Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 5477/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg (giai đoạn 2019-2020) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Số hiệu: 5477/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lê Văn Bình
Ngày ban hành: 21/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5477/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 21 tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ HỘ NGHÈO VỀ NHÀ Ở THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2015/QĐ-TTG NGÀY 10/8/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (GIAI ĐOẠN 2019-2020) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn giai đoạn 2011 - 2015 (chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 14/10/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Thực hiện Công văn số 2589/BXD-QLN ngày 17/10/2018 của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ;

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2019-2020) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo khu vực nông thôn, đảm bảo có nhà ở an toàn, ổn định, từng bước nâng cao mức sống, góp phần giảm nghèo bền vững và đạt mục tiêu đến cuối năm 2020 hoàn thành Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

2. Yêu cầu:

Hỗ trợ đến từng hộ gia đình bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng và minh bạch. Chỉ thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với các hộ nghèo đã có đất hợp pháp để làm nhà ở;

Huy động từ nhiều nguồn vốn để thực hiện, kết hợp giữa Nhà nước và nhân dân cùng làm. Thực hiện hỗ trợ theo nguyên tắc: nhà nước hỗ trợ chủ yếu theo phương thức cho vay vốn để xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở; cộng đồng giúp đỡ; hộ gia đình tự tổ chức xây dựng, sửa chữa nhà ở đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng quy định;

Sau khi được hỗ trợ, các hộ gia đình phải xây dựng được nhà ở mới hoặc sửa chữa nhà ở đang có, đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 24 m2 (đối với những hộ độc thân không nơi nương tựa, già cả, neo đơn có thể xây dựng nhà ở có diện tích sử dụng nhỏ hơn nhưng không thấp hơn 18 m2); tuổi thọ căn nhà từ 10 năm trở lên; đảm bảo an toàn khi xảy ra bão, tố, lốc; nhà ở phải đảm bảo tiêu chuẩn “03 cứng” (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng), không làm từ các loại vật liệu tạm, mau hỏng, dễ cháy.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Đối tượng và điều kiện được hỗ trợ:

Đối tượng và điều kiện được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn giai đoạn 2011 - 2015.

2. Mức hỗ trợ:

Vốn từ “Quỹ vì người nghèo” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ;

Hộ gia đình được vay tối đa 25 triệu đồng/hộ từ Ngân hàng Chính sách xã hội để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở. Lãi suất vay 3%/năm; thời hạn vay là 15 năm, trong đó thời gian ân hạn là 5 năm. Thời gian trả nợ tối đa là 10 năm bắt đầu từ năm thứ 6, mức trả nợ mỗi năm tối thiểu là 10% tổng số vốn đã vay.

3. Số hộ thực hiện giai đoạn 2019-2020:

Sau khi Đề án được điều chỉnh tại Quyết định số        /QĐ-UBND ngày    /12/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, số hộ có nhu cầu vay vốn xây dựng nhà ở là 1.463 hộ, trong đó số hộ đã thực hiện giai đoạn 2016-2018 là: 752 hộ; số hộ còn lại thực hiện giai đoạn 2019-2020 là 711 hộ, trong đó:

- Huyện Thuận Bắc: 123 hộ;

- Huyện Thuận Nam: 05 hộ;

- Huyện Bác Ái: 354 hộ;

- Huyện Ninh Sơn: 229 hộ.

4. Tổng nguồn vốn thực hiện:

Nguồn lực thực hiện chương trình chủ yếu từ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội 25 triệu đồng/hộ; Quỹ vì người nghèo hỗ trợ tối thiểu 5 triệu đồng/hộ; nguồn xã hội hóa (huy động từ cộng đồng, dòng họ và của chính hộ gia đình) khoảng 10 triệu đồng/hộ. Giai đoạn 2019-2020 thực hiện hỗ trợ 711 hộ, với tổng kinh phí thực hiện là 28,440 tỷ đồng, trong đó:

- Vay Ngân hàng Chính sách Xã hội: 17,775 tỷ đồng;

- Quỹ vì người nghèo hỗ trợ: 3,555 tỷ đồng;

- Nguồn xã hội hóa: 7,110 tỷ đồng.

5. Thời gian thực hiện:

Tập trung hỗ trợ hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở hoàn thành cuối năm 2020. Phân kỳ tiến độ thực hiện hỗ trợ cho 711 hộ còn lại như sau:

- Trong năm 2019: Thực hiện 50% kế hoạch; khoảng 355 hộ. Nguồn vốn thực hiện khoảng 14,200 tỷ đồng, trong đó:

+ Vay Ngân hàng Chính sách xã hội: 8,875 tỷ đồng;

+ Quỹ vì người nghèo hỗ trợ: 1,775 tỷ đồng;

+ Nguồn xã hội hóa: 3,550 tỷ đồng.

