Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 116/NQ-CP 2019 chính sách pháp luật quy hoạch quản lý sử dụng đất đai tại đô thị

Số hiệu: 116/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 06/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 116/NQ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 82/2019/QH14 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2019 CỦA QUỐC HỘI VỀ TIẾP TỤC HOÀN THIỆN, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUY HOẠCH, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TẠI ĐÔ THỊ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NN (02b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 82/2019/QH14 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2019 CỦA QUỐC HỘI VỀ TIẾP TỤC HOÀN THIỆN, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUY HOẠCH, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TẠI ĐÔ THỊ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Xác định các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp để các bộ, ngành, cơ quan và địa phương tổ chức thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai

a) Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện:

- Tổng kết, đánh giá việc thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 để Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai phải khắc phục được các vướng mắc, bất cập, đảm bảo sự thống nhất giữa các luật có liên quan; trường hợp các luật khác có quy định về đất đai thì phải thống nhất với Luật Đất đai; đổi mới chính sách về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, phương pháp xác định giá đất cụ thể theo hướng hiệu quả, bền vững.

- Xây dựng Khung giá đất phù hợp với giá thị trường, trình Chính phủ tháng 10 năm 2019. Hoàn thiện các phương pháp xác định giá đất bảo đảm khách quan, minh bạch, phù hợp với giá thị trường; giá đất được tính đúng, tính đủ các giá trị tăng thêm từ các yếu tố lợi thế, trong đó có lợi thế về vị trí địa lý, lợi thế do quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất, đầu tư kết cấu hạ tầng. Khắc phục bất cập về cơ chế và phương pháp xác định giá đất cụ thể, bảo đảm phù hợp với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách nhà nước.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các nghị định và thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành; hoàn thành trong Quý IV năm 2020.

b) Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ:

- Rà soát, đề xuất sửa đổi Luật Nhà ở và các luật khác có liên quan đến quản lý, sử dụng đất đô thị theo chương trình xây dựng luật của Quốc hội.

- Khẩn trương rà soát, sửa đổi và ban hành các quy chuẩn về xây dựng, quy hoạch đô thị; phê duyệt các quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc tại các đô thị, bảo đảm phù hợp với pháp luật về quy hoạch, kiến trúc, làm cơ sở quản lý quy hoạch đô thị và triển khai các dự án đầu tư xây dựng; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các nghị định và thông tư liên quan đến quy hoạch, xây dựng đô thị để giải quyết các vướng mắc, bất cập hiện nay. Hoàn thành trong Quý II năm 2020.

c) Bộ Tài chính:

- Nghiên cứu và đề xuất cơ chế kiểm soát chặt chẽ, khắc phục tình trạng đầu cơ đất đai thông qua chính sách thuế theo hướng áp dụng chính sách thuế lũy tiến đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đất đã được giao, đã cho thuê nhưng bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng; trình Chính phủ trong Quý IV năm 2020.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung các nghị định, thông tư liên quan đến việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, mặt nước để đảm bảo thống nhất với pháp luật về đất đai và pháp luật về ngân sách nhà nước.

d) Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất nội dung chính sách về chế độ quản lý, sử dụng đất quốc phòng trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật đất đai. Chủ trì xây dựng Nghị định của Chính phủ để tháo gỡ các vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng bảo đảm hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế của Quân đội; sớm giải quyết vấn đề đất quốc phòng ở các doanh nghiệp quân đội cổ phần hóa, thoái vốn, quản lý, sử dụng nguồn thu từ đất đai do Bộ Quốc phòng quản lý; trình Chính phủ trong Quý I năm 2020.

đ) Các Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết thi hành; tổ chức rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các nghị định, thông tư có liên quan để đảm bảo thống nhất với quy định của pháp luật về đất đai và giải quyết các vướng mắc, khó khăn hiện nay.

