMED

Nghĩa An

Huyện Ninh Giang

12.593

12.284

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xin ý kiến các ngành thẩm định dự án tại Văn bản số 769/SKHĐT-ĐT, TĐ&GSĐT ngày 18/5/2018.

146

Dự án cải tạo, nâng cấp đường từ QL37 mới và thị trấn Ninh Giang

UBND huyện Ninh Giang

Các xã Đồng Tâm, Vĩnh Hòa, Tân Hương

Huyện Ninh Giang

20.153

7.225

Thông báo Kết luận s578-TB/TU ngày 22/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy HD; Văn bản số 1282/UBND-VP ngày 26/4/2018 của UBND tỉnh.

147

Dự án xử lý điểm đen tai nạn giao thông tại đường tnh 396B

Sở Giao thông VT

Các xã Hoàng Hanh, An Đức

Huyện Ninh Giang