Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 1539/KH-UBND năm 2018 về đấu giá các cơ sở nhà đất thuộc trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh đứng chân trên địa bàn thành phố Kon Tum do tỉnh Kon Tum ban hành

Số hiệu: 1539/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 14/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1539/KH-UBND

Kon Tum, ngày 14 tháng 6 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

ĐẤU GIÁ CÁC CƠ SỞ NHÀ ĐẤT THUỘC TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH ĐỨNG CHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ KON TUM

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công;

Căn cứ Văn bản số 5441-CV/TU ngày 05/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thống nhất Kế hoạch đấu giá các cơ sở nhà đất thuộc trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh đứng chân trên địa bàn thành phố Kon Tum;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 1125/STC-QLCSG ngày 26/4/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch đấu giá các cơ sở nhà đất thuộc trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh đứng chân trên địa bàn thành phố Kon Tum, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Đấu giá các cơ sở nhà đất thuộc trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh đứng chân trên địa bàn thành phố Kon Tum nhằm khai thác có hiệu quả quỹ nhà, đất công sản; tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng các trụ sở cơ quan hành chính mới; giải quyết nhu cầu sử dụng nhà, đất của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

2. Yêu cầu: Xác định vai trò, trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong công tác đấu giá nhà, đất thuộc trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phải chủ động phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức thực hiện đấu giá nhà, đất thuộc trụ sở làm việc, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, hoàn thành kế hoạch đề ra.

Việc triển khai đấu giá nhà, đất phải được thực hiện trên nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định của pháp luật.

II. NHIỆM VỤ ĐẤU GIÁ NHÀ ĐẤT

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh có liên quan lập các thủ tục đấu giá 44 cơ sở nhà, đất thuộc trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị như phụ lục kèm theo.

Trong số 44 danh mục nhà, đất nêu trên, trường hợp có tổ chức, cá nhân muốn đăng ký tham gia đấu giá cơ sở nào trước thì tiến hành lập các thủ tục bán đấu giá theo quy định.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện việc đăng tải thông tin về danh mục nhà, đất thuộc trụ sở làm việc bán đấu giá trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh để các tổ chức, cá nhân biết đăng ký tham gia.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát diện tích nhà, đất thực tế thuộc trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị làm cơ sở để xem xét kết quả xác định giá; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giá khởi điểm và lập các thủ tục tổ chức đấu giá theo đúng quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan có phương án bố trí nơi làm việc mới (hoặc tạm thời) cho các cơ quan, đơn vị khi bán đấu giá trụ sở làm việc.

- Mở tài khoản tạm giữ tại Kho bạc nhà nước tỉnh Kon Tum để theo dõi, quản lý, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định việc sử dụng số tiền thu được từ đấu giá các cơ sở nhà đất theo đúng các quy định hiện hành.

- Phê duyệt dự toán, thanh toán chi phí liên quan đến việc định giá, bán đấu giá các cơ sở nhà đất thuộc trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị.

2. Sở Xây dựng

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh quy hoạch đô thị đối với các cơ sở nhà, đất thuộc trụ sở làm việc cần điều chỉnh trước khi thực hiện đấu giá để đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của Luật quy hoạch.

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có nhà đất đấu giá kiểm tra, rà soát diện tích nhà, đất thực tế thuộc trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị; phối hợp với các ngành xem xét kết quả xác định giá làm cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh quyết định giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Lập các thủ tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trúng đấu giá theo quy định của Luật đất đai.

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có nhà đất đấu giá kiểm tra, rà soát diện tích nhà, đất thực tế thuộc trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị; phối hợp các ngành xem xét kết quả xác định giá, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giá khởi điểm.

4. Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh quy hoạch đô thị đối với các cơ sở nhà, đất thuộc trụ sở làm việc cần điều chỉnh trước khi tổ chức đấu giá để đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của Luật quy hoạch.

5. Các sở, ban ngành có nhà, đất bán đấu giá

Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát diện tích nhà, đất thực tế thuộc trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị mình làm cơ sở cho các cơ quan liên quan thực hiện xác định giá, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giá khởi điểm để tổ chức đấu giá theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch đấu giá các cơ sở nhà đất thuộc trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh đứng chân trên địa bàn thành phố Kon Tum./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị có tên tại Mục II, IV;
- VP UBND tỉnh: CVP, PVP (KT);
- Lưu VT, KT5.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC ĐẤU GIÁ CÁC CƠ SỞ NHÀ ĐẤT THUỘC TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH ĐỨNG CHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ KON TUM
(Kèm theo Kế hoạch số 1539/KH-UBND ngày 14/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Tên trụ sở cơ quan, đơn vị

Địa điểm

Diện tích đất tạm tính theo kê khai của các đơn vị (m2)

