Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai

Số hiệu: 10/2023/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Trần Hồng Hà
Ngày ban hành: 03/04/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Bổ sung thời điểm tính thu tiền thuê đất khi gia hạn sử dụng đất

Ngày 03/4/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 10/2023/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Thời điểm tính thu tiền thuê đất khi gia hạn, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất

Theo đó, bổ sung Điều 18a Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định thời điểm tính thu tiền thuê đất đối với trường hợp được gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, như sau:

- Đối với trường hợp người sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng thì thời điểm tính thu tiền thuê đất là ngày đầu tiên của thời hạn thuê đất tiếp theo.

- Đối với trường hợp người sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định điều chỉnh thời hạn sử dụng đất thì thực hiện như sau:

+ Trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì thời điểm tính thu tiền thuê đất là thời điểm Nhà nước quyết định điều chỉnh thời hạn sử dụng đất. Việc thu, khấu trừ, hoàn trả tiền thuê đất thực hiện theo quy định của pháp luật về thu tiền thuê đất;

+ Trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm thì thời điểm tính thu tiền thuê đất cho chu kỳ ổn định đơn giá thuê đất đầu tiên là thời điểm Nhà nước quyết định điều chỉnh thời hạn sử dụng đất để tính thu tiền thuê đất hàng năm.

Ngoài ra, đối với trường hợp áp dụng các phương pháp định giá đất tại Điều 4 Nghị định 44/2014/NĐ-CP thì:

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể trong thời gian không quá 90 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho phép chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

Xem thêm Nghị định 10/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/5/2023.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2023/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2023

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 39/2021/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

1. Bổ sung khoản 4 Điều 15 như sau:

“4. Thời gian bị ảnh hưởng đối với trường hợp bất khả kháng không tính vào thời gian được gia hạn 24 tháng theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đaiĐiều 15b của Nghị định này.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy định về các trường hợp bất khả kháng của pháp luật và thực tế triển khai các dự án đầu tư để xác định thời gian bị ảnh hưởng của trường hợp bất khả kháng đối với dự án thuộc địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trường hợp dự án thuộc địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên thì căn cứ đề xuất của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có liên quan, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định; trường hợp cần thiết lấy ý kiến của Bộ, ngành liên quan.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 15b như sau:

“Điều 15b. Thu hồi đất đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư

Việc thu hồi đất đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, trừ trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại khoản 1 Điều 64 và khoản 1 Điều 65 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì xử lý thu hồi đất như sau:

a) Chủ đầu tư được tiếp tục sử dụng đất 24 tháng kể từ ngày dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư;

b) Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động theo quy định, chủ đầu tư được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, bán tài sản hợp pháp gắn liền với đất cho nhà đầu tư khác theo quy định của pháp luật.

Khi hết thời hạn 24 tháng được gia hạn tiến độ sử dụng đất mà chủ đầu tư không thực hiện được việc chuyển quyền sử dụng đất, bán tài sản hợp pháp của mình gắn liền với đất cho nhà đầu tư khác thì Nhà nước thu hồi đất không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp bất khả kháng quy định tại khoản 1 Điều 15 của Nghị định này.

2. Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm thì xử lý thu hồi đất theo quy định sau đây:

a) Chủ đầu tư được tiếp tục sử dụng đất 24 tháng kể từ ngày dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư;

b) Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động theo quy định, chủ đầu tư được thực hiện bán tài sản hợp pháp gắn liền với đất cho nhà đầu tư khác theo quy định của pháp luật. Nhà nước thu hồi đất của người bán tài sản gắn liền với đất thuê để cho người mua tài sản sử dụng đất thuê.

Khi hết thời hạn 24 tháng được gia hạn tiến độ sử dụng đất mà chủ đầu tư không thực hiện được việc bán tài sản hợp pháp của mình gắn liền với đất cho nhà đầu tư khác thì Nhà nước thu hồi đất, không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp bất khả kháng quy định tại khoản 1 Điều 15 của Nghị định này.”

3. Bổ sung Điều 17a như sau:

“Điều 17a. Đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất

1. Tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai. Trường hợp đấu giá một thửa đất hoặc một dự án gồm một hoặc nhiều thửa đất mà có hai (02) công ty trở lên có sở hữu chéo lẫn nhau theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì chỉ được một công ty tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên;

b) Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai, khoản 2 và khoản 3 Điều 14 của Nghị định này;

c) Phải nộp tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị thửa đất, khu đất tính theo giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất;

d) Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật;

đ) Đáp ứng điều kiện quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở, dự án kinh doanh bất động sản khác.

2. Điều kiện hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất:

a) Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai và đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;

b) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì phải bảo đảm các điều kiện quy định tại điểm a khoản này và điểm b, điểm đ khoản 1 Điều này.

3. Điều kiện đối với đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất gồm:

a) Đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 119 của Luật Đất đai;

b) Đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất;

c) Việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện đối với từng thửa đất;

d) Đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

4. Kể từ thời điểm công bố kết quả trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.

Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 68 Nghị định này thì người trúng đấu giá không được nhận lại tiền đặt cọc. Đối với trường hợp người trúng đấu giá đã nộp nhiều hơn khoản tiền đặt cọc thì được Nhà nước hoàn trả số tiền chênh lệch nhiều hơn so với số tiền đặt cọc theo quy định.”

