Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 4620/KH-UBND năm 2016 thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 theo Quyết định 1675/QĐ-TTg do tỉnh Quảng Trị ban hành

Số hiệu: 4620/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Hà Sỹ Đồng
Ngày ban hành: 04/11/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 4620/KH-UBND

Quảng Trị, ngày 04 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ VI PHẠM VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI GIAI ĐOẠN ĐẾN 2020 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1675/QĐ-TTG NGÀY 29/8/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Thực hiện Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. Mục tiêu

1. Mục tiêu tổng quát

Triển khai có hiệu quả Quyết định số 1675/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục khó khăn, vướng mắc, hạn chế hiện nay, phát hiện và xử lý dứt điểm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai nhằm chấn chỉnh, tăng cường quản lý nhà nước về đất đai; góp phần nâng cao hiệu lực pháp luật đất đai, ngăn chặn, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

- Tăng cường năng lực cho hệ thống tổ chức thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đất đai để đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai.

- Tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai đối với một số loại đối tượng chủ yếu đang có nhiều vi phạm, gây bức xúc, tác động tiêu cực đến quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn toàn tỉnh.

- Thông qua việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai để tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đất đai của các tổ chức, cá nhân;

- Đánh giá tình hình chấp hành pháp luật về đất đai; đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật và các biện pháp tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai.

II. Phạm vi, đối tượng, thời gian thực hiện:

1. Phạm vi:

Kế hoạch tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 được triển khai thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Đối tượng thực hiện

- Đối tượng tăng cường năng lực thực hiện thanh tra gồm:

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường; Thanh tra trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; cán bộ địa chính cấp xã.

- Đối tượng thanh tra:

+ Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là cấp huyện), UBND các xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) trong việc quản lý đất đai, trọng tâm là việc quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân và việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật đất đai của người sử dụng đất;

+ Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân các cấp về quản lý đất đai, tài chính, thuế, xây dựng trong việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai; việc quản lý đất trồng lúa và việc quản lý đất đai tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế;

+ Các tổ chức sử dụng đất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế; các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngoài khu, cụm công nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai.

3. Thời gian thực hiện: Từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 12 năm 2020.

III. Nội dung và giải pháp tổ chức thực hiện:

1. Tăng cường năng lực cho các cơ quan thanh tra chuyên ngành về đất đai

1.1. Kiện toàn đội ngũ Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và cán bộ địa chính cấp xã thông qua việc rà soát, điều chuyển cán bộ từ đơn vị khác nhằm tăng cường lực lượng cho tổ chức thực hiện chức năng thanh tra về đất đai mà không làm tăng biên chế của từng địa phương.

Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, đánh giá tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ của Thanh tra Sở; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát, đánh giá tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ của Thanh tra cấp huyện trực thuộc và cán bộ địa chính cấp xã.

Trên cơ sở rà soát của Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Sở Nội vụ lập kế hoạch, phương án điều chuyển cán bộ từ đơn vị khác đến hoặc bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng cán bộ nhằm tăng cường năng lực, biên chế lực lượng thanh tra về đất đai và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Các nội dung trên thực hiện và hoàn thành trong quý IV năm 2016.

1.2. Nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thanh tra đất đai; trang bị các thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác thanh tra:

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thanh tra về đất đai; lập dự toán trang bị các thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác thanh tra về đất đai của Thanh tra Sở trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lập dự toán trang bị các thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác thanh tra về đất đai của Thanh tra cấp huyện.

Các nội dung trên thực hiện và hoàn thành trong quý II năm 2017.

2. Tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai

Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai (trên trang điện tử của cơ quan, phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở...) về địa chỉ tiếp nhận, số điện thoại người tiếp nhận, hình thức tiếp nhận các thông tin phản ánh của người dân về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai của các cơ quan, cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai theo phân cấp và vi phạm của người sử dụng đất; đồng thời tổ chức tiếp nhận, xử lý đầy đủ các thông tin đã tiếp nhận theo đúng quy định của pháp luật.

Các công việc thực hiện hoàn thành trong quý IV năm 2016.

