Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 197/2004/NĐ-CP bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Số hiệu: 197/2004/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 03/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ

---------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 197/2004/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2004

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 197/2004/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2004 VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định về bồi thường , hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế quy định tại Điều 36 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

2. Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nếu việc bồi thường , hỗ trợ và tái định cư theo yêu cầu của nhà tài trợ khác với quy định tại Nghị định này thì trưước khi ký kết Điều ước quốc tế, cơ quan chủ quản dự án đầu tư phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập có quy định khác với quy định tại Nghị định này thì áp dụng theo quy định của Điều ước quốc tế đó.

3. Các trường hợp không thuộc phạm vi áp dụng Nghị định này:

a) Cộng đồng dân cư xây dựng, chỉnh trang các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng bằng nguồn vốn do nhân dân đóng góp hoặc Nhà nước hỗ trợ;

b) Khi Nhà nước thu hồi đất không thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cộng đồng dân cưư, cơ sở tôn giáo, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài đang sử dụng đất bị Nhà nước thu hồi đất (sau đây gọi chung là người bị thu hồi đất).

2. Người bị thu hồi đất, bị thiệt hại tài sản gắn liền với đất bị thu hồi, được bồi thường đất, tài sản, được hỗ trợ và bố trí tái định cư theo quy định tại Nghị định này.

3. Nhà nước khuyến khích người có đất, tài sản thuộc phạm vi thu hồi đất để sử dụng vào các mục đích quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị định này tự nguyện hiến, tặng một phần hoặc toàn bộ đất, tài sản cho Nhà nước.

Điều 3. Chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

1. Nhà nước tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng:

a) Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất thì tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của Nghị định này được tính vào vốn đầu tư của dự án;

b) Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất có trách nhiệm chi trả trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của Nghị định này và được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp;

c) Tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư vào Việt Nam thì không phải trả tiền bồi thường hỗ trợ tái định cư; trường hợp đã chi trả thì được trừ số tiền đã trả vào tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp.

2. Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được xác định thành một mục riêng trong tổng vốn đầu tư của dự án.

Điều 4. Tái định cư

Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Nghị định này mà phải di chuyển chỗ ở thì được bố trí tái định cư bằng một trong các hình thức sau:

1. Bồi thường bằng nhà ở.

2. Bồi thường bằng giao đất ở mới.

3. Bồi thường bằng tiền để tự lo chỗ ở mới.

Điều 5. Bồi thường, hỗ trợ

Bồi thường, hỗ trợ cho người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Nghị định này được quy định như sau:

1. Bồi thường hoặc hỗ trợ đối với toàn bộ diện tích đất Nhà nước thu hồi.

2. Bồi thường hoặc hỗ trợ về tài sản hiện có gắn liền với đất và các chi phí đầu tư vào đất bị Nhà nước thu hồi.

3. Hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ ổn định đời sống, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và hỗ trợ khác cho người bị thu hồi đất.

4. Hỗ trợ để ổn định sản xuất và đời sống tại khu tái định cư.

Chương 2:

BỒI THƯỜNG ĐẤT

Điều 6. Nguyên tắc bồi thường

1. Người bị Nhà nước thu hồi đất có đủ điều kiện quy định tại Điều 8 của Nghị định này thì được bồi thường; trường hợp không đủ điều kiện được bồi thường thì Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) xem xét để hỗ trợ.

2. Người bị thu hồi đất đang sử dụng vào mục đích nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm có quyết định thu hồi; trường hợp bồi thường bằng việc giao đất mới hoặc bằng nhà, nếu có chênh lệch về giá trị thì phần chênh lệch đó được thực hiện thanh toán bằng tiền.

3. Trường hợp người sử dụng đất được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất mà chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với nhà nước theo quy định của pháp luật thì phải trừ đi khoản tiền phải thực hiện nghĩa vụ tài chính vào số tiền được bồi thường, hỗ trợ để hoàn trả ngân sách nhà nước.

Điều 7. Những trường hợp thu hồi đất mà không được bồi thường

1. Người sử dụng đất không đủ điều kiện theo quy định tại Điều 8 của Nghị định này.

2. Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm; đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà tiền trả cho việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

3. Đất bị thu hồi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 Luật Đất đai 2003.

Việc xử lý tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản đã đầu tư trên đất đối với đất bị thu hồi quy định tại khoản này được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 34 và Điều 35 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

4. Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng.

5. Đất nông nghiệp sử dụng vì mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

6. Người bị Nhà nước thu hồi đất có một trong các điều kiện quy định tại Điều 8 của Nghị định này nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này.

Điều 8. Điều kiện để được bồi thường đất

Người bị Nhà nước thu hồi đất, có một trong các điều kiện sau đây thì được bồi thường:

1. Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

2. Có quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai.

3. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp xã) xác nhận không có tranh chấp mà có một trong các loại giấy tờ sau đây:

a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính;

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng, cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất;

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

đ) Giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà ở, mua nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật;

e) Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.

4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 3 Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến thời điểm có quyết định thu hồi đất chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, nay được Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp.

5. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn ở miền núi, hải đảo, nay được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp.

6. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều này, nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất đó không có tranh chấp.

7. Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của toà án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành.

8. Hộ gia đình cá nhân sử dụng đất không có các loại giấy tờ quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều này nhưng đất đã được sử dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến thời điểm có quyết định thu hồi đất, mà tại thời điểm sử dụng không vi phạm quy hoạch; không vi phạm hành lang bảo vệ các công trình, được cấp có thẩm quyền phê duyệt đã công bố công khai, cắm mốc; không phải là đất lấn chiếm trái phép và được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất bị thu hồi xác nhận đất đó không có tranh chấp.

9. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà trước đây Nhà nước đã có quyết định quản lý trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước, nhưng trong thực tế Nhà nước chưa quản lý, mà hộ gia đình, cá nhân đó vẫn sử dụng.

10. Cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có các công trình là đình, đền, chùa, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất bị thu hồi xác nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồng và không có tranh chấp.

11. Tổ chức sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

a) Đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước;

b) Đất nhận chuyển nhượng của người sử dụng đất hợp pháp mà tiền trả cho việc chuyển nhượng không có nguồn từ ngân sách nhà nước;

c) Đất sử dụng có nguồn gốc hợp pháp từ hộ gia đình, cá nhân.

Điều 9. Giá đất để tính bồi thường và chi phí đầu tư vào đất còn lại

1. Giá đất để tính bồi thường là giá đất theo mục đích đang sử dụng tại thời điểm có quyết định thu hồi đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công bố theo quy định của Chính phủ; không bồi thường theo giá đất sẽ được chuyển mục đích sử dụng.

2. Trường hợp thực hiện bồi thường chậm được quy định như sau:

a) Bồi thường chậm do cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường gây ra mà giá đất tại thời điểm bồi thường do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công bố cao hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm trả tiền bồi thường; nếu giá đất tại thời điểm bồi thường thấp hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi;

b) Bồi thường chậm do người bị thu hồi đất gây ra, nếu giá đất tại thời điểm bồi thường thấp hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm bồi thường; nếu giá đất tại thời điểm bồi thường cao hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi.

3. Chi phí đầu tư vào đất còn lại là các chi phí thực tế người sử dụng đất đã đầu tư vào đất để sử dụng theo mục đích được phép sử dụng bao gồm: tiền thuê đất trả trước còn lại, chi phí san lấp mặt bằng và một số chi phí khác liên quan trực tiếp có căn cứ chứng minh đã đầu tư vào đất, mà đến thời điểm Nhà nước thu hồi đất còn chưa thu hồi được.

Điều 10. Bồi thường, hỗ trợ đối với đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi được bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng; nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền tính theo giá đất cùng mục đích sử dụng quy định tại khoản 1 Điều 9 của Nghị định này.

2. Đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư, đất vườn ao liền kề với đất ở trong khu dân cư, ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp cùng mục đích sử dụng còn được hỗ trợ bằng tiền; giá tính hỗ trợ từ 20% đến 50% giá đất ở liền kề; mức hỗ trợ cụ thể do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phù hợp với thực tế tại địa phương.

3. Trường hợp bồi thường bằng việc giao đất mới có giá đất thấp hơn giá đất bị thu hồi thì ngoài việc được giao đất mới người bị thu hồi đất còn được bồi thường bằng tiền phần giá trị chênh lệch; trường hợp bồi thường bằng việc giao đất mới có giá đất cao hơn giá đất bị thu hồi thì bồi thường tương ứng với giá trị quyền sử dụng đất của đất bị thu hồi.

4. Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp đang sử dụng vượt hạn mức thì việc bồi thường được thực hiện như sau:

a) Trường hợp diện tích đất vượt hạn mức do được thừa kế, tặng cho, nhận chuyển nhượng từ người khác, tự khai hoang theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được bồi thường;

b) Diện tích đất vượt hạn mức của các trường hợp không thuộc quy định tại điểm a khoản này thì không được bồi thường về đất, chỉ được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.

5. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do nhận giao khoán đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản (không bao gồm đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ) của các nông, lâm trường quốc doanh khi Nhà nước thu hồi thì không được bồi thường về đất, nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại và được hỗ trợ theo quy định sau:

a) Hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân nhận giao khoán đất là cán bộ, công nhân viên của nông, lâm trường quốc doanh đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp đang trực tiếp sản xuất nông, lâm nghiệp; hộ gia đình, cá nhân nhận khoán đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn sống chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp;

Mức hỗ trợ bằng tiền cao nhất bằng giá đất bồi thường tính theo diện tích đất thực tế thu hồi, nhưng không vượt hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương; Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ cụ thể cho phù hợp với thực tế tại địa phương.

b) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận khoán không thuộc đối tượng tại điểm a khoản này, chỉ được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.

c) Đất nông nghiệp sử dụng chung của nông trường, lâm trường quốc doanh khi Nhà nước thu hồi, không được bồi thường đất, nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại, nếu chi phí này là tiền không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

6. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, mà không đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 8 Nghị định này; nếu trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn sống chính là nông nghiệp thì Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền xem xét để giao đất mới phù hợp điều kiện của địa phương.