Diện tích nhà tạm tính theo kê khai của các đơn vị (m2)

01

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kon Tum

69Y Phan Đình Phùng, TP Kon Tum

79

218

02

Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum (nay giao cho Trung tâm pháp y)

268 Bà Triệu, TP Kon Tum

691

302

03

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

292 Bà Triệu, TP Kon Tum

1.442

1.502

04

Sở Khoa học và Công nghệ

205B Lê Hồng Phong, TP Kon Tum

1.406

575

05

Sở Xây dựng

345 Bà Triệu, TP Kon Tum

1.623

1.523

06

Sở Giáo dục và Đào tạo

22 Nguyễn Thái Học, TP Kon Tum

5.022

2.122

07

Sở Y tế

80B Phan Đình Phùng, TP Kon Tum

1.643

1.236

08

Chi cục Kiểm lâm tỉnh

71 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum

3.624

1.156

09

Chi Cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình tỉnh

71 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum

787

945

10

Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế (nay giao cho Trung tâm Giám định y khoa)

409 Bà Triệu, TP Kon Tum

735

550

11

Trung tâm Kiểm nghiệm y tế tỉnh ()

158 Bà Triệu, TP Kon Tum

1.216

734

12

Trung tâm y tế dự phòng tỉnh ()

153 Bà Triệu, TP Kon Tum

892

1.648

13

Ban Dân tộc tỉnh

163 Bà Triệu, TP Kon Tum

1.295

696

14

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

170A Bà Triệu, TP Kon Tum

1.557

1.106

15

Sở Nội vụ

172 Bà Triệu, TP Kon Tum

1.482

2.269

16

Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội

07 Hai Bà Trưng, TP Kon Tum

2.030

5.990

17

Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMTNT

88 Hai Bà Trưng, TP Kon Tum

1.080

938

18

Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường

266 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum

1.218

810

19

Chi cục Bảo vệ thực vật

268 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum

1.175

410

20

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông

339 Bà Triệu, TP Kon Tum

136

305

21

Trung tâm Truyền thông - GDSK

215 Trần Khánh Dư, TP Kon Tum

630

552

22

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

02 Hoàng Diệu, TP Kon Tum

8.256

1.555

23

Trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ

16A Ngô Quyền, TP Kon Tum

1.084

1.590

24

Liên minh các Hợp tác xã tỉnh

72A Đường Bà Triệu, TP. Kon Tum

900

359

25

Sở Tư pháp và các trung tâm trực thuộc (Văn phòng Sở, Trung tâm trợ giúp pháp lý, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản)

211 Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum

1.150

1.070

26

Sở NN&PTNT và các đơn vị sự nghiệp

159 Duy Tân, TP Kon Tum

2.200

1.405

27

Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão tỉnh

296 Duy Tân, TP Kon Tum

750

410

28

Chi cục Phát triển Nông thôn

Đường quy hoạch sau Quảng Trường 16/3

990

499

29

Chi cục thú y tỉnh

38 Nguyễn Văn Trỗi, TP Kon Tum

1.677

988

30

Trung tâm Giống, cây trồng vật nuôi và Thủy sản

49 U Rê, TP Kon Tum

1.562

499

31

Trung tâm Khuyến nông, khuyến ngư

37 Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum

499

500

32

Chi cục lâm nghiệp (nay là Chi cục Quản lý chất lượng NLS và TS)

100 Đào Duy Từ, TP Kon Tum

1.226

499

33

Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải

03 Nguyễn Thái Học, TP Kon Tum

644

341

34

Hội Nông dân tỉnh

43A Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum

840

521

45 Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum (trụ sở Trung tâm Kỹ thuật TN&MT cũ)

500

333

35

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

03 Trần Phú, TP Kon Tum

939

589

36

Đội Quản lý thị trường số 01

240 Ngô Quyền, TP Kon Tum

123

139

37

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

145 U Rê, TP Kon Tum

3.717

2.198

38

Sở Thông tin và Truyền thông

112E Bà Triệu, TP Kon Tum

1.335

256

39

Sở Ngoại vụ

72 Bà Triệu, TP Kon Tum

2.339

2.057

40

Sở Kế hoạch và Đầu tư

12 Nguyễn Viết Xuân, TP Kon Tum

4.010

3.008

41

Thanh tra tỉnh

144 Bà Triệu, TP Kon Tum

1.957

1.099

42

Tỉnh đoàn

27 Nguyễn Viết Xuân, TP Kon Tum

4.150

1.666

43

Sở Tài nguyên và Môi trường

259 U Rê, TP Kon Tum

1.248

1.058

44

Sở Tài chính

92 Phan Chu Trinh, TP Kon Tum

2.542

1.308

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1539/KH-UBND năm 2018 về đấu giá các cơ sở nhà đất thuộc trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh đứng chân trên địa bàn thành phố Kon Tum do tỉnh Kon Tum ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


524

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.79