4. Bổ sung khoản 5 Điều 32 như sau:

“5. Đối với công trình xây dựng có sử dụng vào mục đích lưu trú du lịch theo quy định của pháp luật về du lịch trên đất thương mại, dịch vụ nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng, pháp luật về kinh doanh bất động sản thì được chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng gắn liền với đất theo mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ; thời hạn sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 126, khoản 1 Điều 128 của Luật Đất đai. Chủ sở hữu công trình xây dựng chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng quy định tại khoản này được thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này. Việc thể hiện thông tin về thửa đất trên Giấy chứng nhận phải đúng mục đích và thời hạn sử dụng đất theo quy định của pháp luật.”

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 37 như sau:

“Điều 37. Cấp Giấy chứng nhận đối với các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 95, khoản 3 Điều 105 của Luật Đất đai

1. Đối với địa phương đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Nghị định này thì việc cấp Giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp thực hiện như sau:

a) Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

b) Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam;

c) Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai được sử dụng con dấu của mình để thực hiện cấp Giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp.

2. Đối với địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Nghị định này:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

3. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại khoản 1 Điều 105 của Luật Đất đai thì được sử dụng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường.

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về các trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi thực hiện đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất và việc xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp.”

6. Bổ sung khoản 5 Điều 46 như sau:

“5. Trường hợp công ty nông, lâm nghiệp có quyết định giao đất, cho thuê đất theo phương án sử dụng đất đã được phê duyệt theo quy định tại các khoản 1, 2 và khoản 3 Điều này mà sau đó Nhà nước thu hồi đất của các công ty nông, lâm nghiệp để sử dụng vào mục đích theo Điều 61 và Điều 62 Luật Đất đai thì không thực hiện điều chỉnh lại phương án sử dụng đất; việc thu hồi đất được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.”

7. Sửa đổi khoản 6, bổ sung khoản 7 và khoản 8 Điều 60 như sau:

“6. Thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử

a) Căn cứ điều kiện cụ thể về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai đang quản lý, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai quy định tại Điều này có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định của Chính phủ.

b) Đối với trường hợp thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận trên môi trường điện tử thực hiện như sau:

Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thực hiện các trình tự, thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai; trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân khác mà không trả kết quả giải quyết hồ sơ theo đúng quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục gửi thông báo bằng văn bản hoặc qua Cổng dịch vụ công hoặc qua tin nhắn SMS cho người yêu cầu, trong đó nêu rõ lý do.

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua chức năng thanh toán của Cổng dịch vụ công.

Cơ quan tiếp nhận hoặc cơ quan giải quyết hồ sơ thông báo cho người yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính nộp bản chính Giấy chứng nhận đã cấp, các giấy tờ theo quy định sau khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại địa điểm theo yêu cầu đối với trường hợp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận.

7. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính về đất đai quy định tại Điều này chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai và các giấy tờ trong hồ sơ đã nộp.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chịu trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ; cơ quan giải quyết thủ tục hành chính về đất đai chịu trách nhiệm thực hiện đúng thẩm quyền và thời gian theo quy định của pháp luật, không chịu trách nhiệm về những nội dung trong các văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ đã được cơ quan, người có thẩm quyền khác chấp thuận, thẩm định, phê duyệt hoặc giải quyết trước đó.

8. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu, liên thông điện tử giữa các cơ quan để thực hiện giải quyết thủ tục hành chính và thanh toán nghĩa vụ tài chính của người yêu cầu thực hiện thủ tục thực hiện theo quy định của pháp luật về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.”

8. Bổ sung Điều 65a như sau:

“Điều 65a. Trình tự, thủ tục thu hồi đất đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư

1. Cơ quan đăng ký đầu tư hoặc nhà đầu tư gửi văn bản chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đầu tư đến cơ quan tài nguyên và môi trường nơi có đất, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 48 của Luật Đầu tư.

2. Sau khi nhận được văn bản chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm kiểm tra, xác định các dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động mà phải thu hồi đất.

3. Việc thu hồi đất và tổ chức thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện theo quy định tại Điều 15b và khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 66 của Nghị định này.”

9. Bổ sung Điều 68a như sau:

“Điều 68a. Điều kiện, tiêu chí cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư

1. Có dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư.

2. Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, dự án đầu tư có trong danh mục kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật.

3. Có phương án trồng rừng thay thế hoặc văn bản hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác; có phương án sử dụng tầng đất mặt và văn bản hoàn thành trách nhiệm nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định của pháp luật về trồng trọt đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa sang mục đích khác.

4. Có đánh giá sơ bộ tác động môi trường, đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (nếu có).

5. Cơ quan, người có thẩm quyền thẩm định, chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất trồng lúa sang mục đích khác chỉ chịu trách nhiệm về những nội dung tại khoản 2 và khoản 3 Điều này; không chịu trách nhiệm về những nội dung khác đã được cơ quan, người có thẩm quyền thẩm định, chấp thuận, quyết định, phê duyệt hoặc giải quyết trước đó.”

