Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2017 khảo sát, học tập trao đổi kinh nghiệm về phát triển du lịch bất động sản (Condotel) thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Số hiệu: 48/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Thành Long
Ngày ban hành: 06/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/KH-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 06 tháng 06 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

KHẢO SÁT, HỌC TẬP TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BẤT ĐỘNG SẢN (CONDOTEL) TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VÀ TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Công văn số 2153-CV/TU, ngày 17 tháng 3 năm 2017 về việc phát triển du lịch bất động sản. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng kế hoạch khảo sát, học tập trao đi kinh nghiệm về phát triển du lịch bất động sản (Condotel) thành phố Đà Nng và tỉnh Khánh Hòa, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

- Tổ chức Đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh nghiên cứu và học tập kinh nghiệm mô hình phát triển du lịch bất động sản (condotel) tại thành phố Đà Nng và tỉnh Khánh Hòa nhm định hướng phát triển du lịch condotel tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Ngoài nội dung phát triển du lịch condotel, Đoàn sẽ trao đổi, học tập thêm các kinh nghiệm phát triển du lịch của thành phố Đà Nng và tỉnh Khánh Hòa.

- Đây là đợt công tác học tập kinh nghiệm mô hình mới để tham mưu triển khai trên địa bàn tỉnh, yêu cầu Đoàn công tác phải được tổ chức thực hiện chu đáo, trên tinh thần tiết kiệm và hiệu quả, đảm bảo được mục đích đề ra của đoàn.

II. NỘI DUNG:

1. Thời gian - địa điểm:

- Thời gian: từ ngày 15/6/2017 đến ngày 17/6/2017.

- Địa điểm: thành phố Đà Nng và tỉnh Khánh Hòa.

2. Thành phần Đoàn:

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Du lịch, Kế hoạch - Đầu tư, Tài nguyên - Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

3. Nội dung:

- Làm việc với Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa và UBND thành phố Đà Nng về kinh nghiệm và công tác lập quy hoạch du lịch bất động sản trên địa bàn của tỉnh Khánh Hòa và thành phố Đà Nng; công tác chỉ đạo, kêu gọi đầu tư và tổ chức thẩm định năng lực của nhà đầu tư khi tham gia đầu tư du lịch bất động sản cũng như công tác tổ chức, triển khai thực hiện các dự án du lịch bất động sản của nhà đầu tư; công tác theo dõi, giám sát thực hiện dự án đến khi dự án đưa vào hoạt động; công tác phối hợp giữa các sở, ngành địa phương đ trin khai thực hiện du lịch bất động sản.

- Ngoài học tập kinh nghim phát triển du lịch condotel, học tập thêm các kinh nghiệm phát triển du lịch của tỉnh Khánh Hòa và Đà Nng.

- Đi khảo sát thực tế các dự án du lịch bất động sản đã được hình thành đưa vào hoạt động và các dự án đang được đầu tư xây dựng tại tỉnh Khánh Hòa và thành phố Đà Nng.

4. Chương trình công tác của Đoàn:

- Ngày 15/6/2017:

+ Buổi sáng: Đoàn tập trung tại Văn phòng UBND tỉnh lúc 3h30 sáng và di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Thành phố Đà Nng (Chuyến bay VNA 6h30)

9h-12h: Khảo sát thực tế tại các khu du lịch, dự án tại Thành phố Đà Nng

+ Buổi chiều: Trao đổi kinh nghiệm với lãnh đạo thành phố và các Sở, ngành có liên quan của thành phố Đà Nng.

- Ngày 16/6/2017:

+ Buổi sáng, từ 8h00 đến 11h00: Đoàn làm việc và khảo sát thực tế các khu du lịch, dự án du lịch tại thành phố Đà Nẵng.

+ Vào lúc 12h00: Đoàn xuất phát từ thành phố Đà Nẵng đi Khánh Hòa (Chuyến bay 13h15).

+ Buổi chiều: Trao đổi kinh nghiệm với lãnh đạo UBND tỉnh và các Sở, ngành có liên quan của tỉnh Khánh Hòa.

- Ngày 17/6/2017: di chuyển từ Khánh Hòa về thành phố Hồ Chí Minh.