2. Về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch đô thị

a) Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát giúp Chính phủ tổ chức lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật về đất đai để Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp theo quy định của Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch.

b) Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, đánh giá cụ thể các dự án du lịch có yếu tố tín ngưỡng, tâm linh để đề xuất nhu cầu sử dụng đất trong quá trình triển khai lập quy hoạch tỉnh và lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện theo nguyên tắc sử dụng đất tiết kiệm, tránh lãng phí tài nguyên đất, bảo đảm hài hòa hiệu quả kinh tế - xã hội với yếu tố tín ngưỡng, tâm linh của người dân và đúng quy định pháp luật.

c) Bộ Xây dựng tổ chức lập quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng, đô thị bảo đảm thực hiện đồng bộ, thống nhất theo quy định của Luật Quy hoạch phối hợp với các địa phương thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến quy hoạch đô thị để kịp thời xử lý và chấn chỉnh.

d) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Trung ương có trách nhiệm:

- Triển khai lập đồng bộ các loại quy hoạch đô thị, khẩn trương lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo quy định.

- Tiến hành rà soát, đánh giá và đề ra các giải pháp khắc phục đối với các quy hoạch chi tiết bị điều chỉnh không đúng quy định; lập kế hoạch đầu tư và đầu tư đồng bộ giữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với phát triển nhà ở, công trình thương mại dịch vụ và công trình khác theo quy hoạch được duyệt; không cấp phép xây dựng công trình cao tầng tại trung tâm các đô thị trái với quy hoạch được phê duyệt, gây quá tải hạ tầng kỹ thuật, xã hội khu vực dự án; rà soát các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã quá thời hạn thực hiện, có biện pháp xử lý dứt điểm để bảo đảm quyền lợi của người sử dụng đất và hiệu quả sử dụng đất.

- Tăng cường thông tin, bảo đảm tính công khai, minh bạch, dễ tiếp cận thông tin trong quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị; đăng tải hồ sơ điều chỉnh quy hoạch đô thị trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền thẩm định để xin ý kiến cộng đồng dân cư trước khi thẩm định hoặc phê duyệt. Cơ quan có trách nhiệm lập quy hoạch có trách nhiệm công bố, công khai ý kiến đóng góp và việc tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp này.

- Tổ chức thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch đô thị của tổ chức và công dân. Khuyến khích và tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân, tổ chức xã hội - nghề nghiệp tham gia phản biện xã hội đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai.

3. Về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện việc giao đất, cho thuê đất công khai, minh bạch cho các đối tượng đáp ứng các điều kiện quy định trong pháp luật về đất đai; thực hiện nghiêm việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội thông qua phương thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; có biện pháp ngăn chặn tình trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép.

- Kiểm soát chặt chẽ và công khai, minh bạch việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, hoạt động sản xuất và đời sống của người có đất thu hồi.

4. Về định giá đất, khai thác nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội

a) Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

- Tổ chức nghiên cứu, đề xuất việc đổi mới chính sách tài chính về đất đai và giá đất theo hướng hiệu quả, bền vững; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, hoàn thiện các quy định về định giá đất, bảo đảm thống nhất giữa pháp luật về đất đai và pháp luật về thẩm định giá.

- Tổ chức kiện toàn và phát huy vai trò của Tổ chức phát triển quỹ đất và Quỹ Phát triển đất trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, quản lý, khai thác và tạo quỹ đất; bố trí hợp lý ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác cho Quỹ Phát triển đất; bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội, giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp.

b) Bộ Tài chính có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các địa phương rà soát, có biện pháp tháo gỡ vướng mắc, xác định nguồn lực để đẩy mạnh thực hiện lộ trình di dời trụ sở các Bộ, ngành, cơ sở giáo dục đào tạo, bệnh viện, cơ sở công nghiệp, sản xuất,... ra ngoài trung tâm các đô thị theo phương án được phê duyệt; bàn giao quỹ đất sau di dời cho địa phương quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công để xây dựng các công trình công cộng theo quy hoạch, ưu tiên xây dựng công viên, cây xanh, bãi đỗ xe, công trình văn hóa, thể thao.