10. Bổ sung Điều 68b như sau:

“Điều 68b. Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 29 của Luật Đầu tư

Đối với trường hợp được chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 29 của Luật Đầu tư năm 2020 thì áp dụng trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại khoản 3 Điều 68 của Nghị định này. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư khi nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không chịu trách nhiệm đối với các nội dung về chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về nhà ở và pháp luật khác có liên quan.”

11. Sửa đổi, bổ sung Điều 72 như sau:

“Điều 72. Trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở và trong các dự án kinh doanh bất động sản không phải dự án phát triển nhà ở

1. Sau khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư có trách nhiệm gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các giấy tờ sau đây:

a) Đối với dự án phát triển nhà ở:

Giấy chứng nhận hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền; chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án, trường hợp có thay đổi nghĩa vụ tài chính thì phải nộp chứng từ chứng minh việc hoàn thiện nghĩa vụ tài chính đối với sự thay đổi đó (trừ trường hợp được miễn hoặc chậm nộp theo quy định của pháp luật);

Sơ đồ nhà, đất đã xây dựng là bản vẽ mặt bằng hoàn công hoặc bản vẽ thiết kế mặt bằng có kích thước các cạnh của từng căn hộ đã bán phù hợp với hiện trạng xây dựng và hợp đồng đã ký; Giấy phép xây dựng (nếu có); Thông báo của cơ quan chuyên môn về xây dựng cho phép chủ đầu tư nghiệm thu công trình hoặc chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng; danh sách các căn hộ, công trình xây dựng (có các thông tin số hiệu căn hộ, diện tích đất, diện tích xây dựng và diện tích sử dụng chung, riêng của từng căn hộ; trường hợp nhà chung cư thì sơ đồ phải thể hiện phạm vi (kích thước, diện tích) phần đất sử dụng chung của các chủ căn hộ, mặt bằng xây dựng nhà chung cư, mặt bằng của từng tầng, từng căn hộ.

b) Đối với dự án kinh doanh bất động sản không phải là dự án phát triển nhà ở:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ dự án, trường hợp có thay đổi nghĩa vụ tài chính thì phải nộp chứng từ chứng minh việc hoàn thiện nghĩa vụ tài chính đối với sự thay đổi đó (trừ trường hợp được miễn hoặc chậm nộp theo quy định của pháp luật);

Bản vẽ thiết kế mặt bằng phù hợp với hiện trạng xây dựng và hợp đồng đã ký; Thông báo của cơ quan chuyên môn về xây dựng cho phép chủ đầu tư nghiệm thu hạng mục công trình, công trình hoặc chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng; danh sách các tài sản (công trình, hạng mục công trình, phần diện tích của hạng mục công trình) gồm các thông tin tên của tài sản, diện tích đất, diện tích xây dựng sử dụng chung, sử dụng riêng của từng tài sản.

2. Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng không phải là nhà ở và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở, công trình xây dựng của chủ đầu tư dự án.

Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi thông báo cho chủ đầu tư dự án về kết quả kiểm tra; gửi thông báo kèm theo sơ đồ nhà, đất và công trình xây dựng không phải là nhà ở đã kiểm tra cho Văn phòng đăng ký đất đai để làm thủ tục đăng ký nhà, đất và công trình xây dựng không phải là nhà ở cho bên mua đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; đăng công khai kết quả kiểm tra trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất.

3. Chủ đầu tư dự án nhà ở có trách nhiệm nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thay cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng không phải là nhà ở hoặc cung cấp hồ sơ cho bên mua để tự đi đăng ký. Hồ sơ gồm có:

a) Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

b) Hợp đồng về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở, công trình xây dựng không phải là nhà ở theo quy định của pháp luật;

c) Biên bản bàn giao nhà, đất, công trình xây dựng không phải là nhà ở.

4. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm:

a) Kiểm tra các giấy tờ pháp lý trong hồ sơ; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào đơn đăng ký;

b) Gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính;

c) Cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có);

d) Thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 37 của Nghị định này;

đ) Yêu cầu chủ đầu tư dự án nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được cấp để chỉnh lý vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

e) Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

5. Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng không phải là nhà ở trong các dự án phát triển nhà ở và trong các dự án kinh doanh bất động sản không phải dự án phát triển nhà ở đối với trường hợp đã nộp đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này.”

12. Sửa đổi, bổ sung Điều 101 như sau:

“Điều 101. Thẩm quyền điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014

Cơ quan có thẩm quyền quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh đối với trường hợp đã có quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mà không phụ thuộc vào thẩm quyền quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014.”

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về giá đất như sau:

1. Bổ sung khoản 4 Điều 16 như sau:

“4. Đối với trường hợp áp dụng các phương pháp định giá đất quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 4 của Nghị định này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể trong thời gian không quá 90 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho phép chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.”

2. Bổ sung Điều 18a như sau:

“Điều 18a. Thời điểm tính thu tiền thuê đất đối với trường hợp được gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất

1. Đối với trường hợp người sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng thì thời điểm tính thu tiền thuê đất là ngày đầu tiên của thời hạn thuê đất tiếp theo.