5. Dự toán kinh phí:

Kinh phí chuyến đi: 386,340,000 đồng (Ba trăm tám mươi sáu triệu ba trăm bn mươi ngàn đồng)

Nguồn kinh phí: Từ nguồn chi ngân sách tỉnh năm 2017.

6. Nhiệm vụ của các Sở, ngành liên quan

6.1. Sở Du lịch là cơ quan đầu mối, thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Lập danh sách cụ thể thành viên trong Đoàn công tác.

- Dự trù kinh phí chuyến công tác gửi Sở Tài chính thẩm định theo quy định.

- Điều phối chương trình làm việc của đoàn; thực hiện thủ tục cho chuyến đi (vé máy bay, phương tiện di chuyển...) và hậu cần (ăn, ở, đi lại...) cho Đoàn công tác trong toàn bộ thời gian làm việc tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa

- Chủ động liên hệ với các khu du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa đĐoàn công tác của tỉnh khảo sát thực tế và học tập kinh nghiệm.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả chuyến công tác của Đoàn với lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.

6.2. Văn phòng UBND tỉnh liên hệ với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa về thời gian làm việc của Đoàn Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến nghiên cứu và học tập kinh nghiệm về mô hình du lịch bất động sản.

6.3. Các Sở: Kế hoạch - Đầu tư, Tài nguyên - Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Du lịch, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện, thành phố:

- Chủ động xây dựng nội dung làm việc cụ thể thuộc lĩnh vực ngành mình quản lý, cử cán bộ lãnh đạo tham gia đoàn công tác đúng thành phần.

- Sau chuyến công tác, báo cáo và đề xuất giải pháp thực hiện gửi về Sở Du lịch để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

6.4. Giao Sở Tài chính thẩm định, cấp kinh phí theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đoàn lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nghiên cứu, học tập kinh nghiệm phát triển du lịch bất động sản (condotel) tại tỉnh Khánh Hòa và thành phố Đà Nẵng. Đề nghị các cơ quan và thành viên được cử đi trong Đoàn thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này./.

(Đính kèm danh sách Lãnh đạo tỉnh và các thành viên tham gia Đoàn công tác và bảng dự trù kinh phí)

 


Nơi nhận:
- TTr Tỉnh ủy;
- TTr. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, DL; XD; TNMT, BCHQS;
- UBND các huyện Long Điền, Xuyên Mộc, Đất Đỏ;
- UBND thành phố Vũng Tàu
- Lưu: VT-TH7 (03/5/2017)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Long

 

BẢNG DỰ TRÙ KINH PHÍ ĐI CÔNG TÁC ĐÀ NẴNG - KHÁNH HÒA

(Đính kèm Kế hoạch số 48 ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

Chi phí

 

 

Tng tin

Ghi chú

 

Cộng

 

 

 

 

 

386,340,000

 

1

Tiền vé máy bay đi công tác từ Sài Gòn đến Đà Nẵng

19

4.500.000đ/vé

19

4,500,000

85,500,000

giá vé Vietnam airlines, bao gồm cước hành lý

2

Tiền vé máy bay đi công tác từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa (Nha Trang)

19

4.500.000đ/vé

19

4,500,000

85,500,000

3

Tiền vé máy bay đi công tác từ Khánh Hòa (Nha Trang) về TP. Hồ Chí Minh

19

4.500.000đ/vé

19

4,500,000

85,500,000

4

Xăng xe đưa đón từ BR-VT đến TP.HCM (2 chuyến, lượt đi và về)

xe

4

55 lít/ lượt x 2 chuyến

x 17.000đ/lít

4

1,870,000

7,480,000

 

5

Công tác phí

người

19

6 ngày x 180.000đ/ngày

19

1,080,000

20,520,000

QĐ 07/2011

6

Công tác phí lái xe

người

3

2 ngày x 180.000đ/ngày

3

360,000

1,080,000

7

Phòng nghỉ

phòng

14

1.080.000đ/ngày/phòng * 5 ngày

14

5,400,000

75,600,000

8

Công tác phí lái xe

người

3

2 ngày x 180.000đ/ngày

3

360,000

1,080,000

9

Chi phí cầu đường

xe

3

180.000 đ/chuyến x 2 chuyến

3

360,000

1,080,000

10

Quà lưu niệm

tỉnh

2

5.000.000d/tỉnh

2

5,000,000

10,000,000

11

Thuê xe di chuyển tại nơi đến làm việc (2 tỉnh)

ngày

2

2.500.000/ngày x 2 xe

2

5,000,000

10,000,000

 

