Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 44/KH-UBND 2020 thực hiện Nghị quyết 116/NQ-CP Quy hoạch đất tại đô thị Ninh Bình

Số hiệu: 44/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Phạm Quang Ngọc
Ngày ban hành: 16/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 16 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 116/NQ-CP NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC HOÀN THIỆN, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUY HOẠCH, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TẠI ĐÔ THỊ

Thực hiện Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 06/12/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị (Nghị quyết số 116/NQ-CP). UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, gồm những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và các Sở, ban, ngành trong việc thực hiện các chính sách pháp luật về công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị; đảm bảo sự quản lý tập trung, thống nhất; hạn chế tình trạng sử dụng đất không theo quy hoạch, tạo sự ổn định về mặt pháp lý cho việc quản lý Nhà nước về đất đai.

- Giúp cho cơ quan quản lý nhà nước nắm chắc quỹ đất đô thị và xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đồng bộ, hiệu quả; hạn chế sự chồng chéo trong quản lý đất đai tại đô thị; ngăn chặn các hiện tượng chuyển mục đích sử dụng đất đai trái pháp luật, tiêu cực, tranh chấp, lấn chiếm, hủy hoại đất đai, môi trường tại đô thị trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Các sở, ban, ngành phối hợp với các đoàn thể, Mặt trận tổ quốc cùng cấp; các cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 116/NQ-CP .

- Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các chính sách pháp luật về công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm:

a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện việc xây dựng đồng bộ các quy hoạch đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo quy định.

b) Tổ chức rà soát, đánh giá quy hoạch đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết hoặc các quy hoạch điều chỉnh không đúng (nếu có), đề xuất giải pháp khắc phục kịp thời. Xây dựng phương án triển khai lập kế hoạch đầu tư đồng bộ giữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với phát triển nhà ở, công trình thương mại dịch vụ và công trình khác theo quy hoạch được duyệt;

c) Tăng cường các giải pháp đảm bảo công khai, minh bạch, dễ tiếp cận thông tin trong quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị; đăng tải hồ sơ quy hoạch đô thị trên trang thông tin điện tử của tỉnh và của Sở để lấy ý kiến cộng đồng dân cư, tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp trước khi thẩm định hoặc phê duyệt.

d) Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về quy hoạch đô thị của tổ chức và công dân. Khuyến khích và tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân, tổ chức xã hội - nghề nghiệp tham gia phản biện xã hội đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch.

đ) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan giới thiệu địa điểm các công trình, dự án có sử dụng đất. Kiểm tra, hướng dẫn việc lập dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp với quy định Luật Xây dựng và các Luật khác liên quan.

e) Đề xuất phương án đẩy nhanh tiến độ di dời các cơ sở sản xuất, cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu vực đô thị. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố căn cứ vào quy hoạch xây dựng đã được duyệt, trên cơ sở các Thông báo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đề xuất các vị trí phù hợp để di chuyển các cơ sở sản xuất ô nhiễm ra khỏi khu vực đô thị, nhất là đô thị trung tâm thành phố Ninh Bình.

f) Chủ động phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí ngân sách đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu về quy hoạch, phát triển đô thị.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan thực hiện những nội dung sau:

a) Tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất đã được duyệt trong quy hoạch điều chỉnh sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện làm cơ sở để điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực, các công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất nhưng chưa có trong quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

b) Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư thực hiện các quy định của pháp luật trong việc hoàn thiện thủ tục, hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội;

c) Thực hiện nghiêm các quy định về đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; Có biện pháp hoặc đề xuất biện pháp chỉ đạo để ngăn chặn tình trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật, không đúng quy hoạch, kế hoạch, nhất là đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh.

d) Nâng cao năng lực quản lý, xác định giá đất để giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất; thực hiện việc giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp huyện khảo sát, xây dựng giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ GPMB khi nhà nước thu hồi đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. Thực hiện công khai, minh bạch việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, hoạt động sản xuất và đời sống của người có đất thu hồi.

e) Xây dựng Đề án hoàn thiện hệ thống bản đồ địa chính chính quy (dạng số) và hiện đại hóa Hồ sơ địa chính trên địa bàn toàn tỉnh. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn toàn tỉnh trước năm 2030.

f) Chủ động phối hợp với Sở Tài chính đề xuất bố trí nguồn kinh phí thực hiện Đề án xây dựng và hoàn thiện hệ thống bản đồ địa chính và Hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ kinh phí để thực hiện.

g) Thực hiện việc rà soát và công bố công khai các dự án vi phạm pháp luật đất đai trên trang thông tin điện tử của Sở, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; kiên quyết thu hồi đất theo quy định của pháp luật đối với những dự án không đưa đất vào sử dụng, dự án triển khai chậm tiến độ sử dụng đất, dự án đã bị chấm dứt chủ trương đầu tư, dự án sử dụng đất không đúng mục đích, không có hiệu quả, vi phạm pháp luật về đất đai.

h) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai; tham mưu xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất; khắc phục vi phạm trong lĩnh vực đất đai, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm và có biện pháp xử lý cụ thể; kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển đô thị bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, đồng bộ giữa pháp luật về đất đai và pháp luật về đô thị, bảo đảm quyền lợi của người có đất thu hồi; hướng dẫn kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong lĩnh vực đất đai.

i) Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành chức năng tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về đất đai của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Tài chính

Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất bố trí dự toán ngân sách tối thiểu từ 10% tổng số thu ngân sách cấp tỉnh được hưởng theo phân cấp từ đất đai để đầu tư xây dựng và hoàn thiện hệ thống bản đồ địa chính chính quy và hiện đại hóa Hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh. Đề xuất bố trí nguồn ngân sách phục vụ việc đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu về quy hoạch và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý, thẩm định giá đất theo đúng quy định; thực hiện đúng quy định các trường hợp phải đấu giá đất, nhất là những khu đất có giá trị sinh lời cao, những khu đất sau khi rà soát, sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Nhà nước để chống thất thu cho ngân sách nhà nước và phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực này.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra các dự án đã được chấp thuận đầu tư (theo thẩm quyền), tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiên quyết xử lý đối với các dự án chậm tiến độ, dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động theo quy định Luật Đầu tư;

5. Sở Nội vụ

Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân dân tỉnh giải quyết những vấn đề địa giới các xã mới được chia tách, sáp nhập, những nơi chưa thống nhất đường địa giới hành chính giữa tỉnh Ninh Bình với các tỉnh giáp ranh.

6. Thanh Tra tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan:

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra đã ban hành để phát hiện, xử lý kiên quyết, dứt điểm các vi phạm, không để tồn tại kéo dài; chủ động tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời phản ánh của người dân về tình hình vi phạm pháp luật đất đai tại đô thị theo quy định;

- Thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật tại khu vực đô thị.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về đất đai và Kế hoạch triển khai Nghị quyết 116/NQ-CP để nhân dân thực hiện đúng quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất; phản ánh đầy đủ, kịp thời tình hình thực hiện quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, nêu gương người tốt việc tốt trong việc thực hiện chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Đánh giá các chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch điều chỉnh sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt theo quy định; rà soát, tổng hợp báo cáo cấp thẩm quyền để điều chỉnh hoặc hủy bỏ các dự án, công trình có trong kế hoạch hàng năm mà đã quá 03 năm nhưng chưa thực hiện theo quy định của pháp luật; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để chỉ đạo kịp thời.

b) Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng việc lập, quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác có liên quan để phát hiện và xử lý kịp thời vi phạm pháp luật về đất đai.

c) Tổ chức thực hiện việc giao đất, cho thuê đất phải công khai, minh bạch cho các hộ gia đình, cá nhân đáp ứng các điều kiện quy định của pháp luật về đất đai; thực hiện nghiêm việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội thông qua phương thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất;

d) Chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn có biện pháp ngăn chặn tình trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, không đúng quy hoạch, kế hoạch được duyệt, nhất là đất trồng lúa.

e) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai; xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng đất làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất; kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển đô thị bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, đồng bộ giữa pháp luật về đất đai và pháp luật về đô thị; giải quyết kịp thời các nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến đất đai.

f) Thực hiện nghiêm việc rà soát và công bố công khai các dự án vi phạm pháp luật đất đai trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; kiên quyết thu hồi đất theo quy định của pháp luật đối với những dự án không đưa đất vào sử dụng, dự án triển khai chậm tiến độ, dự án đã bị chấm dứt chủ trương đầu tư, dự án sử dụng đất không đúng mục đích, vi phạm pháp luật về đất đai (theo thẩm quyền).

g) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về đất đai; giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc có liên quan đến quản lý sử dụng đất đai tại địa phương; kiện toàn, nâng cao năng lực quản lý nhà nước của cơ quan quản lý đất đai ở địa phương.

h) Bố trí đủ kinh phí từ ngân sách huyện, thành phố để thực hiện các nội dung nhiệm vụ quản lý đất đai ở địa phương; đảm bảo tối thiểu 10% tổng số thu ngân sách huyện, thành phố được hưởng theo phân cấp từ đất đai để đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai và phát triển đô thị, đặc biệt là cơ sở dữ liệu về quy hoạch, giá đất và hệ thống hồ sơ địa chính hiện đại.

g) UBND thành phố Ninh Bình đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc di chuyển cơ sở sản xuất của Tổng công ty cổ phần tập đoàn kinh tế Xuân Thành, Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường, Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Lilama và Công ty TNHH Giấy Tiến Dũng ra khỏi khu vực trung tâm thành phố Ninh Bình theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 45/TB-UBND ngày 07/10/2019 và Công văn số 757/UBND-VP4 ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Định kỳ trước ngày 25 tháng 9 hằng năm (hoặc đột xuất khi có yêu cầu) báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường). Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án giải quyết, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo kịp thời.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ trước ngày 30 tháng 9 hằng năm (hoặc đột xuất khi có yêu cầu), tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường để báo cáo Chính phủ theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó CT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VP3, 4, 5.
Kh_VP3_03bKH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Quang Ngọc

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 44/KH-UBND ngày 16/04/2020 thực hiện Nghị quyết 116/NQ-CP về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị do tỉnh Ninh Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


788

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!