Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 280/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 280/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 30/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 280/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH ĐỂ MỞ RỘNG THÀNH PHỐ HUẾ VÀ SẮP XẾP, THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 20 tháng 7 năm 2015;

Căn cứ Kết luận số 48-KL/TW ngày 25/5/2009 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020 và Thông báo số 980/TTg-CP ngày 19/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện kết luận số 48-KL/TW ngày 25/5/2009 của Bộ Chính trị;

Căn cứ Thông báo Kết luận số 175-TB/TW ngày 01/8/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 06/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 1874/QĐ-TTg ngày 13/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Thông báo kết luận số 3304/TB-TTKQH ngày 03/9/2019 của Chủ tịch Quốc hội tại chuyến thăm, làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Công văn số 9111/VQCP-QHĐP ngày 08/10/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc một số kiến nghị với Chính phủ nêu tại kết luận của Chủ tịch Quốc hội tại chuyến thăm, làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 22/10/2019 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế thông qua Đề án xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030,

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NHIỆM VỤ

1. Mục đích

a) Triển khai các bước lập Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế nhằm đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương, theo nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.

b) Cụ thể hóa đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên Huế và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Huế nhằm tăng cường đầu tư xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo định hướng của Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

c) Thành lập một số phường trên cơ sở nguyên trạng địa giới hành chính (gồm diện tích tự nhiên và dân số) của các xã, thị trấn và sắp xếp các phường có quy mô nhỏ thuộc thành phố Huế nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; đảm bảo quy mô, tỷ lệ phát triển đô thị trong tương lai của thành phố trực thuộc trung ương theo định hướng của Bộ Chính trị và Chính phủ.

2. Yêu cầu

a) Việc xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế được thực hiện dân chủ, công khai và đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành.

b) Thực hiện tuân thủ đúng các tiêu chí, tiêu chuẩn, quy trình thành lập đơn vị hành chính, nâng cấp đô thị theo đúng Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

c) Tiến độ thực hiện: Hoàn thành và trình kỳ họp HĐND tỉnh thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế trong tháng 7/2020.

3. Nhiệm vụ

a) Xây dựng Báo cáo rà soát, đánh giá các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng khu vực dự kiến thành lập phường.

b) Xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế được thực hiện dân chủ, công khai và đảm bảo đúng theo các quy định.

II. PHẠM VI VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN

1. Phạm vi nghiên cứu

a) Cấp xã, gồm 40 đơn vị hành chính, bao gồm: 27 đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Huế; 02 xã Thủy Vân và xã Thủy Bằng thuộc thị xã Hương Thủy; 06 đơn vị hành chính gồm 02 phường Hương Hồ, phường Hương An và các xã Hương Thọ, xã Hương Phong, xã Hương Vinh, xã Hải Dương thuộc thị xã Hương Trà và 05 đơn vị hành chính gồm 04 xã Phú Thượng, xã Phú Dương, xã Phú Mậu, xã Phú Thanh và thị trấn Thuận An thuộc huyện Phú Vang.

b) Cấp huyện, gồm 04 đơn vị hành chính (thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và huyện Phú Vang).

2. Quy trình thực hiện

Bước 1: Phê duyệt đề cương, dự toán và tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện Đề án

- Căn cứ chủ trương thực hiện Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Sở Nội vụ lập dự thảo đề cương, nhiệm vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt.

+ Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chính lập và thẩm định dự toán xây dựng Đề án trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt.

+ Sở Nội vụ phối hợp với sở Kế hoạch và Đầu tư lập và thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt.

+ Sở Nội vụ (đại diện chủ đầu tư) tiến hành tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện công tác lập Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thời gian hoàn thành trong tháng 01/2020.