2. Đối với trường hợp người sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định điều chỉnh thời hạn sử dụng đất thì thực hiện như sau:

a) Trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì thời điểm tính thu tiền thuê đất là thời điểm Nhà nước quyết định điều chỉnh thời hạn sử dụng đất. Việc thu, khấu trừ, hoàn trả tiền thuê đất thực hiện theo quy định của pháp luật về thu tiền thuê đất;

b) Trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm thì thời điểm tính thu tiền thuê đất cho chu kỳ ổn định đơn giá thuê đất đầu tiên là thời điểm Nhà nước quyết định điều chỉnh thời hạn sử dụng đất để tính thu tiền thuê đất hàng năm.”

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 12 Điều 1 (khoản 2 Điều 14b Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) như sau:

“2. Sử dụng đất thương mại, dịch vụ.”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 21 Điều 1 (điểm d khoản 5 Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) như sau:

“d) Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, cơ quan tài nguyên và môi trường trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc nộp không đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong vòng 120 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.”.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 5 Điều 4:

“1. Đối với trường hợp sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh quy định tại Điều 16 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP mà có diện tích đất do Nhà nước giao để quản lý, đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích và có thể tách thành một dự án độc lập nhưng Nhà nước đã có quyết định thu hồi và giao đất, cho thuê đất cho chủ đầu tư trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì nhà đầu tư được tiếp tục sử dụng đất cho đến khi hết thời hạn giao đất, cho thuê đất. Đối với trường hợp đã có quyết định thu hồi đất nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất thì thực hiện theo quy định tại Nghị định này, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 118 của Luật Đất đai.

Đối với trường hợp đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận việc nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư phi nông nghiệp trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà văn bản chấp thuận đã vượt quá 36 tháng kể từ ngày ký nhưng nhà đầu tư chưa thực hiện thỏa thuận với người sử dụng đất và việc sử dụng đất thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì nhà đầu tư phải thực hiện lại thủ tục đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận theo quy định của Nghị định này.

5. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà thuộc đối tượng được giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại điểm b khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai thì được tiếp tục thực hiện các thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.”

Điều 4. Quy định chuyển tiếp

1. Trường hợp Giấy chứng nhận đã được cơ quan có thẩm quyền ký trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa trao cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì tiếp tục thực hiện thủ tục theo quy định trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

2. Trường hợp đã tiếp nhận hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

3. Trường hợp đã tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì tiếp tục thực hiện theo quy định trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2023.

2. Thay thế cụm từ “nơi đăng ký hộ khẩu thường trú” bằng cụm từ “nơi đăng ký thường trú” tại Điều 3a Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ (được bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai).

3. Thay cụm từ “cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp được ủy quyền theo quy định” tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP bằng cụm từ “cấp, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định”.

4. Thay thế các cụm từ tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 148/2020/NĐ- CP ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai như sau:

a) Thay thế cụm từ “Chứng minh nhân dân” bằng cụm từ “Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/số định danh cá nhân” tại Mẫu số 01;

b) Thay thế cụm từ “Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước cá nhân” bằng cụm từ “Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/số định danh cá nhân” tại Mẫu số 02;

c) Thay thế cụm từ “địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, số chứng minh nhân dân” bằng cụm từ “địa chỉ nơi đăng ký thường trú, chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/số định danh cá nhân” tại Mẫu số 05.

5. Bãi bỏ các quy định sau đây:

a) Khoản 4 và khoản 5 Điều 5b Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ (được bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai);

b) Khoản 14, 23, 45 và 62 Điều 2, khoản 6 Điều 3 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

c) Khoản 6 và khoản 7 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Điều 6. Trách nhiệm thực hiện

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NN (3)

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trần Hồng Hà

GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------

No. 10/2023/ND-CP

Hanoi, April 3, 2023

 

DECREE

AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO SEVERAL ARTICLES OF DECREES ON INSTRUCTIONS FOR IMPLEMENTATION OF THE LAW ON LAND

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015; the Law on Amendments and Supplements to certain Articles of the Law on Government Organization and the Law on Local Government Organization dated November 22, 2019;

Pursuant to the Law on Land dated November 29, 2013;

Pursuant to the Law on Property Auctioning dated November 17, 2016;

Pursuant to the Law on Investment dated June 17, 2020;

Pursuant to the National Assembly’s Resolution No. 39/2021/QH15 dated November 13, 2021, regarding the land use planning during the 2021 – 2030 period with vision towards 2050; the 5-year Plan for use of national land from 2021 to 2025;

At the request of the Minister of Natural Resources and Environment,

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 1. Amendments and supplements to several Articles of the Decree No. 43/2014/ND-CP dated May 15, 2014, elaborating on the implementation of certain Articles of the Law on Land

1. Adding clause 4 to Article 15 as follows:

 “4. The period during which the land use schedule of an investment project is affected by a force majeure event shall be excepted from the time length of default or lateness of use of land permitted for the 24 months’ grace as defined in point I of clause 1 of Article 64 in the Law on Land and Article 15b in this Decree.

Presidents of provincial People’s Committees shall consult regulations of law on force majeure situation and actual developments of investment projects to determine the period during which an investment project located in a province or centrally-affiliated city is affected by a force majeure event. For an investment project that is located in at least two provinces or centrally-affiliated cities, after considering the proposals submitted by relevant provincial People's Committees, the Minister of Natural Resources and Environment shall issue his decision; where necessary, an opinion survey involving concerned Ministries and central authorities may be conducted."