- Chỉ đạo việc triển khai cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo quy định. Việc xác định giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần và các pháp luật khác có liên quan. Việc chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện sắp xếp, xử lý nhà, đất của các doanh nghiệp cổ phần hóa phải tuân thủ quy hoạch, bảo đảm điều kiện, trình tự, thủ tục theo quy định.

5. Về xác định địa giới hành chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

a) Bộ Nội vụ có trách nhiệm tham mưu cho Chính phủ giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề chưa thống nhất liên quan đến địa giới hành chính giữa các địa phương.

Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm phối hợp giải quyết những vấn đề chưa thống nhất liên quan đến địa giới hành chính. Trường hợp không thoả thuận được phương án giải quyết chung thì lập hồ sơ đề nghị Bộ Nội vụ báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

b) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí dự toán ngân sách tối thiểu từ 10% nguồn thu ngân sách từ đất đai để đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai và phát triển đô thị, đặc biệt là cơ sở dữ liệu về quy hoạch, giá đất và hệ thống hồ sơ địa chính hiện đại. Phấn đấu hoàn thiện và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai tại các đô thị trong cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia trước năm 2030, đối với các thành phố lớn, đô thị trung tâm hoàn thành trước năm 2025.

Đối với các địa phương còn khó khăn về ngân sách để hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai thì Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án hỗ trợ thực hiện theo quy định.

6. Về kiện toàn bộ máy, tổ chức

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ Xây dựng, Nội vụ và các bộ, ngành, địa phương kiện toàn, nâng cao trình độ, năng lực bộ máy làm công tác quản lý đất đai, đô thị; phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành trong quản lý tài nguyên đất, thanh tra việc quản lý sử dụng đất đai tại đô thị. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, gắn với chương trình xây dựng nền hành chính hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đô thị.

7. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất

a) Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính tiến hành thanh tra các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị và thanh tra việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại khu vực đô thị.

b) Bộ Công an tổ chức thực hiện các nhiệm vụ:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính và Tư pháp rà soát, đánh giá thực trạng người Việt Nam đứng tên thay cho người nước ngoài để mua nhà, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê đất trái pháp luật để có cơ sở đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý III năm 2020.

- Đẩy nhanh công tác điều tra các vụ án về quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

c) Bộ Quốc phòng tiếp tục tổ chức rà soát việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng bảo đảm sử dụng hiệu quả, không để lấn, chiếm, tranh chấp; chấn chỉnh các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

d) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Tổ chức thực hiện nghiêm việc rà soát và công bố công khai các dự án vi phạm trên trang thông tin điện tử của địa phương; kiên quyết thu hồi đất theo quy định của pháp luật đối với những dự án không đưa đất vào sử dụng, dự án triển khai chậm tiến độ, dự án đã bị chấm dứt chủ trương đầu tư, dự án sử dụng đất sai mục đích, vi phạm pháp luật về đất đai, quy hoạch đô thị, xây dựng và bảo vệ môi trường, hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2020.

- Các Bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thanh tranh tra, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai và quy hoạch đô thị; xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành để xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị, làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất; khắc phục vi phạm trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch đô thị, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm và có biện pháp xử lý cụ thể; kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển đô thị bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, đồng bộ giữa pháp luật về đất đai và pháp luật về đô thị, bảo đảm quyền lợi của người có đất thu hồi; kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch đô thị để hạn chế các vụ việc khiếu kiện kéo dài, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào nhiệm vụ, nội dung của Kế hoạch này và chức năng nhiệm vụ được phân công, các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể; định kỳ vào tháng 9 hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện gửi về các Bộ chủ trì theo phân công tại Nghị quyết này để báo cáo Chính phủ và kiến nghị Chính phủ các biện pháp cần thiết để thực hiện đồng bộ và có hiệu quả Kế hoạch.

2. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan cân đối ngân sách, bố trí kinh phí hàng năm cho các Bộ, ngành, địa phương để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là hệ thống cơ quan thông tin, báo chí tuyên truyền sâu rộng chính sách, pháp luật về đất đai tại địa phương.

b) Căn cứ vào Kế hoạch của Chính phủ, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch của địa phương; định kỳ sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

c) Chỉ đạo thực hiện tốt chính sách, pháp luật về đất đai để giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc có liên quan đến quản lý sử dụng đất đai tại địa phương; kiện toàn, nâng cao năng lực quản lý nhà nước ngành quản lý đất đai ở địa phương.

d) Cân đối, bố trí kinh phí hàng năm từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và huy động các nguồn hỗ trợ khác cho các Sở, ngành để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được phê duyệt.

4. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp dưới tăng cường thực hành quyền công tố, kiểm soát hoạt động tư pháp đối với các vụ án, vụ việc liên quan đến quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị để bảo đảm phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh mọi hành vi phạm tội; việc giải quyết các vụ án, vụ việc đúng pháp luật; kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền về những sai sót, vi phạm trong quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai để có biện pháp phòng ngừa, khắc phục, xử lý hiệu quả.

Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao xét xử kịp thời, nghiêm minh mọi hành vi phạm tội liên quan đến quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị.

Đề nghị Kiểm toán Nhà nước tăng cường kiểm toán các nội dung có liên quan đến hoạt động quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị khi xây dựng chương trình kiểm toán hằng năm.

5. Đề nghị Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội cựu chiến binh, Hội Nông dân Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội khác vận động người dân tích cực tham gia và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai.

6. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể của bản Kế hoạch này, các Bộ, ngành, địa phương chủ động phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định./.

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 116/NQ-CP

Hanoi, December 06, 2019

 

RESOLUTION

PROMULGATING GOVERNMENT’S PLAN FOR IMPLEMENTATION OF DECISION NO. 82/2019/QH14 DATED JUNE 14, 2019 BY NATIONAL ASSEMBLY ON IMPROVEMENT OF POLICIES AND LAWS ON PLANNING, MANAGEMENT AND USE OF URBAN LAND

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015;

Pursuant to the Resolution No. 82/2019/QH14 dated June 14, 2019 by the National Assembly on improvement of policies and laws on planning, management and use of urban land;

At the request of the Minister of Natural Resources and Environment,

HEREBY RESOLVES:

Article 1. Promulgated together with this Resolution is the plan for implementation of the Decision No. 82/2019/QH14 dated June 14, 2019 by the National Assembly on improvement of policies and laws on planning, management and use of urban land (hereinafter referred to as "the Plan”).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Ministers, heads of Ministerial-level agencies, heads of Governmental agencies, Chairpersons of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities and relevant regulatory bodies, organizations and individuals shall implement this Resolution./.

 

 

PP. THE GOVERNMENT
THE PRIME MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

 

PLAN

FOR IMPLEMENTATION OF DECISION NO. 82/2019/QH14 DATED JUNE 14, 2019 BY NATIONAL ASSEMBLY ON IMPROVEMENT OF POLICIES AND LAWS ON PLANNING, MANAGEMENT AND USE OF URBAN LAND
(Enclosed with the Government’s Resolution No. 116/NQ-CP dated December 06, 2019)

I. OBJECTIVES AND REQUIREMENTS

Assign key tasks and solutions to ministries, regulatory bodies and local authorities to implement the Resolution No. 82/2019/QH14 dated June 14, 2019 by the National Assembly on improvement of policies and laws on planning, management and use of urban land.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Improvement of land policies and laws

a) The Ministry of Natural Resources and Environment shall take charge and cooperate with the Office of the Government, Ministry of Justice, Ministry of Finance, Ministry of National Defense, Ministry of Public Security, other relevant ministries and regulatory bodies, and People’s Committees of provinces and central-affiliated cities in:

- Submitting reports on and evaluations of implementation of the 2013 Land Law and proposals on amendment to this Law to the Government, which are to be presented to the National Assembly in the 9th session of the 14th legislature. Such amendment must resolve existing difficulties; ensure relevant laws are harmonized and regulations concerning land of other laws are consistent with the Land Law; renovate planning policies, plans for land use, land allocation, land lease, revocation of land use right and land pricing methods towards efficiency and sustainability.

- Formulating the land price bracket as appropriate to market price and submit it to the Government in October 2019. Completing land pricing methods to ensure impartiality, transparency and consistency with market price; and ensure advantages are accurately and adequately accounted for when determining land price, including advantages in terms of location, planning, change of land use purpose and infrastructure investment. Resolving difficulties inherent in mechanisms and methods for determination of specific land prices, ensuring consistency with market price and preventing loss to state budget.

- Reviewing and amending decrees and circulars providing for implementation of the Land Law to resolve difficulties during such implementation. These tasks shall be completed in the fourth quarter of 2020.

b) The Ministry of Construction shall take charge and cooperate with other relevant ministries, regulatory bodies and local authorities in:

- Reviewing and proposing amendment to the Law on Housing and other laws related to management and use of urban land according to law formulation programs of the National Assembly.

- Urgently reviewing, amending and promulgating regulations on urban planning and construction; approving regulations on management of urban planning and architecture, ensuring consistency with planning laws and architecture laws, and providing the basis for urban planning management and deployment of projects on investment in construction; reviewing and proposing amendment to decrees and circulars concerning urban construction and planning to resolve existing difficulties. These tasks shall be completed in the second quarter of 2020.

c) The Ministry of Finance shall:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Take charge and cooperate with relevant regulatory bodies in reviewing and amending decrees and circulars related to collection of land levy and rents for land and water surface to ensure consistency with land laws and state budget laws.

d) The Ministry of National Defense shall take charge and cooperate with other relevant ministries and regulatory bodies in proposing policies on management and use of land for national defense purpose (“national defense land”) during amendment to the Land Law; take charge in formulating Government’s decrees to resolve existing difficulties in management and use of national defense land and ensure economic operations of the Army; urgently address issues regarding national defense land of military enterprises having undergone equalization or divestment, and regarding management and use of revenues from land managed by the Ministry of National Defense; and propose such decrees to the Government in the first quarter of 2020.

dd) Ministries and Governmental agencies shall cooperate with the Ministry of Natural Resources and Environment in amending the Land Law and documents elaborating implementation thereof; reviewing and proposing amendment to relevant decrees and circulars to ensure consistency with regulations of laws on land and resolve existing difficulties.

2. Land use plans and planning; and urban planning

a) The Ministry of Natural Resources and Environment shall assist the Government with formulation of the national land use planning for the 2021 - 2030 period and national land use plan for the 2021 - 2025 period according to regulations of planning and land laws, which are to be submitted to the National Assembly in the first session of the 15th legislature for consideration and decision; and direct and provide guidance on formulation of land use plans and planning at all levels in compliance with regulations in the Law on Planning and Law on amendment to a number of Articles of the 37 planning-related laws for local authorities.

b) The Ministry of Culture, Sport and Tourism shall direct People’s Committees of provinces and central-affiliated cities to review and evaluate spiritual and religious tourism projects to propose land use needs during formulation of provincial planning and formulation of and amendment to district-level land use plans and planning on the basis of thrifty use, waste prevention, harmonization between socio-economic effects and spiritual and religious beliefs, and compliance with the law.