7. Trường hợp đất thu hồi là đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn thì không được bồi thường về đất, người thuê đất công ích của xã, phường, thị trấn được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Điều 11. Bồi thường đối với đất phi nông nghiệp (trừ đất ở) của hộ gia đình, cá nhân

1. Đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân có nguồn gốc là đất ở đã được giao sử dụng ổn định lâu dài hoặc có đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khi Nhà nước thu hồi được bồi thường theo giá đất ở.

2. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp có thời hạn do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho hoặc do Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất được bồi thường theo giá đất phi nông nghiệp; trường hợp sử dụng đất do Nhà nước hoặc do Uỷ ban nhân dân cấp xã cho thuê theo thẩm quyền thì khi Nhà nước thu hồi chỉ được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Điều 12. Bồi thường đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp của tổ chức

1. Tổ chức đang sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đã nộp tiền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng từ người sử dụng đất hợp pháp, mà tiền sử dụng đất đã nộp, tiền trả cho việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

2. Tổ chức được Nhà nước cho thuê đất hoặc giao đất không phải nộp tiền sử dụng đất hoặc đã nộp tiền sử dụng đất bằng tiền có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì không được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất; nếu tiền chi phí đầu tư vào đất còn lại không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì tiền chi phí đầu tư này được bồi thường.

3. Cơ sở của tổ chức tôn giáo đang sử dụng đất ổn định, nếu là đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất thì không được bồi thường, nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Điều 13. Bồi thường đối với đất phi nông nghiệp là đất ở

1. Người sử dụng đất ở khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ ở được bồi thường bằng giao đất ở mới, nhà ở tại khu tái định cư hoặc bồi thường bằng tiền theo đề nghị của người có đất bị thu hồi và phù hợp với thực tế ở địa phương.

2. Diện tích đất bồi thường bằng giao đất ở mới cho người có đất bị thu hồi cao nhất bằng hạn mức giao đất ở tại địa phương; trường hợp đất ở bị thu hồi có diện tích lớn hơn hạn mức giao đất ở thì Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quỹ đất của địa phương và số nhân khẩu của hộ gia đình bị thu hồi đất, xem xét, quyết định giao thêm một phần diện tích đất ở cho người bị thu hồi đất, nhưng không vượt quá diện tích của đất bị thu hồi.

Điều 14. Xử lý một số trường hợp cụ thể về đất ở

1. Trường hợp diện tích đất ở còn lại của người sử dụng đất sau khi Nhà nước thu hồi nhỏ hơn hạn mức giao đất ở theo quy định của địa phương, thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải hướng dẫn sử dụng theo quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch điểm dân cư nông thôn; nếu người bị thu hồi đất có yêu cầu Nhà nước thu hồi phần diện tích đất còn lại thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất để sử dụng theo quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn.

2. Người sử dụng đất ở khi Nhà nước thu hồi đất mà thuộc đối tượng không được bồi thường đất, nếu không còn nơi ở nào khác thì được Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết cho mua, thuê nhà ở hoặc giao đất ở mới; người được thuê nhà hoặc mua nhà phải trả tiền mua nhà, thuê nhà, nộp tiền sử dụng đất theo quy định.

Điều 15. Bồi thường đất ở đối với những người đang đồng quyền sử dụng đất

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất chung có đồng quyền sử dụng đất, khi Nhà nước thu hồi được bồi thường theo diện tích đất thuộc quyền sử dụng; nếu không có giấy tờ xác định diện tích đất thuộc quyền sử dụng riêng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì bồi thường chung cho các đối tượng có đồng quyền sử dụng đất.

2. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn việc phân chia tiền bồi thường đất ở của nhà chung cư cho các đối tượng đồng quyền sử dụng tại địa phương mình.

Điều 16. Bồi thường đối với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn

1. Khi Nhà nước thu hồi đất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn thì thực hiện bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại Nghị định này.

2. Trường hợp Nhà nước không thu hồi đất thì đất nằm trong phạm vi hành lang an toàn được bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất như sau:

a) Làm thay đổi mục đích sử dụng đất thì được bồi thường bằng tiền theo mức chênh lệch về giá trị quyền sử dụng đất;

b) Không làm thay đổi mục đích sử dụng đất, nhưng làm hạn chế khả năng sử dụng của đất thì được bồi thường bằng tiền theo mức thiệt hại thực tế. Mức bồi thường thiệt hại thực tế do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho phù hợp đối với từng trường hợp cụ thể;

c) Nhà ở, công trình xây dựng khác và các tài sản khác nằm trong phạm vi hành lang an toàn bị thiệt hại do phải giải tỏa thì được bồi thường theo mức thiệt hại thực tế.

Điều 17. Xử lý các trường hợp tổ chức bị thu hồi đất nhưng không được bồi thường

Tổ chức bị thu hồi đất mà không được bồi thường theo quy định tại khoản 2 Điều 12 của Nghị định này; nếu phải di dời đến cơ sở mới thì được hỗ trợ bằng tiền theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt; mức hỗ trợ tối đa không quá mức bồi thường đất bị thu hồi do tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất chi trả.

Chương 3:

BỒI THƯỜNG TÀI SẢN

Điều 18. Nguyên tắc bồi thường tài sản

1. Chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất mà bị thiệt hại, thì được bồi thường.

2. Chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất mà đất đó thuộc đối tượng không được bồi thường thì tùy từng trường hợp cụ thể được bồi thường hoặc hỗ trợ tài sản.

3. Nhà, công trình khác gắn liền với đất được xây dựng sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất công bố mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép xây dựng thì không được bồi thường.

4. Nhà, công trình khác gắn liền với đất được xây dựng sau ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà tại thời điểm xây dựng đã trái với mục đích sử dụng đất đã được xác định trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt thì không được bồi thường.

5. Tài sản gắn liền với đất được tạo lập sau khi có quyết định thu hồi đất được công bố thì không được bồi thường.

6. Hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất có thể tháo dời và di chuyển được, thì chỉ được bồi thường các chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt và thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt; mức bồi thường do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định phù hợp với pháp luật hiện hành và thực tế ở địa phương.

Điều 19. Bồi thường nhà, công trình xây dựng trên đất

1. Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân, được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ Xây dựng ban hành. Giá trị xây dựng mới của nhà, công trình được tính theo diện tích xây dựng của nhà, công trình nhân với đơn giá xây dựng mới của nhà, công trình do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định của Chính phủ.

2. Đối với nhà, công trình xây dựng khác không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được bồi thường theo mức sau:

Mức bồi thường nhà, công trình

=

Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại

+

Một khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình

Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại được xác định bằng tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của nhà, công trình đó nhân với giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ Xây dựng ban hành.

Một khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định, nhưng mức bồi thường tối đa không lớn hơn 100% giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương với nhà, công trình bị thiệt hại;

Đối với công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, mức bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ Xây dựng ban hành; nếu công trình không còn sử dụng thì không được bồi thường.

3. Đối với nhà, công trình xây dựng khác bị phá dỡ một phần, mà phần còn lại không còn sử dụng được thì được bồi thường cho toàn bộ nhà, công trình; trường hợp nhà, công trình xây dựng khác bị phá dỡ một phần, nhưng vẫn tồn tại và sử dụng được phần còn lại thì được bồi thường phần giá trị công trình bị phá dỡ và chi phí để sửa chữa, hoàn thiện phần còn lại theo tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương của nhà, công trình trước khi bị phá dỡ.

4. Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp quy định tại các khoản 4, 6, 7 và 10 Điều 38 Luật Đất đai 2003 thì không được bồi thường.

5. Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 5, 8, 9, 11 và 12 Điều 38 Luật Đất đai 2003 thì việc xử lý tài sản theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

Điều 20. Xử lý các trường hợp bồi thường, hỗ trợ cụ thể về nhà, công trình

1. Nhà, công trình khác được phép xây dựng trên đất có đủ điều kiện bồi thường quy định tại Điều 8 của Nghị định này thì được bồi thường theo quy định tại Điều 19 của Nghị định này.

2. Nhà, công trình khác không được phép xây dựng thì tùy theo mức độ, tính chất hợp pháp của đất, nhà và công trình được bồi thường hoặc hỗ trợ theo quy định sau:

a) Nhà, công trình khác xây dựng trên đất có đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 8 của Nghị định này thì được bồi thường theo quy định tại Điều 19 của Nghị định này;

b) Nhà, công trình khác xây dựng trên đất không đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 8 của Nghị định này, nhưng tại thời điểm xây dựng mà chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền công bố hoặc xây dựng phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, không vi phạm hành lang bảo vệ công trình thì được hỗ trợ tối đa bằng 80% mức bồi thường quy định tại Điều 19 của Nghị định này;

c) Nhà, công trình khác được xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 trên đất không đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 8 của Nghị định này, mà khi xây dựng vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố và cắm mốc hoặc vi phạm hành lang bảo vệ công trình đã được cắm mốc thì không được bồi thường; trường hợp đặc biệt, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét hỗ trợ cho từng trường hợp cụ thể.

3. Nhà, công trình khác xây dựng trên đất không đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 8 của Nghị định này, mà khi xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo không được phép xây dựng thì không được bồi thường, không được hỗ trợ; người có công trình xây dựng trái phép đó buộc phải tự phá dỡ và tự chịu chi phí phá dỡ trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền thực hiện phá dỡ.

Điều 21. Bồi thường nhà, công trình đối với người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

1. Người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước (nhà thuê hoặc nhà do tổ chức tự quản) nằm trong phạm vi thu hồi đất phải phá dỡ, thì người đang thuê nhà không được bồi thường đối với diện tích nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và diện tích cơi nới trái phép, nhưng được bồi thường chi phí tự cải tạo, sửa chữa, nâng cấp; mức bồi thường do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

2. Người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước bị phá dỡ được thuê nhà ở tại nơi tái định cư; diện tích thuê mới tại nơi tái định cư tương đương với diện tích thuê cũ; giá thuê nhà là giá thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; nhà thuê tại nơi tái định cư được Nhà nước bán cho người đang thuê theo quy định của Chính phủ về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê; trường hợp đặc biệt không có nhà tái định cư để bố trí thì được hỗ trợ bằng tiền để tự lo chỗ ở mới; mức hỗ bằng 60% giá trị đất và 60% giá trị nhà đang thuê.