2. Inserting Article 15b as follows:

 “Article 15b. Land recovery requirements applied in case of terminating investment projects as prescribed in laws on investment

The following land recovery formalities shall be applied in case of terminating investment projects as per laws on investment, except as the State recovers land under clause 1 of Article 64 and clause 1 of Article 65 in the Law on Land:

1. If the State assigns land subject to land use levies, or lease out land for a lump-sum land rent paid for the entire lease period, land recovery formalities shall be taken as follows:

a) The investor is entitled to the 24 months' grace to continue to use the assigned or leased land from the day on which the investment project is terminated as defined in laws on investment;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.After expiry of the 24 months’ grace, if the investor fails to do so, the State may recover land without paying any compensation for such land or legal land-attached property, except as any force majeure event specified in clause 1 of Article 15 herein takes place.

2. If the State leases out land and collects land use levy on an annual basis, land recovery formalities shall be as follows:

a) The investor is entitled to the 24 months' grace to continue to use the leased land from the day on which the investment project is terminated as defined in laws on investment;

b) Within the 24 months’ grace from the day on which the investment project is terminated as stipulated in law, the investor is entitled to sell legal land-attached property to another investor as prescribed in law. The State recovers land of the seller of property attached to the leased land to let it out to the buyer of such property.

After expiry of the 24 months’ grace, if the investor fails to do so, the State may recover land without paying any compensation for such recovery of land or legal land-attached property, except as the force majeure event specified in clause 1 of Article 15 herein takes place.”

3. Inserting Article 17a as follows:

“Article 17a. Auctioning of rights to use the State’s assigned land subject to the land use levy, or the State’s leased land

1. In order to be eligible to attend an auction of land use right, an entity shall fully meet the following conditions:

a) They are categorized as one of the subjects of the State's assignment and lease of land as defined in Article 55 and 56 in the Law on Land. If a parcel of land, or a project sited at one or more parcels of land under cross ownership of two (02) or more companies as provided in laws on enterprises, is put up for auction, only one company is allowed to participate in that auction;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) They have to pay a deposit which is 20% of total value calculated at the starting price of the parcel or the complex of parcels at auction before coming up for the auction of land use right;

d) They are not prohibited from attending the auction as prescribed in laws;

dd) They have to meet the conditions defined in laws on housing and laws on real estate business in order to attend the auction of the right to use land for execution of housing and other real estate business projects.

2. Conditions for eligibility of family households and individuals to attend auctions of land use rights:

a) They are categorized as one of the subjects of the State's assignment or lease of land according to the regulatory provisions of Article 55 and 56 in the Law on Land, and meet the conditions specified in point c and point d of clause 1 of this Article;

b) If a family household or individual attends an auction of the right to use land for execution of an investment project, the conditions specified in point a of this clause, point b and point dd of clause 1 of this Article.

3. Conditions of land put up for an auction, including:

a) The land at auction has to meet all requirements set out in clause 1 of Article 119 in the Law on Land;

b) The starting price at which the right to use such land is auctioned is decided by a competent state authority;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.d) The cadastral map in 1:500 scale of the parcel used for execution of a housing construction project has been available with approval from a competent authority.

4. When the winner of an auction is announced, an advance payment and interest (if any) are converted into a deposit that secures financial obligations that such auction winner must take on in the role of a land user.

If that auction winner does not pay or underpays the successful bid as stated in point d of clause 5 of Article 68 herein, the auction winner shall not be entitled to their deposit refund. If the auction winner overpays the required deposit, they shall be entitled to the refund of the overpayment in accordance with regulations.”

4. Adding clause 5 to Article 32 as follows:

“5. For construction projects developed to serve travel accommodation purposes as prescribed in laws on tourism on commercial or service land, if any of them satisfies the conditions set forth in laws on land, construction and real estate business, the ownership of that construction project attached to land is certified according to the commercial or service purposes of land as prescribed in clause 3 of Article 126, and clause 1 of Article 128 in the Law on Land. Owners of these construction projects shall be held legally responsible for strict compliance with the conditions prescribed in law on construction and law on real estate business.

Certification of ownership of the construction project specified in this clause shall be subject to clause 1, 2, 3 and 4 of this Article. That Certificate of ownership shall include particulars, right purposes and use term of a parcel in accordance with laws.”

5. Amending and supplementing Article 37 as follows:

“Article 37. Grant of Certificates of land use right, ownership of house and land-attached property (hereinafter referred to as Certificate(s)) as per clause 4 of Article 95 and clause 3 of Article 105 in the Law on Land

1. For administrative subdivisions where Land Registration Offices have set up in accordance with clause 1 of Article 5 herein, Certificates or endorsement of changes in the existing Certificates may be granted, subject to the following regulations:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Branches of Land Registration Offices or Land Registration Offices are authorized to deal with applications for Certificates or endorsement of changes in Certificates submitted by family households, individuals, residential community and overseas Vietnamese permitted to own houses attached to land use rights in Vietnam;

c) Land Registration Offices and Branches of Land Registration Offices are authorized to use their own seals affixed to grant Certificates or endorsement of changes in the existing Certificates.