c) The Ministry of Construction shall formulate planning of urban and rural systems for the 2021 - 2030 period with vision towards 2050; provide guidelines for local authorities on consistent implementation of regulations of laws on construction and urban planning as prescribed by the Law on Planning; cooperate with local authorities in regular inspection of compliance with regulations of laws related to urban planning to handle and correct violations promptly.

d) People’s Committees of provinces and central-affiliated cities shall:

- Formulate urban planning in a consistent manner, and urgently formulate areal planning and detailed planning as prescribed by law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Increase communication, ensure transparency and access to information on planning, management and use of urban land; post dossiers on amendment to urban planning on websites of competent authorities to gather opinions from residential communities before appraisal or approval. Planning authorities shall publish opinions gathered, announce acceptance thereof and provide any necessary explanation.

- Improve the awareness of and compliance with land laws and urban planning laws of organizations and citizens. Encourage and enable organizations, individuals and socio-professional organizations to offer social criticism for implementation of policies and laws on land planning, management and use.

3. Land expropriation, allocation and lease; compensation, assistance and relocation upon land expropriation

People’s Committees of provinces and central-affiliated cities shall:

- Allocate and lease land in a transparent manner to eligible entities as prescribed by land laws; strictly allocate and lease land for socio-economic development projects via auction of land use rights and bidding for projects requiring land; and take measures to prevent illegal transfer of land use rights or change of land use purpose.

- Control land expropriation, compensation, assistance and relocation in a strict and transparent manner to ensure legitimate rights, business operations and living conditions of persons whose land is expropriated.

4. Land pricing and utilization of land resources for socio-economic development

a) The Ministry of Natural Resources and Environment shall:

- Research and propose renovation of financial policies on land and land price towards efficiency and sustainability; take charge and cooperate with the Ministry of Finance in reviewing and completing land pricing regulations, ensuring consistency between land laws and price appraisal laws.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The Ministry of Finance shall:

- Take charge and cooperate with the Ministry of Construction and local authorities in reviewing, taking measures to resolve difficulties, and identifying resources to accelerate roadmaps to relocating premises of ministries, regulatory bodies, educational and training institutions, hospitals, industrial and manufacture establishments, etc. outside of city center according to approved plans; allocating land previously distributed to such premises for local authorities to manage and use according to regulations of laws on management and use of public property, and to build public structures according to planning with priority given to parks, greenery, parking lots, and cultural - sports facilities.

- Direct equitization of state-owned enterprises as prescribed by law. Incorporation of value of land use rights into value of equitized enterprises must comply with regulations of land laws, laws on conversion from state-owned enterprises and single-member limited liability companies with 100% of charter capital invested by state-owned enterprises into joint-stock companies, and other relevant laws. Change of land use purpose and handling of housing and land for equitized enterprises must abide by planning, conditions and procedures prescribed by law.

5. Determination of administrative division, formulation of cadastral dossiers and development of land databases

a) The Ministry of Home Affairs shall advise the Government on resolution for inconsistencies concerning administrative division between localities or propose such resolution to competent authorities.

People’s Committees at all levels shall cooperate in resolving inconsistencies concerning administrative division between localities. In case of failure to reach a unanimous resolution, submit a dossier to the Ministry of Home Affairs to request consideration and decision from the Government.

b) People’s Committees of provinces and central-affiliated cities shall allocate at least 10% of budget revenue from land to invest in databases of land and urban development, especially modern cadastral dossier systems and planning and land price databases. Strive to complete and operate urban land databases and databases of land in major metropolises, which are parts of the national land database, before 2030 and 2025 respectively.

For localities lacking budget to complete their land databases, People’s Committees of provinces and central-affiliated cities shall report to the Prime Minister for assistance as prescribed by law.