Điều 22. Bồi thường về di chuyển mồ mả

Đối với việc di chuyển mồ mả, mức tiền bồi thường được tính cho chi phí về đất đai, đào, bốc, di chuyển, xây dựng lại và các chi phí hợp lý khác có liên quan trực tiếp. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức bồi thường cụ thể cho phù hợp với tập quán và thực tế tại địa phương.

Điều 23. Bồi thường đối với công trình văn hoá, di tích lịch sử, nhà thờ, đình, chùa, am, miếu

Đối với các dự án khi thu hồi đất có các công trình văn hoá, di tích lịch sử, nhà thờ, đình, chùa, am, miếu trong trường hợp phải di chuyển thì việc bồi thường cho việc di chuyển các di tích lịch sử, công trình văn hoá, nhà thờ, đình, chùa, am, miếu do Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với công trình do trung ương quản lý, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với công trình do địa phương quản lý.

Điều 24. Bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi

1. Mức bồi thường đối với cây hàng năm được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch đó. Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 3 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất.

2. Mức bồi thường đối với cây lâu năm, được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây (không bao hàm giá trị quyền sử dụng đất) theo giá ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất.

3. Đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, phải trồng lại.

4. Cây rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, cây rừng tự nhiên giao cho các tổ chức, hộ gia đình trồng, quản lý chăm sóc, bảo vệ thì bồi thường theo giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây; tiền bồi thường được phân chia cho người quản lý, chăm sóc, bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

5. Đối với vật nuôi (nuôi trồng thủy sản) được bồi thường theo quy định sau:

a) Đối với vật nuôi mà tại thời điểm thu hồi đất đã đến thời kỳ thu hoạch thì không phải bồi thường;

b) Đối với vật nuôi mà tại thời điểm thu hồi đất chưa đến thời kỳ thu hoạch thì được bồi thường thiệt hại thực tế do phải thu hoạch sớm; trường hợp có thể di chuyển được thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra; mức bồi thường cụ thể do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho phù hợp với thực tế.

Điều 25. Xử lý tiền bồi thường đối với tài sản thuộc sở hữu Nhà nước

Tổ chức bị Nhà nước thu hồi đất, bị thiệt hại về tài sản do nhà nước giao quản lý sử dụng; phải di dời đến cơ sở mới thì được sử dụng tiền bồi thường tài sản để đầu tư tại cơ sở mới theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 26. Bồi thường cho người lao động do ngừng việc

Tổ chức kinh tế, hộ sản xuất kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có thuê lao động theo hợp đồng lao động, bị ngừng sản xuất kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất thì người lao động được áp dụng bồi thường theo chế độ trợ cấp ngừng việc quy định tại khoản 3 Điều 62 của Bộ luật Lao động; đối tượng được bồi thường là người lao động quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 27 của Bộ luật Lao động; thời gian tính bồi thường là thời gian ngừng sản xuất kinh doanh, nhưng tối đa không quá 6 tháng.

Chương 4:

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

Điều 27. Hỗ trợ di chuyển

1. Hộ gia đình khi Nhà nước thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở trong phạm vi tỉnh, thành phố được hỗ trợ mỗi hộ cao nhất 3.000.000 đồng; di chuyển sang tỉnh khác được hỗ trợ cao nhất 5.000.000 đồng; mức hỗ trợ cụ thể do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

2. Tổ chức có đủ điều kiện được bồi thường thiệt hại đất và tài sản khi bị thu hồi mà phải di chuyển cơ sở, được hỗ trợ toàn bộ chi phí thực tế về di chuyển, tháo dỡ và lắp đặt.

3. Người bị thu hồi đất ở, không còn chỗ ở khác; trong thời gian chờ tạo lập lại chỗ ở mới (bố trí tái định cư), được bố trí vào nhà ở tạm hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà ở; thời gian và mức hỗ trợ cụ thể do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định phù hợp với thực tế tại địa phương.

Điều 28. Hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất

1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi trên 30% diện tích đất nông nghiệp được giao, được hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian 3 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 6 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa là 12 tháng. Mức hỗ trợ bằng tiền cho 01 nhân khẩu/01tháng tương đương 30 kg gạo tính theo thời giá trung bình tại địa phương.

2. Khi Nhà nước thu hồi đất của tổ chức kinh tế, hộ sản xuất kinh doanh có đăng ký kinh doanh, mà bị ngừng sản xuất kinh doanh, thì được hỗ trợ cao nhất bằng 30% 1 năm thu nhập sau thuế, theo mức thu nhập bình quân của 3 năm liền kề trước đó được cơ quan thuế xác nhận; mức hỗ trợ cụ thể do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho phù hợp với thực tế ở địa phương.

Điều 29. Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm

1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi bị thu hồi trên 30% diện tích đất sản xuất nông nghiệp thì được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người trong độ tuổi lao động; mức hỗ trợ và số lao động cụ thể được hỗ trợ do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho phù hợp với thực tế ở địa phương.

2. Việc hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp được thực hiện chủ yếu bằng hình thức cho đi học nghề tại các cơ sở dạy nghề.

Điều 30. Hỗ trợ người đang thuê nhà không thuộc sở hữu Nhà nước

1. Hộ gia đình, cá nhân đang thuê nhà ở không phải là nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước khi Nhà nước thu hồi đất phải phá dỡ nhà ở, phải di chuyển chỗ ở thì được hỗ trợ chi phí di chuyển bằng mức quy định tại khoản 1 Điều 27 của Nghị định này.

2. Căn cứ vào thực tế ở địa phương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất cho hộ gia đình, cá nhân.

Điều 31. Hỗ trợ khi thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn

Trường hợp đất thu hồi thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn thì được hỗ trợ; mức hỗ trợ cao nhất có thể bằng mức bồi thường; mức hỗ trợ cụ thể do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định; tiền hỗ trợ được nộp vào ngân sách nhà nước và được đưa vào dự toán ngân sách hàng năm của xã, phường, thị trấn; tiền hỗ trợ chỉ được sử dụng để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

Điều 32. Hỗ trợ khác

Ngoài việc hỗ trợ quy định tại Điều 27, 28, 29, 30 và Điều 31 của Nghị định này, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định biện pháp hỗ trợ khác để bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất cho người bị thu hồi đất; trường hợp đặc biệt trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Chương 5:

TÁI ĐỊNH CƯ

Điều 33. Lập và thực hiện dự án tái định cưư

1. Căn cứ vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền xét duyệt, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lập và thực hiện các dự án tái định cư để bảo đảm phục vụ tái định cư cho người bị thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở.

2. Việc lập dự án và xây dựng khu tái định cư thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng.

Điều 34. Bố trí tái định cưư

1. Cơ quan (tổ chức) được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao trách nhiệm bố trí tái định cư phải thông báo cho từng hộ gia đình bị thu hồi đất, phải di chuyển chỗ ở về dự kiến phương án bố trí tái định cư và niêm yết công khai phương án này tại trụ sở của đơn vị, tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất bị thu hồi và tại nơi tái định cư trong thời gian 20 ngày trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án bố trí tái định cư; nội dung thông báo gồm:

a) Địa điểm, quy mô quỹ đất, quỹ nhà tái định cư, thiết kế, diện tích từng lô đất, căn hộ, giá đất, giá nhà tái định cư;

b) Dự kiến bố trí các hộ vào tái định cư.

2. Ưu tiên tái định cư tại chỗ cho người bị thu hồi đất tại nơi có dự án tái định cư, ưu tiên vị trí thuận lợi cho các hộ sớm thực hiện giải phóng mặt bằng, hộ có vị trí thuận lợi tại nơi ở cũ, hộ gia đình chính sách.

3. Tạo điều kiện cho các hộ vào khu tái định cư được xem cụ thể khu tái định cư và thảo luận công khai về dự kiến bố trí quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 35. Điều kiện bắt buộc đối với khu tái định cư

1. Khu tái định cư phải xây dựng phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quy hoạch xây dựng, tiêu chuẩn và quy chuẩn xây dựng.

2. Khu tái định cư phải được sử dụng chung cho nhiều dự án.

3. Trước khi bố trí đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân, khu tái định cư phải được xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ đảm bảo đủ điều kiện cho người sử dụng tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ.

Điều 36. Các biện pháp hỗ trợ sản xuất và đời sống tại khu tái định cư

Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định các biện pháp và mức hỗ trợ cụ thể để ổn định sản xuất và đời sống tại khu tái định cư, bao gồm:

1. Hỗ trợ giống cây trồng, giống vật nuôi cho vụ sản xuất nông nghiệp đầu tiên, các dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm, dịch vụ bảo vệ thực vật, thú y, kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi và kỹ thuật nghiệp vụ đối với sản xuất kinh doanh dịch vụ công thương nghiệp.

2. Hỗ trợ để tạo lập một số nghề tại khu tái định cư phù hợp cho những người lao động, đặc biệt là lao động nữ.

Điều 37. Quyền và nghĩa vụ của người bị thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở

1. Quyền:

a) Đăng ký đến ở nơi tái định cư bằng văn bản;

b) Được ưu tiên đăng ký hộ khẩu cho bản thân, các thành viên khác trong gia đình về nơi ở mới và được ưu tiên chuyển trường cho các thành viên trong gia đình trong độ tuổi đi học;

c) Được từ chối vào khu tái định cư nếu khu tái định cư không đảm bảo các điều kiện như đã thông báo và niêm yết công khai;

d) Được cung cấp mẫu thiết kế nhà miễn phí.

2. Nghĩa vụ:

a) Thực hiện di chuyển vào khu tái định cư theo đúng thời gian theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Xây dựng nhà, công trình theo đúng quy hoạch và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật;

c) Nộp tiền mua nhà ở hoặc tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Điều 38. Tái định cư đối với dự án đặc biệt

Đối với dự án đầu tư do Chính phủ, Quốc hội quyết định mà phải di chuyển cả một cộng đồng dân cư, làm ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống, kinh tế, xã hội, truyền thống văn hoá của cộng đồng thì tùy từng trường hợp cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc trình Chính phủ xem xét quyết định chính sách tái định cư đặc biệt với mức hỗ trợ cao nhất được áp dụng là hỗ trợ toàn bộ chi phí lập khu tái định cư mới, xây dựng nhà ở, cải tạo đồng ruộng, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất và hỗ trợ khác.