2. For administrative subdivisions where Land Registration Offices have not yet been set up as prescribed in clause 1 of Article 5 herein:

a) Provincial Departments of Natural Resources and Environment are authorized to deal with applications for Certificates or endorsement of changes in Certificates submitted by religious organizations and institutions; overseas Vietnamese executing investment projects; foreign entities and persons; foreign-invested enterprises.

b) District People’s Committees are authorized to deal with applications for Certificates or endorsement of changes in Certificates submitted by family households, individuals, residential community and overseas Vietnamese permitted to own houses attached to land use rights in Vietnam.

3. If provincial People’s Committees mandate Departments of Natural Resources and Environment to grant the Certificates as specified in clause 1 of Article 105 in the Law on Land, the use of the seals of Departments of Natural Resources and Environment is permitted.

4. Ministry of Natural Resources and Environment shall issue regulations on granting Certificates when registering changes in land or land-attached property, and the endorsement of changes in the existing Certificates.”

6. Adding clause 5 to Article 46 as follows:

“5. In case the State recovers land of an agriculture or forestry company getting a decision to assign or lease land according to the approved land use plan as prescribed in clause 1, 2 and 3 of this Article in order to use such land for the purposes specified in Article 61 and Article 62 in the Law on Land, adjustments to the land use plan shall not be made. Such land recovery shall be as defined in laws in force.”

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.“6. Implementation of online land-related administrative procedures

a) Based on specific conditions relating to land-related information technology infrastructure and land databases put under their management, agencies receiving and handling land-related applications specified in this Article shall be responsible for receiving and notifying decisions on land-related applications online according to the Government's regulations.

b) Online administrative procedures for registration and grant of Certificates shall be implemented as follows:

An agency receiving and notifying decisions on land-related applications shall be responsible for following land-related administrative processes and procedures prescribed in laws on land; when needing to verify land-related applications, or failing to issue decisions on land-related applications within the prescribed time limits for handling of land-related applications due to other causes, the agency receiving and handling land-related applications shall send applicants notifications issued in writing or via the Public Service Portal or SMS, clearly stating reasons for those actions.

Land users and land-attached property owners shall be responsible for meeting financial obligations pursuant to laws directly or online via the payment solution embedded into the Public Service Portal.

The application receiving agency or the application handling agency shall request the applicant to submit the original Certificate, enclosing other documents as legally required, after the land user has fulfilled financial obligations.

Decisions on applications for registration of land and other land-attached property; for issuance, replacement or reissuance of Certificates shall be issued at offices of land-related application receiving agencies or by public post, or to the given addresses of recipients.

7. Land users and land-attached property owners applying for land-related administrative decisions as referred to in this Article shall be held legally responsible for accuracy and truthfulness of declared information and enclosed documents.

Application receiving agencies shall be responsible for checking whether required documents included in applications are adequate; application handling agencies shall be responsible for handling applications under their jurisdiction and within the time limit prescribed in law without bearing any responsibility for information included in documents and papers that has been accepted, appraised, approved or handled before.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.8. Inserting Article 65a as follows:

“Article 65a. Land recovery processes and procedures applied in case of terminating investment projects as prescribed in laws on investment

1. The investment registration agency or investor sends the written notice of termination of the investment project using land as defined in laws on investment to the natural resource and environment authority having jurisdiction over the project land, except as stipulated in point d of clause 2 of Article 48 in the Law on Investment.

2. Upon receipt of that written notification of termination of the investment project, the natural resource and environment authority shall have the duty to check and determine whether land of that investment project is recovered.

3. Land recovery and implementation of land recovery decisions shall be subject to Article 15b and clause 2, 3 and 4 of Article 66 in this Decree.”

9. Inserting Article 68a as follows:

“Article 68a. Conditions and criteria for grant of permission to repurpose rice, protection forest or special-use forest land with the aim of executing investment projects

1. These investment projects need to obtain approval of investment policies or certificates of investment registration pursuant to law on investment.

2. These investment projects have to conform to the district-level land use planning schemes, and be on the list of district-level annual land use plans that is approved in accordance with law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.4. There is preliminary environmental impact assessment or environmental impact assessment conducted under law on environmental protection (if any).

5. Agencies and persons having authority to appraise and approve policies on repurposing of protection forest land, special-use forest land or rice cultivation land shall bear responsibility for implementation of those specified in clause 2 and 3 of this Article; shall disclaim all responsibility for others appraised, approved, decided, approved or handled by competent agencies or persons before.”

10. Inserting Article 68b as follows:

“Article 68b. Processes and procedures for assigning or leasing out land as prescribed in clause 3 of Article 29 in the Law on Investment

With respect to the case in which an investor is approved of as prescribed in clause 3 of Article 29 in the 2020 Law on Investment, processes and procedures for assigning land and leasing out land or granting permission to repurpose land that are specified in clause 3 of Article 68 in this Decree may be applied. Competent authorities carry out procedures for approval of an investor if that investor meets the conditions specified in relevant laws.

Agencies and persons having authority to deal with procedures for assigning land, leasing out land or repurposing land shall disclaim all responsibility for implementation of regulations concerning approval of investment policies and selection of investors prescribed in law on investment, housing and other relevant laws.”