6. Strengthening organizational structure

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Improvement of inspection, supervision and handling of violations against regulations on planning, management and use of land

a) The Government Inspectorate shall take charge and cooperate with the Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry of Construction and Ministry of Finance in inspecting construction works and projects showing signs of violation against laws on planning, management and use of urban land and inspecting issuance of certificate of land use rights and certificate of ownership of house and other property on land for urban areas.

b) The Ministry of Public Security shall:

- Take charge and cooperate with the Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry of Construction, Ministry of Finance and Ministry of Justice in reviewing and assessing the current situation regarding house purchase, receipt of land use rights and illegal land lease by Vietnamese citizens on behalf of foreigners to refine management mechanisms and policies and to strictly handle violations. Report such tasks to the Prime Minister in the third quarter of 2020.

- Accelerate investigation of cases on urban land management and use.

c) The Ministry of National Defense shall continue to review management and use of national defense land to ensure efficiency and prevent encroachment, appropriation and disputes; correct violations against regulations on management and use of national defense land according to approved land use planning and plans.

d) People’s Committees of provinces and central-affiliated cities shall:

- Strictly review and announce projects violating regulations on their websites; rigorously expropriate land according to regulations of laws for projects whose land is unused or misused, overdue projects, projects whose investment guidelines are terminated, violations against laws on land, urban planning, construction and environmental protection before December 31, 2020.

- Ministries, regulatory bodies and provinces shall ex officio inspect, prevent, and handle violations against land and urban planning laws promptly and properly; strictly hold heads of levels and regulatory bodies accountable for violations against regulations on management and use of urban land under their management, which jeopardizes interest of the State and legitimate rights and interest of land users; correct violations against land and urban planning regulations, identify organizations and individuals responsible for allowing violations to take place and produce specific handling measures; tighten control over allocation of land for urban development, ensuring efficiency, thriftiness and consistency between land laws and urban laws to protect rights of persons whose land is expropriated; promptly settle complaints and denunciations pertaining to land and urban planning from citizens to avoid lengthy lawsuits and public disapproval.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Based on the Plan’s tasks and contents and assigned duties, relevant ministers, relevant heads of Ministerial-level agencies, heads of Governmental agencies and Chairpersons of provincial People’s Committees shall formulate plans for implementation of this Plan; report such implementation to the ministries in charge assigned in this Resolution in September of every year for reporting to the Government; and propose methods necessary for consistent and effective implementation of the Plan to the Government.

2. The Ministry of Finance, Ministry of Planning and Investment and relevant regulatory bodies shall balance budget and allocate annual funding for performance of the provided tasks and solutions to other ministries, regulatory bodies and local authorities.

3. People’s Committees of provinces and central-affiliated cities shall:

a) Direct regulatory bodies and units, especially information and press authorities, to disseminate land policies and laws in their provinces.

b) Develop and deploy plans for their provinces based on the Plan; send preliminary reports and assessments on such deployment to the Ministry of Natural Resources and Environment for reporting to the Government.

c) Direct implementation of land policies and laws to thoroughly resolve issues related to provincial land management and use; strengthen and improve capacity for state management of land in their provinces.

d) Balance and allocate annual funding from central government budget and local government budget, and mobilize other funding sources for departments and regulatory bodies to perform the approved tasks and solutions.

4. The Supreme People’s Procuracy shall direct subordinate People’s Procuracies to further exercise the power to prosecute and supervise judicial activities for the cases and matters related to planning, management and use of urban land to detect and handle all crimes promptly and strictly; settle cases and matters in compliance with the law; and promptly report errors and violations concerning land planning, management and use to competent authorities for precautions and effective remedial and handling measures.

The Supreme People’s Court shall promptly, strictly and properly judge all crimes related to planning, management and use of urban land. 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. People's Councils at all levels, Vietnamese Fatherland Front, Vietnam Veterans Association, Vietnam Farmer’s Union and other socio-political organizations shall encourage citizens to participate in and supervise implementation of land policies and laws.

6. During the implementation of this Plan, should amendment to any content herein be necessary, ministries, regulatory bodies and local authorities shall proactively cooperate with the Ministry of Natural Resources and Environment in reporting to the Prime Minister for consideration and decision./.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 06/12/2019 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.772

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!