Chương 6:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 39. Giao nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

1. Căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho:

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện);

Tổ chức phát triển quỹ đất.

2. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện do lãnh đạo Uỷ ban nhân dân làm Chủ tịch, các thành viên gồm:

Đại diện cơ quan Tài chính - Phó Chủ tịch Hội đồng;

Chủ đầu tư - ủy viên thường trực;

Đại diện cơ quan Tài nguyên và Môi trường - ủy viên;

Đại diện Uỷ ban nhân dân cấp xã có đất bị thu hồi - ủy viên;

Đại diện của những hộ gia đình bị thu hồi đất từ một đến hai người;

Một số thành viên khác do Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quyết định cho phù hợp với thực tế ở địa phương.

Điều 40. Trách nhiệm của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

1. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giúp Uỷ ban nhân dân cùng cấp lập và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư; Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng.

2. Trách nhiệm của các thành viên Hội đồng:

a) Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo các thành viên Hội đồng lập, trình duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

b) Chủ đầu tư có trách nhiệm giúp Chủ tịch Hội đồng lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; bảo đảm đầy đủ kinh phí để chi trả kịp thời tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

c) Đại diện những người bị thu hồi đất có trách nhiệm: phản ánh nguyện vọng của người bị thu hồi đất, người phải di chuyển chỗ ở; vận động những người bị thu hồi đất thực hiện di chuyển, giải phóng mặt bằng đúng tiến độ;

d) Các thành viên khác thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công và chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng phù hợp với trách nhiệm của ngành.

3. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý của số liệu kiểm kê, tính pháp lý của đất đai, tài sản được bồi thường, hỗ trợ hoặc không được bồi thường, hỗ trợ trong phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Điều 41. Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án

1. Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp:

a) Thu hồi đất có liên quan từ 2 quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trở lên;

b) Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

2. Nội dung thẩm định gồm:

a) Việc áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ của dự án;

b) Việc áp giá đất, giá tài sản để tính bồi thường;

c) Phương án bố trí tái định cư.

3. Việc thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan cho phù hợp với đặc điểm tính chất của từng dự án;

Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng thẩm định do Giám đốc Sở Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng.

4. Thời gian thẩm định tối đa là 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án; sau thời hạn trên, nếu cơ quan thẩm định không có ý kiến thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Những phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này thì không phải thẩm định.

6. Sau khi có ý kiến của cơ quan thẩm định, chủ đầu tư giúp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 42. Thoả thuận bồi thường, hỗ trợ

Trường hợp người được giao đất, được thuê đất hoặc tổ chức phát triển qũy đất thoả thuận được với người bị thu hồi đất về mức bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo sự thoả thuận đó; Nhà nước không tổ chức, thực hiện bồi thường, hỗ trợ.

Điều 43. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp

1. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo, tổ chức, tuyên truyền, vận động mọi tổ chức, cá nhân về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thực hiện giải phóng mặt bằng theo đúng quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Chỉ đạo các sở, ban ngành và Uỷ ban nhân dân cấp huyện:

- Lập dự án tái định cư, khu tái định cư để phục vụ cho việc thu hồi đất;

- Lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo thẩm quyền;

c) Phê duyệt hoặc phân cấp cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

d) Phê duyệt giá đất; ban hành bảng giá tài sản tính bồi thường, quy định các mức hỗ trợ và các biện pháp hỗ trợ theo thẩm quyền; phương án bố trí tái định cư, phương án đào tạo chuyển đổi nghề theo thẩm quyền được giao;

đ) Chỉ đạo các cơ quan có liên quan thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo thẩm quyền pháp luật quy định;

e) Bảo đảm sự khách quan, công bằng khi xem xét và quyết định việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo thẩm quyền quy định tại Nghị định này;

g) Quyết định hoặc phân cấp cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện cưỡng chế đối với các trường hợp cố tình không thực hiện quyết định thu hồi đất của Nhà nước theo thẩm quyền;

h) Chỉ đạo kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

2. Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có đất bị thu hồi có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo, tổ chức, tuyên truyền, vận động mọi tổ chức, cá nhân về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thực hiện giải phóng mặt bằng theo đúng quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cùng cấp lập và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; thực hiện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh;

c) Phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức và chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng, phương án tạo lập các khu tái định cư tại địa phương theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh;

d) Giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo thẩm quyền được giao; ra quyết định cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện việc cưỡng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

3. Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:

a) Tổ chức tuyên truyền về mục đích thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án;

b) Phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện xác nhận đất đai, tài sản của người bị thu hồi;

c) Phối hợp và tạo điều kiện hỗ trợ cho việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư cho người bị thu hồi đất và tạo điều kiện cho việc giải phóng mặt bằng.

Điều 44. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh

1. Sở Tài chính có trách nhiệm:

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt giá đất, bảng giá tài sản (trừ nhà và công trình xây dựng khác) để tính bồi thường, các mức hỗ trợ, biện pháp hỗ trợ và tái định cư tại địa phương trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định;

b) Chủ trì việc thẩm định theo quy định tại Điều 41 của Nghị định này;

c) Kiểm tra việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và chi phí cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại địa phương.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm: hướng dẫn, kiểm tra việc lập và thực hiện các dự án tái định cư.

3. Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch kiến trúc có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn việc xác định quy mô, diện tích, tính chất hợp pháp, không hợp pháp của các công trình xây dựng gắn liền với đất bị thu hồi làm cơ sở cho việc tính toán bồi thường và hỗ trợ cho từng đối tượng;

b) Xác định giá nhà và các công trình xây dựng gắn liền với đất để tính bồi thường trình Uỷ ban nhân dân cùng cấp phê duyệt;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng xác định vị trí quy mô khu tái định cư cho phù hợp với quy hoạch phát triển chung của địa phương trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn việc xác định diện tích đất, loại đất, hạng đất và điều kiện được bồi thường, đất không được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất;

b) Hướng dẫn việc xác định quy mô diện tích đất thuộc đối tượng được bồi thường hoặc không được bồi thường, mức độ bồi thường hoặc hỗ trợ cho từng người sử dụng đất bị thu hồi làm cơ sở cho việc tính toán bồi thường và hỗ trợ cho từng đối tượng;

c) Chủ trì và phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phạm vi thu hồi đất của từng dự án.

Điều 45. Trách nhiệm của tổ chức được giao nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

1. Lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, chịu trách nhiệm về tính chính xác, sự phù hợp chính sách của phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

2. Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của người sử dụng đất về những vấn đề liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

3. Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định.

Điều 46. Trách nhiệm của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường

1. Trách nhiệm của Bộ Tài chính:

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

b) Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn xử lý những vướng mắc về việc xác định giá đất, giá tài sản và chính sách bồi thường, hỗ trợ trong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: hướng dẫn và kiểm tra việc lập và thực hiện các dự án tái định cư theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng.

3. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng:

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc xác định tính hợp pháp của nhà, các công trình xây dựng khác để tính bồi thường; hướng dẫn việc lập quy hoạch xây dựng khu tái định cư, tiêu chuẩn nhà công trình xây dựng tại khu tái định cư;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc xác định giá nhà, công trình xây dựng khác để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phạm vi quyền hạn được giao.

4. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường:

a) Kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cụ thể của từng dự án đầu tư; xác định người sử dụng đất thuộc đối tượng được bồi thường, được hỗ trợ hoặc không được bồi thường làm cơ sở cho việc tính bồi thường, hỗ trợ; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người tái định cư;

b) Quy định và hướng dẫn về quản lý đất đai trong khu tái định cư.

Điều 47. Cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất, giải phóng mặt bằng

1. Uỷ ban nhân dân các cấp phối hợp với các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, tổ chức đoàn thể vận động người bị thu hồi đất tự giác thực hiện quyết định thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; trường hợp đã thực hiện đúng các quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, người bị thu hồi đất cố tình không thực hiện quyết định thu hồi đất thì cơ quan quyết định thu hồi đất ra quyết định cưỡng chế và tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

2. Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp hoặc uỷ quyền cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra quyết định cưỡng chế và tổ chức thực hiện cưỡng chế.

Điều 48. Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

1. Tổ chức chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có trách nhiệm lập dự toán chi phí cho công tác này của từng dự án như sau:

a) Đối với các khoản chi đã có định mức, tiêu chuẩn, đơn giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định thì thực hiện theo quy định hiện hành;

b) Đối với các khoản chi chưa hoặc không có định mức, tiêu chuẩn, đơn giá thì lập dự toán theo thực tế cho phù hợp với đặc điểm của từng dự án và thực tế ở địa phương;

c) Chi in ấn tài liệu, văn phòng phẩm, xăng xe, hậu cần phục vụ và các khoản phục vụ cho bộ máy quản lý được tính theo nhu cầu thực tế của từng dự án.

2. Kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được trích không quá 2% tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ của dự án; mức cụ thể do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phù hợp với thực tế ở địa phương và tùy theo quy mô, tính chất, đặc điểm của từng loại dự án; việc chi tiêu, thanh quyết toán được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 49. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Người bị thu hồi đất nếu chưa đồng ý với quyết định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, thì được khiếu nại theo quy định của pháp luật. Trách nhiệm giải quyết khiếu nại, thời hiệu khiếu nại và trình tự giải quyết khiếu nại thực hiện theo quy định tại Điều 138 của Luật Đất đai 2003Điều 162, 163, 164 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

Trong khi chờ giải quyết khiếu nại, người bị thu hồi đất vẫn phải chấp hành quyết định thu hồi đất, giao đất đúng kế hoạch và thời gian đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

Chương 7:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 50. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Nghị định này thay thế cho Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 1998 của Chính phủ về đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. Các quy định trước đây về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Đối với những dự án, hạng mục đã thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; những dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án đã được phê duyệt trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo phương án đã phê duyệt, không áp dụng hoặc điều chỉnh theo quy định của Nghị định này.