11. Amending and supplementing Article 72 as follows:

“Article 72. Processes and procedures for registration and grant of Certificates to transferees of land use rights and buyers of residential houses or construction facilities of housing development projects and real estate business projects other than housing development projects

1. After completing the projects mentioned hereunder, investors shall be responsible for submitting the following documents to the Departments of Natural Resources and Environment:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.The Certificate or the decision on land assignment or lease of a competent authority; the documentary evidence of the investor’s discharge of financial obligations. If there is any change in financial obligations, the documentary evidence of discharge of financial obligations arising from such change shall be needed (except when the investor is granted exemption from submission or permission for late submission prescribed in laws);

The layout plan of the house and land after construction, which is an as-built drawing or a floor plan containing information about measurements of sides of each sold apartment according to the actual condition of the construction work and the contract already in effect; the construction permit (if any); the notice that a specialized construction authority issues to permit the investor’s acceptance testing of the construction work or approve the results of the acceptance testing of the construction work under laws on construction; the list of apartments and construction works (including information about the apartment identity number, land area, construction area and area of common and private space of each apartment). For an apartment building project, the layout plan must describe the coverage (i.e. dimensions and area) of the land commonly used by apartment owners, the construction floor area of the entire building, and the floor plan of the entire building, the plan of each floor and each apartment unit.

b) For real estate business projects other than housing development projects:

The Certificate; the documentary evidence of the investor’s discharge of financial obligations. If there is any change in financial obligations, the documentary evidence of discharge of financial obligations arising from such change shall be needed (except when the investor is granted exemption from submission or permission for late submission prescribed in laws);

The floor plan conformable to the actual construction condition and the contract already in effect; the notification that a specialized construction authority issues to grant the investor permission for acceptance testing of an item of work or a construction work, or approval of results of acceptance testing of an item of work or a construction work under laws on construction; the list of assets (e.g. items of work, construction works, parts of construction works), including information about their names, land area, common or private construction area of each asset.

2. Within 30 days of receipt of the valid application, the receiving Department of Natural Resources and Environment shall inspect the actual condition of land, residential house and non-residential construction work, and the investor’s conformance to regulations on transfer of land use right and sale of the residential house or construction work.

After completing the inspection, that receiving Department of Natural Resources and Environment shall be responsible for notifying the investor of the inspection results; sending the notification, enclosing the layout plan of the inspected house, land and non-residential construction work to the Land Registration Office in order for it to complete the procedures for granting registration of the residential house, land and non-residential construction work in the name of the buyer if the application fully meets all of the legally prescribed conditions; publishing the inspection results on the website of the provincial People's Committee and/or the Department of Natural Resources and Environment having authority over the land in question.

3. Each housing project investor is required to submit 01 set of application documents for registration and grant of the Certificate on behalf of the transferee of land use right or the buyer of the residential house or non-residential construction work, or provide necessary documents for the buyer so that they can seek registration on their own. A set of application documents shall include the following:

a) The written application form for registration of land and land-attached property and for grant of the Certificate;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) The record of handover of the residential house, land or the non-residential construction work.

4. Land registration offices shall assume the following responsibilities:

a) Check legal documents enclosed in the set of application documents; certify that an applicant is eligible or ineligible for the Certificate in the written application for registration;

b) Send cadastral data and figures to a tax authority to determine financial obligations;

c) Provide latest updates to the cadastral records and land database (if any);

d) Grant the Certificate according to Article 37 in this Decree;

dd) Request each project investor to submit the Certificate that they have been granted for adjustments to the cadastral records and land database;

e) Confer the Certificate to the applicant.

5. Land registration offices shall receive applications, handle registration procedures for registration and grant of Certificates to transferees of land use right, buyers of houses and non-residential construction works in housing development projects and real estate business projects other than housing development projects if all required application documents prescribed in clause 3 of this Article are submitted.”

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.“Article 101. Authority to adjust decisions on recovery, assignment, lease and permitted repurposing of land before July 1, 2014

If an agency has authority to decide recovery, assignment, lease and permit repurposing of land pursuant to the 2013 Law on Land, then it shall has authority to decide adjustments to the decision on recovery, assignment, lease and permission for repurposing of land without recourse to authority to decide recovery, assignment, lease and permit repurposing of land that it had prior to July 1, 2014.”

Article 2. Amendments and supplements to several Articles of Decree No. 44/2014/ND-CP dated May 15, 2014, prescribing land prices, as follows:

1. Adding clause 4 to Article 16 as follows:

“4. In reference to application of land pricing methods specified in clause 1, 2, 3 and 4 of Article 4 in this Decree, provincial People’s Committees shall be responsible for issuing the decision on approval of a particular land price within 90 days from the day on which a competent state agency issues the decision on assignment, lease or repurposing of land; permission for conversion from land lease arrangement under which annual rent payments are made into land lease arrangement under which the lump-sum rent payment is made for the entire lease term; extension or adjustment of the land use term.”

2. Inserting Article 18a as follows:

“Article 18a. Commencement date from which land rents are calculated in case of extension or adjustment of the land use term

1. If a land user is entitled to extension of the land use term granted by a competent state authority upon expiry of the land use term, land rent calculation shall commence on the first date of the subsequent lease term.