- Trong năm 2020: Thực hiện 50% kế hoạch; khoảng 356 hộ. Nguồn vốn thực hiện khoảng 14,240 tỷ đồng, trong đó:

+ Vay Ngân hàng Chính sách xã hội: 8,900 tỷ đồng;

+ Quỹ vì người nghèo hỗ trợ: 1,780 tỷ đồng;

+ Nguồn xã hội hóa: 3,560 tỷ đồng.

6. Cách thức thực hiện:

Quy trình, cách thức thực hiện theo nội dung Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở đã được phê duyệt tại Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 14/10/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trách nhiệm của các Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận:

a) Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch; tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại các địa phương; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tiến độ thực hiện.

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Có trách nhiệm phối hợp với Sở, ban ngành chức năng rà soát, kiểm tra, đảm bảo đúng đối tượng được hỗ trợ; phối hợp Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kế hoạch.

c) Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Xây dựng cân đối, quyết định việc hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương nâng cao chất lượng nhà ở của các hộ gia đình ngoài nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương; hướng dẫn các địa phương công tác lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ.

d) Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận: Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện cho vay của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

đ) Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Thuận: Xây dựng kế hoạch tín dụng, kế hoạch huy động vốn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủ tục vay vốn theo quy định đảm bảo đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện; thực hiện cho vay, thu hồi nợ vay và xử lý nợ rủi ro theo quy định hiện hành.

e) Tỉnh Đoàn: Chỉ đạo các cấp Đoàn tuyên truyền, phổ biến chính sách; tham gia vận động các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng ủng hộ bằng tiền, vật liệu xây dựng hoặc ngày công lao động để giúp đỡ các hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão lụt; Chỉ đạo các cấp Đoàn tham gia xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức xây dựng nhà ở cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật...).

g) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận: Tổ chức vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp hỗ trợ hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở. Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ thanh, quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ; giám sát quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo đảm bảo đúng mục tiêu và yêu cầu; Chỉ đạo, vận động các tổ chức thành viên hỗ trợ nguyên vật liệu, ngày công lao động, giúp các hộ nghèo xây dựng, cải tạo nhà ở.

2. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân các cấp:

2.1. Ủy ban nhân dân cấp huyện:

a) Xây dựng và triển khai kế hoạch hỗ trợ nhà ở hộ nghèo trên địa bàn, đảm bảo đúng đối tượng, tiến độ. Chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn;

b) Tổng hợp phê duyệt theo thẩm quyền danh sách hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở trên địa bàn theo quy định;

c) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền, vận động hộ nghèo có tên trong đề án tích cực tham gia đăng ký nhận hỗ trợ nhà ở nhằm ổn định cuộc sống, đảm bảo tiến độ thực hiện Đề án; Tổ chức vận động các đơn vị, cá nhân trên địa bàn tham gia hỗ trợ hộ nghèo cải thiện nhà ở. Tiếp nhận nguồn kinh phí do các tổ chức, cá nhân ủng hộ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo của địa phương;

d) Thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong việc thực hiện hỗ trợ nhà ở hộ nghèo theo thẩm quyền; Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Xây dựng trước ngày 20 hàng tháng.

2.2. Ủy ban nhân dân cấp xã:

a) Tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo; công bố công khai các tiêu chuẩn, đối tượng và chỉ đạo bình xét, lập danh sách các hộ nghèo được hỗ trợ trên địa bàn; xếp loại thứ tự ưu tiên hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định. Tổ chức rà soát, thống kê, lập danh sách các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở có nhu cầu hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Hướng dẫn, hỗ trợ hộ dân chuẩn bị hồ sơ. Theo dõi, giám sát và giúp đỡ các hộ gia đình trong quá trình xây dựng nhà ở mới hoặc sửa chữa nâng cấp nhà ở; tổ chức nghiệm thu, lập biên bản xác nhận hoàn thành theo giai đoạn và biên bản xác nhận hoàn thành công trình đưa vào sử dụng làm cơ sở giải ngân và thanh quyết toán;

c) Vận động các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, các đoàn thể, dòng họ, nhân dân hỗ trợ kinh phí, vật tư, ngày công... giúp đỡ các hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở; phát huy cao nhất khả năng huy động nguồn lực từ cộng đồng và hộ gia đình, tổ chức xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không tự xây dựng được nhà ở (già cả, neo đơn, khuyết tật).

d) Báo cáo tiến độ thực hiện gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện trước ngày 15 hàng tháng.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời gửi về Sở Xây dựng để Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Kế hoạch và ĐT;
- Bộ Lao động TB và XH;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch; các Phó CT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh;
- Tỉnh Đoàn Ninh Thuận;
- Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh NT;
- Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh;
- Báo Ninh Thuận;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: LĐ, VXNV, KTTH;
- Lưu: VT. Đạt

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 5477/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg (giai đoạn 2019-2020) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


411

DMCA.com Protection Status
IP: 184.72.102.217