Điều 51. Trách nhiệm thi hành

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng hướng dẫn việc thực hiện Nghị định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Phan Văn Khải

(Đã ký)

THE GOVERNMENT
----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------

No. 197/2004/ND-CP

Hanoi, December 3, 2004

 

DECREE

ON COMPENSATION, SUPPORT AND RESETTLEMENT WHEN LAND IS RECOVERED BY THE STATE

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the November 26, 2003 Land Law;
At the proposal of the Finance Minister,

DECREES:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- Scope of regulation

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. For projects using official development assistance (ODA), if the compensation, support and resettlement requests of the donors are different from the provisions of this Decree, before concluding international agreements, the agencies managing the investment projects must report such to the Prime Minister for consideration and decision.

Where the international agreements which Vietnam has signed or acceded to contain provisions different from those of this Decree, the provisions of such international agreements shall apply.

3. Cases not falling within the scope of application of this Decree:

a/ Population communities build or embellish works in service of the communities’ public interests with capital contributed by the people or supported by the State;

b/ Where land recovered by the State does not fall within the scope defined in Clause 1 of this Article.

Article 2.- Subjects of application

1. Domestic organizations, population communities, religious establishments, households and individuals, overseas Vietnamese, foreign organizations and individuals that are using land which is recovered by the State (hereinafter collectively referred to as persons who have land recovered).

2. Persons who have land recovered and suffer from damage of property attached to the recovered land shall receive land, property compensation,   supports as well as be arranged with resettlement according to the provisions of this Decree.

3. The State encourages persons having land, property situated within the land areas to be recovered for use for the purposes defined in Clause 1, Article 1 of this Decree to voluntarily donate or present part or whole of their land, property to the State.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The State shall organize the compensation, support, resettlement and ground clearance:

a/ For organizations which are assigned land by the State without land use levy  collection, compensation, support and resettlement money and funds for organizing the compensation, support and resettlement according to the provisions of this Decree shall be included in the projects’ investment capital;

b/ Organizations and individuals that are assigned land by the State with land use levy collection or are leased land by the State shall have to pay in advance compensation, support, resettlement money and funds for organizing the compensation, support and resettlement according to the provisions of this Decree and have such money and funds subtracted from the payable land use levies or land rents;

c/ Foreign organizations and individuals, overseas Vietnamese investing in Vietnam shall not have to pay compensation, support, resettlement money; where they have paid such money, they shall have the paid money amounts subtracted from the payable land use levies or land rents.

2. Compensation, support and resettlement expenses shall be determined as a separate item in the projects’ total investment capital.

Article 4.- Resettlement

When land users who have land recovered by the State under the provisions of this Decree must be relocated, they shall be resettled in one of the following forms:

1. Compensation with dwelling houses.

2. Compensation with new residential land.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 5.- Compensation, supports

Compensation, supports for land users who have land recovered by the State under the provisions of this Decree are prescribed as follows:

1. Compensation or supports for the whole land area recovered by the State.

2. Compensation or supports for the existing property attached to land and for expenses invested in the land recovered by the State.

3. Supports for relocation, supports for life stabilization, supports for job change  training and other supports for persons who have land recovered.

4. Supports for stabilization of production and life in the resettlement areas.

Chapter II

COMPENSATION FOR LAND

Article 6.- Compensation principles

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Persons who have land recovered shall be compensated with new land having the same use purpose; if there is no land for compensation, they shall receive  compensation equal to the land use right value at the time of issuance of the recovery decisions; in case of compensation with new land or houses, if there is any difference in value, such difference shall be paid in cash.

3. Where land users who have land recovered by the State receive compensation while they have not yet fulfilled their land-related financial obligations towards the State according to law provisions, the money amounts for fulfilling such financial obligations shall be subtracted from the compensation, support money for payment to the State budget.

Article 7.- Cases where land is recovered without compensation

1. Land users fail to meet all conditions prescribed in Article 8 of this Decree.

2. Organizations which are assigned land by the State without land use levy collection or with land use levy collection but have paid levies which originate from the State budget; which are leased land by the State and have paid annual land rents; and which have been transferred the land use rights and have paid therefor money originating from the State budget.

3. The recovered land falls into one of the cases prescribed in Clauses 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, Article 38 of the 2003 Land Law.

For the recovered land prescribed in this Clause, the disposal of land use levies, land rents and property built on such land shall comply with the provisions of Clause 3 of Article 34, and Article 35 of the Government’s Decree No. 181/2004/ND-CP of October 29, 2004 on the implementation of the Land Law.

4. Agricultural land used by the population communities.

5. Agricultural land used by communes, wards or townships for public purposes.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 8.- Conditions for compensation for land

Persons who have land recovered by the State shall receive compensation if they meet one of the following conditions:

1. Having the land use right certificates according to the provisions of land legislation.

2. Having the land assignment decisions of competent State bodies according to the provisions of land legislation.

3. Households, individuals that are using land in a stable manner, have certifications of the People’s Committees of communes, wards or townships (hereinafter collectively referred to as commune-level People’s Committees) that such land is dispute-free, and have one of the following papers:

a/ Land use right papers issued before October 15, 1993 by competent agencies in the process of implementing the land policies of the State of the Democratic Republic of Vietnam, the Provisional Revolutionary Government of the Republic of South Vietnam, and the State of the Socialist Republic of Vietnam;

b/ Provisional land use right certificates issued by competent State bodies or named in the land registries or cadastral registries;

c/ Lawful papers on the inheritance, donation of the land use rights or property attached to land; papers on the hand-over of gratitude houses attached to land;

d/ Papers on the transfer of land use rights, purchase and sale of dwelling houses attached to residential land, made before October 15, 1993, with the certifications of the commune-level People’s Committees that the land was used before October 15, 1993;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.f/ Papers issued by competent bodies of the former regimes to land users.

4. Households, individuals that are using land and have one of the papers stated in Clause 3 of this Article which bear the names of other persons and are enclosed with the land use right transfer papers signed by the involved parties, but have not yet completed the land use right transfer procedures by the time of issuance of the land recovery decisions, and now have certifications of the commune-level People’s Committees that such land is dispute-free.

5. Households, individuals that are using land, have local permanent residence registrations and are directly engaged in agricultural production, forestry, aquaculture or salt making in mountainous areas or islands with difficult socio-economic conditions, and now have certifications of the commune-level People’s Committees of the places where the land exists that they are using land in a dispute-free and stable manner.

6. Households, individuals that are using land without the papers prescribed in Clauses 1, 2 and 3 of this Article but has used such land stably since before October 15, 1993 and now have certifications of the commune-level People’s Committees that such land is dispute-free.

7. Households, individuals that are allowed to use land under the executed judgments or decisions of people’s courts, judgment execution decisions of judgment-executing agencies or land dispute settlement decisions of competent State bodies.

8. Households, individuals that use land without the papers prescribed in Clauses 1, 2 and 3 of this Article but have used such land from October 15, 1993 to the time of issuance of the land recovery decisions during which they have not violated any plannings; have not encroached upon the corridors for protection of works publicly announced and demarcated by competent authorities; which is not illegally encroached land, and have certifications of the commune-level People’s Committees of the places where exists the to be-recovered land that such land is dispute-free.

9. Households, individuals that are using land which was covered under the State’s management decisions in the process of implementing the State’s land policies but has, in fact, not yet been managed by the State and has been used by such households or individuals.

10. Population communities that are using land on which exist works being communal houses, temples, pagodas, shrines, ancestral worshiping halls or family line worshiping temples and have certifications of the commune-level People’s Committees of the places where exists the to be-recovered land that such land is used commonly for the communities and dispute-free.

11. Organizations using land in the following cases:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ Land has been transferred from lawful land users but the money paid therefor does not originate from the State budget;

c/ Land being used has a lawful origin from households or individuals.   

Article 9.- Land prices for compensation calculation and remaining expenses invested in land

1. Land prices for compensation calculation are land prices set for the purpose for which the land in question is being used at the time of issuance of land recovery decisions and publicized by the provincial-level People’s Committees in accordance with the Government’s regulations; compensation shall not be made according to the price of land set for the new purpose to be shifted to.

2. Cases of delayed compensation are prescribed as follows:

a/ If delays in compensation are caused by agencies or organizations responsible for compensation and the land prices at the time of compensation publicized by the provincial-level People’s Committees are higher than those at the time of issuance of the recovery decisions, compensation shall be made at the land prices at the time of payment of compensation money; if the land prices at the time of compensation are lower than those at the time of issuance of the recovery decisions, compensation shall be made at the land prices at the time of issuance of the recovery decisions;

b/ For delays in compensation caused by persons who have land recovered, if the land prices at the time of compensation are lower than those at the time of issuance of the recovery decisions, compensation shall be made at the land prices at the time of compensation; if the land prices at the time of compensation are higher than those at the time of issuance of the recovery decisions, compensation shall be made at the land prices at the time of issuance of the recovery decisions.

3. Remaining expenses invested in land mean expenses actually invested by land users in their land for use for the permitted use purposes, including: remaining prepaid land rents; expenses for ground fill-up and some other directly related expenses with grounds evidencing that they have been invested in land, which, by the time of recovery of land by the State, have not yet been recovered.

Article 10.- Compensation, supports for agricultural land of households, individuals

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. For agricultural land lying intermixedly with residential areas, and garden and pond land lying adjacent to residential areas, apart from compensation at the price of agricultural land having the same use purpose, monetary supports are also provided; the prices for calculation of supports shall be equal to between 20% and 50% of the prices of adjacent residential land; the specific support levels shall be decided by the provincial-level People’s Committees to suit the local realities.

3. Where compensation is made in the form of assignment of new land priced lower than the price of the recovered land, apart from being assigned new land, persons who have land recovered shall also receive monetary compensation equal to the difference value; where compensation is made in the form of assignment of new land priced higher than the price of the recovered land, compensation shall be equal to the land use right value of the recovered land.

