Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 191/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số hiệu: 191/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 11/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 191/KH-UBND

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 09-CT/TU NGÀY 01/9/2016 CỦA THÀNH ỦY HÀ NỘI VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA CÁC CẤP ỦY ĐNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Chthị 09-CT/TU ngày 01/9/2016 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tchức, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch về các nhiệm vụ và giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền shữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sau đây gọi chung là cấp Giấy chứng nhận) cho các tổ chức hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. MỤC ĐÍCH

a) Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận, đảm bảo tiến độ kế hoạch như sau:

- Việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận hoặc lập hồ sơ quản lý đối với các thửa đất còn tồn đọng phải hoàn thành từ nay đến tháng 6/2017.

- Việc cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận đối với diện tích đất nông nghiệp đã thực hiện xong việc dồn điền đổi thửa thực hiện xong trong năm 2016.

- Việc cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức sử dụng đất đủ điều kiện và đã kê khai đăng ký cấp Giấy phấn đấu đến tháng 6/2017 phải cơ bản hoàn thành.

b) Đánh giá chất lượng phục vụ của các cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền cấp huyện, cấp xã;

c) Cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn Thành phố.

d) Đánh giá công tác thi đua, khen thưởng đối với các cấp, các ngành và các cá nhân có liên quan.

2. YÊU CẦU

a) Quán triệt và triển khai, thực hiện sâu, rộng, có hiệu quả Chỉ thị 09-CT/TU của Thành ủy đến các ngành, các cấp trên địa bàn Thành phố;

b) Quá trình thực hiện phải bám sát nội dung Chỉ thị, tuân thủ quy định của Luật đất đai 2013, các quy định, hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, ngành và phù hợp với tình hình thực tiễn của Thủ đô;

c) Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện của cơ quan mình; Thường xuyên báo cáo cấp ủy để được lãnh đạo, chđạo thực hin;

d) Các Sở, ngành và UBND các quận, huyện tăng cường phi hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để xét duyệt hồ sơ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận; thực hiện nghiêm túc, đy đủ các nội dung, yêu cầu tại Chthị 11/CT-UBND ngày 17/5/2016 của UBND Thành phố;

đ) Các tổ chức, cá nhân có liên quan nhận thức trách nhiệm, quyền lợi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người sử dụng đất.

e) Nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực giải quyết của công chức trong việc thực hiện công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.

II. NỘI DUNG K HOẠCH

1. Thực hiện công tác tuyên truyền

a) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì cùng Sở Thông tin Truyền thông và Sở Tư pháp xây dựng chương trình tuyên tuyền bằng nhiều hình thức đối với các tổ chức, cá nhân và tầng lớp nhân dân Thủ đô về việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng đất đai, chấp hành đy đủ các nghĩa vụ của người sử dụng đất, trong đó nêu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác cấp Giấy chứng nhận; gắn việc tuyên truyền với việc giáo dục, ph biến kiến thức về pháp luật đất đai, cấp Giấy chứng nhận.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Thành phố xây dựng chương trình và thực hiện công tác tuyên truyn, vận động.

b) Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Ban Tuyên giáo quận, huyện ủy tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng đất đai, chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ của người sử dụng đất, về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác cấp Giấy chứng nhận.

2. Chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng trong công tác cấp Giấy chứng nhận

a) Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch cấp Giấy chứng nhận toàn Thành phố và đề xuất giao chỉ tiêu cấp Giấy chứng nhận đến các quận, huyện, thị xã, báo cáo Ban cán sự Đảng UBND Thành phố và Thường trực Thành ủy để chỉ đạo.

Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm đề xuất chỉ tiêu, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20/10/2016.

b) UBND các huyện, thị xã báo cáo cấp ủy xác định công tác cấp Giấy chứng nhận là công tác trọng tâm, quan trọng của Đảng ủy và chính quyền địa phương. Căn cứ chỉ tiêu, xây dựng kế hoạch thực hiện, phân công nhiệm vụ và giao trách nhiệm cho các Phòng, ban, UBND cấp xã thực hiện (trong đó việc cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân sau khi thực hiện xong việc dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp phải thực hiện xong trong năm 2016), báo cáo Quận ủy, Huyện ủy, Thị ủy để được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

c) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất chương trình báo cáo, thảo luận về công tác cấp Giy chứng nhận tại các Hội nghị của Ban chấp hành đảng bộ Thành phố.

d) Giao Ban Thi đua khen thưởng (Sở Nội vụ):

- Chủ trì cùng Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng tiêu chí đánh giá thi đua đối với các Sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trong công tác cấp Giấy chứng nhận, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 25/10/2016;

- Căn cứ Chthị 09-CT/TU ngày 01/9/2016 của Thành ủy Hà Nội và tiêu chí thi đua kết quả thực hiện kế hoạch cấp Giấy chứng nhận của các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã để đánh giá thi đua đột xuất và định kỳ, báo cáo UBND Thành phố.

3. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt phương châm: “rõ người - rõ việc - rõ trách nhiệm - rõ quy trình - rõ hiệu quả”.

a) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tự rà soát bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận để phân công lãnh đạo phụ trách và vị trí việc làm của từng cán bộ, thực hiện phương châm “rõ người”; luân chuyn vị trí việc làm của cán bộ thực hiện công tác này theo nguyên tc không đảm trách quá 03 năm; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, khoa học cho từng phòng, ban, bộ phận để “rõ việc”, công khai quy trình, thủ tục, về cơ quan; giải quyết, cán bộ giải quyết, tạo điều kiện cho cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân dễ dàng nhận diện và tiếp cận minh bạch, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện trước ngày 30/10/2016.

b) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng các Sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã rà soát quy trình, thủ tục hành chính liên quan đến cấp Giấy chứng nhận; cập nhật các quy định mới của pháp luật có liên quan, chỉ đạo của UBND Thành phố, đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 và Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND Thành phố với nguyên tắc giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ, đảm bảo thc hiện tốt phương châm “rõ người - rõ việc - rõ trách nhiệm - rõ quy trình - rõ hiệu quả, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 30/10/2016.

c) Tiếp tục duy trì hoạt động Tổ công tác liên ngành đã thành lập theo Quyết định số 2102/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND Thành phố có trách nhiệm giúp UBND Thành phố thực hiện các nội dung tại Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 17/5/2016 của UBND Thành phố, thực hiện phân loại cụ thể các dạng khó khăn vướng mắc đề xuất phương án, thẩm quyền xử lý ca các cơ quan (S, Ban ngành, UBND cấp huyện,...) đối với từng trường hợp, báo cáo UBND Thành phố.

d) Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập từ 3 - 5 tổ công tác trực tiếp xuống UBND các quận, huyện, thị xã (đặc biệt là các địa phương chậm thực hiện, số lượng tồn đọng lớn) để đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc công nhận quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân tại khu vực khu dân cư.

đ) Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thông báo công khai tới các tổ chức sử dụng đất liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để hoàn tt các thtục cấp Giấy chứng nhận đối với các trường hợp đủ điu kiện và đã kê khai đăng ký cấp Giấy chứng nhận xong trong tháng 6/2017. Thực hiện tốt dịch vụ công mức 3 (cấp Giấy chứng nhận qua mạng) đối với hồ sơ cấp GCN cho tổ chức được giao đất, cho thuê đất. Trường hợp không thực hiện kê khai đăng ký đất đai, sau ngày 31/12/2016 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thanh tra xử phạt theo quy định của pháp luật. Đối với các trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì hướng dẫn đơn vị lập hồ sơ đăng ký đất đai để quản lý theo quy định.

e) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng Sở Thông tin và Truyền thông rà soát việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cấp Giấy chứng nhận, đăng ký biến động để có giải pháp tăng cường hiệu quả; thực hiện đưa một số công đoạn điều chỉnh, bổ sung, đăng ký biến động Giấy chứng nhận lên mạng; xây dựng lộ trình thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận, đăng ký biến động quyền sử dụng đất qua mạng thông tin trên địa bàn toàn Thành phố, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 25/10/2016.

4. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

a) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý đất đai và cấp Giấy chứng nhận từ Thành phố đến cấp huyện, cấp xã (trong đó chú trọng về mối quan hệ, phân công và quy trình thực hiện giữa Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và UBND cấp xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường), đảm bảo tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, gắn với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

b) Giao Sở Nội vụ chủ trì cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp xây dựng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện trước ngày 15/11/2016.