2. If a land user receives a competent state authority's decision on adjustment of the land use term, the commencement date of land rent calculation shall be subject to the following regulations:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) If they use land leased out by the State under an annual rent payment arrangement, calculation of the land rent in the first cycle of fixed land rent shall commence on the effective day of the State’s decision to adjust the land use term as a basis for calculation of the annual land rent.”

Article 3. Amendments and supplements to the Government's Decree No. 148/2020/ND-CP dated December 18, 2020 on amendments and supplements to a number of Decrees elaborating on implementation of the Law on Land

1. Amending and supplementing clause 12 of Article 1 (originally, clause 2 of Article 14b in the Decree No. 43/2014/ND-CP) as follows:

“2. Use commercial type or service type land.”.

2. Amending and supplementing clause 21 of Article 1 (originally, point d of clause 5 of Article 68 in the Decree No. 43/2014/ND-CP) as follows:

“d) Within 05 working days from the day on which winners of land auctions discharge their financial obligations, natural resources and environment agencies shall seek approval from competent authorities to grant of Certificates and conclusion of land leases in case of land lease; organize the on-site handover of land and conferral of Certificates; take control of updating and revising the land database and cadastral records.

In case where any winner does not pay or underpays the successful bid for land use right within 120 days of receipt of the decision on recognition of the auction winner, the People's Committee having corresponding authority may make that decision null and void.”.

3. Amending and supplementing clause 1 and clause 5 of Article 4 as follows:

“1. With respect to land for industrial and commercial uses specified in Article 16 of the Decree No. 43/2014/ND-CP that includes the portion of land assigned by the State; is the agricultural land for public utility uses and maybe split into an independent project, if the State has issued a decision to recover and assign or lease such land to another investor before the effective date of this Decree, the original investor may continue to use such land until the end of the land assignment or lease term. If the land assignment or lease decision is still pending from the day on which the land recovery decision is made available for use, the regulatory provisions of this Decree shall govern, except as prescribed in point b of clause 2 of Article 118 in the Law on Land.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5. If a competent authority has designated an investor that is entitled to assigned or leased land without needing to go through the process of auction of land use right as defined in point b of clause 2 of Article 118 in the Law on Land to execute an investment project defined in law on investment before the effective date of this Decree, procedures for assigning or leasing out land without needing to go through the process of auction of land use right may be continued."

Article 4. Grandfather clauses

1. If Certificates that have been signed by competent authorities before the effective date of this Decree have not yet been issued to land users or owners of land-attached property, Certificate-related procedures shall be continued in accordance with regulations in force before the effective date of this Decree.

2. If application dossiers for participation in land use right auctions have been received before the effective date of this Decree, relevant laws remaining in force on the date of receipt of these dossiers shall continue to govern.

3. If dossiers on adjustment of the decision on recovery, assignment, lease or permitted repurposing of land that the Prime Minister issued before July 1, 2004 have been received, regulations in force before the effective date of this Decree shall continue to govern.

Article 5. Implementation clauses

1. This Decree is coming into effect as of May 20, 2023.

2. Replacing the phrase "place of permanent residence registration in the family record" with the phrase "place of permanent residence registration" in Article 3a of the Government’s Decree No. 43/2014/ND-CP dated May 15, 2014 (inserted according to clause 2 of Article 2 in the Government’s Decree No. 01/2017/ND-CP dated January 6, 2017, amending and supplementing a number of Decrees elaborating on implementation of the Law on Land).

3. Replacing the phrase "issuing certificates of land use right, ownership of house and other land-attached property in case of being authorized to do so according to regulations" in clause 4 of Article 2 in the Decree No. 01/2017/ND -CP with the phrase "issuing and confirming change of certificates of land use right, ownership of house and other land-attached property according to regulations".

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) Replacing the phrase "ID card" with the phrase "ID card/citizen identification card/personal identification number" in Form No. 01;

b) Replacing the phrase "ID card, citizen identification card" with the phrase "ID card/citizen identification card/personal identification number" in Form No. 02;

c) Replacing the phrase "address of permanent residence registration in the family record, ID card number" with the phrase "address of permanent residence registration, ID card/citizen identification card/personal identification number" in Form No. 05.

5. The following regulations shall be abolished:

a) Clause 4 and 5 of Article 5b in the Government’s Decree No. 43/2014/ND-CP dated May 15, 2014 (inserted according to the regulatory provisions of clause 6 of Article 2 in the Government’s Decree No. 01/2017/ND-CP dated January 6, 2017, amending and supplementing a number of Decrees elaborating on implementation of the Law on Land);

b) Clause 14, 23, 45 and 62 of Article 2 and Clause 6 of Article 3 in the Government’s Decree No. 01/2017/ND-CP dated January 6, 2017, amending and supplementing a number of Decrees elaborating on implementation of the Law on Land;

c) Clause 6 and 7 of Article 1 in the Government’s Decree No. 148/2020/ND-CP dated December 18, 2017, amending and supplementing a number of Decrees elaborating on implementation of the Law on Land.

Article 6. Implementation responsibilities

Ministers, Heads of Ministry-level agencies, Heads of Governmental bodies, Presidents of People’s Committees at all levels, other organizations and individuals involved shall be responsible for implementing this Decree./.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Tran Hong Ha

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 10/2023/NĐ-CP ngày 03/04/2023 sửa đổi Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


254.286

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!