4. For households, individuals using agricultural land in excess of the prescribed limit, when their land is recovered, compensation shall be made as follows:

a/ Where the land areas in excess of the prescribed limit are those inherited, donated or transferred from other persons, are reclaimed under the plannings approved by competent State bodies, compensation shall be paid therefor;

b/ For land areas in excess of the prescribed limit, which do not fall into the cases prescribed at Point a of this Clause, compensation shall only be paid for remaining expenses invested in land, but not for such land areas.

5. For households, individuals currently using land assigned by State-owned agricultural or forestry farms on a contractual basis for use for agricultural, forestry, aquaculture purposes (excluding land under special-use forests and protective forests), if their land is recovered by the State, they shall receive compensation only for remaining expenses invested in land, but not for the land, and supports according to the following provisions:

a/ Supports for households, individuals that receive land on a contractual basis and are public employees or workers of State-owned agricultural or forestry farms, who are working or have retired, have stopped working for loss of working capacity or have quit their jobs and enjoyed allowances and are directly engaged in agricultural production or forestry; households, individuals that receive land on a contractual basis and are directly engaged in agricultural production as their major source of livelihood.

The highest level of monetary support shall be equal to the price of land to be compensated, calculated on the basis of the actually recovered land area which shall, however, not exceed the local agricultural land assignment limits; the provincial-level People’s Committees shall decide on the specific support levels to suit the local realities.

b/ Where households, individuals receive land on a contractual basis but are other than the subjects specified at Point a of this Clause, they shall only receive compensation for remaining expenses invested in land.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.6. For households, individuals that use agricultural land to be recovered by the State but do not meet the conditions for compensation prescribed in Article 8 of this Decree, if they are directly engaged in agricultural production as their main source of livelihood, the People’s Committees of competent levels shall consider and assign them new land, as suitable to the local conditions.

7. Where the recovered land is agricultural land belonging to the public land fund of a commune, ward or township, compensation shall not be paid for such land but the renters of such land shall receive compensation for remaining expenses invested in land.

Article 11.- Compensation for non-agricultural land (excluding residential land) of households, individuals

1. For land which is used as ground for building non-agricultural production and business establishments of households or individuals and originates from residential land already assigned for use in a stable and permanent manner or meets all conditions for being granted the land use right certificates,  compensation shall be paid at the residential land price when such land recovered by the State.

2. Households and individuals using non-agricultural land for a definite term, which they have been transferred, inherited, donated, or assigned by the State with land use levy collection shall receive compensation at the non-agricultural land price; where they use land leased by the State or commune-level People’s Committees according to their competence, they shall receive compensation for remaining expenses invested in land when such land is recovered by the State.

Article 12.- Compensation for agricultural, non-agricultural land of organizations

1. For organizations that are using agricultural and/or non-agricultural land which has been assigned by the State, and have paid land use levies therefor, or which has been transferred from lawful land users while the paid land use levies therefor or money paid for the land use right transfer do not originate from the State budget, they shall receive compensation when such land is recovered by the State

2. For organizations that are using land leased or assigned by the State and do not have to pay land use levies or have paid land use levies which originate from the State budget, they shall not receive compensation for such land when it is recovered by the State but shall receive compensation for remaining expenses invested in land if such expenses do not originate from the State budget.

3. Establishments of religious organizations that are using land in a stable manner, which has been assigned by the State without land use levy collection or has been leased by the State, shall receive compensation for remaining expenses invested in land but not for such land.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. If users of residential land must be relocated when their land is recovered by the State, they shall receive compensation with new residential land, dwelling houses in resettlement areas or monetary compensation if they so request, as suitable to the local realities.

2. The new residential land area compensated for persons who have land recovered shall not exceed the local residential land assignment limits; where the recovered residential land area is larger than the residential land assignment limit, the provincial-level People’s Committees shall base themselves on the local land funds and the numbers of members of the households whose land is recovered to consider and decide to assign additional residential land to the persons who have land recovered provided that the total compensated land area must not exceed the recovered land area. 

Article 14.- Handling of some specific cases of residential land

1. After their residential land is recovered by the State, if users still have some remaining residential land area, which is smaller than the residential land assignment limit prescribed by the localities, competent State bodies must guide them to use such remaining land area according to the detailed urban construction planning and the rural population spot planning; if the persons who have land recovered request the State to recover also the remaining land area, competent State bodies shall recover such land for use according to the detailed urban construction planning and the rural population spot planning.

2. When their residential land is recovered by the State, if users are not entitled to compensation with land and have no other residences, the competent People’s Committees shall consider and allow them to purchase or lease dwelling houses or assign new residential land to them; the persons who are leased houses or purchase houses must pay money for house purchase or house rents, pay land use levies according to regulations.

Article 15.- Compensation for residential land for land use right co-users

1. For organizations, households or individuals that are using common land and have the rights to co-use such land, if their land is recovered by the State, they shall each receive compensations based on the land areas under their respective use rights; if there are no papers determining land areas under the exclusive use rights of any organizations, households or individuals, common compensation shall be paid to the land use right co-users.

2. The provincial-level People’s Committees shall guide the division of monetary compensation for residential land of condominiums to land use right co-users in their localities.

Article 16.- Compensation for land lying within safety corridors when building public works with safety protection corridors

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Where land lying with safety corridors is not recovered by the State, compensation shall be paid for damage caused by the restricted usability of such land and for damage of property attached thereto as follows:

a/ If the land use purpose is changed, monetary compensation equal to the land use right value difference shall be paid;

b/ If the land use purpose is not changed but the land usability is restricted, monetary compensation equal to the actual damage level shall be paid. The level of compensation for actual damage shall be prescribed by the provincial-level People’s Committees on a case-by-case basis;

c/ If dwelling houses, other construction works and other property lying within the safety corridors are cleared up, compensation shall be pad according to the actual damage level.

Article 17.- Handling of cases where organizations have their land recovered without compensation

For organizations having their land recovered without compensation prescribed in Clause 2, Article 12 of this Decree, if they must be relocated, they shall receive monetary supports under investment projects approved by competent authorities; the maximum support level shall not exceed the level of compensation for recovered land paid by the organizations or individuals that are assigned or leased land by the State.

Chapter III

COMPENSATION FOR PROPERTY

Article 18.- Principles for compensation for property

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Owners of property attached to land which is recovered by the State but is not eligible for compensation shall receive compensation or supports for their property on a case-by-case basis.

3. Houses, other works attached to land, which are built after the land use plannings and plans are publicized and without permission of competent State bodies, shall not be compensated.

4. Houses, other works attached to land, which are built after July 1, 2004 but, at the time of building, run against the land use purpose determined in the approved land use planning and plan, shall not be compensated.

5. Property attached to land, which is created after the land recovery decisions are publicized, shall not be compensated.

6. For systems of machinery, production chains which can be disassembled and removed, compensation shall be only paid for disassembly, transport and re-assembly expenses and damage caused in the process of disassembly, transport and/or re-assembly; the compensation level shall be prescribed by the provincial-level People’s Committees in accordance with current legislation and to suit the local realities.

Article 19.- Compensation for houses, works built on land

1. For dwelling houses, works in service of the daily life of households or individuals, compensation equal to the value of newly built houses, works with equivalent technical standards promulgated by the Construction Ministry shall be paid. The value of newly constructed houses, works shall be calculated by multiplying the construction acreage of houses, works by the new construction unit prices of houses, works, which are prescribed by the provincial-level People’s Committees according to the Government’s regulations.

2. For houses, construction works other than those prescribed in Clause 1 of this Article, compensation shall be paid at the following level:

Level of compensation for house, works

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Existing value of damaged houses, works

+

A sum of money calculated as a percentage of the existing value of houses, works

The existing value of damaged houses, works is determined by multiplying the percentage of the remaining quality of such houses, works by the value of newly built houses, works with equivalent technical standards promulgated by the Construction Ministry.

A sum of money calculated as a percentage of the existing value of houses. works shall be prescribed by the provincial-level People’s Committees but the maximum compensation level shall not exceed 100% of the value of newly built houses, works with technical standards equivalent to those of damaged houses, works.

For technical infrastructure works, the compensation level shall be equal to the value of newly built works with equivalent technical standards promulgated by the Construction Ministry; compensation shall not be paid if the works are no longer in use.

3. For houses, other construction works which have been dismantled in part with  the remaining part being unusable, compensation shall be paid for the whole houses, works; for houses, other construction works which have been dismantled in part but still exist with the remaining part being usable, compensation shall be paid for the value of the dismantled part and for expenses for repair and improvement of the remaining part up to the technical standards of the houses, works before being dismantled.

4. Property attached to land which falls into one of the cases prescribed in Clauses 4, 6, 7 and 10 of Article 38 of the 2003 Land Law shall not be compensated.

5. Property attached to land which falls into one of the cases prescribed in Clauses 2, 3, 5, 8, 9, 11 and 12, Article 38 of the 2003 Land Law shall be handled according to the provisions of Article 35 of the Government’s Decree No. 181/2004/ND-CP of October 29, 2004 on the implementation of the Land Law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Houses, other works which are built with permission on land meeting all compensation conditions prescribed in Article 8 of this Decree shall be compensated according to the provisions of Article 19 of this Decree.

2. Houses, other works which are built without permission shall, depending on the extent and nature of legality of land, houses and works, be compensated or supported according to the following provisions:

a/ Houses, other works built on land meeting all compensation conditions prescribed in Article 8 of this Decree shall be compensated according to the provisions of Article 19 of this Decree;

b/ For houses, other works built on land failing to meet all compensation conditions prescribed in Article 8 of this Decree but, at the time of building, there were no land use plannings and plans publicized by competent authorities, or built in line with the land use planning and plan without encroaching upon the work protection corridors, supports equal to no more than 80% of the compensation level prescribed in Article 19 of this Decree shall be provided;

c/ Houses, other works built before July 1, 2004 on land failing to meet all compensation conditions prescribed in Article 8 of this Decree and in violation of the publicized land use planning and plan and placed landmarks or in encroachment upon the demarcated work protection corridors shall not be compensated; in special cases, the provincial-level People’s Committees may consider to provide supports on a case-by-case basis.

3. For houses, other works built on land failing to meet all compensation conditions prescribed in Article 8 of this Decree and, at the time of building, competent State bodies already issued notices banning such building, neither compensation nor support shall be provided; persons having such illegally built works shall be forced to dismantle such works or bear dismantlement expenses if competent agencies organize the dismantlement.