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại, tố cáo

a) Giao Thanh tra Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn, kịp thời xử lý, khắc phục vi phạm; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, đúng thời hạn đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận.

b) Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện trường hợp cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị nào nhũng nhiễu, vi phạm pháp luật, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân, làm chậm tiến độ thực hiện, ảnh hưởng đến quyền lợi của Nhà nước, tổ chức và công dân thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời xử lý trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị đó.

c) Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chủ động giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình xét cấp Giấy chứng nhận; trường hợp vượt thm quyền thì báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giải quyết hoặc đề xuất giải quyết (nếu vượt thẩm quyền) trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản báo cáo, đề nghị của UBND cấp huyện.

6. Tổng hợp, giải quyết các trường hợp tồn đọng.

a) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng Sở Xây dựng, các Sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tổng hợp các trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã kê khai đăng ký nhưng còn tồn đọng không đủ điều kiện xét cấp giấy chứng nhận, phân nhóm các dạng, đề xuất giải quyết theo từng nhóm cụ thể:

- Đối với những trường hợp còn tồn đọng do vướng mắc các quy định pháp luật thì đề xuất việc bổ sung, sửa đổi Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 và Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND Thành phố;

- Đối với những khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách, do sự phối hợp với các cơ quan, do các Bản án đã tuyên và do thủ tục hành chính thì đề xuất giải quyết đối với từng trường hợp cụ thể, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 25/10/2016.

b) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã lập danh sách các trường hợp có khó khăn, vướng mắc (nêu rõ khó khăn, vướng mắc từng trường hợp), lập kế hoạch tháo gỡ, giải quyết vướng mắc, xét cấp Giấy chứng nhận hoặc có biện pháp đưa vào quản lý theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện trước ngày 30/10/2016.

c) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng Sở Tài chính, Cục Thuế, UBND các quận, huyện, thị xã thống kê, tổng hợp các trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận nhưng người dân, tổ chức không đến làm thủ tục nhận Giấy chứng nhận; làm rõ những vướng mắc, đề xuất giải pháp xử lý, khắc phục, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 30/10/2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện Kế hoạch này;

b) Hằng tháng (từ ngày 1 đến ngày 5), Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức giao ban công tác cấp Giấy chứng nhận với UBND các quận, huyện thị xã (đại diện lãnh đạo các quận, huyện, thị xã và Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường quận, huyện, thị xã), Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các quận, huyện, thị xã và các Sở, ngành liên quan.

c) Hằng Quý (tuần cuối cùng của quý) tham mưu cho UBND Thành phố tổ chức giao ban trực tuyến với các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị có liên quan về công tác cấp Giấy chứng nhận; tham mưu cho Ban cán sự Đảng UBND Thành phố báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cấp Giấy chứng nhận;

2. Giao Sở Tài chính có trách nhiệm bố trí ngân sách cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội đảm bảo thực hiện nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận kịp thời, đúng quy định;

3. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã cân đối, bố trí ngân sách cho Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp xã đảm bảo thực hiện nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận kịp thời, đúng quy định.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ngành của thành phố, UBND các quận huyện, thị xã khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, kịp thời báo cáo những vướng mắc, khó khăn phát sinh về UBND Thành phố (gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp) để kịp thời giải quyết đảm bảo thực hiện Kế hoạch./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí thư Thành ủy (để báo cáo);
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND Thành phố (để báo cáo);
- Đ/c Ch tịch UBND Thành phố;
- Các đ/c PCT UBND Thành phố;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố;
- Viện Kiểm sát ND Thành phố;
- Tòa án nhân dân Thành phố;
- Các Ban của Thành ủy;
- Các Ban HĐND TP: KTNS, PC, ĐT;
- Văn phòng: TU, HĐND, Đoàn Đại biểu QH TP Hà Nội;
- Các Sở, Ban, ngành Thành phố;
- UBND quận, huyện, thị xã;
- VPUBND TP: CVP, các PCVP, Các phòng CV, TK-BT, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 191/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.871

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.246