Bước 2: Xây dựng hồ sơ đề án rà soát đánh giá, phân loại đô thị

Đơn vị tư vấn tổ chức khảo sát, thu thập số liệu, tài liệu và hoàn thiện hồ sơ Báo cáo rà soát, đánh giá các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng khu vực dự kiến thành lập phường; Sở Xây dựng thẩm định và tham mưu UBND tỉnh lập tờ trình và trình Bộ Xây dựng thẩm định; Bộ xây dựng tổ chức thẩm định và có văn bản thống nhất các nội dung theo Tờ trình của tỉnh.

Thời gian hoàn thành trong tháng 05/2020.

(Đối với Đề án đề nghị công nhận thành phố Huế mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I: Sở Xây dựng chủ trì thực hiện và lập kế hoạch riêng).

Bước 3: Xây dựng hồ sơ Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đơn vị tư vấn phối hợp cùng Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND cấp huyện (có liên quan) thu thập số liệu, tài liệu xây dựng thuyết minh Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (trong đó, có sắp xếp đơn vị hành chính).

Thời gian hoàn thành trong tháng 6/2020.

Bước 4: Tổ chức lấy ý kiến cử tri

Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chủ trương, hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến cử tri; UBND cấp huyện, cấp xã (có liên quan) thực hiện công tác tổ chức lấy ý kiến cử tri cụ thể như sau:

- UBND cấp huyện ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với các xã liên quan trực tiếp đến việc điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế.

- UBND cấp xã phối hợp với các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội để tổ chức tuyên truyền, vận động cử tri về Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế; tham gia bỏ phiếu để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của cử tri.

- UBND cấp xã căn cứ vào kế hoạch triển khai của UBND cấp huyện, tổ chức thực hiện việc lập và niêm yết danh sách cử trị, tổ chức lấy ý kiến cử tri, tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri báo cáo HĐND cùng cấp để báo cáo UBND cấp huyện tổng hợp, trình UBND cấp tỉnh.

Thời gian hoàn thành trong tháng 6/2020.

Bước 5: Thông qua Hội đồng nhân dân các cấp

- Thông qua HĐND cấp xã: Sau khi lấy ý kiến cử tri và tỷ lệ cử tri đồng ý đạt trên 50% tổng số cử tri thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập báo cáo, tờ trình trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua nội dung đề án; UBND cấp xã căn cứ Nghị quyết của HĐND cấp xã, hoàn chỉnh hồ sơ, lập tờ trình UBND cấp huyện.

- Thông qua Hội đồng nhân dân cấp huyện: Sau khi có Tờ trình và hồ sơ của UBND cấp xã (gồm Nghị quyết của HĐND cấp xã), Phòng Nội vụ cấp huyện tổng hợp, tham mưu cho UBND cấp huyện trình HĐND cùng cấp ban hành Nghị quyết thông qua nội dung đề án; UBND cấp huyện căn cứ Nghị quyết của HĐND cấp huyện, hoàn chỉnh hồ sơ, lập tờ trình UBND tỉnh.

- Thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh: Sau khi có Tờ trình và hồ sơ của UBND các huyện, thị xã có liên quan (gồm Nghị quyết của HĐND các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện); Sở Nội vụ hoàn thiện hồ sơ Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua nội dung Đề án.

Thời gian hoàn thành: Trong tháng 7/2020.

Bước 6: Trình hồ sơ, Đề án lên Chính phủ

- Sau khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện Hồ sơ, Đề án và Tờ trình để trình Chính phủ và Bộ Nội vụ.

Thời gian hoàn thành trong tháng 8/2020.

Bước 7: Khảo sát tại địa phương

- Sau khi nhân được hồ sơ, đề án, Bộ Nội vụ thành lập đoàn thẩm tra liên ngành tiến hành khảo sát hiện trạng và góp ý để hoàn thiện Hồ sơ, Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thời gian: Theo kế hoạch của Đoàn liên ngành Trung ương (dự kiến trong tháng 9/2020).

Bước 8: Thẩm định hồ sơ, đề án

- Bộ Nội vụ thành lập Hội đồng thẩm định và tổ chức thẩm định Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế tại Bộ Nội vụ.

