Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 38/KH-UBND năm 2020 về triển khai Nghị quyết 116/NQ-CP Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 82/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị do tỉnh Kon Tum ban hành

Số hiệu: 38/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Lê Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 06/01/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 38/KH-UBND

Kon Tum, ngày 06 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 116/NQ-CP NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 82/2019/QH14 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2019 CỦA QUỐC HỘI VỀ TIẾP TỤC HOÀN THIỆN, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUY HOẠCH, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TẠI ĐÔ THỊ

Thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ Ban hành Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội “về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị”; Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội “về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị” và Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ Ban hành Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 500/KH-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 17/NQ- CP ngày 18 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 06 tháng 9 năm 2018 của Bộ Chính trị.

- Xác định các yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm, đề ra giải pháp để các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch hành động cụ thể; tổ chức triển khai thực hiện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị trên địa bàn tỉnh.

II. NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP CỤ THỂ.

1. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tổ chức triển khai hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền lập đồng bộ các quy hoạch đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo quy định.

- Tiến hành tổ chức rà soát, đánh giá và đề ra các giải pháp khắc phục đối với các quy hoạch chi tiết bị điều chỉnh không đúng quy định (nếu có); lập kế hoạch đầu tư và đầu tư đồng bộ giữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với phát triển nhà ở, công trình thương mại dịch vụ và công trình khác theo quy hoạch được duyệt; không cấp phép công trình cao tầng tại các trung tâm đô thị trái với quy hoạch đã được phê duyệt, gây quá tải hạ tầng kỹ thuật, xã hội khu vực dự án;

- Tăng cường thông tin, đảm bảo tính công khai, minh bạch, dễ tiếp cận thông tin trong quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị; đăng tải hồ sơ điều chỉnh quy hoạch đô thị trên trang thông tin điện tử của Sở, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để lấy ý kiến cộng đồng dân cư trước khi thẩm định hoặc phê duyệt. Cơ quan có trách nhiệm lập quy hoạch có trách nhiệm công bố, công khai ý kiến đóng góp và việc tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng trước khi trình cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch.

- Tổ chức thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch đô thị của tổ chức và công dân. Khuyến khích và tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân, tổ chức xã hội - nghề nghiệp tham gia phản biện xã hội đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã quá thời hạn thực hiện, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có biện pháp xử lý dứt điểm để bảo đảm quyền lợi của người sử dụng đất và hiệu quả sử dụng đất.

- Trong quá trình tham mưu, thực hiện việc giao đất, cho thuê đất phải công khai, minh bạch, đáp ứng các điều kiện quy định trong pháp luật về đất đai; thực hiện nghiêm việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội thông qua phương thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; có biện pháp ngăn chặn tình trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép.

- Kiểm soát chặt chẽ và công khai, minh bạch việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, hoạt động sản xuất và đời sống của người có đất thu hồi.

- Tham mưu kế hoạch thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai; cơ sở dữ liệu về quy hoạch, giá đất và hệ thống hồ sơ địa chính đất đai trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh trước năm 2030; đối với các phường, xã thuộc thành phố Kon Tum và thị trấn thuộc các huyện trước năm 2025. Chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ kinh phí để thực hiện nhiệm vụ trên.

- Thực hiện nghiêm việc rà soát và công bố công khai các dự án vi phạm trên trang thông tin điện tử của Sở, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; kiên quyết thu hồi đất theo quy định của pháp luật đối với những dự án không đưa đất vào sử dụng, dự án triển khai chậm tiến độ, dự án đã bị chấm dứt chủ trương đầu tư, dự án sử dụng đất sai mục đích, vi phạm pháp luật về đất đai.

- Tăng cường công tác thanh tranh tra, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai; tham mưu xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất; khắc phục vi phạm trong lĩnh vực đất đai, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm và có biện pháp xử lý cụ thể; kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển đô thị bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, đồng bộ giữa pháp luật về đất đai và pháp luật về đô thị, bảo đảm quyền lợi của người có đất thu hồi; kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong lĩnh vực đất đai, để hạn chế các vụ việc khiếu kiện kéo dài, phức tạp.

3. Sở Nội vụ phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân dân tỉnh giải quyết những vấn đề chưa thống nhất liên quan đến đường địa giới hành chính giữa tỉnh Kon Tum với tỉnh Gia Lai. Trường hợp không thống nhất phương án giải quyết thì lập hồ sơ đề nghị Bộ Nội vụ báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng việc lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tăng cường công tác, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác có liên quan.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là cơ quan thông tin có trách nhiệm tuyên truyền sâu rộng chính sách, pháp luật về đất đai tại địa phương; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm về pháp luật đất đai, xây dựng.

- Chỉ đạo thực hiện tốt chính sách, pháp luật về đất đai để giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc có liên quan đến quản lý sử dụng đất đai tại địa phương; kiện toàn, nâng cao năng lực quản lý nhà nước của cơ quan quản lý đất đai ở địa phương.

5. Báo Kon Tum, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh: Tổ chức tuyên truyền sâu rộng Kế hoạch này và chính sách pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan đơn vị được giao nhiệm vụ cụ thể hoá và quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch. Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hằng năm (hoặc đột xuất khi có yêu cầu) báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường).

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ trước ngày 20 tháng 12 hằng năm (hoặc đột xuất khi có yêu cầu), tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Trung ương theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (B/c);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (B/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội Vụ;
- UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Báo Kon Tum;
- Đài PT-TH tỉnh;
- Lưu VT, NNTN1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 38/KH-UBND năm 2020 về triển khai Nghị quyết 116/NQ-CP Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 82/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị do tỉnh Kon Tum ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


96

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34