Article 21.- Compensation for houses, works to persons currently using State-owned dwelling

1. For persons currently using State-owned dwelling houses (rented houses or houses self-managed by organizations) which are situated within the to be-recovered land areas and must be dismantled, the current tenants shall not receive compensation for the areas of State-owned dwelling houses and the illegally extended areas but shall receive compensation for expenses for self-renovation, repair and upgrading at the levels prescribed by the provincial-level People’s Committees.

2. Persons currently using State-owned dwelling houses which are dismantled may rent dwelling houses in the resettlement areas; new rented areas in the resettlement areas shall be equal to old rented areas; house rent rates shall be those applicable to State-owned dwelling houses; rented houses in the resettlement areas shall be sold by the State to the current tenants according to the Government’s regulations on sale of State-owned dwelling houses to current tenants; in special cases where there are no resettlement houses to be arranged for them, monetary supports equal to 60% of the land value and 60% of the value of currently rented houses shall be provided for seeking for new residences.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.For the relocation of graves, compensation shall be paid for expenses for land, digging, exhumation, moving, re-building and other directly related reasonable expenses. The provincial-level People’s Committees shall specify the compensation levels suitable to the local practices and realities.

Article 23.- Compensation for cultural works, historical relics, churches,  communal houses, pagodas, shrines

For projects involving the recovery of land on which exist cultural works, historical relics, churches, communal houses, pagodas or shrines which must be relocated, the compensation for centrally managed works and locally managed works shall be decided by the Prime Minister and the provincial-level People’s Committee presidents respectively.

Article 24.- Compensation for cultivated plants and reared animals

1. The level of compensation for annual trees shall be equal to the value of the output of their crop. The value of the output of a crop shall be calculated on the basis of the productivity of the biggest crop in the last three years of the major cultivated tree in the locality and the average price at the time of land recovery.

2. The level of compensation for perennial trees shall be equal to the existing value (exclusive of the land use right value) of the orchard, calculated at the local price at the time of land recovery.

3. For unharvested crops which may be moved to elsewhere, compensation for expenses for moving and for actual damage from relocation and re-planting shall be paid.

4. Forest trees planted with the source of State budget capital, natural forest trees assigned to organizations and households for growing, management, tending and protection, compensation for the value of the actual damage to the gardens shall be paid; monetary compensation shall be divided to forest managers, tenders and keepers according to law provisions on forest protection and development.

5. For reared animals (in aquaculture), compensation shall be paid as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ For reared animals that have not yet reached the harvest time by the time of land recovery, compensation shall be paid for actual damage caused by premature harvest; where they can be moved elsewhere, compensation for expenses for moving and for damage therefrom; the specific compensation levels shall be prescribed by the provincial-level People’s Committees to suit the realities.

Article 25.- Disposal of money compensated for State-owned property

Organizations that have their land recovered by the State, suffer from damage to property assigned by the State to them for management and use or must move to new locations may use money compensated for their property for investment in their new locations under investment projects approved by competent authorities.

Article 26.- Compensation to laborers for their job stoppage

If economic organizations, registered production and business households employing laborers under labor contracts have to stop production and business due to land recovery by the State, laborers shall receive compensation according to the job stoppage allowance regime prescribed in Clause 3, Article 62 of the Labor Code; the subjects entitled to compensation shall be laborers defined at Point a and Point b, Clause 1, Article 27 of the Labor Code; the period for compensation calculation shall be the period of production and business stoppage but must not exceed 6 months.

Chapter IV

SUPPORT POLICIES

Article 27.- Relocation supports

1. If households must be relocated within a province or city or to another province or city when the State recovers land, they shall each receive a support of VND 3,000,000 at most or VND 5,000,000 at most respectively; the specific support level shall be prescribed by the provincial-level People’s Committees.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. If persons who have their residential land recovered and have no other residences; pending the time of creating new residences (arrangement for resettlement), they shall be arranged to live in makeshift shelters or receive monetary supports for renting dwelling houses; the specific periods and support levels shall be prescribed by the provincial-level People’s Committees to suit the local realities.

Article 28.- Supports for life stabilization and production stabilization

1. When households, individuals directly engaged in agricultural production have over 30% of their assigned agricultural land areas recovered, they shall receive life stabilization supports for 3 months if they must not be relocated and for 6 months if they must be relocated; where they must be relocated to places with difficult or specially difficult socio-economic conditions, they shall receive supports for 12 months at most. The level of monetary support per household member per month shall be equivalent to 30 kg of rice, calculated at the average local price.

2. When economic organizations or registered production and business households have to stop production and business when their land is recovered by the State, they shall receive compensation of no more than 30% of one year’s after-tax incomes, calculated according to the average level of the last three years, which is certified by the tax office; the specific support levels shall be prescribed by the provincial-level People’s Committees to suit the local realities.

Article 29.- Supports for job change and job creation

1. If households, individuals directly engaged in agricultural production have over 30% of their assigned agricultural land areas recovered, they shall receive supports for job change if they are still within the working age; the specific support levels shall be prescribed by the provincial-level People’s Committees to suit the local realities.

2. The job change training support shall mainly take the form of sending for job training at vocational training establishments.

Article 30.- Supports for current tenants of non-State-owned houses

1. If households, individuals currently renting non-State-owned dwelling houses must dismantle their houses or must be relocated when the State recovers land, they shall receive supports equal to the level prescribed in Clause 1, Article 27 of this Decree for relocation.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 31.- Supports upon recovery of public land of communes, wards or townships   

Where the recovered land belongs to public land funds of communes, wards or townships, supports shall be provided; the highest support level can be equal to the compensation level; the specific support levels shall be prescribed by the provincial-level People’s Committees; monetary supports shall be remitted into the State budget and incorporated into the annual budget estimates of communes, wards or townships; monetary supports shall only be used for investment in building infrastructural works, for public interests of communes, wards or townships.

Article 32.- Other supports

Apart from the supports prescribed in Articles 27, 28, 29, 30 and 31 of this Decree, basing themselves on the local realities, the provincial-level People’s Committee presidents shall decide on other supporting measures to stabilize life and production of persons who have land recovered; special cases shall be submitted to the Prime Minister for decision.

Chapter V

RESETTLEMENT

Article 33.- Formulation and implementation of resettlement projects

1. On the basis of local socio-economic development plans as well as land use plannings and plans already approved by competent authorities, the provincial-level People’s Committees shall have to formulate and implement resettlement projects to ensure resettlement for persons who have land recovered and must be relocated.

2. The project formulation and resettlement area construction shall comply with current regulations on investment and construction management.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Agencies (organizations) that are assigned by the provincial-level People’s Committees to arrange resettlement must inform every household that has land recovered and must be relocated of the tentative resettlement arrangement plans and publicly post up these plans at their headquarters, at the offices of the commune-level People’s Committees of the localities where exists the recovered land and in the resettlement areas 20 days before such resettlement plans are approved by competent State bodies; the contents of such a notice include:

a/ Locations, sizes of the resettlement land fund and house fund, design, acreage of each land plot, apartment, resettlement land price, house price;

b/ Planned arrangement of households in the resettlement area.

2. To prioritize on-spot resettlement for persons who have land recovered in the areas covered by the resettlement projects; prioritize convenient positions for households that were the first in making ground clearance, households having convenient positions in old places of residence, households being social policy beneficiaries.

3. To create condition for households that agree to move to resettlement areas to look through the resettlement areas and publicly discuss the planned arrangement prescribed in Clause 1 of this Article.

Article 35.- Compulsory conditions on resettlement areas

1. Resettlement areas must be built in line with land use plannings and plans, construction plannings as well as construction standards and rules.

2. Resettlement areas must be commonly used for many projects.

3. Before residential land is arranged for households, individuals, comprehensive infrastructure must be built in resettlement areas to ensure that users have the same or better conditions compared with their old places of residence.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Basing themselves on the local realities, the provincial-level People’s Committees shall decide on measures and specific levels of support for stabilizing production and life in resettlement areas, including:

1. Supporting plant seeds and animal breeds for the first agricultural production crop, agricultural promotion, forestry promotion, plant protection, veterinary services, cultivation, husbandry and professional techniques for production, business, industrial and trading services.

2. Supports for creating some trades and occupations in resettlement areas, which are suitable to laborers, particularly female laborers.

Article 37.- Rights and obligations of persons who have land recovered and must be relocated

1. Rights:

a/ To register in writing to move to resettlement areas;

b/ To be given priority to register the residence status for themselves, other family members who move to new residences and to transfer family members of school age to new schools;

c/ To refuse to move to resettlement areas which fail to ensure the conditions already notified and publicly posted up;

d/ To be provided house design models free of charge.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ To move to resettlement areas according to the deadline set by competent State bodies;

b/ To build houses, works according to planning and fulfill other obligations according to law provisions;

c/ To pay money for purchase of dwelling houses or land use levies according to law provisions.

Article 38.- Resettlement for special projects

If due to investment projects decided by the Government or the National Assembly, the entire population communities must be relocated, affecting their life, economy, society and traditional culture, on a case-by-case basis, the Prime Minister shall decide on or submit to the Government for consideration and decision special resettlement policies with the applicable highest support level, i.e. supports for all expenses for creation of new resettlement areas, building of dwelling houses, improvement of crop fields, construction of socio-economic infrastructure, supports for life and production stabilization and other supports

Chapter VI

ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

Article 39.- Assignment of compensation, support and resettlement tasks

1. Basing themselves on the local realities, the provincial People’s Committees shall assign the compensation, support and resettlement work to:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Land fund development organizations.

2. A district-level compensation, support and resettlement council shall have a People’s Committee leader as its chairman and the following members:

- A finance agency’s representative as its vice chairman;

- The investor as a standing member;   

- A natural resources and environment agency’s representative as member;

- A representative of the commune-level People’s Committee of the place where land is recovered as member;

- One or two representatives of households having land recovered;

A number of other members shall be decided by the compensation, support and resettlement council chairman to suit the local realities.