Thời gian: Theo kế hoạch của các cơ quan Trung ương (dự kiến trong tháng 9/2020).

Bước 9: Lấy ý kiến thành viên Chính phủ

- Bộ Nội vụ tham mưu, trình Chính phổ tổ chức xin ý kiến các thành viên chính phủ về nội dung Hồ sơ, Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thời gian: Theo kế hoạch của Chính phủ (dự kiến trong tháng 9/2020).

Bước 10: Trình Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua

- Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua và ban hành Nghị quyết.

Thời gian: Theo kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (dự kiến trong tháng 10/2020).

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí lập Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế do ngân sách tỉnh bố trí.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

Là cơ quan chủ trì (Đại diện chủ đầu tư) phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Huế, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy và huyện Phú Vang và các cơ quan liên quan xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Đề án; Tham mưu, hướng dẫn việc lập Hồ sơ, đề án theo đúng quy định của pháp luật; xây dựng báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua; lập hồ sơ, đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chính phủ (qua Bộ Nội vụ) để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

2. Sở Xây dựng

- Chủ trì xây dựng đề án đề nghị công nhận thành phố Huế mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I; Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định công nhận loại đô thị.

- Phối hợp với Sở Nội vụ hoàn thiện Báo cáo rà soát, đánh giá các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng khu vực dự kiến thành lập phường; tham mưu trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Tờ trình trình Bộ Xây dựng về nội dung báo cáo đánh giá rà soát, đánh giá.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với Sở Nội vụ trong tổ chức thực hiện Đề án, chịu trách nhiệm về kỹ thuật bản đồ liên quan đến các nội dung chuyên môn; cung cấp số liệu về diện tích đất tự nhiên, diện tích các loại đất của cấp huyện, cấp xã có liên quan đến việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Huế, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy, huyện Phú Vang.

4. Sở Tài chính

- Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng dự toán kinh phí; thẩm định dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ các nhiệm vụ liên quan đến thực hiện Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định, phê duyệt.

- Hướng dẫn việc bố trí, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; tổ chức thực hiện các nội dung công việc theo chức năng của đơn vị và nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng quy định và lộ trình công việc.

5. Các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan

- Cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu trong phạm vi quản lý chuyên môn liên quan đến việc xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ trong suốt quá trình thực hiện để đảm bảo chất lượng và tiến độ.

6. Ủy ban nhân dân: Thành phố Huế, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy và huyện Phú Vang

- Phối hợp với Sở Nội vụ, cung cấp, xác nhận số liệu, tài liệu để xây dựng hồ sơ, đề án; tổ chức triển khai lấy ý kiến cử tri ở các xã, phường, thị trấn có liên quan đến việc điều chỉnh địa giới hành chính và sắp xếp đơn vị hành chính.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính chưa đảm bảo quy mô về diện tích và dân số trên địa bàn.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng báo cáo, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành Nghị quyết thông qua Đề án.

- Tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử trị của các xã trên địa bàn, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; xây dựng báo cáo, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành Nghị quyết thông qua nội dung Đề án.

7. Ủy ban nhân dân cấp xã

- Phối hợp với các phòng, ban thuộc UBND cấp huyện thực hiện việc tuyên truyền, vận động nhân dân về Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; tham gia đầy đủ việc lấy ý kiến cử tri về Đề án.

- Tổ chức lập và niêm yết danh sách cử tri, lấy ý kiến cử tri trên địa bàn, tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri.

- Xây dựng báo cáo, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành Nghị quyết thông qua Đề án.

- Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, số liệu cần thiết để xây dựng Đề án.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án của tỉnh (qua sở Nội vụ) để xem xét, có phương án giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị nêu tại KH này;
- UBND TP Huế, TX Hương Trà, Hương Thủy và huyện Phú Vang;
- CVP, các PCVP và các CV;
- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 280/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


154

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188