12

Chi khác (photo tài liệu, hồ sơ,…)

 

 

3.000.000đ

1

3,000,000

3,000,000

 

 

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU HỌC TẬP KINH NGHIỆM MÔ HÌNH CONDOTEL TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

STT

Họ tên

Chức vụ/Đơn vị công tác

01

Ông Lê Tuấn Quốc

Phó Chủ Tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn

02

Ông Trần Văn Tuấn

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

03

Ông Nguyễn Văn Chinh

Chánh Văn Phòng Tỉnh ủy - Thành viên

04

Ông Trịnh Hàng

Giám đốc Sở Du lịch - Phó trưởng đoàn

05

Ông Lê Ngọc Khánh

Giám đốc Sở Tài chính - Thành viên

06

Ông Lê Ngọc Linh

Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường - Thành viên

07

Ông Lê Hoàng Hải

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư - Thành viên

08

Ông Võ Văn Dũng

Giám đốc Sở Xây dựng - Thành viên

09

Ông Nguyễn Tâm Hùng

Phó Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tnh

10

Ông Nguyễn Lập

Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu - Thành viên

11

Ông Đặng Thanh Minh

Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc - Thành viên

12

Ông Tạ Văn Bửu

Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ - Thành viên

13

Ông Nguyễn Bá Hùng

Chủ tịch UBND huyện Long Điền - Thành viên

14

Ông Huỳnh Xuân Vinh

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Thành viên

15

Ông Phạm Khuê Nguyên

Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai - Sở Tài nguyên Môi trường

16

Ông Phan Khắc Duy

Phó phòng tổng hợp -Văn phòng Tỉnh ủy - Thành viên

17

Ông Nguyễn Trương Minh Trường

Chuyên viên Sở Du lịch - Thư ký Đoàn công tác

18

Trần Thị Mỹ Lương

Phóng viên Báo BR-VT

19

Trương Đức Doanh

Phóng viên Đài PTTH tỉnh

 

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU HỌC TẬP KINH NGHIỆM MÔ HÌNH CONDOTEL TAI TỈNH KHÁNH HÒA

STT

Họ tên

Chức vụ/Đơn vị công tác

01

Ông Lê Tuấn Quốc

Phó Chủ Tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn

02

Ông Trần Văn Tuấn

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

03

Ông Nguyễn Văn Chinh

Chánh Văn Phòng Tỉnh ủy - Thành viên

04

Ông Trịnh Hàng

Giám đốc Sở Du lịch - Phó trưởng đoàn

05

Ông Lê Ngọc Khánh

Giám đốc Sở Tài chính - Thành viên

06

Ông Lê Ngọc Linh

Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường - Thành viên

07

Ông Lê Hoàng Hải

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư - Thành viên

08

Ông Võ Văn Dũng

Giám đốc Sở Xây dựng - Thành viên

09

Ông Nguyễn Tâm Hùng

Phó Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh

10

Ông Nguyễn Lập

Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu - Thành viên

11

Ông Đặng Thanh Minh

Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc - Thành viên

12

Ông Tạ Văn Bửu

Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ - Thành viên

13

Ông Nguyễn Bá Hùng

Chủ tịch UBND huyện Long Điền - Thành viên

14

Ông Huỳnh Xuân Vinh

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Thành viên

15

Ông Phạm Khuê Nguyên

Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai - Sở Tài nguyên Môi trường

16

Ông Phan Khc Duy

Phó phòng tổng hợp -Văn phòng Tỉnh ủy - Thành viên

17

Ông Nguyễn Trương Minh Trường

Chuyên viên Sở Du lịch - Thư ký Đoàn công tác

18

Trần Thị Mỹ Lương

Phóng viên Báo BR-VT

19

Trương Đức Doanh

Phóng viên Đài PTTH tỉnh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2017 khảo sát, học tập trao đổi kinh nghiệm về phát triển du lịch bất động sản (Condotel) thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.973

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.22.242