Article 40.- Responsibilities of compensation, support and resettlement councils

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Responsibilities of council members:

a/ The council chairman shall direct the council members to make, submit for approval and organize the implementation of, the compensation, support and resettlement plan;

b/ The investor shall be responsible for assisting the council chairman in making the compensation, support and resettlement plan, ensuring sufficient funds for timely payment of compensation, support and resettlement money;

c/ Representatives of persons who have land recovered shall be responsible for reflecting the aspirations of persons who have land recovered, persons who must be relocated; mobilizing persons who have land recovered to move and clear the ground according to schedule;

d/ Other members shall perform the tasks as assigned and directed by the council chairman, suitable to their respective branches.

3. The compensation, support and resettlement councils shall be responsible for the accuracy and rationality of inventory statistics, the legality of land and property eligible or ineligible for compensation, supports in the compensation, support and resettlement plans.

Article 41.- Expertise of compensation, support and resettlement plans of projects

1. Expertise of compensation, support and resettlement plans in the following cases:

a/ Recovery of land related to two or more rural districts, urban districts, towns, provincial cities;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Contents to be expertized include:

a/ The application of compensation and support policies of the projects;  

b/ The application of land prices, property prices to compensation calculation;

c/ Resettlement arrangement plans.

3. The provincial/municipal Finance Services shall assume the prime responsibility for, and coordinate with, the concerned agencies as may be appropriate to the characteristics of each project in, expertising the compensation, support and resettlement plans. 

In case of necessity, the provincial-level People’s Committee presidents shall decide to set up an expertising council having the provincial/municipal Finance Service director as its chairman.

4. The expertise shall last for no more than 15 working days, counting from the date of receipt of the compensation, support and resettlement plans of the projects; past this time limit, if the expertising agencies give no opinions, the presidents of the People’s Committees of competent levels shall approve the plans.

5. The compensation, support and resettlement plans of the projects other than those prescribed in Clause 1 of this Article shall not be expertised.

6. After obtaining the opinions of the expertising agencies, the investors shall assist the compensation, support and resettlement councils in improving the compensation, support and resettlement plans for submission to competent State bodies for approval.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Where the persons who are assigned or leased land or land fund development organizations manage to reach agreement with the persons who have land recovered on the compensation, support levels in accordance with this Decree, such agreement shall be followed; the State shall not organize, effect the payment of compensation, supports.

Article 43.- Responsibilities of People’s Committees at all levels

1. The provincial-level People’s Committees shall have the responsibilities:

a/ To direct, organize, propagate and mobilize all organizations and individuals concerning compensation, support and resettlement policies and ground clearance according to the land recovery decisions of competent State bodies;

b/ To direct the provincial/municipal services, departments, branches and district-level People’s Committees:

- To draw up resettlement and resettlement area plans in service of the land recovery;

- To draw up compensation, support and resettlement plans according to their competence;

c/ To approve or assign the district-level People’s Committees to approve compensation, support and resettlement plans;

d/ To approve land prices; promulgate the property price tables for compensation calculation; prescribe support levels and supporting measures according to their competence; resettlement arrangement plans, job change training plans according to their assigned competence;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.f/ To guarantee impartiality and equity when considering and deciding on the compensation, support and resettlement when land is recovered by the State according to their competence prescribed in this Decree;

g/ To decide or assign the district-level People’s Committees to apply coercion to cases of deliberately failing to abide by the State’s land recovery decisions according to their competence;

h/ To direct the examination and handling of violations in the compensation, support and resettlement domain.

2. The district-level People’s Committees of the places where land is recovered shall have the responsibilities:

a/ To direct, organize, propagate and mobilize all organizations and individuals concerning compensation, support and resettlement policies and ground clearance according to the land recovery decisions of competent State bodies;      

b/ To direct the compensation, support and resettlement councils of the same level to draw up, and organize the implementation of, the compensation, support and resettlement plans; approve the compensation, support and resettlement plans according to the responsibility assignment by the provincial-level People’s Committees;

c/ To coordinate with the provincial/municipal services, departments and branches, organizations and investors in executing investments projects to build and plans to create resettlement areas in their localities according to the assignment of the provincial-level People’s Committees;

d/ To settle citizens’ complaints, denunciations related to compensation, support and resettlement according to their assigned competence; issue coercive decisions and organizing coercion in the cases falling under their competence; coordinate with the functional agencies in organizing coercion according to the decisions of competent bodies.

3. The commune-level People’s Committees shall have the responsibilities:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ To coordinate with the compensation, support and resettlement councils in certifying land and property of persons who have land recovered;

c/ To join in, and create conditions for, the payment of compensation and support money to, and arrange resettlement for, persons who have land recovered, and create conditions for the ground clearance.  

Article 44.- Responsibilities of provincial-level services, departments and branches

1. The Finance Services shall have the responsibilities:

a/ To assume the prime responsibility for, and coordinate with, the concerned agencies in, submitting to the provincial People’s Committees for approval land prices, property price tables (not including prices of houses and other construction works) for compensation calculation, to the provincial-level People’s Committees for decision support levels and support and resettlement measures in localities;

b/ To assume the prime responsibility for the expertising work prescribed in Article 41 of this Decree;

c/ To inspect the payment of compensation, support money and expenses for the organization of compensation, support and resettlement in their localities.

2. The Planning and Investment Services shall have the responsibility to guide and inspect the formulation and execution of investment projects.

3. The Construction Services and the Architecture Planning Services shall have the responsibilities:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ To determine the prices of houses and construction works attached to land for compensation calculation and submit them to the People’s Committees of the same level for approval;

c/ To assume the prime responsibility for, and coordinate with the functional agencies in, determining the positions and sizes of resettlement areas in accordance with the general development plannings of localities, submit them to competent State bodies for approval.

4. The Natural Resources and Environment Services shall have the responsibilities:

a/ To guide the determination of land acreages, categories, grades and compensation conditions, land ineligible for compensation when it is recovered by the State;

b/ To guide the determination of land areas eligible or ineligible for compensation; compensation or support levels for each land user who has land recovered, serving as the basis for the calculation of compensation and support for each subject;

c/ To assume the prime responsibility for, and coordinate with the Planning and Investment Services and the Construction Services in, deciding on the area of land to be recovered for each project.

Article 45.- Responsibilities of organizations assigned to perform compensation, support and resettlement tasks

1. To draw up plans on compensation, support and resettlement and plans on organization of compensation, support and resettlement; then submit them to competent authorities for approval according to the regulations of the provincial-level People’s Committees, take responsibility for the accuracy and policy conformity of compensation, support and resettlement plans.

2. To give guidance and respond to land users’ inquiries on matters related to compensation, support and resettlement.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 46.- Responsibilities of the Finance Ministry, the Planning and Investment Ministry, the Construction Ministry and the Natural Resources and Environment Ministry

1. Responsibilities of the Finance Ministry:

a/ To guide and inspect the implementation of compensation, support and resettlement policies;

b/ To assume the prime responsibility for, and coordinate with the concerned branches in, guiding the handling of problems arising in the determination of land prices and property prices, and compensation, support policies in the compensation, support and resettlement work at the requests of the provincial-level People’s Committees.

2. Responsibilities of the Planning and Investment Ministry: To guide and examine the formulation and execution of resettlement projects according to law provisions on investment and construction management.

3. Responsibilities of the Construction Ministry:

a/ To guide and inspect the determination of the legality of houses, other construction works for compensation calculation; guide the formulation of resettlement area construction plannings, standards of houses and construction works in resettlement areas;

b/ To guide and inspect the determination of the prices of houses and other construction works for compensation, support and resettlement according to its assigned powers.

4. Responsibilities of the Natural Resources and Environment Ministry:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ To provide for and guide the management of land in resettlement areas.   

Article 47.- Coercive execution of land recovery, ground clearance decisions

1. The People’s Committees at all levels shall coordinate with political organizations, socio-political organizations and mass organizations in mobilizing persons who have land recovered to voluntarily execute land recovery and/or ground clearance decisions. Where, though compensation, support and resettlement regulations have been properly implemented, the persons who have land recovered deliberately fail to execute land recover decisions, the land recovery decision-issuing agencies shall issue coercion decisions and organize coercion according to law provisions.

2. Basing themselves on the local realities, the provincial-level People’s Committees shall assign or authorize the district-level People’s Committees to issue coercion decisions and organize coercion.

Article 48.- Expenses for organization of compensation, support and resettlement

1. Organizations responsible for organizing compensation, support and resettlement shall have to make cost estimates for this work for every project as follows:

a/ For expenses for which the limits, criteria and unit prices have been prescribed by competent State bodies, current regulations shall be complied with;

b/ For expenses for which there are no or not yet limits, criteria and unit prices, cost estimates shall be made to suit the characteristics of each project and local realities;

c/ For expenses for printing materials, stationery, car petrol, logistics and other amounts servicing the managerial apparatus, they shall be estimated according to each project’s actual demands.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 49.- Complaints and settlement thereof

If persons who have land recovered disagree with compensation, support and resettlement decisions, they may lodge complaints according to law provisions. The responsibility for settling complaints, statute of limitations for lodging complaints and order of settling complaints shall comply with Article 138 of the 2003 Land Law and Articles 162, 263 and 164 of the Government’s Decree No. 181/2004/ND-CP on the implementation of the Land Law.

Pending the settlement of their complaints, persons who have land recovered must still abide by land recovery decisions, hand over their land according to plan and deadline already decided by competent State bodies.

Chapter VII

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 50.- Implementation effect

1. This Decree takes effect 15 days after its publication in the Official Gazette.

2. This Decree replaces the Government’s Decree No. 22/1998/ND-CP of April 24, 1998 on damage compensation when the State recovers land for defense and security purposes, national interests, public interests. All previous regulations on compensation, support and resettlement when the State recovers land, which are contrary to this Decree, are hereby annulled.

For projects, project items that have completed the compensation, support and resettlement work; that have approved the compensation, support and resettlement plans or are making payments for compensation, support and resettlement according to the plans approved before the effective date of this Decree, the approved plans shall be implemented without application of, or adjustment according to, the provisions of this Decree.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The Finance Ministry shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Natural Resources and Environment Ministry and the Construction Ministry in, guiding the implementation of this Decree.

The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the Government-attached agencies, the presidents of the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities, land-using organizations, households and individuals shall have to implement this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


160.129

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.227.63
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!