3. Tổ chức thanh tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai

Căn cứ tình hình thanh tra chuyên ngành về đất đai trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, để tránh việc thanh tra trùng đối tượng và nội dung trong một số năm liên tiếp và nâng cao hiệu quả của hoạt động thanh tra, xử lý xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai theo Quyết định số 1675/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sẽ được thực hiện đồng loạt trên địa bàn toàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Kế hoạch của UBND tỉnh, tập trung đối với một số nhóm đối tượng quản lý, sử dụng đất đang có nhiều nổi cộm; mỗi năm sẽ thực hiện đối với một nhóm đối tượng nhất định, cụ thể như sau:

- Năm 2016: Tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, trong đó:

+ Sở Tài nguyên và Môi trường: Tổ chức thanh tra tại huyện Vĩnh Linh và 02 xã của huyện theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra mà Sở Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt tại Quyết định số 198/QĐ-STNMT ngày 27/01/2016.

+ Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Mỗi đơn vị cấp huyện tổ chức thanh tra tối thiểu 03 đơn vị cấp xã và tổng hợp, báo cáo kết quả gửi về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường).

- Năm 2017: Tập trung thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu kinh tế, trong đó:

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại 03 khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu kinh tế có dấu hiệu vi phạm và tổng hợp, báo cáo kết quả gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Năm 2018: Tập trung thanh tra việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai ở các cấp, trong đó đối với cấp huyện thì thực hiện lồng ghép thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý đất đai của Ủy ban nhân dân các cấp:

+ Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn thanh tra liên ngành tiến hành thanh tra tại Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh có liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính về đất đai theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

+ Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức thanh tra tại 03 đơn vị cấp huyện (gồm: thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị; Hải Lăng).

+ Thanh tra tỉnh chủ trì thanh tra tại 02 đơn vị cấp huyện (gồm: huyện Triệu Phong; Hướng Hóa).

- Năm 2019: Tập trung thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu, cụm công nghiệp:

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức thanh tra 20 cơ sở sản xuất kinh doanh có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai và tổng hợp, báo cáo kết quả gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Năm 2020: Tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa:

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức thanh tra tại các cơ quan nhà nước có liên quan ở cấp tỉnh và 05 đơn vị cấp huyện và tổng hợp, báo cáo kết quả gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Đánh giá và đề xuất hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật đất đai và báo cáo tổng hợp kết quả thanh tra

- Các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì theo Kế hoạch này báo cáo kết quả thực hiện đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường).

- Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thực hiện tổng hợp đánh giá tình hình, kết quả thanh tra thực hiện Quyết định số 1675/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và những tồn tại, vướng mắc trong việc xử lý vi phạm pháp luật đất đai đối với các loại đối tượng thanh tra; đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật đất đai; trọng tâm là các quy định về thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai và các quy định khác có liên quan đến các nội dung thanh tra.

III. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

- Hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, địa phương thực hiện các nội dung theo Quyết định số 1675/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện hàng năm và tổng kết quá trình thực hiện Quyết định số 1675/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Chủ trì tiến hành thanh tra các nội dung được giao theo kế hoạch này.

- Lập dự toán trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí thực hiện các nội dung do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện.

2. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm:

- Chỉ đạo, hướng dẫn, rà soát các cơ quan, địa phương tiến hành thanh tra tránh trùng lắp, chồng chéo.

- Tiến hành thanh tra và lập dự toán thực hiện các nội dung đã giao cho Thanh tra tỉnh chủ trì; đồng thời báo cáo kết quả gửi Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Sở Tư pháp có trách nhiệm: Chủ trì tiến hành thực hiện nội dung được giao theo kế hoạch này, đồng thời báo cáo kết quả gửi Sở Tài nguyên và Môi trường.

4. Sở Nội vụ có trách nhiệm: Xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể để kiện toàn, nâng cao năng lực cho các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch này.

5. Sở Tài chính có trách nhiệm: Trình UBND tỉnh cân đối ngân sách, bố trí kinh phí hàng năm cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, STư pháp, UBND cấp huyện để thực hiện.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Tổ chức thanh tra và lập dự toán kinh phí các công việc đã giao cho cấp huyện chủ trì; đồng thời báo cáo kết quả gửi Sở Tài nguyên và Môi trường.

Căn cứ các nội dung tại Kế hoạch này, yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã thành phố khẩn trương lập kế hoạch chi tiết tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ TN và MT (b/c);
- Tổng cục QL Đất đai (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TN&MT, Thanh tra tỉnh, Tài chính, Nội vụ, T
ư pháp, Cục thuế;
- Ban QL khu kinh tế tỉnh;
- UBND các huyện, TP, TX;
- Lưu: VT, TN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Sỹ Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 4620/KH-UBND năm 2016 thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 theo Quyết định 1675/QĐ-TTg do tỉnh Quảng Trị ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


581

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117